Вибіркові дисципліни професійного спрямування

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023 року зарахування на базі ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) з терміном навчання 2 роки:

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання:

1. Дисципліни інститутського каталогу, спрямовані на отримання здобувачам поглиблення фахових компетенцій (5 семестр – дві дисципліни по 3 і 6 кредити кожна відповідно, 6 семестр – дві дисципліни по 3 і 4 кредити кожна відповідно, загальним обсягом 16 кредитів). Вибір дисциплін із загальноінститутського каталогу здійснюється з сайту ІІТ (https://nung.edu.ua/department/instytut-informatsiynykh-tekhnolohiy/vybirkovi-dystsypliny) шляхом подання до 8 вересня 2023 року заяв (у паперовій (каб. 1411) або електронній формі (fit@nung.edu.ua)) до дирекції інституту.

2. Дисциплін, спрямованих на отримання здобувачами додаткових загальних компетенцій, у тому числі соціальних  навичок (soft skills), так які не містять обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (5 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, 6 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, загальним обсягом 12 кредитів. Вибір дисциплін із здійснюється загально-університетського каталогу, які увійшли в другий тур голосування, шляхом шляхом подання до 8 вересня 2023 року заяв (у паперовій (каб. 1411) або електронній формі (fit@nung.edu.ua)) до дирекції інституту.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей ІІТ (загальноінститутський каталог)

  

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2023-2024 н.р.     

Дисципліни кафедри для здобувачів вищоъї освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)

Вибір дисциплін із кафедрального  каталогу здійснюється шляхом подання відповідних заяв до дирекції інституту (у паперовій або електронній формі).

                  

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023 року зарахування на базі ОС бакалавра
 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2023-2024 н.р.     

Дисципліни кафедри для здобувачів вищоъї освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)

Вибір дисциплін із кафедрального  каталогу здійснюється шляхом подання відповідних заяв до дирекції інституту (у паперовій або електронній формі).

                  

 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року зарахування на базі ПЗСО                 

   Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 8.02 по 14.04. 2021 р.

                                      2) голосування студентів за дисципліни з 15.04 по 01.05. 2021 р. шляхом подання паперових чи електронних заяв до дирекціїї ІІТ;

                                      3) узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2021-2022 н.р.                    

Назва дисципліни

спеціальність/ освітня програма

мова викладання

семестр

кр./ год.

анотація

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 1 (Розширені інформаційно-програмні рішення)

Завдання блоку – надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для вирішення інформаційних задач та для побудови систем на основі даних та знань. Результатом є надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем та ознайомити студентів з основними принципами побудови систем на основі даних та знань. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів з елементами новітніх трендів обробки даних та знань.

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог) -

 2.2.2 Вибірковий блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

Назва

дисципліни/ категорія дисципліни*

Викладач

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Форма контролю

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Анотація

Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Програмні технології Microsoft

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

 

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Бізнес-планування та управління ІТ-проектами

Яцишин М.М., к.т.н.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 год лекцій, 24 год прак., 42 год сам.)

диференційований залік

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

 

20-180

https://drive.

Методологічні основи  R&D в програмній інженерії

Вовк Р.Б., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 лекцій, 24 прак.,  42 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/zJJ8ndX

Програмні основи електронної комерції

Стисло Т.Р.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

4

120 годин

(32 лекцій, 32 прак., 56 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/aJJ4y5l

Заповніть форму для здійснення вибору

Бази даних (частина ІІ)

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

 4

3/90

АП

 Основи програмування мовою java

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

 3 (1)

3/90

АП

Візуальні web-орієнтовані об'єктні рішення

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

4

6/180

АП

Методологічні основи розробки мобільних додатків

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

7

3/90

АП

 

 Комплексні фреймворки web-розробки

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

6

4/120

АП

 

 Інтелектуальні системи аналізу даних

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

8

5/120

АП

 

 Організація комп`ютерних мереж

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

8

3/90

АП

 

 Паралельне програмування

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

5

3/90

АП

 Операційні системи UNIX

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

3

3/90

АП

 Професійна практика програмної інженерії

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

4

3/90

АП

 Емпіричні методи програмної інженерії

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

7

5/150

АП

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 2 (Прикладні інтелектуальні та інформаційні смарт-рішення)

Завдання блоку - засвоєння  теоретичних та практичних основ створення та використання інтелектуальних інформаційних систем ТА СМАРТ-РІШЕНЬ на їх основі . Вивчення методів придбання, подання та обробки знань в інтелектуальних системах, а також технології проектування і реалізації інтелектуальних систем та СМАРТ-рішень.

