ТИМКІВ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Додаткова інформація
Tymkiv
Alma mater

Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Спеціальність

"Англійська мова і література"

Кваліфікаційний рівень

 філолог, викладач англійської мови і літератури

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор, завідувач кафедри англійської мови

Загальна інформація

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови

Навчальна робота

Викладає такі навчальні дисципліни:

  • Іноземна мова
  • Ділова англійська мова
  • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
  • Англійська мова
  • Іноземна мова для академічних цілей
Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів:теоретичні, дидактичні та методичні прийоми професійної підготовки фахівців у зарубіжному досвіді.

 

Вибрані публікації

 

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-5598-7717

1. Тимків, Н. (2020). Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України: монографія; за науковою редакцією акад. Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. 420 с.
2. Tymkiv, N. (2018). Інтернаціоналізація професійної підготовки нафтових інженерів: закономірності і принципи.
Nauka, Edukacja, Wychowanie i Praca: monografia. Warszawa – Siedlce, 2018. S. 264–270.
3.
Тимків, Н. (2016). Розвиток системи професійної підготовки інженерних кадрів нафтової та газової галузі України. Обрії, 2 (43), 91–95.
4. Тимків, Н. (2017). Формування корпоративної культури майбутніх інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі. Обрії, 1 (44), 48–52.
5. Тимків, Н. (2017). Підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та
психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 1 (5). С
. 182–185. Index Copernicus: ICV 2016:51.60, Cite Factor, Infobase Index, Genamics Journal Seek, Academic Key
6. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinary approach in professional training for future petroleum engineers.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.:
Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (6). С
. 178–181.
7. Tymkiv, N. (2017). Formation of global profession-related foreign language competency on the basis of integrative approach as an important aspect of future engineers training for petroleum industry.
Обрії, 2 (45), 95–99.
8. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinarity in Petroleum Education in the Context of International Standards and Methodological Documents. Comparative Professional Pedagogy, 7 (4), 52–57. The journal is indexed in 23 international scientific services (Cabell’s Directory, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, WorldCat etc.)
9. Tymkiv, N. (2017). Systems of future engineers professional training for petroleum industry in foreign countries: comparative and pedagogical analysis. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 2, 491–506.

10. Tymkiv, N. (2017). Forming Professional Foreign Language Competency in the Process of Future Engineers’ Training for Petroleum Industry in Ukraine. Intellectual Archive Bulletin, 6 (6), 45–51. URL:http://intellectualarchive.com/?link=iaj201711.pdf
11.
Тимків, Н. (2013). Реальні події видобутку нафти в Галичині в інтерпретації Івана Франка в художніх текстах. Обрії, 2 (37), 84–89.
12. Tymkiv, N. (2018). Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis. Comparative Professional Pedagogy, 8 (1), 20–26. The journal is indexed in 23 international scientific services (Cabell’s Directory, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, WorldCat etc.)
13.
Тимків, Н. (2018). Особливості організації професійно орієнтованої самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра
Довженка. Серія “Педагогічні науки”: зб. наук. пр. Глухів. Вип. 2 (37). Том 2. С. 145–151. Індексується в науковометричних базах: Index Copernicus: ICV:
38, 90. DOI: 10.31376/2410-0897-2018-2-37-10-267, “Polska Bibliografia Naukowa” (PBN, Польська наукова бібліографія), Google Scholar, Академічній базі даних ResearchBib, Науковій періодиці України.

14. Tymkiv, N. (2018). Forming competence of social responsibility in vocational training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views). Comparative Professional Pedagogy, 8 (3), 26–30. The journal is indexed in 23 international scientific services (Cabell’s Directory, EBSCO Discovery Service, Google Scholar,
WorldCat etc.)
15. Tymkiv, N. (2018). Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca, 15, 13–21.
16. Tymkiv, N. (2018). Perspectives of Human Resource Development in Petroleum Industry.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр., редкол. Київ-Вінниця: ТОВ фірмаПланер”. Вісник 52. С. 411–414.
17.
Тимків, Н. Формування професійної іншомовної компетентності у процесі підготовки майбутнього нафтовика. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка “Слово”. Івано-Франківськ, 2018. № 4 (48). С. 423–428.
18. Tymkiv, N. (2019). Professional development of petroleum engineers in lifelong education.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (15), 108–114. (Google Scholar)
19. Tymkiv, N. (2019). Role of staff in ensuring environmental safety in the petroleum industry.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (10). Ч. 2. С. 115–117.
20. Тимків, Н. (2019). Інженерна педагогіка як субдисципліна педагогічної науки. Збірник наукових праць "Наукові записки". Вип. 147. С. 163–179.
21. Tymkiv, N. (2019).
Interdisciplinary Petroleum Engineering Education in the Context of Andragogical and Didactic Approaches. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 4, 301–311.
22. Tymkiv, N. (2020). Multidisciplinarity as a basis of the future petroleum specialists training.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Пазюра Н. В. (гол. ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 1 (11). С. 178–181.
23. Тимків, Н. (2017). Інженерна педагогіка як теоретична основа підготовки фахівців для нафтогазової галузі. Педагогіка
і психологія, 3 (96), 51–59.
24. Tymkiv, N. (2018). Interdisciplinarity in the professional training of future engineers for petroleum industry.
Педагогіка і психологія, 1 (98), 45–52.

