Романишин Юлія Любомирівна

Романишин Юлія Любомирівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність

Документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем;

Економіка підприємства; кваліфікація: економіст.

Аспірантура: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».

Докторантура: спеціальність 13.00.10 - "Інформаційно-комунікаційні технології  в освіті"

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук, доктор педагогічних наук

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук, кандидат педагогічних наук.

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

 ІФНТУНГ, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

сучасні педагогічні підходи до формування готовності майбутніх документознавців до професійної діяльності сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

проблеми використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах навчання студентів у ЗВО та питання розвитку інформаційного менеджменту, інформаційного маркетингу, інформаційної логістики тощо;

проєктування та розвиток веб-базованого освітнього середовища із знання-орієнтованим інформаційним обміном в освітньому процесі ЗВО на основі сучасних інструментів соціального програмного забезпечення.

Державні нагороди

подяки та грамоти ректорату та дирекції Інституту.

Загальна інформація

Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, доктор педагогічних наук, доцент.

Навчальна робота

- лектор; викладач, який проводить практичні заняття; керівник наукових робіт студентів;

- інформаційний менеджмент;

- інформаційний маркетинг;

- менеджмент логістично-інформаційної діяльності;

- наукометрія та інфометрія;

- адміністративний менеджмент;

- професійна педагогіка.

Наукова діяльність

у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

У 2023 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Теоретичні та методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету" (Інститут цифровізації освіти, НАПН України, м. Київ).

Автор моделі веб-базованого освітнього середовища із знання-орієнтованим інформаційним обміном в освітньому процесі ЗВО на основі сучасних інструментів соціального програмного забезпечення з адаптивними модераційними педагогічними впливами

Автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до майбутньої професійної діяльності засобами ІКТ.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7231-8040

Scopus Author ID: 57189322677

Web of Science Researcher ID: L-9886-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lp6Al3EAAAAJ&hl=uk

Автор понад 142 наукових публікацій (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричних базах SCOPUS та Index Copernicus), 32 методичних розробок.

Підвищення кваліфікації: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра професійної освіти та інноваційних технологій (2018 р.).

Google Digital Workshop, 2020 р. Тема: «Основи цифрового маркетингу» (40 год).

ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р. Тема: «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» (2 год).

Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ, навчальна програма: "Підвищення педагогічних, психологічних та цифрових компетентностей викладача", 2022 р. (90 год/1 кред).

Інститут освітньої аналітики, Microsoft, EU4Skills, онлайн навальний курс "Використання хмарних сервісів Microsoft Teams для організації освітнього процесу в закладах вищої освіти" , 2022 (18 год).

ТОВ «Наукові Публікації – Publ.Science». Онлайн навчальний курс «International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science», 2023 р (30 год/1кред).

Центр дистанційного навчання, ІФНТУНГ, Навчальний тренінг-семінар: «Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи Moodle», 2023 р. (30 год./1кред).

Громадська діяльність: 

членство у науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та у Всеукраїнській громадській організації «Спілка Архівістів України».

 

Вибрані публікації

1. Romanyshyn Y., Sheketa V., Kalambet Y., Pikh V., Pasieka N., Poteriailo L. Social-Communication Web Technologies in the Higher Education as Means of Knowledge Transfer. Computer Sciences and Information Technologies: Proceedings of the IEEE 14th International Scientific and Technical Conference. CSIT-2019, Lviv, Ukraine, 17-20 September, 2019. Vol. 3. P. 35–39. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929753 (Scopus)

2. Романишин Ю. Л. Особливості передачі знань в контексті он-лайн базованого навчання. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон, 2019. Вип. 88. С. 174-180 DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-88-294

3. Романишин Ю. Л. Формування електронної модерації віртуальних навчальних спільнот у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 31. Т. 4. С. 99-107. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214309

4. Романишин Ю. Л. Концептуалізація новітніх інструментів знання-базованих комунікацій в освітньому процесі ЗВО. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2021. Вип. 1 (134). С. 33-40. DOI https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-1-4

5. Романишин Ю. Л. Веборієнтовані віртуальні спільноти та комунікації в навчанні фахівців інформаційної сфери. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. 85(5). С. 228–243. DOIhttps://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3850 ( Web of Science).

