Дисципліни та методичне забезпечення

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ДОКУМЕНТОЗНАВТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

2022 р. ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

1. Історія України та української культури

2. Правознавство

3. Основи академічного письма

4. Іноземна мова

5. Філософія

6. Психологія

7. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

8. Загальне документознавство

9. Інформатика та комп’ютерна техніка

10. Вступ до спеціальності та НДРС

11. Соціальні комунікації

12. Електронні таблиці та дані

13. Графічні мультимедійні технології

14. Навчальна практика з соціокомунікативної діяльності

15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

16. Інформаційне право

17. Теорія комунікації

18. Лінгвістичні основи документознавства

19. Організація діяльності інформаційних установ

20. Комп’ютерні мережі та телекомунікації

21. Засоби масової інформації

22. Організація і управління базами даних

23. Аналітико-синтетична переробка інформації

24. Документаційне забезпечення управління

25. Прикладне програмне забезпечення

26. Навчальна практика з комп’ютерної підготовки

27. Архівознавство

28. Захист інформації

29. Інформаційно-аналітична діяльність

30. Міжкультурні комунікації

31. Інформаційний маркетинг

32. Інформаційні технології в документознавстві

33. Системний аналіз інформаційних процесів

34. Навчальна практика з інформаційно-аналітичної підготовки

35. Інформаційний менеджмент

36. Менеджмент електронних документів

37. Маркетинг у соціальних мережах

38. Реклама інформаційних продуктів та послуг

39. Веб-дизайн

40. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації

41. Переддипломна практика

42. Бакалаврська робота

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Студенти І курсу можуть вибрати навчальні дисципліни для вивчення у 2023-2024 навчальному році, обсягом 10 кредитів ЄКТС для вивчення у 3-му семестрі

та 8 кредитів ЄКТС – у 4-му семестрі.

Дисципліни, що пропонуються для вивчення у 3 семестрі:

  Етика ділового спілкування (3 кредити)

  Організаційна культура сучасного бізнесу (3 кредити)

  Цифрові бібліотеки (3 кредити)

Дисципліни, що пропонуються для вивчення у 3 та 4 семестрах:

  Міжнародні стандарти в документознавстві (4 кредити у 3 семестрі, 4 кредити у 4 семестрі)

  Міжнародні інформаційні ресурси (4 кредити у 3 семестрі, 4 кредити у 4 семестрі)

  Основи іншомовної комунікації (3 кредити у 3 семестрі, 4 кредити у 4 семестрі)

Дисципліни, що пропонуються для вивчення у 4 семестрі:

  Адміністративне та трудове право (4 кредити)

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ДОКУМЕНТОЗНАВТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

2020 р. ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

1. Історія України та української культури 

2. Правознавство

3. Основи академічного письма

4. Іноземна мова

5. Філософія

6. Психологія

7. Безпека життєдіяльності та цивільний захист

8. Загальне документознавство

9. Інформатика та комп’ютерна техніка

10. Вступ до спеціальності та НДРС

11. Соціальні комунікації

12. Електронні таблиці та дані

13. Графічні мультимедійні технології

14. Навчальна практика з соціокомунікативної діяльності

15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

16. Інформаційне право

17. Теорія комунікації

18. Лінгвістичні основи документознавства

19. Організація діяльності інформаційних установ

20. Комп’ютерні мережі та телекомунікації

21. Засоби масової інформації

22. Організація і управління базами даних

23. Аналітико-синтетична переробка інформації

24. Документаційне забезпечення управління

25. Прикладне програмне забезпечення

26. Навчальна практика з комп’ютерної підготовки

27. Архівознавство

28. Захист інформації

29. Інформаційно-аналітична діяльність

30. Міжкультурні комунікації

31. Інформаційний маркетинг

32. Інформаційні технології в документознавстві

33. Системний аналіз інформаційних процесів

34. Навчальна практика з інформаційно-аналітичної підготовки

35. Основи охорона праці

36. Інформаційний менеджмент

37. Менеджмент електронних документів

38. Маркетинг у соціальних мережах

39. Веб-дизайн

40. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації

41. Переддипломна практика

42. Бакалаврська робота

 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 «Організація професійних комунікацій в інформаційних установах» передбачає поглиблене вивчення ролі професійної комунікації в ефективному управлінні підприємством, установою чи організацією, особливостей ведення ефективної професійної ко­мунікації двома іноземними мовами. Результатами вивчення цього блоку дисциплін стануть такі вміння та навички як застосування культури професійного спілкування на практиці, визначення перешкод у спілкуванні, прийняття ефективних управлінських рішень шляхом підвищення рівня комунікативної компетентності.

