Дисципліни та методичне забезпечення

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ДОКУМЕНТОЗНАВТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

(2020 р.) ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

1. Історія України та української культури

2. Правознавство

3. Основи академічного письма

4. Іноземна мова

5. Філософія

6. Психологія

7. Безпека життєдіяльності та цивільний захист

8. Загальне документознавство

9. Інформатика та комп’ютерна техніка

10. Вступ до спеціальності та НДРС

11. Соціальні комунікації

12. Електронні таблиці та дані

13. Графічні мультимедійні технології

14. Навчальна практика з соціокомунікативної діяльності

15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

16. Інформаційне право

17. Теорія комунікації

18. Лінгвістичні основи документознавства

19. Організація діяльності інформаційних установ

20. Комп’ютерні мережі та телекомунікації

21. Засоби масової інформації

22. Організація і управління базами даних

23. Аналітико-синтетична переробка інформації

24. Документаційне забезпечення управління

25. Прикладне програмне забезпечення

26. Навчальна практика з комп’ютерної підготовки

27. Архівознавство

28. Захист інформації

29. Інформаційно-аналітична діяльність

30. Міжкультурні комунікації

31. Інформаційний маркетинг

32. Інформаційні технології в документознавстві

33. Системний аналіз інформаційних процесів

34. Навчальна практика з інформаційно-аналітичної підготовки

35. Основи охорона праці

36. Інформаційний менеджмент

37. Менеджмент електронних документів

38. Маркетинг у соціальних мережах

39. Веб-дизайн

40. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації

41. Переддипломна практика

42. Бакалаврська робота

 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 «Організація професійних комунікацій в інформаційних установах» передбачає поглиблене вивчення ролі професійної комунікації в ефективному управлінні підприємством, установою чи організацією, особливостей ведення ефективної професійної ко­мунікації двома іноземними мовами. Результатами вивчення цього блоку дисциплін стануть такі вміння та навички як застосування культури професійного спілкування на практиці, визначення перешкод у спілкуванні, прийняття ефективних управлінських рішень шляхом підвищення рівня комунікативної компетентності.

1. Етика ділового спілкування

2. Міжнародні стандарти в документознавстві

3. Електронні послуги

4. Основи іншомовної комунікації

5. Ділова іншомовна комунікація

6. Професійна іншомовна комунікація

7. Фінансово-економічна інформація

8. Реклама інформаційних продуктів і послуг

9. Масові комунікації

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

   ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2 «Управління інформаційним бізнесом» передбачає поглиблене вивчення дисциплін інформаційного циклу, які дозволяють опанувати інструментарій ведення інформаційного бізнесу, навички з інформаційного обслуговування об'єктів управління. Результатами вивчення цього блоку дисциплін стануть вміння виконувати функції управління інформаційною діяльністю підприємства, установи чи організації через застосування сучасних інформаційних технологій, а також навички реалізувати професійну діяльність інформаційної сфери з використанням сучасного програмного забезпечення та інформаційних систем організації.

1. Організаційна культура сучасного бізнесу

2. Міжнародні інформаційні ресурси

3. Цифрові бібліотеки

4. Адміністративне та трудове право

5. Кадровий менеджмент

6. Інформаційний бізнес

7. Інтернет-технології та ресурси

8. Управління комерційним контентом

9. Інформаційний брендинг

10. Управління інформаційними впливами

11. Патентознавтво

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ДОКУМЕНТОЗНАВТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

(2018 р.) ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ НА 2021-2022 Н.Р.

     3 КУРС

1. Кадровий менеджмент

2. Електронні послуги

3. Інформаційно-аналітична діяльність

4. Інтернет- технології та ресурси

5. Інформаційне право

6. Навчальна практика з інформаційно-аналітичної підготовки

7. Архівознавство

8. Організація діяльності інформаційних установ

9. Інформаційні технології в документознавстві

 

     4 КУРС

1. Менеджмент електронних документів

2. Інформаційний менеджмент

3. Патентознавство

4. Основи охорони праці

5. Інформаційний маркетинг

6. Захист інформації

7. Документаційне забезпечення діяльності установ ( за фаховим спрямуванням)

8. Переддипломна практика

9. Бакалаврська робота

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Студенти ІІІ курсу можуть вибрати навчальні дисципліни для вивчення у 2022-2023 навчальному році.

1. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації

2. Фінансово-економічна інформація

3. Теорія комунікації

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

1. Публічні виступи

2. Засоби масової інформації

3. Цифрові маркетингові комунікації у соціальних мережах

4. Видавничі інформаційні системи та медіаредагування

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ" (2022 р.)

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

1. Наукометрія та інфометрія.

2. Професійна педагогіка.

3. Інтелектуальна власність.

4. Менеджмент логістично-інформаційної діяльності.

5. Інформаційне забезпечення проєктів.

6. Технології інформаційного виробництва.

7. Методика викладання спеціальних  дисциплін.

8. Міжнародне інформаційне співробітництво.

9. Прикладні соціокомунікаційні технології.

10. Системи управління електронним документообігом та електронними архівами.

11. Технології   Інтернет-реклами.

12. Виробнича практика.

13. Переддипломна практика.

14. Магістерська робота.

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

    ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 - "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ".

1. Інформаційний інжиніринг

2. Інтелектуальні інформаційні системи

3. Інформаційний сервіс

4. Контент-аналіз

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

   ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2 - "СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ".

