Дисципліни, методичне забезпечення


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалаври)

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (магістри).


Адміністративне право

Бюджетування в публічних організаціях

Вступ до публічних фінансів

Вступ до спеціальності

Ділова іноземна мова

Економіка управління

Електронне урядування

Європейська інтеграція та глобалізація

Зв’язки з громадськістю

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні технології та бази даних

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Конституційне право

Математичні методи для публічного управління

Менеджмент людських ресурсів

Методи дослідження і статистика

Місцеве самоврядування

Навчальна практика з документознавства

Навчальна практика з комп’ютерної підготовки

Навчальна практика: короткострокове стажування

Національна та громадська безпека

Основи економіки

Основи суспільствознавства

Переддипломна практика: стажування в органах влади

Політична і правова система

Прийняття адміністративних рішень

Принципи та етика управління

Публічна служба

Публічне управління

Регіональний розвиток

Система публічного адміністрування

Теорія організацій

Україна (мова, культура, історія)


Вибіркові компоненти

Антикорупційна політика України

Безпека життєдіяльності

Виборчі системи

Гуманітарна та культурна політика

Демократичне врядування

Документообіг в публічному адмініструванні

Етикет державного службовця

Ефективні комунікації та переговори

Конфліктологія

Молодіжна політика

Основи адміністративних послуг

Основи наукових досліджень

Основи проєктного менеджменту

Основи стратегічного управління

Особисті якості управлінця

Управлінська гра

Цивільне право


Вибір професійно-орієнтованих дисциплін для студентів другого року навчання першого (бакалаврського) рівня освіти (група ПУА-22-1) (дисципліни будуть читатися на третьому курсі у 2024-2025 н.р.)

 

Студент повинен вибрати по одній дисципліні з кожної пари дисциплін вибору (1) у пятому семестрі та з кожної пари дисциплін вибору (1, 2) у шостому семестрі.

 

5 СЕМЕСТР

6 СЕМЕСТР

Вибір 1

Цивільне право

Вибір 1

Безпека життєдіяльності

Антикорупційна політика України

Конфліктологія

  

Вибір 2

Документообіг в публічному адмініструванні

 

Етикет державного службовця

 

Анкета для вибору професійно-орієнтованих дисциплін для студентів другого року навчання https://forms.gle/N9g7x2ujD1c6aJvr8


Вибір професійно-орієнтованих дисциплін для студентів третього року навчання першого (бакалаврського) рівня освіти (група ПУА-21-1)  (дисципліни будуть читатися на четвертому курсі у 2024-2025 н.р.)

 

Студент повинен вибрати по одній дисципліні з кожної пари дисциплін вибору (1, 2, 3, 4) у  сьомому та з кожної пари дисциплін вибору (1) у восьмому семестрі.

 

7 СЕМЕСТР

8 СЕМЕСТР

Вибір 1

Особисті якості управлінця

Вибір 1

Основи адміністративних послуг

Ефективні комунікації та переговори

Основи наукових досліджень

Вибір 2

Управлінська гра

  

Основи проектного менеджменту

 

Вибір 3

Гуманітарна та культурна політика

  

Основи стратегічного управління

 

Вибір 4

Демократичне врядування

 

 

Виборчі системи

 

 

Анкета для вибору професійно-орієнтованих дисциплін для студентів третього року навчання https://forms.gle/GzEMUNQx8j81qpvL8


​​​​Навчальна література:
Психологія управління: навчальний посібник / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон/За загальною редакцією професора Д. І. Дзвінчука. – К.: 2013. – 292 с.
​​​​​​​Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» та системи підвищення кваліфікації державних службовців / кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. — Івано-Франківськ : Місто Нв, 2013. — 592 с.
​​​​​​​Європейська  інтеграція  та  євроатлантичне  співробітництво України : навчально-методичний комплекс для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : розробники Д. І. Дзвінчук, м . П . Баран, а . в . м азак . — Івано-Франківськ :  місто Нв, 2013 . — 76 с .
Бакуменко В. Д. Державне управління : Курс лекцій / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний. — Івано-Франківськ : Мі сто НВ, 2011. — 536 с.
Європейська  інтеграція:  Навчальний  посібник  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  та  слухачів  магістерської підготовки  за  напрямом  «Державне  управління»  /  Кол.  авт.; за  заг.  ред.  проф.  І. А. Грицяка  та  Д. І. Дзвінчука.  —  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464 с.
​​​​​​​Дзвінчук Д. І., Качмар О. В. Агресіологія:  міждисциплінарні  засади:  Навч.  посіб.  /  Д.  І.  Дзвінчук,  О.  В.  Качмар.  —  Івано-Фран ківськ:  Місто  НВ, 2019. — 300 с.
Дзвінчук Д. І., Заграй Л. Д., Кононенко В. І. Український  пріоритет:  нація,  соціум, культура: монографія  /  за  ред.  акад. НАПН  України  В.  І.  Кононенка.  Київ  ; Івано-Франківськ  :  Прикарпат.  нац.  ун-т ім. В. Стефаника, 2018. 268 с.
​​​​​​​Вербовська Л. С. Дев’ять нарисів з управління змінами : навчальний посібник / Л. С. Вербовська, Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, Й. Ясіньска // За загальною редакцією проф. В. П. Петренка. — Івано-Фран ківськ: Місто НВ, 2018. — __ с.


