Вступнику

Додаткова інформація
 
Освітні програми

Буріння нафтових і газових свердловин
бакалавр

Спеціальність 184 Гірництво (Specialty 184 Mining)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є забезпечення високого рівня професійної підготовки зформуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній. фундаментальній та професійній сферах, що спрямовуються на здатність здобувачів вирішувати питання проєктування, розроблення технічних засобів, методик і технологій для спорудження гірничих виробок різного призначення у нафтопромислових, вуглевидобувних та рекреаційних зонах. Поєднання навиків в умінні вирішувати практичні задачіФормування навиків з комунікації, креативності, командної роботи та критичного мислення з урахуванням особливостей гірничого виробництва в умовах Європейської інтеграції України.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Освітньо-професійна програма спрямована на формуванні та виховуванні фахівця, здатного вирішувати задачі у професійній діяльності, спрямованій на досягнення високих обсягів видобування корисних копалин зі збереженням природних властивостей порід та дотриманням охорони довкілля, здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у конкретній галузі національної економіки. Особливістю програми є поєднання теоретичного та практичного курсів для набуття здобувачем досвіду у вирішенні актуальних завдань спорудження свердловин на нафту і газ та інші корисні копалини у різних нафтопромислових, вуглевидобувних та рекреаційних зонах. Вибіркові освітні компоненти забезпечують здобуття м'яких навичок: критичне мислення, креативність, комунікації та командна робота., а в професійному напрямі – поглиблення теоретичних знань та практичних навиків у професійній діяльності. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії технік з буріння технік з видобутку нафти i газу технік-маркшейдер (технік - технолог гірничий).

Випускники освітньої програми можуть працювати в гірничих компаніях, котрі розробляють та видобувають різні корисні копалини, в наукових секторах вищих навчальних закладів, на підприємствах різних галузей економіки України.

Перспектива працевлаштування

Освітня програма «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю – Гірництво орієнтована на підготовку фахівців (бакалаврів), здатних формулювати і розв’язувати завдання, що пов’язані з проєктуванням, розроблянням та реалізацією завдань, та практичних проблему галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у конкретній галузі національної економіки.

Контактні дані

Доцент кафедри буріння свердловин Бейзик Ольга Семенівна mailto:olha.beizyk@nung.edu.ua, +38 (0342) 72-71-37

Bachelor

Буріння свердловин

бакалавр

Спеціальність: 151 «Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)»
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній підготовці в області буріння свердловин. Досягнення визначеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо. Цілі навчання: формування в здобувачів вищої освіти компетентностей необхідних для розв’язування складних спеціалізованих задач проєктування та застосування техніки та технологій буріння свердловин.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Основний фокус програми зроблено на спеціальній освіті та професійній підготовці в області буріння свердловин. Програма формує професійні знання та фахові навички з буріння свердловин з урахуванням специфічних особливостей нафтогазової галузі в умовах Європейської інтеграції України. Реалізація освітньої програми буде здійснюватися із забезпеченням: – залучення іноземних та вітчизняних фахівців галузі до освітнього процесу, можливість проводити лабораторні дослідження, написання наукових робіт, проходження технологічних і фахових практик на виробництві; – можливості використання спеціалізованих лабораторій і програмного забезпечення моделювання процесів буріння, проведення сертифікованих курсів за стандартами API, що дає можливість підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці; – можливості вибору студентом індивідуальної освітньої траєкторії. Згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: - технічного фахівця в галузі видобувної промисловості та металургії; - техніка з буріння; - техніка з видобутку нафти і газу; - інженера з буріння (бурових робіт).

Перспектива працевлаштування

Випускники освітньої програми «Буріння свердловин» мають можливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти; працевлаштуватися в провідних державних, комерційних і приватних нафтогазових компаніях України та в іноземних компаніях як на території України, так і за кордоном.

