Адаменко Ярослав Олегович

Додаткова інформація
Адаменко Ярослав Олегович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1986

Спеціальність

«Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ»

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

завідувач кафедри екології ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка

 

Державні нагороди

 

Почесна грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2007 р., 2008 р.);

Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 21.01.2021 р. №24-к).

Загальна інформація

1986 - інженер Українського науково-дослідного та проектного інституту нафтової промисловості (м.Київ); 

1986-1989 – аспірант Івано-Франківського інституту нафти і газу;

1989-1993 – науковий співробітник, старший науковий співробітник НДІ нафтогазових технологій ІФДТУНГ;

1993-1995 – асистент кафедри інженерної екології та загальної геології ІФДТУНГ;

1995-1996– доцент кафедри інженерної екології та загальної геології ІФДТУНГ;

1996-1999 – докторант ІФДТУНГ;

1999-2003 – доцент кафедри екології ІФДТУНГ;

2003-2007 – завідувач кафедри природних ресурсів та туризму ІФНТУНГ;

20 07до тепер – завідувач кафедри екології ІФНТУНГ.

 Член редколегії науково-технічних журналів:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористуванняScientific Bulletin of North university of Baia Mare (м. Бая Маре, Румунія); Екологічна безпека (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук); Environmental problems (Національний університет “Львівська політехніка», м. Львів).

Член спеціалізованої Вченої ради: Д 20.052.05 ІФНТУНГ з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека»

 

Наукове керівництво (консультування) здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня

Архипова Л.М. (д.т.н.) «Науково-методологічні основи природно-техногенної безпеки поверхневих гідроекосистем Карпатського регіону», 2013 р.

Савчук Л.Я. (к.т.н.) «Управління соціальною складовою екологічної безпеки у Калуському техногенно-навантаженому регіоні», 2013 р.

Крихівський М.В. «Прогнозування показників екологічної безпеки міст за результатами моніторингу навколишнього середовища (на прикладі Івано-Франківська)», 2014 р.

Качала Т. Б. (к.т.н.) Удосконалення систем екологічного моніторингу ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища), 2018 р.

Москальчук Н.М. (к.т.н.) «Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні), 2019 р.

Кундельська Т.В. (к.т.н.) Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська), 2021 р.

Навчальна робота

 «Оцінка впливів на довкілля», «Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів», «Екологічна експертиза», «Стратегічна екологічна оцінка», «Екологічне інспектування», «Методи картографування екологічної інформації в ГІС», «Методи дистанційного зондування Землі в екології», «Методи оцінювання чинників довкілля», «Наукові основи моделювання і прогнозування стану довкілля».

Науково-методичний доробок: станом на 01.01.2023 – 317 публікацій, з них 248 праці наукового характеру, в т.ч. 10 монографій, 237 статей; 3 – підручника, 6 – навчальних посібників, 61 – навчально-методична розробка.

Гарант освітньо-професійної програми "Екологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101-Екологія

Наукова діяльність

Вчені ступені та теми дисертацій:

Кандидат геолого-мінералогічних наук (тема: “Геолого-промислові критерії підвищення газовіддачі та газоприйомистості продуктивних пластів з низькими пластовими тисками на підземних газосховищах Прикарпаття", 1993р.);
Доктор технічних наук (тема: "Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація" за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека, 2007р.).

Науково-методичний доробок: станом на 01.01.2021 – 299 публікацій, з них 237 праці наукового характеру, в т.ч. 10 монографій, 227 статей; 2 – підручника, 2 – навчальних посібника, 58 – навчально-методичних розробок.

Ідентифікаційні наукометричні дані:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5665-7958

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194240355

WEB OF Science: https://publons.com/researcher/2077028/yaroslav-o-adamenko/

Googl Scolar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=XHqcRPMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Вибрані публікації

1. Ya. Adamenko, L. Arkhypova, O. Mandryk Territorial Normative of Quality of Hydroecosystems of Protected Territories // Hydrobiological Journal (ISSN Print: 0018-8166; ISSN Online: 1943-5991) – New York, USA: Connecticut. – Vol. 53, Issue 2. – 2017

http://www.dl.begellhouse.com/journals/38cb2223012b73f2,0d256b65401cf157,571a93e44d454af0.html

2.    Методологія екологічно безпечного використання відновлювальних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : колективна монографія / за ред. Л.М.Архипової [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, М.М.Приходько, Я.О.Адаменко, О.В.Побігун, Н.М.Москальчук, С.В.Качала] – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 298 с.

