Аспірантура

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«МЕНЕДЖМЕНТ»

спеціальності 073 Менеджмент

Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) у галузі управління та адміністрування, які формують корпус майбутніх управлінців нової генерації. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 073 - Менеджмент проводиться відповідно до встановлених правил прийому

В інституті економіки та менеджменту підготовка докторів філософії (pHD) за освітньо-науковою програмою "Менеджмент" здійснюється на випусковій кафедрі менеджменту та адміністрування, із залученням науково-педагогічного складу кафедр ІЕМ.

ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ»

        Відомості самооцінювання ОНП "Менеджмент" (pHD)

        Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОНП  "Менеджмент"

        Звіт експертної групи

        Експертний висновок Галузевої експертної ради

        Рішення Національного агентства

        Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми "Менеджмент"

       Заходи щодо удосконалення освітньо-наукової програми "Менеджмент" за результатами акредитаційної експертизи

 

Освітньо-наукова програма Менеджмент 2023 р. (ПРОЄКТ) (завантажити).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Полянську А.С.:   alla.polianska@nung.edu.ua

 

ОНП «Менеджмент» 2022 р (завантажити)

Навчальний план 2022 р. (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2022 р. (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Менеджмент» 2021 р (завантажити)

Навчальний план 2021 р. (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2021 р. (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Менеджмент» 2019 р (завантажити)

Навчальний план 2019 (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2019 (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Менеджмент» 2018 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю   073 - "Менеджмент"

Програма додаткового вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю   073 - "Менеджмент"

Перелік дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктор філософії  із спеціальності 073 – Менеджмент, що захищалися протягом 2020-2021 років

Інформація за ОНП "Менеджмент" щодо відповідності тематики дисертаційних досліджень аспірантів та їх наукових керівників

Інформація щодо наукових стажувань та заходів за кордоном науковими керівниками за ОНП "Менеджмент"

Здобувачі третього (доктор філософії) рівня вищої освіти по спеціальності 073 «Менеджмент» (2017-2021 рр.).


ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ підготовки доктора філософії з менеджменту

Обов'язкові освітні компоненти

Освітні компоненти, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія і методологія науки

Іноземна мова для академічних цілей

Методологія наукових досліджень

Професійна педагогіка

Педагогічний практикум

Освітні компоненти, що формують фахові компетентності

Експертиза та етика наукових досліджень

Стратегічне управління людським розвитком (2 сем)

Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем

Стратегічне управління людським розвитком (3 сем)

Методологія фундаментальних і прикладних досліджень

Викладацька практика

Вибіркові освітні компоненти (Робочі програми)

Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі

Управління на засадах сталого розвитку

Системний аналіз і теорія систем

Комунікаційні цінності

Інтелектуалізація процесів управління

Управління проєктною діяльністю

Інноватика в галузі

Сучасні тенденції глобалізації

СИЛАБУСИ / АНОТАЦІЇ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ підготовки доктора філософії з менеджменту

 

 1. Технології лідерства та партнерства
 2. Комунікаційні цінності
 3. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі
 4. Управління ланцюгом постачання
 5. Міжнародні проєкти
 6. Управління проєктною діяльністю
 7. Управління на засадах сталого розвитку
 8. Інноватика в галузі
 9. Дизайн-мислення в управлінні
 10. Інтелектуалізація процесів управління
 11. Сучасні тенденції глобалізації
 12. Системний аналіз і теорія систем

   Аспіранти здійснюють вибір 4 дисциплін обсягом 12 кредитів, ознайомившись із силабусами вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни вказуються у заяві, яка додається нижче та узгоджуються із науковим керівником, який підписує заяву.

Завантажити бланк заяви: docx або pdf

Відгуки/рецензії на ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ»

Рецензія ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (заступник гендиректора Мацьків І.М.)

Рецензія Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій (директор Тимків Г.Я.)

Рецензія «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (директор Дудзич В.В.)

Рецензія «DATA ENGINEERING SYSTEMS» (генеральний директор Левченко О.В.)

Рецензія АТ «Нафтогаз України» (начальник департаменту Колбушкін Ю.)

Рецензія Львівський національний університет ім. І.Франка (д.е.н., професор Сенишин О.С.)