Заповніть форму для здійснення вибору 

 

 Основи програмування вбудованих систем

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

3 кр./ 90 год.

АП

 

 Програмні системи для математичних розрахунків та моделей

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

3

3 кр./ 90 год.

 

АП

 

 Основи теорії та практики інтелектуальних та смарт рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

6 кр./ 180 год.

АП

 Інформаційне, програмне та комп’ютерне забезпечення

в нафтогазовій інженерії

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

7

3 кр./ 90 год.

АП

 Основи моделювання та проектування смарт-рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

6

4 кр./120 год.

АП

 

 Програмні та інформаційні засоби знання – орієнтованих рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

8

5 кр./150 год.

АП

 

 Штучний інтелект та методи машинного навчання в прикладних застосуваннях

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

8

3 кр./90 год.

АП

 

 Математичне моделювання інформаційних процесів

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

5

9 кр./ 90 год.

АП

 

 Програмні засоби комп'ютерної графіки та анімації

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

3

3 кр./ 90 год.

АП

 Методи та засоби програмної обробки знань та даних

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

3 кр./ 90 год.

АП

 Алгоритмічні основи інформаційно-програмних смарт-рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

7

5 кр./ 150 год.

АП


Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року зарахування на базі ОКР молодшого спеціаліста​​​

   Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.                   Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2021-2022 н.р.                    

Назва дисципліни

спеціальність/ освітня програма

мова викладання

семестр

кр./ год.

анотація

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 1 (Розширені інформаційно-програмні рішення)

Завдання блоку – надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для вирішення інформаційних задач та для побудови систем на основі даних та знань. Результатом є надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем та ознайомити студентів з основними принципами побудови систем на основі даних та знань. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів з елементами новітніх трендів обробки даних та знань.

Заповніть форму для здійснення вибору

Бази даних (частина ІІ)

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

 4

3/90

АП

 Основи програмування мовою java

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

 3 (1)

3/90

АП

Візуальні web-орієнтовані об'єктні рішення

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

4

6/180

АП

Методологічні основи розробки мобільних додатків

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

7

3/90

АП

 

 Комплексні фреймворки web-розробки

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

6

4/120

АП

 

 Інтелектуальні системи аналізу даних

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

8

5/120

АП

 

 Організація комп`ютерних мереж

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

8

3/90

АП

 

 Паралельне програмування

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

5

3/90

АП

 Операційні системи UNIX

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

3

3/90

АП

 Професійна практика програмної інженерії

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

4

3/90

АП

 Емпіричні методи програмної інженерії

 

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

7

5/150

АП

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 2 (Прикладні інтелектуальні та інформаційні смарт-рішення)

Завдання блоку - засвоєння  теоретичних та практичних основ створення та використання інтелектуальних інформаційних систем ТА СМАРТ-РІШЕНЬ на їх основі . Вивчення методів придбання, подання та обробки знань в інтелектуальних системах, а також технології проектування і реалізації інтелектуальних систем та СМАРТ-рішень.

Заповніть форму для здійснення вибору

 

 Основи програмування вбудованих систем

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

3 кр./ 90 год.

АП

 Програмні системи для математичних розрахунків та моделей

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

3

3 кр./ 90 год.

АП

 

 Основи теорії та практики інтелектуальних та смарт рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

6 кр./ 180 год.

АП

 Інформаційне, програмне та комп’ютерне забезпечення

в нафтогазовій інженерії

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

7

3 кр./ 90 год.

АП

 

 Основи моделювання та проектування смарт-рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

6

4 кр./120 год.

АП

 

 Програмні та інформаційні засоби знання – орієнтованих рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

8

5 кр./150 год.

АП

 

 Штучний інтелект та методи машинного навчання в прикладних застосуваннях

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

8

3 кр./90 год.