6. Романишин Ю., Лаба О., Мацюк К. Сучасні диджитал-інструменти в професійному маркетинговому віртуальному середовищі фірми. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. Київ. 2022. №5 (1). С. 103-115. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261294 

7. Романишин Ю. Л., Корнят В. С., Голярдик Н. А. Цифровізація освіти України: перспективи та ризики сьогодення. Інноваційна педагогіка. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 53. Т. 1. С. 155-159 DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/53.1.30 

8. Романишин Ю. Л. Веб-базоване освітнє середовище університету у підготовці майбутніх фахівців: результати педагогічного експерименту. Наукові інновації та передові технології. Київ. 2023. №1 (15). С. 433-445. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-1(15)-433-445 

9. Romanyshyn Y., Pasieka N., Chupakina S., Oliinyk M., Kyrsta N., Pitulei A. Design Automated Medical Information and Analytical Management System for large and Medium-Sized Organizations. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Advanced in (Artificial Systems for Medicine and Education VI: AIMEE 2022). Springler. 2023. Vol. 159. Pp. 327-338. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-031-24468-1_29 ( SCOPUS)

10. Romanyshyn Y., Pasieka, N., Chupakhina, S., Ketsyk-Zinchenko, U., Ivanchuk, M., Dmytriv, R. Methods of Analytical Processing of Digital Data in Educational Management. In: Hu, Z., Wang, Y., He, M. (eds) Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies: book chapter. (Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV. CSDEIS 2022). Springler. 2023. Vol 158. Pp. 974-983. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-031-24475-9_80 ( SCOPUS)

Навчально-методичні матеріали:

1.Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Педагогіка вищої школи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 106 с.

2. Романишин Ю. Л., Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 61 с.

3. Романишин Ю. Л. Інформаційна логістика: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 60 с.

4. Романишин Ю. Л. Знання-орієнтована інформаційна діяльність засобами соціальних комунікацій: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 191 с.

5. Романишин Ю. Л. Професійна педагогіка: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.  66 с.

6. Романишин Ю. Л. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 50 с.

 Монографії:

1. Романишин Ю. Л,, Пасєка М.С., Пасєка Н. М., Шекета В. І. Групова динаміка ефективних команд розробників: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 302 с.

2. Романишин Ю. Л. Теоретичні та методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 506 с.

Матеріали конференцій:

1. Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V., Pasieka M., Bandura V. Formal Aspects of Case-Based Data Modelling for Intelligent Drilling Control. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: Proceedings of the 10th IEEE International Conference. – IDAACS-2019,  Metz, France, 18-21 September, 2019. Vol. 2. P. 907– 911 DOI: 10.1109/IDAACS. 2019.8924429 (Scopus)

2. Романишин Ю. Л. Педагогічні аспекти використання сучасних Web-базованих навчальних платформ у вищій школі. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 лютого, 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. С. 81-83.

3. Романишин Ю. Л. Знання-орієнтовані сервіси цифрового навчання. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 28 квітня, 2022 р.). Тернопіль. 2022. С. 223-225.

4. Романишин Ю., Дзись К., Кушецька Х. Теоретичні засади інформаційного інжинірингу в інформаційно-цифровому суспільстві. Інформація, комунікація, суспільство 2022: матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції ICS-2022 (Львів – Чинадієво 19-21 травня, 2022 р.) Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2022. С. 195-196.

5. Романишин Ю. Л., Крупа Х. М. Аналіз сучасних Інтернет-платформ для роботи над резюме. Молодіжна наука заради миру та розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 9-11 листопада 2022 р.). Чернівці, 2022. С.151-154.

6. Poteriailo L., Sheketa V., Romanyshyn Y., Krot P. Data optimization for the knowledge bases in the oil and gas Monitoring-While-Drilling (MWD) Systems. IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceXXII Conference of PhD Students and Young Scientists. (Wrocław, Poland 29.06.2022 – 01.07.2022). Wrocław. Vol. 1189. 2023. P. 012021. DOI:10.1088/1755-1315/1189/1/012021

Контакти

Електронна пошта: yuliia.romanyshyn@nung.edu.ua