3.    Адаменко Я. О. Методи прийняття рішень при виборі альтернатив у процедурі оцінки впливів на довкілля. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журнал / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, № 2 (18). –2018. – с.83-93. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2018-2(18)-83-93

4.   Адаменко Я. О. Методологія скоупінгу в процедурах ОВД. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. Журнал / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, № 1 (19). – 2019. – с.78-84. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-78-84

5. Москальчук Н.М., Адаменко Я.О. Вибір майданчика для розташування вітроелектростанцій на підставі ГІС-підходу // Науковий вісник НЛТУ України, 29(6) – 2019 – С. 71–75. (Index Copernicus International) https://doi.org/10.15421/40290614

6. Адаменко О. М., Адаменко Я. О., Кравчук Я. С. Геологічна будова перспективної для рекреаційно-туристичного освоєння ділянки басейну Чорної Тиси (Українські Карпати) / Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вип. 1 (11). – 2020. – С.85-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3202

7. Адаменко Я.О. Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан ґрунтових вод // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журнал / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, № 2 (20). – 2019 - С. 62-75. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-62-75

8. Кравчук Я. С., Адаменко О. М. , Адаменко Я. О. Геоморфологічний аналіз рельєфу перспективних ділянок Українських Карпат для рекреаційних потреб (на прикладі басейну Чорної Тиси) // Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вип. 2 (10). – 2019. - С.18-41. DOI: http://dx.doi.org/10.309

9. Архипова Л.М., Адаменко Я.О. Екоресурсне забезпечення проектування туристичного комплексу у Рахівському районі Закарпатської області // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журнал / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, № 2 (22). – 2020. - c.72-82. https://doi.org/ 10.31471/2415-3184-2020-2(22)-72-82.

10. Мандрик О.М. , Адаменко Я.О. , Мосюк М.І. , Карпінський Б.В. , Бажалук Я.М. , Шумега С.В. Розроблення концепції очищення від забруднень, об’єктами нафтогазового комплексу Карпатського регіону України // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журнал / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, № 1 (25). – 2020. - С. 31-41 https://doi.org/ 10.31471/2415-3184-2022-1(25)-31-41

 

Учать у міжнародних проєктах:

 1. The project of the Warsaw University of Technology (Poland-Ukraine) «Restoring alpine observatory on the Pip Ivan» (1996 р.).
 2. UNESCO project «Transformation processes in the basin of the Upper Dniester» (1997-2001 рр.).
 3. Project Radom University of Technology (Poland-Ukraine) «Alternative fuels and other non-traditional sources of energy» (1999-2001 рр.).
 4. Project United Nations Development Programmer (USAID, UNDP, Ukraine) «Demonstration project of Environmental Impact Assessment (EIA) on the Pasichna oil and gas deposits» (1999-2002 рр.).
 5. Project World Bank «Diagnosing of the town – the dependence of population health from the ecological components in Ivano-Frankovsk» (2001 р.).
 6. Project TACIS of European Union «The Pilot project "Assessment of impacts of anthropogenic load on the environment (EIA) Hoverla mountain and surrounding areas"» (2002-2003 рр.).
 7. The project of the Polish scientific community "Geosphere" (Poland-Ukraine) «Starunya - the future park Ice Age» (2004 р.).
 8. Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme «The Programme is co-financed by the European Union. “Project title: (RUTEM) – Romania – Ukraine Regional Center for Training in Environment Protection, Management and Monitoring”» (2007-2008 рр.).
 9. Project EBRD Shareholder Special Fund «”Ukraine NPP Safety Upgrade Program - Ecological Assessment”: Ukraine (TCS 31264)» (2011 р.).
 10. Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013 «The Programme is co-financed by the European Union: "RoUaSoil: Romania-Ukraine cross border area - The management of the contaminated sites with oil product"» (2012-2015 рр.).
 11. Exergia S.A. (Greece) «Preparation of Environmental Impact assessment for the Ukrenergo Project: “The Second Backbone UHV Corridor Kakhovska-Primorska-Dnistrovska-Khmelnitska”» (2015-2016 рр.).
 12. Programming of the 2014-2020 period in the frame of ENI CBC Project  HUSKROUA/1702/6.1/0022 «Regional Center for Training and Monitoring of the Environmental Impact of Electrical Installations – CRIMIGE» (2020 р. до тепер).
Контакти