 

Анкетування здобувачів вищої освіти третього рівня (анонімне)

Опитування щодо якості освітньої програми (анкета)

Результати опитування здобувачів ВО щодо якості освітньої програми

Опитування щодо якості викладання дисциплін  (аспіранти)

Результати опитування щодо якості викладання дисциплін  (аспіранти)

Оцінювання якості навчання з використанням технологій дистанційного навчання

Результати оцінювання якості навчання з використанням технологій дистанційного навчання

Звіти про проходження викладацької практики аспірантів


Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»;

Договір про співпрацю із НТУ Дніпровська політехніка;

Про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, творчу співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Миколаївським національним аграрним університетом (№ 15 від 19.02.2019 р.);

Про науково-освітнє співробітництво Поліського національного університету та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (№ 133 від 25.10.2021 р.);

Про партнерство і академічну співпрацю між Національним університетом імені Івана-Франка та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (№ 101 від 23.09.2021 р.);

Umowa o wspólpracy medzy Akademia Pomorska w Slupsku (Stupsk, Polska) a Ivano-Frankivskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym Nafty i Gazu (07.12.2020);

Memorandum of understanding and cooperation between Gdansk university of technology and Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ukraine (01.07.2021);

Про співробітництво між товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙ СОЛЬЮШЕНС» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (№ 56/№ 117 від 16.09.2021 р.);

Про партнерство і співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і і газу та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Про співпрацю між компанією «ROSEN Europe B.V.» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу;

Про співпрацю між Іноземне підприємство «Data Engineering Systems» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (№47002 від 27.09.2021 р.)

 

Petrenko

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Керівник школи – доктор економічних наук, професор, Петренко Віктор Павлович

 

Термін навчання в аспірантурі

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Аспірант , який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власним вибором:

- отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті закладу вищої освіти на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;

- отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника у такому закладі вищої освіти, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

Затвердження тем дисертацій

Тема дисертації погоджується аспірантом (здобувачем) з його науковим керівником, виноситься на розгляд профільної кафедри та затверджується Вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування (прикріплення) аспіранта (здобувача) до Університету.

планування наукової роботи аспіранта

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі. Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником, заслуховується на засіданні кафедри та затверджується Вченою радою університету впродовж двох місяців з дня зарахування аспіранта до Університету.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта.

стажування

Академічна мобільність – це участь студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Університету у навчальній, науково-педагогічній чи науковій діяльності вітчизняного чи закордонного закладу вищої освіти, вітчизняних чи закордонних наукових установ, підприємств тощо упродовж певного періоду, як правило, до одного навчального року, а також вітчизняними та іноземними учасниками освітнього процесу в аналогічних видах діяльності Університету. Докладніша інформація подана у розділі: Центр міжнародного співробітництва.

соціальна підтримка

Розмір стипендії аспіранта визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (зі змінами) (у редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р.,№ 1050) і чинними “Правилами призначення і виплати стипендій студентам (курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ” , затвердженими рішенням Вченої ради університету від 01.02.2017 р. Стипендія призначається аспірантам на весь термін підготовки в аспі¬рантурі. Розмір стипендії аспіранта затверджується протоколом стипендіальної комісії Університету та вводиться в дію відповідним наказом ректора Університету.

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у планово-фінансовий відділ Університету копію паспорта і довідку про ідентифікаційний код.

Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку університету. Для поселення у гуртожиток аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи, на підставі якої йому видається скерування для поселення та довідка про навчання в аспірантурі (2 прим.). Вказані документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.

Канікули для аспірантів денної форми навчання встановлються з 1 липня до 31 серпня.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються заочно в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

звітування аспірантів (здобувачів)

Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів, здобувачів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях (наукових семінарах) профільних кафедр та вчених рад Інститутів(для аспірантів-випускників) в усній формі з представленням здобутих результатів виконання роботи. Кафедра та вчена рада відповідного Інституту ретельно вивчає представлені аспірантом, здобувачем, матеріали, порівнює отримані досягнення із запланованими і приймає рішення щодо стану виконання індивідуального плану наукової роботи. Звітні документи подаються аспірантами, здобувачами у відділ докторантури та аспірантури у відповідності до встановленого графіка.

Тимчасовий порядок перевірки на плагіат дисертаційних робіт на здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії)

Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться у відповідності до діючого "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ІФНТУНГ"

1. Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться на підставі звернення Здобувача наукового ступеня у відділ забезпечення якості освіти (Додаток А "ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ").

