ОПП «Геофізика» спеціальності 103 Науки про Землю (рівень магістр)

Додаткова інформація

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ГЕОФІЗИКА»

спеціальності 103 Науки про Землю

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Геофізика"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Геофізика"

 

ІІІІІІІ

.

 

Підготовка фахівців-геофізиків в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу ведеться із моменту його заснування (1967 р). За цей час підготовлено велику кількість висококваліфікованих фахівців-геофізиків, науковців, створена матеріально-технічна база, тощо.

У 2016 році відповідно до Наказу МОН №1151 від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовки здобувачів вищої  освіти,  затвердження постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 266», була розроблена освітньо-професійна програма (ОПП) «Геофізика» науково-педагогічними працівниками кафедри нафтогазової геофізики під керівництвом д. геол. н., проф., завідувача кафедри Федоришина Д. Д. 

У 2018 році до ОПП було внесено зміни з метою приведення її у відповідність до змін нормативної бази університету. В оновленій редакції ОПП введена в дію з 01.09.2018 року (наказ ректора № 203 від 31.08.2018 р).

Вперше ОПП була акредитована у грудні 2018 року (Сертифікат Серія УД №09007458).

У 2021 році ОПП було переглянуто з метою приведення її у відповідність до Стандарту вищої освіти за сеціальністю 103 «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (№ 1453 від 21.11.2019 р), у зв'язку із внесенням змін до класифікатора професій ДК 003:2010 (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1574 від 18.08.2020 р) та у зв'язку із пропозиціями робочої групи освітньої програми. В оновленій редакції ОПП введена в дію з 01.09.2021 року (наказ ректора № 161 від 01.07.2021 р).

У 2023 році з урахуванням накопиченого досвіду, традиційного обміну думками з представниками освітньої спільноти та здобувачами вищої освіти, співпраці зі стейкхолдерами ОПП зазнала суттєвого оновлення, зокрема відбулось об'єднання, вилучення та введення нових освітніх компонент, а також було проведено оптимізацію формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів. В оновленій редакції ОПП введена в дію з 01.09.2023 року (наказ ректора № 171 від 30.06.2023 р).

У 2024 році до ОПП було внесено зміни з метою приведення її у відповідність до змін нормативної бази університету та пропозиціями наукової спільноти. В оновленій редакції ОПП введена в дію з 01.09.2024 року (наказ ректора № 203 від 31.08.2024 р).

 

.

 

Освітньо-професійна програма Геофізика 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на електронну пошту гаранта програми доц. Коваля Я.М.: yaroslav.koval@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити

ОПП «Геофізика» 2024 р. (завантажити)

Навчальний план 2024 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2024 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Геофізика» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

 

 

Обов'язкова частина

Дисципліни загальної підготовки

Еколого-економічна оцінка при використанні надр

Методологія наукових досліджень в геофізиці

Іноземна мова професійної комунікації

Дисципліни професійної підготовки

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Комплексування геофізичних методів при пошуках нафтогазових родовищ

Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних

Новітні геофізичні методи

Нормативно-правова база геофізичного  виробництва

Переддипломна практика

Організація та керівництво геофізичними дослідженнями і роботами

Розробка нафтових і газових родовищ

Теоретичні та прикладні моделі в петрофізиці колекторів

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального/факультетського  каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ (№329 від 01.12.2023 р.) реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору професійно-орієнтованих дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін шляхом перегляду їх анотацій;

3) голосування здобувачів за вибір професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (9 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

 

Обов'язкова частина

Дисципліни загальної підготовки

Еколого-економічна оцінка при використанні надр

Методологія наукових досліджень в геофізиці

Іноземна мова професійної комунікації

Дисципліни професійної підготовки

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Комплексування геофізичних методів при пошуках нафтогазових родовищ

Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних

Новітні геофізичні методи

Нормативно-правова база геофізичного  виробництва

Переддипломна практика

Організація та керівництво геофізичними дослідженнями і роботами

Розробка нафтових і газових родовищ

Теоретичні та прикладні моделі в петрофізиці колекторів

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального/інститутського  каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ №329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору професійно-орієнтованих дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін шляхом перегляду їх анотацій;

3) голосування здобувачів за вибір професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу (наказ ректора №329 від 01.12.2023 р.) починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

Еколого-економічна оцінка при використанні надр

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. (https://cutt.ly/jwzntCM5)

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. (https://cutt.ly/Rwznyz9h)

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. (https://cutt.ly/nwznrPzU)

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. (https://cutt.ly/ywlkh6Ir)

Методологія наукових досліджень в геофізиці

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с.