1. ПР-технології

2. Інформаційний консалтинг

3. Адміністративний менеджмент

4. Аналітика тексту

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОП "ДОКУМЕНТОЗНАВТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 1. Педагогіка вищої школи.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці.
 3. Видавничі інформаційні системи.
 4. Методика викладання спеціальних дисциплін.
 5. Методологія та методика документознавчих досліджень.
 6. Міжнародна інформаційна діяльність.
 7. PR-технології.
 8. Електронна комерція.
 9. Інформаційний сервіс.
 10. Інформаційне забезпечення проектів.
 11. Адміністративний менеджмент.
 12. Інформаційно-аналітичні технології.
 13. Виробнича практика.
 14. Переддипломна практика.
 15. Магістерська робота.    
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Професійно-орієнтовані дисципліни (блокові) 

(для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 2021 року вступу)

Перелік дисциплін блоку 1:
 1. Конфліктологія /завантажити/.
 2. Редагування документації /завантажити/.
 3. Інтелектуальні інформаційні системи /завантажити/.
 4. Інформаційна логістика /завантажити/.
Перелік дисциплін блоку 2:
 1. Прикладні соціокомунікативні технології /завантажити/.
 2. Аналітика тексту /завантажити/.
 3. Технології інтелектуального аналізу даних /завантажити/.
 4. Інформаційне логістичне обслуговування /завантажити/
Дисципліни вільного вибору студента:
 1. Інформаційно-аналітичні технології
 2. Цифрові маркетингові комунікації
 3. Інформаційно-консалтингова діяльність
 4. Видавничі інформаційні системи та медіаредагування
 5. Зв’язки з громадськістю

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

Григораш С. М. Вступ до спеціальності : конспект лекцій.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 125 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=435046

Григораш С. М., Вацеба І. В.  Вступ до спеціальності : практикум.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 36 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=435045

Демчина Л. І. Соціальні комунікації : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 46 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResul

Демчина Л. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011.121 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Опар Н. В., Ганцюк Т.Д. Електронні таблиці та дані: лаб. практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 71 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469966 

Вінтонів Х. М. Електронний курс «Загальне документознавство» на платформі Moodle, 2019 р.

Вінтонів Х. М. Робоча програма та методичні рекомендації навчальної практики з соціокомунікативної діяльності. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 25 с.

Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге вид., випр. і доп. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 59 с.

URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469904

Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Теорія комунікації : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 65 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=462438 

Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства: практикум. 3-тє вид., випр. – Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2021.83с. 

URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469905

Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Лінгвістичні основи документознавства: методичні вказівки до виконання курсових робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 37с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=451501 

Григораш С. М. Організація діяльності інформаційних установ : курс лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 233 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469856

Григораш С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : практикум. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 106 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469856

Бурківська Л. Ю., Вінтонів Х. М. Засоби масової інформації : навчально-методичний комплекс. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 91с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470423

Демчина Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021.50 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Демчина Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 134 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Демчина Л. І. Документаційне забезпечення управління [Текст] : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 48 с.  URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Демчина Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 178 с. URL:http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Вінтонів Х. М. Архівознавство : конспект лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 156 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470426

Вінтонів Х. М. Архівознавство : методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 60 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470425 

Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльність : конспект лекцій. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 143 с. URL:  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469854

Григораш С. М. Інформаційно-аналітична діяльність : методичні вказівки для практичних та семінарських занять.  2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 97 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469855

Григораш С. М. Інформаційна аналітика у нафтогазовій сфері : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 103 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=450351

Ганцюк Т. Д. Міжкультурні комунікацій : метод. вказівки до вивч. дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 36 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438158 

Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Міжкультурні комунікації: метод.вказівки до викон. курс. робіт. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 46 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470429 

Романишин Ю. Л., Лаба О. В. Інформаційний маркетинг: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 75 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469852

Григораш С.М.  Системний аналіз інформаційних процесів: конспект лекцій.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020, С. 132. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=461331

Опар Н.В. Практика з інформаційно-аналітичної підготовки : методичні рекомендації. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469965 

Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 54 с.

 URL:http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469850

Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469851

Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Інформаційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсових робіт. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 45 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469849

Лаба О. В., Мельник В. Д Менеджмент електронних документів: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 65 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470293

Лаба О. В. Маркетинг у соціальних мережах: методичні вказівки з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470292

Вінтонів Х. М., Опар Н. В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації : методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 72 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=468793 

Вінтонів Х.М., Опар Н.В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації : методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге видання. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 63 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469967 

Вінтонів Х.М,, Опар Н.В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації : методичні вказівки до написання курсової роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 45 с. URL:  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469964 

Ганцюк Т. Д. Переддипломна практика : метод. рек. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 48 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469977

Ганцюк Т. Д., Опар Н.В. Бакалаврська робота : метод. вказ. до написання кваліфікаційної роботи бакалавра. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 48 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469978

Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Фінансово-економічна інформація: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. 2-ге вид., доп. та перероб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2021. 48 с. URL: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469853

Мельник, В. Д. Графічні мультимедійні технології: лаб. практикум / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.– 45 с.

Url: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=468901

Мельник, В. Д. Захист інформації: лабораторний практикум / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 17 с.

Url: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=432290

Мельник, В. Д. Веб-дизайн: лаб. практикум /В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.– 40 с.

Url: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460027

Мельник, В. Д. Інтелектуальні інформаційні системи: лаб. практикум / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.