1. Етика ділового спілкування

2. Міжнародні стандарти в документознавстві

3. Електронні послуги

4. Основи іншомовної комунікації

5. Ділова іншомовна комунікація

6. Професійна іншомовна комунікація

7. Фінансово-економічна інформація

8. Реклама інформаційних продуктів і послуг

9. Масові комунікації

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

   ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2 «Управління інформаційним бізнесом» передбачає поглиблене вивчення дисциплін інформаційного циклу, які дозволяють опанувати інструментарій ведення інформаційного бізнесу, навички з інформаційного обслуговування об'єктів управління. Результатами вивчення цього блоку дисциплін стануть вміння виконувати функції управління інформаційною діяльністю підприємства, установи чи організації через застосування сучасних інформаційних технологій, а також навички реалізувати професійну діяльність інформаційної сфери з використанням сучасного програмного забезпечення та інформаційних систем організації.

1. Організаційна культура сучасного бізнесу

2. Міжнародні інформаційні ресурси

3. Цифрові бібліотеки

4. Адміністративне та трудове право

5. Кадровий менеджмент

6. Інформаційний бізнес

7. Інтернет-технології та ресурси

8. Управління комерційним контентом

9. Інформаційний брендинг

10. Управління інформаційними впливами

11. Патентознавтво

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ" (2022 р.)

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

1. Наукометрія та інфометрія.

2. Професійна педагогіка.

3. Інтелектуальна власність.

4. Менеджмент логістично-інформаційної діяльності.

5. Інформаційне забезпечення проєктів.

6 Технології інформаційного виробництва.

7. Методика викладання спеціальних  дисциплін.

8. Міжнародне інформаційне співробітництво.

9. Прикладні соціокомунікаційні технології.

10. Системи управління електронним документообігом та електронними архівами.

11. Технології   Інтернет-реклами.

12. Виробнича практика.

13. Переддипломна практика.

14. Магістерська робота. 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

    ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 - "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ".

1. Інформаційний інжиніринг

2. Інтелектуальні інформаційні системи

3. Інформаційний сервіс

4. Контент-аналіз

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

   ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2 - "СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ".

1. ПР-технології

2. Інформаційний консалтинг

3. Адміністративний менеджмент

4. Аналітика тексту

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

1. Цифрові маркетингові комунікації у соціальних мережах 

2. Публічні виступи та самопрезентація 

3. Правове регулювання інформаційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ" (2024 р.)

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

    

 

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

 

