КУЗЬМЕНКО ЕДУАРД ДМИТРОВИЧ

Фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Геофізик

Науковий ступінь

Доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики

Наукові інтереси

Питання теорії і практики електричної розвідки, комплексування геолого-геофізичних методів, інженерної геофізики, прогнозування екзогенних геологічних процесів.

Державні нагороди

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки за оцінку інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій) – 2010 р.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.)

Нагрудний знак “Петро Могила” – 2008 р.;

Відзнаки Державної геологічної служби України – медаль В.І. Лучицького (2003 р) та медаль Л.І. Лутугіна (2006 р).

Пам’ятний знак “За заслуги у розвідці надр” – 2006 р.

Відзнака Російської Академії природничих наук – медаль ім. П. Капіци (2006 р),

Відзнака Німецького товариства природничих і суспільних наук – медаль В.К. Рентгена (2006 р),

Відзнака Європейськоі Академії природничих наук – орден Золотого Орла (2006 р).

Знак “За наукові досягнення” – 2007 р.

Загальна інформація

 

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Дата народження 26.03.1948 р

1996    Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геолого-мінералогічних наук (спеціальності 04.00.17 – гідрогеологія, 04.00.12 – геофізика) на тему «Методологія гідрогеологічної підготовки родовищ сірки до експлуатації»

1984 – 1990 Навчання у Львіському державному університеті імені І.Франка, одержав диплом спеціаліста за спеціальністю «Математика», кваліфікація «Математик викладач»

1978 - Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук (спеціальність 04.00.17 – гідрогеологія) на тему «Методика вивчення гідрогеологічних умов Північно-Онежського бокситоносного району на базі досліджень свердловин методом витратометрії»

1966 – 1971 Навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу, одержав диплом спеціаліста за спеціальністю  «Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація «Гірничий інженер геофізик»

1971-1979 рр - Плесецька комплексна геологорозвідувальна експедиція Архангельського територіального геологічного управління на посадах інженера-геофізика, геофізика, старшого геофізика, а далі головного інженера Новодвинської геофізичної експедиції.

Автор і співавтор більш, ніж 340 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 28 праць індексуються в Scopus (індекс Гірша в Scopus – 3), 18 праць індексуються Web of Science), 3 навчальних посібники, 3 монографії.

   publons    ORCID      scholar.google    scopus  

Навчальна робота

З 1979 року працював на посадах доцента, завідувача кафедри польової нафтогазової геофізики, професора, головного наукового співробітника, а з 2004 р. по даний час – завідувача кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Академічний досвід

Науковий керівник 9 здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня кандидатів геологічних наук за спеціальностями 04.00.22 - Геофізика, 04.00.05 - Геологічна інформатика та 21.06.01 - Екологічна безпека (геологічні науки).

Офіційний опонент  кандидатських та докторських дисертацій.

Входив до складів Вчених рад з присудження наукових ступенів в тому числі і при академічних інститутах – Інституті геофізики імені С. Суботіна НАНУ, Інституті геології НАНУ. Станом на 2020 рік є членом Вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата наук за спеціальностями «Геофізика» та «Геологія нафти і газу» при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти газу.

З 2018 року член експертної ради МОН з геологічних та географічних наук.

Наукова діяльність

Основними напрямками науковій діяльності  є інженерна геологія та геофізика, і є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі наук про Землю. Наукові напрацювання не мають аналогів в Україні та за її межами. Розроблені методики просторово-часового прогнозування екзогенних геологічних процесів з використанням геофізичних методів і геоінформаційного аналізу дозволили розробити універсальні прогнозні системи для попередження їх негативного впливу на навколишнє середовище. Достовірність та правильність цих методик неодноразово були підтверджені при виконанні ряду науково-дослідних робіт під керівництвом Едуарда Дмитровича.

Вибрані публікації

1.      Розрахунок еколого-геологічних ризиків зсувної небезпеки // Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, Т. Б. Чепурна, І. В. Чепурний / Восточно-Европейський журнал передовых технологий. 2016. / Т. 1, №10 (79). – с. 18 – 25. DOI 10/15587/1729-4061/2016/59687

2     Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли в задаче мониторинга оползневых процессов на склонах Киевского водохранилища / Кузьменко Э. Д., Кривьюк И. В., Кузнецов И.В., Зинченко В. П. // Геодинаміка – 2016. № 2 (21) . – С. 109 – 122.

