Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" - рівень магістр

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Публічне управління та адміністрування"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування"

 

 

 

Магістратуру державної служби організовано в ІФНТУНГ 1996 р. Тоді за державним замовленням було набрано 18 осіб денної форми навчання. До 2007 р. підготовка магістрів державної служби здійснювалася лише за двома спеціалізаціями: «Адміністративний менеджмент» та «Економіка». З 2008 р., окрім названих, розпочато підготовку слухачів за спеціалізацією «Кадровий менеджмент», а з 2009 р. уперше здійснено набір за спеціалізацією «Територіальне управління і місцеве самоврядування». 2012 р., ураховуючи численні запити владних органів, розпочато підготовку за спеціалізацією «Правове забезпечення», а 2013 р. відкрито шосту спеціалізацію – «Світова та європейська інтеграція». 2013 р. державне замовлення становило 125 осіб (30 – денної форми, 95 – заочної форми).

З 2016 року спеціальність "Державна служба", згідно з чинним Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, було трансформовано в нову спеціальність - "Публічне управління та адміністрування". Ураховуючи високу якість організації навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" , Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу щорічно надається право на навчання магістрів за цією спеціальністю за державним замовленням.  

До реалізації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на сьогодні залучено 8 докторів наук (4 доктори наук з державного управління, 2 доктори політичних наук, 1 доктор філософських наук, 1 доктор економічних наук);15 кандидатів наук (4 кандидати наук з державного управління, 4 кандидати філософських наук, 2 кандидати юридичних наук, 2 кандидати юридичних наук, 2 кандидати філологічних наук, 1 кандидат психологічних наук).

Крім того, у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти беруть участь працівники органів публічної влади (Онищук С. В. – голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, доктор наук з державного управління; Сич О. М. – голова Івано-Франківської обласної ради, доктор політичних наук; Бойчук Р. М. – начальник управління інформаційних технологій Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, кандидат економічних наук; Косаревич Н. Б. - начальник відділу з питань бюджету та обласних програм Івано-Франківської обласної ради, кандидат економічних наук; Клюцевський В. І. – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, кандидат наук з державного управління, доцент).

Усього за 27 років підготовлено понад 2000 магістрів. Серед слухачів магістратури – представники не тільки Західної України, але й м. Києва, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Херсонської та Вінницької областей. Випускниками магістратури є працівники обласних державних адміністрацій, обласних та місцевих рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голови територіальних громад.

 

 

ОПП «Публічне управління та адміністрування» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Філософія та методологія публічного управління

Ділова українська мова в публічному управлінні

Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Дисципліни, що формують фахові компетенції

Багаторівневе врядування

Інституціональне та правове забезпечення публічного управління 

Публічна політика

Економічне врядування та публічні фінанси

Інновації, стратегії та проєкти в публічному управлінні

Управління людськими ресурсами в системі публічної служби

Економіко-аналітична діяльність публічного службовця

Соціальна і гуманітарна політика

Електронне врядування і електронна демократія

Виробнича практика (ознайомче стажування в органах влади)

Магістерська робота 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

     Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір дисципліни професійного спрямування відбувається шляхом заповнення  відповідних анкет (дивитись нижче);

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Вибір дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (дисципліни будуть читатись у другому - третьому семестрах)

2 СЕМЕСТР

3 СЕМЕСТР

Вибір 1

Організація діяльності публічного службовця

Вибір 2

Запобігання корупції

Документообіг в публічному управлінні

Нормативно-організаційний механізм публічного управління

Комунікативна діяльність в публічному управлінні

Взаємодія держави та громадянського суспільства

 

Вибір 3

Управління комунальною власністю

Контролінг у публічному управлінні

Сталий розвиток регіонів

Вибір 4

Психологія управління

Публічні послуги

Історія публічного управління

Вибір 5

Міграційна політика України та ЄС

Децентралізація публічного адміністрування

Євроатлантичний вибір України

Анкети для вибору  дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти - вибіркова дисципліна - 1; вибіркові дисципліни 2-5.  

Анкета для вибору  тем курсових робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти - методичка по написанню курсових робіт; анкета.

Анкета для вибору  теми магістерської роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти - методичка по написанню магістерської роботианкета.

 

 

Дисципліна 1 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. (https://cutt.ly/jwzntCM5)

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. (https://cutt.ly/Rwznyz9h)

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. (https://cutt.ly/nwznrPzU)

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. (https://cutt.ly/ywlkh6Ir)

Дисципліна 2 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с.

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с.

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. 

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с.

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с.

Дисципліна 3 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 4 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 5 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 6 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 7 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 8 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 9 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 10 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 11 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 12 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 13 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 14 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 15 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 16 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 17 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 18 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 19 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 20 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 21 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 22 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 23 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 24 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 25 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 26 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 27 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 28 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 29 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 30 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 31 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 32 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 33 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 34 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 35 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 36 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 37 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 38 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 39 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 40 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 41 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 42 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 43 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 44 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 45 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 46 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 47 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 48 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 49 ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 50 ....... кімната: 0-316
Телефон: 
 

 

Гарант освітньої програми доцент кафедри Публічного управління та адміністрування, к.держ.упр., доцент - Мосора Лариса Степанівна - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - larysamosora85@gmail.com; телефон - +380992155295; +380971633060

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти пройти пройти анонімне опитування за посиланнями:

Анкета для випускників магістратури 

Анкета для слухачів магістратури 

Результати опитування випускників магістратури

Результати опитування слухачів магістратури

 

 

 

 

 

 

Назва підприємства/організації

Договір про співпрацю

   

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від 08.06.2023 р. №.15 (денна форма, переглянути)

Розпорядження директора інституту від .08.06.2023 р № 16 (заочна форма, переглянути)

Наказ ректора  від 03.11.2023 р. №234/12 (денна форма, переглянути)

Наказ ректора  від 03.11.2023 р. №.233/12 (заочна форма, переглянути)