АП

 

 Математичне моделювання інформаційних процесів

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

5

9 кр./ 90 год.

АП

 

 Програмні засоби комп'ютерної графіки та анімації

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

3

3 кр./ 90 год.

АП

 Методи та засоби програмної обробки знань та даних

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

4

3 кр./ 90 год.

АП

 

 Алгоритмічні основи інформаційно-програмних смарт-рішень

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

7

5 кр./ 150 год.

АП

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року зарахування на базі ОС бакалавра
 

   Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2021-2022 н.р.                    

Назва дисципліни

спеціальність/ освітня програма

мова викладання

семестр

кр./ год.

анотація

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 1 (Новітні засоби аналітичної обробки даних)

       Метою блоку 1 є розгляд спектру питань інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень у корпоративних організаціях  —  забезпечення процесу прийняття управлінських рішень фахівцями за допомогою корпоративних інформаційно-аналітичних систем, що організують процеси збору, збереження й аналітичної обробки накопиченої розподіленої інформації сучасними методами підтримки прийняття рішень та інформаційних технологій і сервісів. 

Заповніть форму для здійснення вибору

Методи та засоби  видобування даних

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

 2

5/150

АП

Концептуальні основи data science

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

2

5/150

 

 

АП

 

Новітні концепції сховищ даних та сервіси на їх основі

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська 

1

5/150

 

АП

студенту потрібно вибрати один з блоків

Вибірковий блок 2 (Інтелектуальні сервіси, системи та рішення)

              Мета блоку 2 отримати знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та баз даних, організації інформаційної безпеки, побудови розподілених комп’ютерних інфраструктур з використанням сучасних Інтернет-технологій, застосування методів інтелектуальної обробки інформації, моделювання бізнес-процесів, проведення аналітичної та менеджерської діяльності.

Заповніть форму для здійснення вибору

Інформаційні системи на основі знань

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

2

5 кр./ 150 год.

 

АП

Семантичні веб- рішення

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

2

4 кр./150 год.

 

АП

Інтелектуальні інформаційні сервіси

121 -  Інженерія програмного забезпечення

українська

2

5 кр./ 150 год.

АП

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року зарахування на базі ПЗСО          

Бакалавр

   2.1. Цикл 1 Дисциплін вільного вибору (в межах інституту) – кафедральний каталог

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей ІІТ (загальноінститутський каталог)

Назва дисципліни

НПП

сем

кред

заг/год

Анотація

Системи управління базами даних

 Роман Вовк

5

3

90

https://drive.

Об’єктні технології  Java (для всіх спеціальностей, окрім 121)

Вікторія Бандура

5

3

90

https://drive.

Розподілені обчислення

 Дмитро Тимків

5

6

180

https://drive.

 

 

 

 

 

 

Новітні інформаційні сервіси

Віталій Мельник

6

3

90

https://drive.

Новітні методи роботи з великими даними

 Василь Шекета

6

4

120

https://drive.

Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 1) (для всіх спеціальностей після обов’язкового вивчення дисципліни «Об’єктні технології  Java»

Роман Храбатин

6

4

120

https://drive.

Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 2)

Роман Храбатин

6

3

90

https://drive.

 

 

 

 

 

 

Web-базовані  додатки та сервіси

 Василь Шекета

7

3

90

https://drive.

Інтелектуальні методи та системи аналізу даних

 Микола Яцишин

7

6

180

https://drive.

Знання-орієнтовані інструменти інформаційних технологій

 Володимир Піх

8

6

180

https://drive.

 

 

      
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022 року зарахування на базі ОКР молодшого спеціаліста​​​
 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання 2.3 скопіювати

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2023-2024 н.р.       

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог) (скопіювати з меню анотації вибіркових)

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)

Назва

дисципліни/ категорія дисципліни*

Викладач (окремо по видах навантаженн)

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання (за наявності)

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Форма контролю

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Анотація

Інженерія сервісів та систем зберігання та обробки даних

Шекета В.І., д.т.н., проф

Для спеціально

стей 121, 123, 151

3

4

120 годин (12 лекцій, 12 лаб., 96 сам.)

екзамен

Технології розробки ІТ, Бази даних

20-180

https://drive.