3      Geoinformational prognostic model of mudflows hazard and mudflows risk for the territory of Ukrainian Carpathians / Tetiana B. Chepurna, Eduard D. Kuzmenko, Igor V. Chepurnyj // Contemporary Trends in Geoscience – 2017. Volum 6(1) – 57 – 69.

4.      S. M. Bagriy, L. I. Davybida, E. D. Kuzmenko. Spatial modeling and prediction of environmental situation when filling Dombrowski quarry: GIS approach. Науковий вісник НГУ №2 (158), 2017. – С. 106-111.

5.      Kuzmenko E. D., Bahrii S. M., Dzioba U. O. The depth range of the Earth’s natural pulse electromagneticfield (or ENDEMF) // Journal of Geology, Geography an Geology. – Dnipro 2018 / 27 (3).– P. 466 – 477

6.      Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід у межах Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ / Е.Д.Кузьменко, С.М.Багрій, І.В.Чепурний, М.В.Штогрин // Геодинаміка – 2017. №1(22). – С. 98-113. https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.98 "

7.      Свердловинний вертикальний дренаж як спосіб зниження екзогеодинамічної активності на схилових територіях / Кузьменко Е., Яковлєв Є., Давибіда Л., Зінченко В., Нікіташ О. // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Геологія» – Київ, Київський національний університет, Вип. № 2(81). – С. 78-85.

8.      Design of digital hydrogeological models for the territory of the Stebnyk deposit of potassium salt [Електронний ресурс]: (матеріали 18-ї Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти») / Давибіда Л., Кузьменко Е., Карпінський Б., Багрій С., Чепурний І. – Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см; – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2003. – Назва з титул. екрану.

9.      Assessment of Observation Network and State of Exploration as to Groundwater Dynamics within Ukrainian Hydrogeological Province of Dnieper River / L.I. Davybida, E. D. Kuzmenko // Geomatics and Environmental Engineering, 12(2), 2018. – pp. 19-31.

10.      Kuzmenko, E., Davybida, L., Bagriy, S., & Chepurnyi, I. (2020). Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей. Мінеральні ресурси України, (4), 30-37. https://doi.org/10.31996/mru.2019.4.30-37

11      Kuzmenko E. D., Bahrii S. M., Dzioba U. O. The depth range of the Earth’s natural pulse ctromagneticfield (or ENDEMF) // Journal of Geology, Geography an Geology. – Dnipro 2018 / 27 (3).– P. 466 – 477.

Kuzmenko E.D. Chepurnyi I.V., Chepurna  T.B., Bagriy S.M. Subsidence and failures within the territory of Precarpathian salt fields and the possibility of their prediction.   Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (2): 5-10, https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/005

12      Кузьменко Е. Д., Блінов П. В., Вдовина О.П., Демчишин М.Г., Журавель О.М., Карпенко О.М., Касіянчук Д.В., Климчук Л.М., Красноок Л.М., Крив'юк І.В., Крижанівський Є.І., Нікіташ О.О., Нікіташ О.П., Чалий П.П., Чепурний І.В., Штогрин Л.В. Прогнозування зсувів: монографія. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601 с.

13. Chepurnyi, I., Bagriy, S., Kuzmenko, E., Chepurna, T. Time series analysis of karst breakdown development on the potassium salt deposit areas within Precarpathian region / Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2020. 29(2), 258-268. 

14. Kuzmenko E.D. Chepurnyi I.V., Chepurna  T.B., Bagriy S.M./  Subsidence and failures within the territory of Precarpathian salt fields and the possibility of their prediction // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (2): 5-10 https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/005.

15. Kuzmenko E., Bagriy S.,  Dzoba U. Correlation of natural pulsed electromagnetic           field of the Earth with stresses and deformations, which appeared in exhausted salt  fields in the Precarpathians for karst creation forecasting Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 2020, № 2 (89), p. 79-88

Контакти