Грицуляк Галина Михайлівна

Грицуляк Г.М.
Alma mater

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника"

Науковий ступінь

кандидат сільсько-господарських наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

 доцент кафедри ТЗБП

Наукові інтереси

 Екологічний стан та біологічна активність ґрунтів за різного роду забруднень, способи підвищення біопродуктивності ґрунтів підзолистого типу, мікроелементний склад та екологічні ризики забруднення ґрунтового покриву важкими металами за різних способів утилізації осаду стічних вод комунального господарства в агрофітоценозах енергетичних культур.

Загальна інформація

2001 – 2007 р. навчання у Природничому інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Спеціальність: викладач хімії. Освітній ступінь: магістр.

2011 – 2014 р. навчання в аспірантурі Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ).

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с. -г. наук за спеціальністю: 06.01.04 агрохімія в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» в м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження: «Агрохімічна ефективність осаду стічних вод за вирощування верби енергетичної на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття».

Виконує програму досліджень за темою докторської дисертації: «Еколого-агрохімічна оцінка застосування осаду стічних вод як добрива за вирощування фіто енергетичних культур», затвердженою вченою радою ЛНАУ – протокол №7 від 9 березня 2016 року.

 

Навчальна робота

 

Викладає дисципліни: Загальна хімія, Органічна хімія, Ґрунтознавство, Технології збалансованого землекористування, Екологічна статистика, Системний аналіз якості навколишнього середовища та управління екології, Енергетичні культури в альтернативній енергетиці

Наукова діяльність

Кандидат сільсько-господарських наук ( тема: Агрохімічна ефективність осаду стічних вод за вирощування верби енергетичної на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, 2015 рік) за спеціальністю: 06.01.04 

Ідентифікаційні наукометричні дані:

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2463-4772

SCOPUS: 57205763013

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205763013

WEB OF Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/9085695,9190704,32292063…

Googlе Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3E90bvgAAAAJ

Науково-методичний доробок: – 131 публікацій в т. ч. 1 монографія, 29 статей SCOPUS; 45 статей у інших фахових журналах, 50 - матеріали конференцій, 6 патентів на корисну модель

 

Вибрані публікації

V. Lopushniak , H. Hrytsuliak, Y. Voloshin, Н. Lopushniak, V. Bogoslavets, T. Kalyn, A. Kotsyubynsky, Volodymyr Chupa (2023) Statistical Analysis of the Productivity of Phytocoenoses of Energy Cultures due to Implementation of Wastewater Sediment on Aluvisols of Ukraine. Journal of Ecological Engineering, 2023, 24(9), pp. 192–201

Polutrenko, M.S.Hrytsuliak, H.M.Kotsyubynsky, A.O.Andrusiak, U.B. (2023). Corrosive behavior of pipeline steel 17G1C and 13G1C-U in environments NS1-NS3 | Procesy korozyjne stali rurociągowej 17G1C i 13G1C-U w środowiskach NS1-NS3 .Nafta - GazThis link is disabled., 2023, 79(4), pp. 261–265

Glibovytska, N.I.Yatsyshyn, T.M.Gritsylak, G.M. (2023) Application of environmental biomonitoring in environmental risk management of the fuel and energy complex IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceThis link is disabled., 2023, 1254(1), 012111

Lopushniak, V.Hrytsuliak, H.Polutrenko, M.Kotsyubynska, Y.Baran, B. (2022). Model of Biomass Productivity under the Influence of Change in the Phytotoxicity of Podzol Soil Due to Reintroduction of Sewage Sludge under Energy Willow. Journal of Ecological Engineering, 2022, 23(12), pp. 217–226

Bogoslavets, V.Voloshyn, Y.Hrytsulyak, H.Yurych, L. (2022) Improving the Quality of Clay Powders by Mechanoactivation. Journal of Ecological Engineering,, 23(12), pp. 145–154

Lopushnyak, V.Hrytsulyak, H.Voloshyn, Y.Lopushniak, H.Baran, B. (2022) Bioaccumulation and Translocation of Heavy Metals in Plants Artichoke during Sewage Sediment in Podzols Soils. Ecological Engineering and Environmental Technology, 2022, 23(6), pp. 178–187

Grevtsev, O., Selivanova, N., Popovych, P., Poberezhny, L., Shevchuk, O., Murovanyi, I., ... & Hrytsuliak, G. (2021). Calculation of the Vehicles Stress-Deformed State while Transporting the Liquid Cargo. Communications-Scientific letters of the University of Zilina23(1), рр. 58-64

Poberezhny, L., Hrysanchuk, A., & Grytsuliak, H. (2019). Influence of the gas hydrates on the corrosion rate of gas gathering pipelines. Procedia Structural Integrity16, 141-147.

Poberezhny, L., Hrytsanchuk, A., Hrytsuliak, G., Poberezhna, L., & Kosmii, M. (2018). Influence of hydrate formation and wall shear stress on the corrosion rate of industrial pipeline materials. Koroze a ochrana materialu62(4), рр. 121-128.

 

 

Контакти

Телефон - 0342727173

e-mail: halyna.hrytsuliak@nung.edu.ua