Бакалаврат

Додаткова інформація

 

 

сертифікат

 

Рівень вищої освіти - перший 

ОСВІТНЬЯ ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ»

спеціальності 101 Екологія

 

В інституті природничих наук і туризму підготовка бакалаврів за освітньою програмою "Екологія" здійснюється на кафедрі екології.

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Адаменка Я. О.:   yaroslav.adamenko@nung.edu.ua

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОЛОГІЯ 101"

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЕКОЛОГІЯ" СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 - ЕКОЛОГІЯ

 

Відомості самооцінювання ОП "Екологія" (завантажити)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Екологія" (завантажити)

Сертифікат про акредитацію спеціальності "Екологія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЕКОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 - ЕКОЛОГІЯ

ОПП "Екологія"  2022 р. (ПРОЄКТ)

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2022 р. (бакалавр) просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Адаменко Я. О. (yaroslav.adamenko@nung.edu.ua)

Протоколи засідання кафедри:

  • Протокол 15 від 25.03.2021.docx
  • Протокол 20 від 02.07.2021.docx
  • Протокол 03 від 16.09.2021.docx

 

ОПП "Екологія"  2020 р., навчальний план 2020-2021 н.р., рецензії на ОПП "Екологія" 

Протоколи засідання кафедри:

     ·   Протокол 05 від 22.10.2019.doc

·    Протокол 09 від 20.12.2019.doc

·    Протокол 17 від 25.06.2020.doc

·    Протокол 18 від 30.06.2020.doc

·    Протокол 04 від 19.10.2021.docx

 

ОПП "Екологія"  2019 р., навчальний план 2019-2020 н.р., рецензії на ОПП "Екологія"

Протоколи засідання кафедри:

       ·Протокол 06 від 28.12.2018.docx

       ·Протокол 07 від 05.02.2019.docx

 

 ОПП "Екологія"  2018 р. , навчальний план 2018-2019 н.р.,

Протоколи здання кафедри:асі

       ·Протокол 07 від 21.11.2017.docx

       ·Протокол 12 від 27.03.2018.docx

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Результати опитування студентів щодо оцінки ОПП «Екологія» 

Результати опитування студентів щодо якості викладання дисциплін за ОПП «Екологія»

Результати опитування інших стейкхолдерів

 

 

Угода про початок та проходження навчання іноземними студентами в Краківській гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіці

Міжнародна угода (Україна - Польща)

Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»

Договір про співпрацю із Товариством «Карпатнафтохім»

Договір про співпрацю із "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського"

Договір про співпрацю із "Санітарно-технічним факультетом Київського національного університету будівництва і архітектури"

Договір про співпрацю із "Інститутом телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України"

Угода про створення нафтогазового освітнього кластеру 

Міжнародна угода (Україна - Польща) "Слупськ Поморська академія"

Договір про співпрацю із "Сумським національним аграрним університетом"

Договір про співпрацю із "Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів"

Договір про співпрацю із "Інститутом геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

Договір про науково-технічну співпрацю із "Національним університетом водного господарства та природокористування"

Договір про співпрацю із "Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Договір про співпрацю із "Національним університетом біоресурсів і природокористування України"

Угода про співпрацю із "Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником"

Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю із "Київським національним університетом імені Тараса Шевченка"

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З УНІВЕРСИТЕТІ ВІК-ЦЕНТРАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КАТАЛОНІЇ (UVIC-UCC)

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЯ В ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ«ДНІСТРОВСЬКИМ БАСЕЙНОВИМ УПРАВЛІННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ «ХАРКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ТОВ « КАРПАТНАФТОХІМ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ПРАТ « ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ «ЕКО БЕРРІ»

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Освітні компоненти загальної підготовки

Філософія

Основи академічного письма

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Психологія

Основи охорони праці і безпека життєдіяльності

Фізичне виховання

 

Освітні компоненти професійної підготовки

Вища математика

Загальна геологія з основами геоморфології

Загальна екологія

Основи топографії

Хімія

Біологія

Екологічне законодавство та право

Екологія ґрунтів

Ландшафтна екологія та заповідна справа

Фізика

Геохімія та методи дослідження компонентів довкілля

Гідрометеорологія

Екологічне картування

Екологічні контрольно-вимірювальні прилади

Екологія людини

Моніторинг довкілля

Комп`ютерна обробка екологічної інформації

Техноекологія

Біоіндикація та біотестування

Екологічна безпека

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Утилізація і рекуперація відходів

Моніторинг техногенних фізичних полів

Екологія міських систем

Оцінка впливів на довкілля

Економіка природокористування

Організація та управління в природоохоронній діяльності

Загально-екологічн навчальна практика

Топографічна практика

Ландшафтно-екологічна практика

Виробнича практика

Переддипломна виробнича практика

Бакалаврська робота

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Освітні компоненти із кафедрального каталогу

Вибірковий блок 1 (Інженерна екологія)

Альтернативні джерела енергії

Біотехнології

Прогнозування викидів в атмосферне повітря

Екологія нафтогазового комплексу

Лісознавство та захист лісів

Рекультивація порушених земель

Екологічна паспортизація

Екологічна геофізика

Вибірковий блок 2 (Організація природокористування)

Рекреаційні ресурси та курортологія

Популяційна  екологія

Регіональна екологія

Екосистемологія

Основи еколого-інженерного проєктування

Основи наукових досліджень

Комп`ютеризовані системи екологічної інформації

Проєктування, експлуатація та рекультивація полігонів

Вибірковий блок 3 (Біоінженерія)

Гігієна довкілля

Біохімічні методи аналізу компонентів довкілля

Фітомоніторинг

Біологічна утилізація

Біостатистика

Міські екосистеми

Комп’ютерні методи обробки та інтерпретація біологічної інформації

Екологічна токсикологія

 

 

Процедура вибору дисципліни із кафедрального каталогу

Реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, які спрямовані на поглиблення компетентностей майбутнього магістра з екології. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком вибіркових освітніх компонент, які пропонує випускова кафедра, шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

           4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

 

Освітні компоненти із загальноунвесритетського каталогу

Процедура вибору дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Освітні компоненти загальної підготовки

 

Освітні компоненти професійної підготовки

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

 

 

 

Адаменко Ярослав Олегович - Доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Мандрик Олег Миколайович - Доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Мосюк Микола Іванович - Кандидат технічних наук

Радловська Катерина Олексіївна - Кандидат технічних наук

Орфанова Марія Михайлівна - Кандидат технічних наук

Зорін Денис Олексійович - Кандидат геологічних наук

Качала Тарас Богданович - Кандидат технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Глібовицька Наталія Ігорівна - Кандидат біологічних наук

Москальчук Наталія Михайлівна - Кандидат технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Штогрин Микола Васильович - Завідувач лабораторіями кафедри екології ІФНТУНГ, старший викладач

 

 

 

шгрлололоолролролрлоолролролролролролрол

 

 

шгрлололоолролролрлоолролролролролролрол

 

 

шгрлололоолролролрлоолролролролролролрол

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність”  – (інформацію взято з сайту https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?