ОПП "Геоінформаційні системи та технології" (магістр)

 

  Підготовку фахівців за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології» в ІФНТУНГ було розпочато кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики (ГБГ) у 2008 році, згідно з рішенням ДАК №68 від 27 листопада 2007 року, коли ІФНТУНГ було надано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології” (за “Переліком спеціальностей – 2010” спеціальність 7.08010105 “Геоінформаційні системи і технології”). Підготовка в ІФНТУНГ фахівців спеціальності 7.08010105 “Геоінформаційні системи і технології” була акредитована рішенням ДАК №95 від 26 квітня 2012 року терміном дії до 01.07.2022р. Згідно з рішенням ДАК №864-АК від 16 травня 2013 року, ІФНТУНГ надано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.08010105 “Геоінформаційні системи і технології”. Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.08010105 “Геоінформаційні системи і технології” у ІФНТУНГ акредитовано згідно з рішенням ДАК від 03 червня 2014 року.

  Згідно ліцензії (наказ Міністерства освіти і науки України №93-л від 15.05.2017 року), у ІФНТУНГ проводиться підготовка фахівців рівня «магістр» за освітньою програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».  Магістерську ОП «Геоінформаційні системи і технології» було розроблено у 2018 році з урахуванням змісту представленого у 2017 р. проекту стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». ОП затверджена вченою радою ІФНТУНГ 30 травня 2018 р., протокол № 03/586, введена в дію наказом ректора від 31 серпня 2018 р. № 203. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН від 27.12.2018р. її було акредитовано терміном до 01.07.2024р. 

  З 2022/2023 навчального року введена в дію нова редакція ОП, розроблена робочою групою у складі у складі гаранта ОП, проф. Кузьменка Е.Д., доц. Чепурного І.В., доц. Давибіди Л.І., доц. Касіянчука Д.В., доц. Чепурної Т.Б. У новій ОП враховано досвід реалізації аналогічних освітніх програм в українських і закордонних університетах, пропозиції стейкхолдерів, представників ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» і ТОВ «Геогруп». Також структуру ОП було вдосконалено в напрямку покращення можливості формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів. ОП затверджена вченою радою ІФНТУНГ 29 червня 2022 року, протокол № 07/638, введена в дію наказом ректора від 06 липня 2022 р. № 191. 

 Підготовка фахівців за освітньою програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в ІФНТУНГ в основному спрямована на кадрове забезпечення підприємств, що займаються питаннями геодезії, землевпорядкування та кадастру, архітектури та містобудування, а також геологічних, екологічних, нафтогазових підприємств і організацій різних форм власності.

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми

"Геоінформаційні системи і технології"

Відомості самооцінювання ОПП "Геоінформаційні системи і технології" 

 

Зауваження та пропозиції до змісту ОПП просимо надсилати на e-mail гаранта, доц. Давибіди Л.І.: lidiia.davybida@nung.edu.ua

або

Заповнити форму

 

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження):

Давибіда Лідія Іванівна гарант освітньої програми, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, кандидат геологічних наук, доцент (наказ про призначення)

Кузьменко Едуард Дмитрович – завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, доктор геолого-мінералогічних наук наук, професор;

Касіянчук Дмитро Васильович – доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, кандидат геологічних наук, доцент;

Чепурний Ігор Валерійович – доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, кандидат геологічних наук, доцент;

Багрій Сергій Михайлович – доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, кандидат геологічних наук, доцент.

 

Обов'язкові ОК та склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою:

Наукова іноземна мова діяльності  – Тронь Юлія Олександрівна

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта  – Касіянчук Дмитро Васильович

Методологія та методика наукових досліджень  – Кузьменко Едуард Дмитрович

Геоінформаційні системи в задачах моніторингу  – Давибіда Лідія Іванівна

ГІС в кадастрових системах  – Чепурний Ігор Валерійович

Планування та управління ГІС проектами  – Касіянчук Дмитро Васильович

Геоінформаційний аналіз  – Чепурна Тетяна Богданівна

Ліцензування і патентування діяльності  – Касіянчук Дмитро Васильович

Геоінформаційні системи в управлінні територіями  – Касіянчук Дмитро Васильович

Інформаційні технології в наукових дослідженнях  – Багрій Сергій Михайлович

Переддипломна практика  – Чепурна Тетяна Богданівна

 

 

ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни загальної підготовки

Наукова іноземна мова діяльності

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Методологія та методика наукових досліджень

Дисципліни професійної підготовки

Геоінформаційні системи в задачах моніторингу

ГІС в кадастрових системах

Планування та управління ГІС проектами

Геоінформаційний аналіз

Ліцензування і патентування діяльності

Геоінформаційні системи в управлінні територіями

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Переддипломна практика

Магістерська робота

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни із кафедрального каталогу

Вибірковий блок 1

Транспортно-навігаційні ГІС

Прикладна геоінформатика

Інтернет технології в картографії

Вибірковий блок 2

Моделювання в геоінформаційних системах

Сучасні науково-технічні проблеми геоінформатики

Обробка цифрових зображень

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

Дисципліна 1 (4 кредити)
Дисципліна 2 (3 кредити)
Дисципліна 3 (3 кредити)


Процедура вибору дисциплін із кафедрального каталогу

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків (15 кредитів), які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

 

Процедура вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибирати дисципліни із загальноуніверситетського каталогу та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+”.

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням.

 

Ознайомитись із навчально-методичним забезпеченням дисциплін можна за посиланням.