Інтелектуальний аналіз даних та підтримка прийняття рішень

Яцишин М.М.

Для спеціально

стей 121, 123, 151

3

3

(12  лекції,

12 лаб.,

66 – сам.)

Диференційований залік

Інтелектуальні системи аналізу даних

Вища математика

Комп’ютерна дискретна математика

20-180

https://drive.

Вибір дисциплін із загально-університетського каталогу здійснюється з електронного кабінету студента (194.44.112.6).           

 
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023 року зарахування на базі ОС бакалавра
 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення на 2023-2024 н.р.     

Дисципліни кафедри для здобувачів вищоъї освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)

Вибір дисциплін із кафедрального  каталогу здійснюється шляхом подання відповідних заяв до дирекції інституту (у паперовій або електронній формі).

                  

Інформація про процедуру вільного вибору дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

Наказ від  року № Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2023-2024 н.р

Наказ від 09 червня 2022 року №144 Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2022-2023 н.р.

Наказ від 14 червня 2021 року №135 Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2021-2022 н.р.

Наказ від 18 листопада 2021 р. № 303 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2022/2023 н. р.""

Наказ від 01 лютого 2021 року № 18 "Про експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в 2020/2021 навчальному році (електронний журнал та електронний силабус) " (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2)

Наказ від 09 грудня 2020 р. № 320 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2021/2022 н. р.""

Наказ від 11 лютого 2020 року № 28 "Про впровадження в експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в другому семестрі 2019/2020 навчального року" (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2 - ел.кабінет здобувача)

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року зарахування на базі ПЗСО та 2022 року зарахування на базі ступення молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) з терміном навчання 2 роки:
 

 

  • Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання додаткових загальних (загально-професійних) компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які можуть не містити обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (7 семестр – дві дисципліни по 5 кредитів кожна, 8 семестр – дві дисципліни на 4 кредити та одна на 3 кредити, загальним обсягом 17 кредитів). Вибір дисциплін із загально-університетського каталогу здійснюється з електронного кабінету студента (194.44.112.6).           
  • Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог):

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог) -

 2.2.2 Вибірковий блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

Назва

дисципліни/ категорія дисципліни*

Викладач

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Форма контролю

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Анотація

Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Програмні технології Microsoft

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

 

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Бізнес-планування та управління ІТ-проектами

Яцишин М.М., к.т.н.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 год лекцій, 24 год прак., 42 год сам.)

диференційований залік

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

 

20-180

https://drive.

Методологічні основи  R&D в програмній інженерії

Вовк Р.Б., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 лекцій, 24 прак.,  42 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/zJJ8ndX

Програмні основи електронної комерції

Стисло Т.Р.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

4

120 годин

(32 лекцій, 32 прак., 56 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/aJ
 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року зарахування на базі ПЗСО та здобувачі 2022 року зарахування на базі ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) з терміном навчання 3 роки:

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання:

1. Дисципліни інститутського каталогу, спрямовані на отримання здобувачам поглиблення фахових компетенцій (5 семестр – дві дисципліни по 3 і 6 кредити кожна відповідно, 6 семестр – дві дисципліни по 3 і 4 кредити кожна відповідно, загальним обсягом 16 кредитів). Вибір дисциплін із загальноінститутського каталогу здійснюється з сайту ІІТ (https://nung.edu.ua/department/instytut-informatsiynykh-tekhnolohiy/vybirkovi-dystsypliny) шляхом подання до 8 вересня 2023 року заяв (у паперовій (каб. 1411) або електронній формі (fit@nung.edu.ua)) до дирекції інституту.

2. Дисциплін, спрямованих на отримання здобувачами додаткових загальних компетенцій, у тому числі соціальних  навичок (soft skills), так які не містять обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (5 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, 6 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, загальним обсягом 12 кредитів. Вибір дисциплін із здійснюється загально-університетського каталогу, які увійшли в другий тур голосування, шляхом шляхом подання до 8 вересня 2023 року заяв (у паперовій (каб. 1411) або електронній формі (fit@nung.edu.ua)) до дирекції інституту.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри інженерії програмного забезпечення для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей ІІТ (загальноінститутський каталог):