​​​​​​​Петренко В. П. Вступ до менеджменту: курс лекцій / В. П. Петренко, М. О. Данилюк. – Івано-Франківськийінститутнафти і газу, 1994. – 160 с., іл.
Петренко В. П.Тактикаособистоїроботи менеджера (персональний менеджмент) / В. П. Петренко, М. О. Данилюк, А. В. Попадюк, М. О. Табахарнюк. – Івано-Франківськ: РАЕР. -  1996 р., 188 с., іл.
Самоменеджмент сільського, селищного, міського голови: Навчальний посібник / З. С. Карпенко, В. В. Крецул, В. П. Петренко, В. М. Тимків. – Івано-Франківськ: Центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій. – Івано-Франківськ. 2001. – 102 с., іл.
Дзвінчук Д. І. Менеджмент організацій : конспект лекцій для магістрів спеціальності «Державне управління» / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон, В П. Петренко.– Івано-Франківськ: «Місто-НВ», 2007. – 271 с.
Короп І. В. Інтелектуальна власність :навч. посіб. / І. В. Короп, В. П. Петренко // За заг. ред. Петренка В. П. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ «Факел», 2008. – 208 с.
Кузьмин В. М. Теоретичні та прикладні засади менеджменту в нафтогазовій промисловості : навчальний посібник / В. М. Кузьмин, В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2014. – 224 с. 
Магістерська робота : метод. вказівки / А. С. Полянська, В. П. Петренко, А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 54 c.
Обізнанімешканці – сильна громада : навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / В. П. Петренко, Н. П. Струк, В. М. Кушнірюк ; за заг. ред. А. В. Мазака, М. П. Баран. – Івано-Франківськ : ТзОВ «Цифрові технології друку», 2016. – 128 с.
Дев’ять нарисів з управління змінами : навчальний посібник / Вербовська Л. С., Дзвінчук Д. І., Петренко В. П., Ясіньска Й. / За заг. ред. проф. Петренка В. П. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2018. – 164 с.


Орлів М.С., Онищук С.В. Менеджмент людських ресурсів : конспект лекцій. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. 140 с.
Орлів М.С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади: механізми формування сучасної моделі : монографія. Київ, Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. 300 с.
Орлів М.С. Розвиток лідерського потенціалу керівника сфери державного управління : навч.посіб. – Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2017. 40 с.
Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 40 с.


Мазак А.В. Опорні конспекти із дисципліни "Державна служба" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 "Державна служба". Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. 81 с.
Мазак А.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: конспект лекцій для слухачів магістратури за спеціальністю "Державна служба". Івано-Франківськ: Місто НВ,  2009. 180 с.
Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом "Державне управління" / колектив авторів; за загальною редакцією професора Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 632 с.
Державне управління: курс лекцій / колектив авторів; за загальною редакцією професора Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 616 с.
Європейська інтеграція: навчальний посібник для студентів ВНЗ та слухачів магістерської підготовки за напрямом "Державне управління" / колектив авторів; за загальною редакцією професорів І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с.
Державна служба: навчальний посібник / колектив авторів; за загальною редакцією професора С.М. Серьогіна. К.: ТОВ "СІК ГРУП Україна", 2012. 526 с.
Дзвінчук Д., Мазак А., Баран М. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України: навчально-методичний комплекс для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 76 с.
Запобігання та протидія корупції: навчальний посібник / колектив авторів; за загальною редакцією професора А.М. Михненка. К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. 666 с.
Основи антикорупційного законодавства: збірник нормативно-правових актів / упорядники М. Баран, А. Мазак. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 120 с.
Обізнані мешканці – сильна громада: навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / упорядники В. Петренко, Н. Струк, В. Кушнірюк, А. Мазак, М. Баран. Івано-Франківськ: ТзОВ "Цифрові технології друку", 2016. 128 с.
Мазак А.В. Взаємодія інститутів громадянського суспільства і держави: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. 44 с.
Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Магістерська робота: написання, оформлення, захист: методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ, 2018. 47 с


Струк Н.П. Економіко-аналітична діяльність державного службовця: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 38 с.
Струк Н.П. Економіка: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 97 с.
Струк Н.П. Економіка: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 65 с.
Обізнані мешканці – сильна громада: навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / Петренко В.П., Струк Н.П. та ін..; за заг. ред. Мазака А.В., Баран М.П.. Івано-Франківськ: ТзОВ «Цифрові технології друку», 2016. 128 с. 
Струк Н.П. Мікроекономіка : навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 88 с.
Данилюк М.О., Струк Н.П. Економіко-аналітична діяльність державного службовця: навчальний посібник з грифом МОНМС України. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 260 с.​​​​​​​
Струк Н.П. Основи економіки: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 55 с.
Струк Н.П., Гречаник Б.В. Вступ до публічних фінансів: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: кафедра ПУА, 2020. 74 с.  