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с.

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. 

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с.

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с.

Іноземна мова професійної комунікації

кімната: 0-316
Телефон: 

Виробнича практика

         1. Коваль, Я. М., Федак І.О., Виробнича практика [Текст] : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 22 с. 
 

Кваліфікаційна робота

          1. Коваль, Я. М., Федак І.О., Федорів В.В. Магістерська робота [Текст] : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 49 с. 
 

Комплексування геофізичних методів при пошуках нафтогазових родовищ

кімната: 0-316
Телефон: 

Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних

кімната: 0-316
Телефон: 

Новітні геофізичні методи

кімната: 0-316
Телефон: 

Нормативно-правова база геофізичного  виробництва

1 Основна література

1. Коваль Я.М.. Федак І.О. Нормативно-правова база геофізичного виробництва : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. 127 с. 

2. Кодекс України про надра: Кодекс України від 27.07.1994 № 132/94-ВР.

3. Про державну геологічну службу України: Закон України від 04.11.1999 №1216-XIV.

4. Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр :Наказ Міністерства екології та природнх ресурсів України від 14.06.2013 №262.

5. Про затвердження Норм безпеки України (НРБУ-97) : Наказ Мігістерства охорони здоров'я України від 14.07.1997 №208.

6. Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення : Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 №355

7. Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості : Наказ Міністерства економіки України від 27квітня 2023 року №2610.

8. Коваль Я.М., Федак І.О. Нормативно-правова база геофізичного виробництва : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 2023. 62 с.

 2 Додаткова література

9 Кирилюк О.В.. Рудько Г.І.. Ловинюков В.І., Григіль В.Г., Нецький О.В., Литвинюк С.Ф., Бала В.В., Курило М.М., Ткаченко М.В. Надрокористування в Україні : монографія Київ - Чернівці : Букрек. 2019. 688 с.

 

Організація та керівництво геофізичними дослідженнями і роботами

кімната: 0-316
Телефон: 

Розробка нафтових і газових родовищ

кімната: 0-316
Телефон: 

Теоретичні та прикладні моделі в петрофізиці колекторів

кімната: 0-316
Телефон: 

.
 

 

Гарант освітньої програми к.геол.н., доцент - Коваль Ярослав Миколайович - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта -  yaroslav.koval@nung.edu.ua; телефон - +380969155907

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці «Співробітники».

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

 Для найбільш якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти від роботодавців запрошуються спеціалісти, професіонали-практики та інші фахівці для проведення  спільних зустрічей, лекцій, та інших видів взаємної співпраці у стінах університету. 

11.12.2023 р зустріч з Тарасом Кондуром - фахівець компанії Schlumberger (http://surl.li/pnpsy)

18.10.2023 р зустріч з Тарасом Макухом - заступник начальника Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень у свердловинах ДГП «Укргеофізика» (http://surl.li/mluvh)

12.10.2023 р. зустріч з Романом Комарем - начальник партії №3 ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА» (http://surl.li/mlutz)

29.05.2023 р. зустріч з Олексієм Вергуненком - начальник відділу регіонального дослідження та геологічної розвідки нетрадиційних ресурсів АТ «Укргазвидобування»" (http://surl.li/mllst)

.    

 

 

 

Назва підприємства/організаціїДоговір про співпрацю
ТОВ «ГДС-Сервіс»Договір №42 від 20.022024 р
ДГП «Укргеофізика», ІФЕГДСДоговір № ІФЕГДС-1/2 від 26.09.2023 р
ПРАТ «Карпатське УГР»Договір № КУГР-І/1 від 02.10.2023 р
ПРАТ «Карпатське УГР»Договір № 297 від 11.10.2023 р
ТОВ «Укрспецгеологія»:Договір № 08-12/23/324 від 08/18.12.2023 р
ТЗОВ «Івано-Франківськи інститут геофізичних досліджень»Договір №41 від 20.02.2024 р 
ТЗОВ «Івано-Франківськи інститут геофізичних досліджень»Договір №40 від 20.02.2024 р 

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження декана факультету від 30.10.2023 р № 2а/1 (переглянути)