Контактні дані

Завідувач кафедри буріння свердловин, доцент Марцинків Олег Богданович oleh.martsynkiv@nung.edu.ua,+38 (0342) 72-71-37

Bachelor

Видобування нафти і газу

бакалавр

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Поєднання високого рівня професійної підготовки висококваліфікованих, відповідальних фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей для проектування розробки родовищ нафти і газу, технологій видобування природних вуглеводнів та їх промислового збору і підготовляння. Досягнення поставленої мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Фокус програми зроблено на формуванні фахівця, який повинен стати висококваліфікованим фахівцем у галузі видобування нафти і газу, адже це: захоплююча і високотехнологічна робота, від результатів якої залежить розвиток суспільства та енергетична безпека держави; висока заробітна платня, яка дозволяє впевнено дивитись в майбутнє. Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії, код 3117; технік з буріння, код 24983; технік з видобутку нафти і газу, код 24985. Студенти, що здобувають освіту за цією освітньою програмою, отримують більшу на 30 % стипендію, ніж студенти інших спеціальностей. Кращі студенти отримують стипендії провідних нафтогазових компаній України, серед яких ПАТ «Укрнафта», НАК «Нафтогаз України» та інших компаній. Поширена практика стажування студентів в нафтогазових компаніях та навчання по системі подвійних дипломів.

Перспектива працевлаштування

Освітньо-професійна програма «Видобування нафти і газу» орієнтована на підготовку фахівців (бакалаврів), здатних формулювати і розв’язувати завдання, що пов’язані з новими інноваційними підходами, знаннями сучасних високотехнологічних процесів, проєктування технологій з використанням сучасних програмних комплексів провідних нафтогазових компаній світу, вмінням ефективного застосування їх на практиці.

Контактні дані

К.т.н., доцент кафедри видобування нафти і газу Мороз Леся Богданівнаlesia.moroz@nung.edu.ua,+38 (096) 550-65-88

Bachelor

Газонафтопроводи та газонафтосховища

бакалавр

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програма забезпечує професійну підготовку кваліфікованих, відповідальних фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей для проектування, спорудження та експлуатації об’єктів транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів, газу та інших енергоносіїв.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 2142.2Інженер-проектувальник 2142.2Інженер з проектно-кошторисної роботи 2147.2Інженер з підготовки та транспортування нафти 2147.2Інженер з експлуатації нафтогазопроводів 2147.2Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 2147.2 Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу 2149.1 Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 2149.1 Молодший науковий співробітник (транспорт) 2149.2 Інженер-технолог 2149.2 Диспетчер з транспортування газу 2149.2 Інженер з транспорту 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту 2149.2 Інженер з розрахунків та режимів 2149.2 Інженер з ремонту 2149.2 Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 2149.2 Інженер з підготовки газу до транспортування 2149.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 2149.2 Інженер з контролю систем обліку газу 2213.2 Інженер станції насосної (групи станцій) 3112 Технік-проектувальник 3117 Технік з підготовки та транспортування нафти та газу 3117 Технік з експлуатації нафтопроводів 3117 Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів 3119 Диспетчер газового господарства 3119 Диспетчер станційний 3152 Інспектор газотехнічний

Перспектива працевлаштування

Випускники ОПП «Газонафтопроводи та газонафтосховища» мають можливість долучитися до амбітних команд таких підприємств як АТ «Укртрансгаз», підрозділів напряму «Зберігання природного газу», що входять до АТ «Укртрансгаз». АТ «Укртранснафта», газопостачальної компанії «Нафтогаз України», оскільки підготовка бакалаврів ведеться у тісній співпраці з представниками цих підприємств. Постійне оновлення змісту навчальних дисциплін дає можливість випускникам ОПП «Газонафтопроводи та газонафтосховища» бути конкурентоздатними для влаштування на підприємства, що реалізують технології транспортування та зберігання водню, біоенергетики та двоокису вуглецю..