Серняк О.І. Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект : монографія. Івано-Франківськ : «Симфонія форте», 2012. 207 с.
Серняк О. І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління змінами» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізацією/магістерською програмою «Управління міжнародним бізнесом». Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2016. 119 с.


​​​​​​​Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. 328 с.
Малімон В. І. Гуманітарна політика : практикум. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 164 с.
Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 352 с. Гриф МОНМС.
Малімон В.І. Комунікативна компетентність державного службовця. Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2011. 45 с.
Малімон В. І. Комунікативні технології в публічному управлінні : навчально-методичні матеріали. Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2018. 51 с.


Красій М. О. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв’язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем: монографія. Калуш: Петраш К.Т., 2020. 155 с.
Адміністративне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 35 с.
Адміністративне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 15 с.
Конституційне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 37 с.
Конституційне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 15 с.
Цивільне право України: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 47 с.
Цивільне право України: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2020. 13 с.


Озьмінська І.Д. Філософія: конспект лекцій для студентів І курсу. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.  67 с.
Озьмінська І.Д. Філософія: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів І курсу. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.  35 с.
Озьмінська І.Д. Філософія: методичні вказівки до самостійної роботи з навчального модулю «Філософія». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 19 с.
Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / І.  Д.  Озьмінська. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 42 c.​​​​​​​​​​​​​​Баран М. П. Запобігання корупції: збірник ситуаційних задач для практичних занять. Івано-Франківськ: підпр. Голіней О.М., 2020. 20 с. 
Баран М.П., Красій М.О. Запобігання і п​​​​​​​ротидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2019. 160 с.
Організація цивільного захисту населення об’єднаних територіальних громад Івано-Франківської області / упорядники Іван Дембич, Марія Баран. Івано-Франківськ, 2018. 28 с.
Мягкоход Володимир, Вернигор Юлія, Чепель Ольга, Баран Марія. Формування спроможних територіальних громад: практичний посібник (видання третє). Видання здійснене в рамках Проекту USAID ПУЛЬС,  2017. 67 с. URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/otgbook3new_obgortka_i_blok.pdf
Петренко В.П., Струк Н.П., Кушнірюк В.М. Обізнані мешканці – сильна громада : навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / за заг. ред. А.В. Мазака, М.П. Баран. Івано- Франківськ, 2016. 128 с. 
Баран М. П. Менеджмент організацій: навчально-методичний комплекс [для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» та системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування]. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2015. 78 с.
Баран М. П., Струтинський Р. Й. Запобігання та протидія корупції: навчально-методичний комплекс [для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» та системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування]. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. 180 с.
Дзвінчук Д. І. , Баран М. П. , Мазак А. В. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України : навчально-методичний комплекс для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Івано-Франківськ : місто НВ, 2013. 76 с.


Гречаник Б.В. Особливості формування та реалізації державної інноваційної політики: навчально-методичний посібник / Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2018. – 90 с.
Економетричне моделювання динаміки  основних  показників  соціально економічного розвитку Івано-Франківської  області  до  2011 року. — Інститут регіональних  досліджень НАН України,  Західноукраїнський економіко-правничий  університет,  Головне  управління  економіки  обласної  державної адміністрації Івано-Франківської  області.  Науковий  редактор  д.е.н., проф. Бойко Є.І. — Івано-Франківськ, 2007. — 79 с.
Регіональна соціально-економічна політика: навчальний посібник / Гречаник Б. В., Васильченко Г. В., Канавець М. В. — Івано- Франківськ: Місто НВ, 2012. — 404 с.
Гречаник Б, В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. — Львів, Інститут регіональних дос­ліджень НАН України, Івано-Франківськ, Західноукраїнський економіко-правничий університет, 2007. — 187 с
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіону / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред.кол.: науковий редактор д.е.н., проф. Бойко Є.І. Львів, 2003. 192 с.
​​​​​​​Методичні рекомендації для дослідження регулюючих факторів формування інноваційного клімату підприємств. — Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, Івано-Франківськ, Західноукраїнський економіко-правничий університет, 2006. — 42 с.


​​​​​​​Остап’як В.І. Антикризові стратегії партнерства в умовах глобалізації: [монографія] / В.Остап'як; ред.: Б. І. Канцелярук. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. – 148 c. - Бібліогр.: с. 127-145
В. І. Остап’як, Н. О. Піпченко Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах / Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах. Монографія – К.: Вадекс, 2018. – с. 45-7
Остап’як В.І. Пріоритети стратегічного партнерства у сучасній системі міжнародних відносин: [монографія] / Василь Остап'як ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Івано-Франківськ :Симфонія форте, 2018. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-415


Кушнірюк В.М. Етикет публічного управлінця: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавництво: Місто НВ, 2020. 368 с.
Кушнірюк, В. М. Організація діяльності державного службовця: навч. посіб., курс лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. 544 с.


​​​​​​​​​​​​​