Полянська Алла Степанівна

Полянська Алла Степанівна
Alma mater

Львівський державний університет ім. ІванаФранка, 1995 р.
 

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Cпеціаліст

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Наукові інтереси лежать у різноманітних наукових сферах – управління та адміністрування, менеджмент, когнітивістика, контрактна діяльність.

Загальна інформація

У 1995 році  закінчила  Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Економіка підприємства», а у 2000 році у цьому ж університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання виробничо-збутової діяльності господарюючих суб'єктів в умовах формування ринкової економіки в Україні» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У Івано-Франківському національному технічному університеті працює з грудня 2000 року, спочатку на посаді асистента кафедри управління виробництвом до червня 2002 року, а далі,  до червня 2010 року – на посаді доцента кафедри управління виробництвом, пізніше, до вересня 2013 – на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування. Протягом періоду з 16.09.2013 р. до 25.12.2013 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри менеджменту і адміністрування, а з грудня 2013 року і  до тепер – на посаді завідувача кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Навчальна робота
 • Ситуаційний менеджмент (для магістерського рівня освіти).
 • Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем.
 • Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі  (для третього рівня  освіти – доктор філософії).
Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту: 
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Регулювання виробничо-збутової діяльності господарюючих суб'єктів в умовах формування ринкової економіки в Україні.  Дис... канд. екон. наук: 08.02.03  Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л., 2000.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2012. 

Напрями  наукової роботи: 

 • Концепції та моделі управління; 
 • Проблематика ситуаційного управління;
 • Сучасна проблематика логістичного управління;
 • Лідерство в умовах четвертої промислової революції;
 • Цінності сучасного менеджменту.
 • Проблеми та виклики  зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

Авторське право: Псюк Р. М. Полянська А. С., Петренко В. П. Методика оцінювання складності виконуваної роботи керівника під час виконання функціональних завдань керівника, що враховує асиметрії, які виникають в умовах динамічності, складності та невизначеності середовища, № 93673 від 5.11.2019
Проєкти тощо.

Вибрані публікації
 1. Polyanska A. Determinats of competitive development of industrial enterprises [Детерминанты конкурентного развития промышленных предприятий] (2013). Konkurencyjnosc podmiotow gospodarczyh i jej determinanty, Katowice, pp. 139-151.
 2. Polyanska A. Human resources training and development in a company: realities and perspectives (2014), Матеріали LXXIX Міжнародної науково-практичної конференції "Isalation and unification vector in the social development coordinate system". (21 march – 26 march, 2014 р.), London: IASHE, 2014, pp. 59-61.
 3. Polyanska, A. Malynka O. Knowledge management as basis of modern development of the companies (2014), Journal of Eastern European and Central Asianwww.ieeca.org/journal.
 4. Polyanska, A. Social responsibility as an enterprise’s development factor (2015),  Економічний часопис ХХІ: науковий журнал,  № 3-4 (1), pp. 51-54.
 5. Polyanska А., Kushlyk О. (2016). The connection of strategic and operation activity in achieving of enterprise’s effectiveness, Economic Processes Management, № 1, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2016_1_1/?lang=uk .
 6. Polyanska A. Principles of international partnership at the gas industry, East. Analitic-Information journal [Схід. Аналітично-інформаційний журнал], 2017, № 2, pp. 14-27.
 7. Polyanska A., Drabik I. The effect of globalization factors on the selection of management technologies (2017). Economics, Entrepreneurship, Management, Vol. 4, No. 2, pp. 59-68.
 8. Polyanska A. Startup environment as the tool of innovative activity development (2017), Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky,  Košice, No 5-5a, pp. 98-102.
 9. I   Р Kinash , L M Arkhypova , A S Polyanska , O G Dzoba , U Y Andrusiv and Iu I Iuras. (2019). Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine, Conf. Series: Materials Science and Engineering.
 10. Рolyanska A., Psiuk R. (2019) Cognitive Methods of Manager Behavior Formation in the Conditions of International Enterprise Activities. In: Hamrol A., Grabowska M., Maletic D., Woll R. (eds) Advances in Manufacturing II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp. 194-206.
 11. Ivanna Zapukhliaka, Yaroslav Zaiachukb , Alla Polyanska and Iryna Kinash. (2019). Applying fuzzy logic to assessment of enterprise readiness for changes. Management Science Letters, 9, pp. 2277–2290 https://www.researchgate.net/  
 12. Polyanska, A., Zapukhliak, I & Oksana, D. (2019). Culture of organization in conditions of changes as an ability of efficient transformations: the case of gas transportation companies in Ukraine. Oeconomia Copernicana. 10(3), 561–580.
 13. Polyanska, A., Shyroka Khr., (2019) Resource approach to management enterprises in the conditions of knowledge economy. MIND JOURNAL. 7/2019 https://mindjournal.wseh.pl
 14. Полянська А. С., Савка Ю. В. Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку. Бізнес-
  інформ
  . 2018. № 3. С. 400–405.
 15. Полянська А. С., Кочкодан В. Б. Міжнародні фінансові інвестиції як інструмент підтримки. розвитку
  громадянського суспільства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип 16. Т.2. С. 15–24.
 16. Полянська А.С. Чинники удосконалення корпоративного управління на підприємствах в умовах конкуренції. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. Вип. 14 . Т. 1. С. 92–98. Index Copernicus
 17. Полянська А. С., Дюк О. М. Вплив організаційної культури на вибір технологій управління на прикладі підприємств електроенергетичної галузі. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості. 2020. № 2 (22). С. 87–98.
 18. Polyanska A., Savka J. Investment component of planning the development of domestic electric power enterprises. «SEPIKE» JUNIOR. 2018. Frankfurt, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA Р. 166-169. URL: http://www.sepikecloud.com .
   

Googl Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=d49CGCwAAAAJ&hl=uk
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5169-1866
SCOPUS : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786456000
WEB OF Science: https://publons.com/researcher/1772658/alla-polyanska/