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН
Григораш С. М. Вступ до спеціальності: конспект лекцій.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 125 с. https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=435046
Григораш С. М., Вацеба І. В.  Вступ до спеціальності: практикум.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 36 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=435045
Григораш С. М. Організація діяльності інформаційних установ: курс лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 233 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469857
Григораш С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ: практикум. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 106 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469856
Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльність: конспект лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 143 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469854
Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльність: методичні вказівки для практичних та семінарських занять.  2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 97 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450350
Григораш С. М. Інформаційна аналітика у нафтогазовій сфері: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 103 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450351
Григораш С. М.  Системний аналіз інформаційних процесів: конспект лекцій.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 132 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=461331
Вінтонів Х. М. PR-технології: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 39 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450361
Вінтонів Х. М., Опар Н. В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації: методичні вказівки до написання курсової роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469964
Вінтонів Х. М. Електронний курс «Загальне документознавство» на платформі Moodle, 2019 р.https://dn.nung.edu.ua/course/view.php?id=548
Вінтонів Х. М. Архівознавство: конспект лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 156 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470426
Вінтонів Х. М. Архівознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470425
Вінтонів Х. М., Опар Н. В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 72 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=468793
Вінтонів Х. М., Опар Н. В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації: методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге видання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 63 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469967
Вінтонів Х. М. Загальне документознавство: методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=471870
Вінтонів Х. М. PR-технології: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 39 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450361
Вінтонів Х. М. PR-технології: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 89 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450362
Вінтонів Х. М. Публічні виступи та самопрезентація: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 40 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474656
Вінтонів Х. М., Романишин Ю. Л. Загальне документознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 55 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474753
Вінтонів Х. М. Публічні виступи та самопрезентація: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 40 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474656
Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу: метод. вказівки для практ. занять. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 20 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450347
Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 100 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450346
Демчина Л. І. Документаційне забезпечення управління: метод. вказівки до викон. курс. робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=471883
Демчина Л. І. Соціальні комунікації: метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470021
Демчина Л. І. Документально-інформаційні комунікації: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.121 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=298572
Демчина Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації: метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 50 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470019
Демчина Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 134 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469531
Демчина Л. І. Документаційне забезпечення управління: метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 48 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470020
Демчина Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ: конспект лекцій. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2014. 178 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=394625
Демчина Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ: метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 32с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450348
Демчина Л. І. Документаційне забезпечення управління: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 159 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=473326
Демчина Л. І. Інтелектуальна власність: метод. вказівки Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.  50 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475326
Демчина Л. І. Методика викладання спеціальних дисциплін: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 100 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475324
Демчина Л. І. Методика викладання спеціальних дисциплін: метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475325
Демчина Л. І. Прикладні соціокомунікаційні технології: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022.  93 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475321
Демчина Л. І. Прикладні соціокомунікаційні технології : метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.  45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475322
Мельник В. Д. Інтелектуальні інформаційні системи: лаб. практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=468903
Мельник В. Д. Веб-дизайн: лаб. практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 40 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=468902
Мельник В. Д. Захист інформації: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. 17 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=432290
Мельник В. Д. Графічні мультимедійні технології: лаб. практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=468901
Лаба О. В., Мельник В. Д Менеджмент електронних документів: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 65 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470293
Лаба О. В. Маркетинг у соціальних мережах: методичні вказівки з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470292
Лаба О. В. Маркетинг у соціальних мережах: методичні вказівки з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470292
Лаба О. В., Мельник В. Д. Навчальна практика з комп’ютерної підготовки: методичні вказівки. 2-е вид., переробл. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=472046
Лаба О. В. Інформаційне забезпечення проєктів: метод. вказ. з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 40 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465863
Лаба Оксана. Системи управління електронним документообігом та електронними архівами: методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475048
Лаба Оксана. Системи управління електронним документообігом та електронними архівами: методичні вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 48 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475155
Опар Н. В., Ганцюк Т.Д. Електронні таблиці та дані: лаб. практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 71 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469966
Опар Н. В. Практика з інформаційно-аналітичної підготовки: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469965
Опар Н. В. Електронні послуги: методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 66 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474111
Опар Н. В. Електронні послуги: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 110 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470058
Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге вид., випр. і доп. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 59 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469904
Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Теорія комунікації: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 65 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=462438
Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства: практикум. 3-тє вид., випр. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 83 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469905
Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Лінгвістичні основи документознавства: методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 37 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=451501
Бурківська Л. Ю., Вінтонів Х. М. Засоби масової інформації: навчально-методичний комплекс. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 91 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470423
Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Редагування документації: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 110 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450366
Бурківська Л. Ю. Редагування документації: методичні вказівки до практичних занять та сам. роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 19 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450303
Ганцюк Т. Д. Переддипломна практика: метод. рек. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 48 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469977
Ганцюк Т. Д. Міжкультурні комунікацій: метод. вказівки до вивч. дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 36 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438158
Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Міжкультурні комунікації: метод.вказівки до викон. курс. робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470429
Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Бакалаврська робота: метод. вказ. до написання кваліфікаційної роботи бакалавра. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 48 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469978
Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Міжнародне інформаційне співробітництво: метод. вказівки до виконання курсових робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 44 сhttps://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475054
Романишин Ю. Л., Лаба О. В. Інформаційний маркетинг: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 75 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469852
Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 54 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469850
Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469851
Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсових робіт. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 45 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469849
Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Фінансово-економічна інформація: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2021. 48 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=469853
Романишин Ю. Л., Лютак І. З., Шекета В. І., Юрчишин В. М. Моделювання ІТ-інновацій: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2019. 108 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=455316
Романишин Ю. Л., Пасєка М.С., Пасєка Н. М., Шекета В. І. Групова динаміка ефективних команд розробників: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 302 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=471408
Романишин Ю. Л. Знання-орієнтована інформаційна діяльність засобами соціальних комунікацій: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 191 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474112
Романишин Ю. Л. Інформаційна логістика: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=466921
Романишин Ю. Л. Наукометрія та інфометрія: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 68 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=472397
Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Педагогіка вищої школи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 106 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450167
Романишин Ю. Л. Професійна педагогіка: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.  66 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474323
Романишин Ю. Л.     Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 50 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475103
Вінтонів Х. М. PR-технології: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 89 с.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450362

Бурківська Л. Ю., Вінтонів Х. М. ПР-технології : метод. вказ. до практ. занять та сам. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 56 с.

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475827

Демчина, Л. І. Виробнича практика : метод. вказ. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 45 с. 

 

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475731

Демчина, Л. І. Переддипломна практика : метод. вказ. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 45 с.

 

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475732

Ганцюк Т. Д, Опар Н. В. Магістерська робота: методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 50 с.

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475793 

Григораш, С. М. Аналітика тексту : метод. вказ. для вивч. дисц. /Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 43 c.

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475531