Романишин Юлія Любомирівна

Романишин Юлія Любомирівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність

Документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем;

Економіка підприємства; кваліфікація: економіст.

Аспірантура: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук.

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

 ІФНТУНГ, в.о. завідувача каф. документознавства та інформаційної діяльності, доцент.

Наукові інтереси

сучасні педагогічні підходи до формування готовності майбутніх документознавців до професійної діяльності сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

проблеми використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах навчання студентів у ЗВО та питання розвитку інформаційного менеджменту, інформаційного маркетингу, інформаційної логістики тощо.

Державні нагороди

подяки та грамоти ректорату та дирекції Інституту.

Загальна інформація

В.О. завідувача кафедри кафедри документознавства та інформаційної діяльності, доцент.

Навчальна робота

- лектор; викладач, який проводить практичні заняття; керівник наукових робіт студентів;

- інформаційний менеджмент;

- інформаційний маркетинг;

- інформаційна логістика;

- фінансово-економічна інформація;

- адміністративний менеджмент;

- педагогіка вищої школи.

Наукова діяльність

у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

Автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до майбутньої професійної діяльності засобами ІКТ.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7231-8040

Scopus Author ID: 57189322677

Web of Science Researcher ID: L-9886-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lp6Al3EAAAAJ&hl=uk

Автор понад 70 наукових публікацій (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричних базах SCOPUS та Index Copernicus), 17 методичних розробок.

Підвищення кваліфікації: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра професійної освіти та інноваційних технологій (2018 р.).

Google Digital Workshop, 2020 р. Тема: «Основи цифрового маркетингу» (40 год).

ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р. Тема: «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» (2 год).

Громадська діяльність: 

членство у науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та у Всеукраїнській громадській організації «Спілка Архівістів України».

 

Вибрані публікації

1. Romanyshyn Y., Sheketa V., Kalambet Y., Pikh V., Pasieka N., Poteriailo L. Social-Communication Web Technologies in the Higher Education as Means of Knowledge Transfer. Computer Sciences and Information Technologies: Proceedings of the IEEE 14th International Scientific and Technical Conference. CSIT-2019, Lviv, Ukraine, 17-20 September, 2019. Vol. 3. P. 35–39. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929753 (Scopus)

2. Романишин Ю. Л. Особливості передачі знань в контексті он-лайн базованого навчання. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон, 2019. Вип. 88. С. 174-180 DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-88-294

3. Романишин Ю. Л. Формування електронної модерації віртуальних навчальних спільнот у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 31. Т. 4. С. 99-107. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214309

4. Романишин Ю. Л. Концептуалізація новітніх інструментів знання-базованих комунікацій в освітньому процесі ЗВО. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2021. Вип. 1 (134). С. 33-40. DOI https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-1-4

Навчально-методичні матеріали.

1.Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Педагогіка вищої школи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 106 с.

2. Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 61 с.

3. Романишин Ю. Л. Інформаційна логістика: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с.

Матеріали конференцій.

1. Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V., Pasieka M., Bandura V. Formal Aspects of Case-Based Data Modelling for Intelligent Drilling Control. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: Proceedings of the 10th IEEE International Conference. – IDAACS-2019,  Metz, France, 18-21 September, 2019. Vol. 2. P. 907– 911 DOI: 10.1109/IDAACS. 2019.8924429 (Scopus)

2. Романишин Ю. Л. Педагогічні аспекти використання сучасних Web-базованих навчальних платформ у вищій школі. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 лютого, 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. С. 81-83.