Контактні дані

доцент кафедри ТЗЕН Люта Наталія Вікторівна natalia.liuta@nung.edu.ua,+3 8 (096) 402-16-08

Bachelor

Технології захисту навколишнього середовища

бакалавр

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (Specialty 183 Environmental protection technologies)p>

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньо-професійної програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у здобувачів вищої освіти загальних та професійних компетентностей, необхідних для вирішення природоохоронних завдань, на основі комплексного підходу до цілісності надання теоретичних та практичних, фундаментальній та професійній знань. Досягнення мети ґрунтується на принципах системності, наступності та симбіозу науки та практики, індивідуалізації, практичній та самостійній спрямованості набуття компетентностей.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з технологій захисту навколишнього середовища з урахуванням специфічних особливостей галузей народного господарства в умовах Європейської інтеграції України. Особливістю програми є її спрямування на енергетичний сектор. Стажування студентів відбувається на підприємствах та організаціях, а також студенти залучаються до реалізації проєктів. Професійна діяльність в галузях технологій захисту навколишнього середовища та природоохоронної сфери (водопостачання, каналізація, поводження з відходами, тощо), техніко-технологічної діяльності на промислових підприємствах; науково-дослідна діяльність у вищих навчальних закладах, в проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях (дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища (забруднення повітря, ґрунтів, водних ресурсів тощо); у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду (державне управління програмами, спрямованими на підвищення особистого добробуту у сфері охорони навколишнього середовища). Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки; 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища; 2442.2 Фахівець з управління природокористуванням; Здобувачі вищої освіти в результаті виконання даної освітньої програми мають право на продовження навчання на освітньому рівні «магістр» у закладах вищої освіти України та за кордоном та підвищувати свою кваліфікацію на рівні «бакалавр» в системі післядипломного підвищення кваліфікації.

Перспектива працевлаштування

Випускники спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища" мають можливість працевлаштуватися в різних галузях, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Це можуть бути виробничі підприємства, державні установи, консалтингові компанії, науково-дослідні інститути, а також міжнародні організації. Завдяки своїй освіті та навичкам, вони можуть займати посади спеціалістів з впровадження технологій енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії, аналітиків з оцінки впливу на навколишнє середовище, менеджерів з питань екологічної безпеки тощо. З ростом уваги до проблем екології та сталого розвитку, попит на фахівців з технологій захисту навколишнього середовища постійно зростає.

Контактні дані

Професор кафедри ТЗБП Яцишин Теодозія teodoziia.yatsyshyn@nung.edu.ua,+380 (0342) 72-71-73

Master

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

магістр

Спеціальність - 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Фокус програми зроблено на формуванні фахівця, здатного розв'язувати складні інженерно-практичні задачі, пов'язані зі спорудженням пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин у складних гірничо-геологічних умовах формування родовищ нафти і газу. Особливістю програми є формування професійних знань та фахових навичок з пошукового, розвідувального та експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин для успішного здійснення діяльності в сфері нафтогазової промисловості. Вибіркові освітні компоненти забезпечують належний рівень здобуття м'яких навичок: критичного мислення, креативності, комунікації та командної роботи. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: Інженер з буріння (бурових робіт). Інженер з випробування свердловин. Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні. Інженер з кріплення свердловин. Інженер з підтримання пластового тиску. Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин. Інженер із заливання свердловин. За умови придбання виробничого досвіду та здачі екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок він може працювати в інших галузях нафтогазової інженерії: на посаді асистента (викладача вищого навчального закладу), наукового співробітника (галузь інженерної справи), інженера-дослідника, інженера з організації експлуатації та ремонту свердловин, тощо.

Перспектива працевлаштування

Освітня програма «Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин» орієнтована на підготовку фахівців (магістрів), здатних формулювати і розв’язувати інженерно-практичні задачі для успішного здійснення діяльності в сфері нафтогазової промисловості, а саме в області буріння пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин.

Контактні дані

Доктор технічних наук, професор кафедри буріння свердловин Фем’як Ярослав Михайловичyaroslav.femiak@nung.edu.ua, +38 (050)-239-13-22

