Навчальний відділ

Адміністрація департаменту
Номер(и) телефону:
+380 (0342) 72-71-51
Адреса:

Навчальний відділ

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019,

тел.  (0342) 72-71-51, каб. 0325 (3-й поверх головного корпусу)

 • Лабораторія внутрішнього аудиту навчального процесу НВ  (e-mail: nv0325@nung.edu.ua)
 • Лабораторія автоматизації навчального процесу та документообігу НВ тел.(0342) 78-35-55, (0342) 72-71-61
 • Оперативне планування і контроль навчального процесу (розклад) (e-mail: dyspetcher@nung.edu.ua), тел. (0342) 72-71-42, каб. 0329 

 

На громадське обговорення:


1. Проєкт Положення визначення рейтингу НПП за виконання науково-дослідної роботи (ДОДАТОК) .

 

Навчальний відділ виконує організаційні, навчальні, аналітичні, інформаційні та контрольні функції щодо завдань, визначених як сфера його компетенцій. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постановами і розпорядженнями Президента України, Кабінету міністрів України, Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», затверджену Указом Президента України  від 25 червня 2013 року № 344/2013, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, першого проректора та інших проректорів університету, а також Положенням про навчальний відділ Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Навчальний відділ функціонує як структурний підрозділ університету. До структури навчального відділу входять лабораторії: «Лабораторія автоматизації навчального процесу та документообігу», «Лабораторія внутрішнього аудиту навчального процесу».

Навчальний відділ безпосередньо підпорядковується першому проректору університету. Навчальний відділ розташований у наступних приміщеннях: 0323, 0325, 0327, 0329а, 0329, 0318, 0320

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ:

 1. Здійснення контролю за організацією та проведенням освітнього процесу всіх форм (денної, заочної, дистанційної або поєднаної, дуальної) навчання та рівнів вищої освіти (першого, другого, третього та наукового).

 2. Забезпечення функціонування інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом та автоматизації навчального документообігу.

 3. Сприяння моніторингу структурних підрозділів та освітнього процесу з приводу відповідності ліцензійним та акредитаційним умовам, організація роботи щодо забезпечення публічності інформації про освітні програми, освітні компоненти, ступені вищої освіти та кваліфікації, організація роботи щодо створення каталогу курсів закладу вищої освіти, організаційні засади ефективного контролю навчального процесу тощо.

 4. Забезпечення роботи методичної ради університету.

 5. Організація роботи та надання методичної допомоги навчально-науковим інститутам, випусковим кафедрам щодо організації підвищення кваліфікації НПП, педагогічних працівників.

 6. Організація роботи та надання методичної допомоги навчально-науковим інститутам, випусковим кафедрам щодо формування описів освітніх програм першого, другого, третього та наукового рівнів вищої освіти, організація їх впровадження та проведення періодичного моніторингу.

 7. Організація роботи та надання методичної допомоги навчально-науковим інститутам, випусковим кафедрам щодо формування навчальних планів першого, другого, третього та наукового рівнів вищої освіти, здійснення контролю за їх впровадженням і виконанням.

 8. Розроблення на навчальний рік, на основі навчальних планів, узагальненого графіка навчального процесу першого, другого, третього та наукового рівнів вищої освіти, здійснення контролю за його виконанням.

 9. Розроблення розкладу навчальних занять першого, другого, третього та наукового рівнів вищої освіти, організація контролю за його виконанням.

 10. Участь в розробленні перспективного та поточного планів розвитку навчально-лабораторної та матеріально-технічної бази кафедр та інститутів.

 11. Підготовка встановленої Міністерством освіти і науки України статистичної документації, відповідальність за достовірність даних і своєчасне їх представлення.

 12. Облік статистичних даних, визначених наказами ректора і Міністерства освіти і науки України.

 13. Підготовка матеріалів, за розрахунками планово - фінансового відділу, з розподілу штату науково-педагогічних працівників (НПП) між кафедрами університету.

 14. Здійснення періодичного моніторингу та підсумкової перевірки виконання НПП індивідуальних планів роботи в частині «Навчальна робота», «Методична робота», «Організаційна робота».

 15. Підготовка оголошень та необхідних матеріалів щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП.

 16. Проведення окремих розрахунків з погодинної оплати праці НПП за виконання ними навчальної роботи згідно навчальних планів першого, другого, третього та наукового рівнів вищої освіти.

 17. Здійснення контролю за раціональним використанням навчальних площ (аудиторій, лабораторій і комп’ютерних класів) у навчальному процесі, підготовка відповідних розпоряджень.

 18. Перевірка стану підготовки аудиторного і лабораторного фонду університету до початку навчального року, підготовка відповідних довідок.

 19. Вибіркова перевірка стану ведення навчальної документації інститутами та відповідними кафедрами університету.

 20. Облік замін навчальних занять, що проводяться кафедрами, контроль за їх проведенням та підготовка відповідних розпоряджень.

 21. Узагальнення результатів поточного та підсумкового контролю, підготовка пропозицій для прийняття відповідних управлінських рішень та проектів відповідних документів.

 22. Вивчення, узагальнення й упровадження передового досвіду; організація досліджень, спрямованих на удосконалення навчального процесу; організація обміну досвідом з питань впровадження інновацій у освітній процес.