25.Tymkiv N., Nychkalo, N. (2022). Labour Pedagogy. Contemporary Research Areas.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 35 (2), P.113-124. DOI: 10.17951/j.2022.35.2.113-124

26.Tymkiv N., Nychkalo N.,  Lukianova L. (2022). Implementation of the Professionally-Oriented Foreign Language Competence in terms of Integrative Approach for Training Future Engineers. The New Educational Review. 2022. Vol. 67 (1). P. 144-158. Закордонне видання, SCOPUS  DOI: 10.15804/tner.2021.66.4.11

27.Tymkiv N., Sakhnevych I. English in Media Literacy: Fake News as a Challenge of Today. VI International Scientific and Practical Internet Conference “Foreign Language in Professional Training of Specialists: Issues and Strategies”. February 21, 2022. V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytsky, Ukraine. (p.44-48)

28.Tymkiv N., Nychkalo N., Borodiyenko O. Ensuring professional language competence as a necessary factor for improving the expertise of financiers and bank employees Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. Vol. 6 (41). P.  410-416. Web of Science. DOI: 10.18371/FCAPTP.V6141.251469

29.Tymkiv N. Interdisciplinarity in the professional training of future engineers. UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century, 2021, 2(4), 55-61. https://doi.org/10.35387/ucj.2(4).2021.55-61

30.Tymkiv N., Sakhnevych I., Bezaniuk Ya. Combining an ELF Pedagogy with the latest classroom practices and academic teaching experience in the age of technological transformations. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «ELF-Aware Practices for Inclusive Multilingual Classrooms (ENRICH 2021)», 3-5 December 2021 : Тези доповідей. Athens, Greece. P. 119-123.

31.Тимків Н.М., Сахневич І.А., Безанюк Я.В. Англійська мова: на допомогу магістрам і аспірантам різних спеціальностей у написанні наукових робіт. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П, 2021. 108 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=466801

32.Tymkiw N., Nyczkalo N., Hordijenko W. Blended learning as a Craetive pedagogical activity. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19: monografia.   Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. S. 111-139.

ISBN 978-83-227-9625-2

33. Тимків Н.М. Міжнародна професійна комунікація інженерів у діалозі професійних і полілозі національних культур. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 25–26 лютого 2022 р. (с. 62–66). Львів – Торунь: Liha-Pres. Ч.3. С. 114–118.

34. Тимків Н.М., Сахневич І.А., Безанюк Я.В. Українсько-англійський довідник для майбутніх фахівців негуманітарного профілю: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П., 2022. 103 с.

Тези доповідей. Участь у конференціях

1. Tymkiv, N. (2019). Modernization of petroleum engineering education in terms of sustainable development tasks. В В. Г. Кремень (Ред.). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т.: VIII Українсько-польський / Польсько-український форумОсвіта для миру / Edukacja dla pokoju”, КиївПереяслав-Хмельницький, 8–10 жовтня (Т. 2, с. 623–634). Київ: Вид-во ТОВ “Юрка Любченка”.
2. Тимків, Н. (2018). Професійний розвиток персоналу нафтогазового комплексу України. В В. Г. Кремень (Ред.). Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. ст.: матеріали методологічного семінару, Київ, 15 листопада (с. 323–330). Київ
: Знання України.
3. Tymkiv, N. (2017). The Formation of Competitiveness of the Future Engineer for Petroleum Industry In Market Economy Environment.
В Т. Д. Щербан (Ред.). Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 26-27 жовтня (с. 402–404). Мукачево: Вид-во МДУ.
4. Tymkiv, N. (2018). Professional identity as a factor of professional mobility for future petroleum engineers’ career promotion. Science and technology of the present time: Priority development directions of Ukraine and Poland”: International multidisciplinary conference, Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October (vol. 4, p. 40–44). Wolomin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
5. Tymkiv, N. (2018). Involvement of educational process into the practical activities as a main direction for developing modern petroleum education.
В Т. Д. Щербан (Ред.). Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: II Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 25-26 жовтня (с. 377–380). Мукачево: Вид-во МДУ.
6. Tymkiv, N. (2018). Modern interactive specialist training system in petroleum industry.
Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 14–15 грудня (ч. 2, с. 97–100). Одеса: ГОПівденна фундація педагогіки”.
7. Tymkiv, N. (2018). Internationalizing petroleum education in Ukraine: patterns and principles. Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage: International scientific and practical conference, Baia Mare, Romania (p. 109–113). Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
8. Tymkiv, N. (2018). Pedagogical fundamentals of forming communicative competence of future petroleum engineers.
Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Міжнародна науково-практична конференція, Львів, 21–22 грудня (ч. 1, с. 136–138). Львів: ГОЛьвівська педагогічна спільнота”.
9. Tymkiv, N. (2019). Professional ethics in petroleum engineering education.
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 1–2 лютого (ч. 2, с. 105–109). Київ: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”.
10. Tymkiv, N. (2019). Professional oriented language training for future petroleum engineers. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 8–9 березня (с. 62–66). Харків
: Східноукраїнська організаціяЦентр педагогічних досліджень”.
11. Tymkiv, N. (2019). System of CDIO Standards in terms of implementation in petroleum engineering education.
Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 18–19 жовтня (ч. 2, с. 99–102). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”.

Н.М.Тимків є автором та співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1.Тимків, Н. (2020). Міжнародна професійна комунікація інженерів-нафтовиків: навчально-методичний посібник; за науковою редакцією акад. Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво ТОВ “Юрка Любченка”. 256 с.

2. Тимків Н. М. Англійська мова: конспект лекцій  / І.І.Озарко,  Н.М.Тимків, І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.         

3. Тимків Н. М. Англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 184 с. 

4. Тимків Н. М. Business English. Management. Посібник з вивчення ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2015.  – 272 с.                                                                                 

5. Тимків Н. М. Ділова англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 132 с.

6. Тимків Н. М.  Business English. Marketing. Посібник з вивчення ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2014.  – 152 с.

7. Тимків, Н. М.    Англійська мова: на допомогу магістрам і аспірантам різних спеціальностей у написанні наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Н. М. Тимків, Н. З. Кривцун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 108 с.  

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=475802