Master

Видобування нафти і газу
 

магістр

Спеціальність - 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Поєднання високого рівня професійних, висококваліфікованих, відповідальних фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей для проєктування розробки родовищ нафти і газу, технологій видобування природних вуглеводнів та їх промислового збору і підготовляння. Досягнення мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Фокус програми зроблено на формуванні фахівця, який повинен стати висококваліфікованим фахівцем у галузі видобування нафти і газу, адже це: захоплююча і високотехнологічна робота, від результатів якої залежить розвиток суспільства та енергетична безпека держави; висока заробітна платня, яка дозволяє впевнено дивитись в майбутнє. Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: 2147 професіонали в галузі гірництва та металургії 2147.1 науковий співробітник (гірництво, металургія) 2147.2 інженер з видобутку нафти й газу 2147.2 гірничі інженери і інженери металургії 2147.2 інженер з кріплення свердловин 2147.2 інженер з підтримання пластового тиску 2147.2 інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 2147.2 інженер із заливання свердловин 2147.2 інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 2147.2 інженер з підготовки та транспортування нафти 2149 професіонали в інших галузях інженерної справи 2149.1 науковий співробітник (галузь інженерної справи) 2149.1 інженер-дослідник 2149.2 диспетчер з транспортування газу 2149.2 інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної станції 2149.2 інженер з керування та обслуговування систем 2149.2 інженер з організації експлуатації та ремонту 2149.2 інженер з підготовки газу до транспортування 2149.2 інженер з розрахунків та режимів Студенти, що здобувають освіту за цією освітньою програмою, отримують більшу на 30 % стипендію, ніж студенти інших спеціальностей. Кращі студенти отримують стипендії провідних нафтогазових компаній України, серед яких ПАТ «Укрнафта», НАК «Нафтогаз України» та інших компаній. Поширена практика стажування студентів в нафтогазових компаніях та навчання по системі подвійних дипломів.

Перспектива працевлаштування

Освітньо-професійна програма «Видобування нафти і газу» орієнтована на підготовку фахівців (магістрів), здатних формулювати і розв’язувати завдання, що пов’язані з новими інноваційними підходами, знаннями сучасних високотехнологічних процесів, проєктування технологій з використанням сучасних програмних комплексів провідних нафтогазових компаній світу, вмінням ефективного застосування їх на практиці. Сучасна глобалізація та вивчення і використання світових підходів до видобутку вуглеводнів потребує знання англійської мови. Тому, практична підготовка фахівців робить наших випускників жаданими фахівцями у будь-якій країні.

Контактні дані

В.о. завідувача кафедри ВНГ, к.т.н., доцент - Матіїшин Лілія Ігорівнаliliia.matiishyn@nung.edu.ua, +38 (096)-658-72-75

Master

Розподіл та постачання енергоносіїв

магістр

Спеціальність - 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програма забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей з питань розподілу та постачання енергоносіїв.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 фахівець має бути підготовлений для таких професій: 2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 2145.2 Інженери-механіки 2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії 2147.1 Наукові співробітники (гірництво, металургія) 2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи) Офіцер тактичного рівня (тільки для спеціалізації "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами").

Перспектива працевлаштування

Процес працевлаштування студентів, які завершили освітню програму "Розподіл та постачання енергоносіїв", може бути варіативним і залежить від конкретних здібностей, інтересів та рішень самого студента. За даною програмою готуються фахівці для роботи у великих енергетичних компаніях або підприємствах, які здійснюють розподіл та постачання природного газу, нафти, газоводневих сумішей, тепла чи інших видів енергоносіїв. Випускники даної програми можуть займати позиції, пов'язані з плануванням, організацією, моніторингом та управлінням енергетичними системами. Крім того, можуть працевлаштовуватися у дослідницьких установах, де вивчаються нові технології у галузі енергетики або розробляються інноваційні рішення для підвищення ефективності використання енергії. Також можливість працевлаштування існує в енергетичних консалтингових компаніях, де фахівці надають поради щодо оптимізації енергетичних процесів. Важливо також враховувати можливість кар'єрного зростання через участь у навчанні, стажуваннях та отримання додаткових кваліфікацій. Кафедра ТЗЕН підтримує тісні зв'язки з визнаними лідерами в галузі розподілу та постачання енергоносіїв. Співпраця з рядом фірм дозволяє нашим студентам отримати цінний досвід під час практики, участі в науково-дослідницьких проектах тощо. Деякі з наших партнерів: АТ НАК «Нафтогаз України», облгази України, ДК "Газ України", Концерн Галнафтогаз (мережа АЗК OKKO), компанія WOG, проектна фірма BIM Leaders LTD тощо. Ця співпраця допомагає нашим випускникам знаходити унікальні можливості для працевлаштування та розвитку кар'єри у сфері енергетики.

