Скальська Дарія Миколаївна

Додаткова інформація
Скальська Дарія Миколаївна
Alma mater

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1989 р.

Спеціальність

 «Філософія»

Кваліфікаційний рівень

«Філософ, викладач філософських дисциплін», диплом ТВ-1 № 162394

Науковий ступінь

доктор філософських наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

 

професор кафедри суспільних наук

Наукові інтереси

 

Філософська антропологія, естетика, теорія культури, філософія і методологія науки, педагогіка.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1022-7244

Державні нагороди

 

Нагорода «Кращий науковець року» від Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради (2006 р.).

Медаль Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007 р.)

Загальна інформація

Народилась Дарія Миколаївна Скальська (з дому Деделюк) 1 липня 1958 року у м. Коломия Івано-Франківської області.

1976-1980 р.р. навчалась в Івано-Франківському музичному училищі ім. Дениса Січинського на теоретичному факультеті.

1982-1989 р.р. – паралельно з роботою в музичних школах мт. Гвіздець, смт. Лисець) навчалась на філософському факультеті у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

У 1989 році розпочинає трудову діяльність асистентом на кафедрі філософії Івано-Франківського інституту нафти і газу.

У 1990 році вступає до аспірантури КНУ ім. Т. Г. Шевченка при кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету.

Робота над дисертацією  тривала 4 роки, у 1994 році відбувся її захист (спеціальність – 09.00.04).

У 1996 році отримала вчене звання доцента. Перебуваючи на посаді асистента, а згодом доцента кафедри філософії, розробляла спеціальні філософські курси (для іноземних студентів, аспірантів та здобувачів), впроваджувала новітні технології навчання. 1996 та 1998 року видала методичні вказівки для практичних занять з філософії для іноземних студентів з Індії, Пакистану, В’єтнаму.

У 1997 році очолила кафедру філософії ІФНТУНГ. Велику увагу у своїй управлінській діяльності приділяла розвитку творчих інтенцій молодих вчених: за цей час кандидатські дисертації захистили Хабайлюк І. В., Палагнюк М. М., Андрусів Л. З., Шастко І. М., Руско Н. М. На кафедру прийшли досвідчені працівники вищої школи – доценти Кравченко В. Ю. та Сабадуха В. О. 

Під керівництвом проф. Скальської Д. М. кафедра забезпечувала викладання цілого комплексу навчальних дисциплін для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, серед яких: «Філософія», «Соціологія», «Релігієзнавство», «Етика», «Естетика», «Психологія», «Філософія глобальних проблем сучасності» й ін. Для рівня магістерської підготовки було розроблено курси «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія управління», «Філософія та методологія наукового пізнання». Для особистісного розвитку викладача, його педагогічної майстерності на кафедрі філософії було створено науково-методичні комплекси філософських дисциплін, проводились кафедральні та міжуніверситетські науково-методичні семінари та загально університетські презентації. Наукова робота кафедри була зосереджена на виконанні держбюджетної тематики «Філософські засади оптимізації підготовки фахівців нафтогазового профілю».

У 2005 р. успішно захистила докторську дисертацію, визначивши один з найприорітетніших напрямів сучасної філософсько-естетичної думки в межах гуманітарно-соціальних наук України. 

Науковий доробок Дарії Миколаївни складає понад 150 наукових та методичних праць. Окремої уваги заслуговують монографія «Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття» (2003), навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей з грифом МОН «Естетика. Естетика постмодерної доби» (2007 та 2008 років видання), Конспект лекцій з філософії англійською мовою (2013), методичні вказівки «Філософія» для аспірантів та здобувачів (2014).

У 2016 році кафедра філософії, очолена Д. М. Скальською була відзначена Подякою адміністрації ІФНТУНГ за активну участь в роботі Центру педагогічної майстерності університету. 

До її думки дослухаються члени наукової спільноти. У 2011-2013 рр. Дарія Миколаївна працювала у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Вона пише численні відгуки на дисертації, її тактовні зауваження як опонента завжди виявляються слушними. Керувала науковим предметним гуртком «Наука і Людина: Істина. Правда. Життя» для обдарованих та талановитих студентів університету. 

Родина Скальських (чоловік – лікар-рентгенолог вищої категорії Любомир Скальський, вперше на Прикарпатті застосував оцифрування рентге-нівського зображення (1999) та метод магніто-резонансної томографії (2008). Її донька Марта – кандидат філософських наук, хоча й знайшла своє покликання в іншій галузі).

 

Навчальна робота

Філософія, Філософія (для аспірантів), Філософія та методологія науки (для аспірантів), Культурологія, Соціологія архітектури (для магістрів), Етика та естетика, Філософія глобальних проблем сучасності

Наукова діяльність

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН, Наказ МОН, молоді та спорту України «Про включення до складу експертної ради» №1/11-11191 від 01.12.2011р.

Завідувач кафедри філософії з 1996 по 2018 р.

Вибрані публікації

1. Скальська Д.М. Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ ст.,-Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, Монографія, "Факел"- 2003.-231с.

2.Скальська Д. М Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю. Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», ЗДІА – Запоріжжя, 2016. – С. – 58-67. Міжнародна індексація журналу: ULRICHSWEB Global serials Directory; РІНЦ (Росія, наукова електронна бібліотека LIBRARY.RU);EBSCO PUBLISHING; WorldCat; Academic Search Engine (BASE, Німеччина); ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Польща).                                                                              

3. D. Skalska. Philosophical and anthropological grounds of teaching of humanities for oil and gas engineering specialists// Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. VI (31), Issue: 185, 2018 Dec., Budapesht, P. 29-32.  INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; ICV 2016: 73.35 GOOGLE SCHOLAR ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK SCRIBD ACADEMIA.EDU

4. D. Skalska, M. Skalska Art as self-consciousness of mankind: territory of beauty// Norwegian Journal of development of the International Science. ISSN 3453=9875 VOL.3 № 28/ 2019. P.7-10. ISSUU SLIDESHARE CALAMEO.

5. Скальська Д. М. Інформаційна культура в освітньому просторі. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірниик]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип.30.  288 – 291 с. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.

6. Скальська Д. М. Візуальне мислення у видовій специфіці мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика»,  2019.- Вип. 24. 40-45 с. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

7. D. Skalska. The Specificity of the Aesthetic Phenomenon in the Philosophical and Anthropological Search of Georg Lukacs Друк Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки: науковий журнал. Житомир: Вид-тво Житомирського держ.ун-ту імені Івана Франка. 2019. Вип. 1 (85). С. 85-94 15 Index Copernicus Google Scholar Ulrich`s Periodals Directory.

8.Скальська Д. М. Філософські перспективи освітньо-професійних програм підготовки фахівців // Міжнародна науково-практична конференція. Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи. Збірник тез доповідей. Частина 2. 20 вересня 2022 р. м. Полтава, с. 61-62.

Методичні матеріали

1.  Скальська, Д. М. Естетика.Естетика постмодерної доби. Навчальний посібник з грифом МОН України. Івано-Франківськ,Факел,2008.-132с.

2. Skalska, D. M. English “Philosophy lectures”. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG – 2013. – 52 p.

3.  Скальська, Д. М.   Філософія: метод. вказівки для вивчення дисципліни / Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 56-64. – аспіранти, здобувачі, стажисти, вступники до аспірантури.

 

 

 

 

 

 

Контакти

 тел. +380679864640,

 dariia.skalska@nung.edu.ua

dskalska132@gmail.com     dariia.skalska@nung.edu.ua