2. Для перевірки рукопису дисертації на академічний плагіат Здобувач не пізніше за 7 робочих днів до запланованої дати проведення засідання Вченої ради Університету, на якій будуть розглядатися документи щодо проведення попередньої експертизи дисертації Здобувача, подає готовий файл дисертації відповідальній особі у відділі забезпечення якості освіти;

3. Відповідальна особа перевіряє дисертації з за допомогою антиплагіатних систем, затверджених до використання в Університеті, в термін не більше 3 днів з дня отримання рукопису дисертації.

4. Після завершення процедури перевірки відповідальна особа надає Здобувачеві "Довідка про перевірку дисертації на плагіат" згідно затвердженого зразка

Перевірку дисертаційних робіт здобуття здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії) здійснює співробітник відділу забезпечення якості освіти Дейнега Руслан Олександрович.

З питань перевірки робіт на плагіат звертайтесь у відділ забезпечення якості освіти (ауд.0200) або на електронну адресу plagiarism@nung.edu.ua

попередня експертиза дисертації

Для проведення попередньої експертизи здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради Університету про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради Університету про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Заява здобувача передається на кафедру, на якій здійснювалася підготовка здобувача. Кафедра, на якій проводитиметься попередня експертиза дисертації, подає пропозиції вченій раді Університету щодо призначення двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу ради.

На кафедру, на якій проводитиметься попередня експертиза дисертації, здобувач подає дисертацію, висновок наукового керівника (керівників) та академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми.

Завідувач кафедри, на якій проводиться попередня експертиза дисертації, за участю рецензентів організовує та проводить на базі цієї кафедри фаховий семінар для апробації дисертації.

Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Рецензенти забезпечують об’єктивність підготовленого ними висновку. У висновку, зокрема, зазначається інформація про відповідність дисертації встановленим вимогам, кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та зарахованих за темою дисертації.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження до Університету письмової заяви здобувача щодо проведення такої експертизи.

У разі відмови (у письмовій формі) Університету провести попередню експертизу та підготувати зазначений висновок здобувач має право звернутися до МОН України для визначення подальшої процедури захисту дисертації.

Здобувач відрахований із поважних причин (за станом здоров’я, за сімейними обставинами) за власною заявою має право на проведення попередньої експертизи дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та проведення захисту дисертації в раді протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.

Якщо Університет не може провести попередню експертизу дисертації здобувача, надсилається звернення до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи дисертації.

організація навчального процесу

Навчальний план аспірантури містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (45 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС)), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником, заслуховуються на засіданні кафедри та затверджуються Вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та гарантом ОНП.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою радою Університету.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Університету.

 

 

права та обов'язки аспірантів

Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у закладах вищої освіти (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника;

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

- академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:

- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі;

- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні профільної кафедри та засіданнях Вчених рад інститутів(для аспірантів-випускників);

- захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою університету за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ

Путівник по бібліотеці ІФНТУНГ

– Організаційно-наукові заходи

На допомогу аспірантам

     Відеоматеріали "В допомогу авторам" видавництва ПП "Технологічний центр":

         Перелік українських видань у Scopus та Web of Science (постійно оновлюється)

         Перелік міжнародних видань у Scopus

         Перелік міжнародних видань у Web of Science

         Як створити профіль в ORCID

         Як зв'язати ID ORCID і Scopus Author ID

              Робота з БД Scopus

         Адреса доступу до БД Scopushttps://www.scopus.com

         Як опублікувати статтю  у Scopus 

         Як знайти журнал необхідного квартиля у Scopus

         Як знайти журнал в базі даних Scopus

         Як додати відсутній документ до Scopus

         Як внести зміни до профілю автора у Scopus 

               Робота з Web of Science

         Адреса доступу до БД Web of Sciencehttp://webofknowledge.com

         Як зареєструватися на Web of Science Core Collection

         Як знайти журнал у Web of Science Core Collection

         Як додати статті до профілю на Google Scholar 

         Як знайти журнал в "Переліку фахових видань України"

Каталог дисертацій

Рада молодих вчених ІФНТУНГ 

Спеціалізовані вчені ради

Фахові видання ІФНТУНГ 

Наукові фахові видання України

Тимчасовий порядок перевірки на плагіат дисертаційних робіт на здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії)

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність”  – (інформацію взято з сайту https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?