Контактні дані

Доцент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв, к.т.н.oleksandr.ivanov@nung.edu.ua, +38 (050)-051-98-68

Master

Магістральний трубопровідний транспорт

магістр

Спеціальність - 185 Нафтогазова інженерія та технології (Specialty 185 Oil and gas engineering and technology)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програма забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей для проектування, спорудження та експлуатації об’єктів транспортування магістральними трубопроводами і зберігання нафти, нафтопродуктів, природного газу, сумішей газів тощо.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 фахівець має бути підготовлений для таких професій: 2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 2145.2 Інженери-механіки 2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії 2147.1 Наукові співробітники (гірництво, металургія) 2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи).

Перспектива працевлаштування

Випускники освітньо-професійної програми "Магістральний трубопровідний транспорт" мають широкі можливості працевлаштування. Їхня професійна діяльність, охоплює цілий спектр робітничих, інженерних та керівних посад у сферах проектування, спорудження, експлуатації та обслуговування магістральних трубопровідних систем. Також вони можуть працювати у дослідницьких установах. Зростаючий попит на фахівців у цій галузі свідчить про стабільні перспективи кар'єрного розвитку. Кафедра тісно співпрацює з провідними вітчизняними та міжнародними компаніями, як державної, так і приватної форми власності, які займаються транспортуванням нафти і газу. Зокрема, активно сприяє подальшому працевлаштуванню своїх випускників на таких фірмах як: АТ НАК «Нафтогаз України», ТОВ Науканафтогаз, АТ "Укртрансгаз", АТ "Укртранснафта", ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Укрнафта", АТ "Укрспецтрансгаз", будівельними фірмами НАФТОГАЗБУД, НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ тощо. Крім того багато наших випускників працевлаштовуються за кордоном.

Контактні дані

Завідувач кафедри ТЗЕН Запухляк Василь Богданович, д.т.н.vasyl.zapukhliak@nung.edu.ua , +38 (097)-852-74-91

Master

Технології захисту навколишнього середовища

магістр

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (Specialty 183 Environmental protection technologies)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Програма орієнтована на здобуття студентами поглиблених теоретичних, практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, формування інтегральної, загальних та фахових компетентностей, необхідних для здійснення інноваційної науково-дослідної та виробничої діяльності з розробки та впровадження сучасних технологій захисту. Основною метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері захисту навколишнього середовища. Програма дозволяє всебічно вивчити еколого-технологічну специфіку галузей народного господарства в напрямку захисту навколишнього середовища, що передбачає можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Професійна діяльність в галузях технологій захисту навколишнього середовища та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 12 - Керівники підприємств, установ та організацій 14 - Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів 21 - Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук (Інженер з охорони навколишнього середовища, Інженер з техногенно-екологічної безпеки, Інженер з охорони природних екосистем). Продовження навчання здобувачів вищої освіти для отримання першого наукового ступеня доктора філософії, отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності.

Перспектива працевлаштування

З ростом свідомості про проблеми екології та сталого розвитку, попит на фахівців з технологій захисту навколишнього середовища постійно зростає. Тому випускники цієї спеціальності можуть розраховувати на високооплачувану та цікаву роботу, а також на можливості для професійного зростання. До прикладу, професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук (21), такі як інженери з охорони навколишнього середовища, інженери з техногенно-екологічної безпеки, інженери з охорони природних екосистем, мають можливість розробляти та впроваджувати нові технології для захисту навколишнього середовища, брати участь у наукових дослідженнях та проектах. У цих професіях також є можливості для подальшого навчання та професійного розвитку, а також широкий спектр можливих напрямків кар'єрного розвитку, що робить їх дуже привабливими для багатьох людей.

Контактні дані

В.о.завідувача кафедри ТЗБП Грицуляк Галинаhalyna.hrytsuliak@nung.edu.ua , +38 (0342)-72-71-73