Тарко Ярослав Богданович

Додаткова інформація
ya b
Alma mater

ІФІНГ

Спеціальність

Розробка нафтових і газових родовищ

Науковий ступінь

д.т.н

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, проф каф ВНГ

Загальна інформація

  

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Геологія нафти і газу (1973 р.), аспірантуру за спеціальністю “Свердловинна розробка нафтогазових родовищ (1982 р.) і докторантуру за спеціальністю “Розробка нафтових та газових родовищ (2001 р.) при ІФНТУНГ.

Трудову діяльність розпочав в НГВУ „Узеньнафта (Казахстан), де працював оператором з дослідження свердловин, старшим інженером відділу розробки нафтогазових родовищ, начальником науково-дослідної лабораторії. З 1978 р. працює в Івано-Франківському інституті нафти і газу молодшим та старшим науковим співробітником, завідувачем сектором СКТБ „Надра (з 1981 р.), провідним науковим співробітником (з 1991 р.) і доцентом (з 1998 р.). З 2006 р. − професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (з 2019 р. - кафедра видобування нафти і газу).

У 1985 р. захистив у спеціалізованій вченій раді ІФНТУНГ (провідна організація ВНИИнефть, м. Москва) кандидатську і у 2006 р. (провідна організація УкрНДІгаз, м. Харків) докторську дисертації. У 2008 р. йому присвоєно вчене звання професора. Академік Української нафтогазової академії (2007 р.).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук в ІФНТУНГ, експерт МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів за напрямом підготовки „Нафтогазова справа” (2016-2019 рр.).

Розвинув теоретичні засади вивчення явища кольматації привибійної зони та гідродинамічних процесів, що відбуваються у ній під час депресійно-репресійної дії, розробив ефективне устаткування для збільшення продуктивності пластів створенням високих знакоперемінних імпульсів тиску, а також технології термохімічного та термокислотного впливу з використанням високоенергетичних екзотермічних реакцій.

Наукові розробки зі значним економічним ефектом впроваджені у свердловинах 15 нафтогазових родовищ України, а також інших країн. Автор понад 120 наукових праць, в тому числі 22 винаходів, нагороджений відзнакою „Винахідник СРСР” (1984 р.).

 

Навчальна робота
  1. Видобування нафти і газу.
  2. Дослідження сердловин.
  3. Інтенсифікація припливу вуглеводнів до вибою свердловин.
  4. Навітні методи  ремонту свердловин.
  5. Well Testing and Survey.
  6. Hydrocarbon Inflow Stimulation in Downhole.
Наукова діяльність

дослідження в області підвищення нафтогазовилучення та створення технологій і технічних засобів інтенсифікації видобування вуглеводнів.

Спеціалізація:

1. Дослідження та діагностика технічного стану свердловин та привибійної зони пласта промислово-геофізичними та гідродинамічними методами.

2. Технічні засоби та технології ремонту свердловин і регулювання проникності продуктивних пластів у привибійній зоні з метою інтенсифікації видобування вуглеводнів та обмеження водоприпливів.

Вибрані публікації

Розробка технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні. Харків: Нове слово, 2010. – 548 с. (Співавтори Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В. та ін.).

Регулирование профиля приемистости скважин с использованием теории информативности. Нефтяное хозяйство. М., Недра, 1982, № 10, с. 36-38.

Результаты внедрения способа ограничения притока пластовых вод и регулирования профиля приемистости в скважинах с использованием гранулированного магния и его соединений. В кн.: Интенсификация процессов добычи нефти.- Труды ВНИИ. М., ОНТИ ВНИИ, 1982, в. 82, с. 32-40. (Cоавторы Вахитов Г.Г., Абдулин Ф.С., Гусев В.И.).

Определение эффективности работ по регулированию профиля приемистости нагнетательных скважин. Нефтяное хозяйство. М, Недра, 1983, № 5, с. 37-40.

Применение последовательных процедур при регулировании профиля приемистости нагнетательных скважин. В кн.: Применение вероят.-стат. методов в бурении и нефтедобыче. -Тезисы докладов ІУ Всес. конф. (Баку, 25-27.09.84) Баку, АзИНЕФТЕХИМ, 1984, с. 85-86.

Особенности освоения и эксплуатации водонагнетательных скважин при заводнении залежей высокопарафинистых нефтей. В кн.: “Применение неньютоновских систем в технологических процессах нефтегазодобычи”.- Тезисы докладов Всес. совещания (г.Уфа, сентябрь, 1987).

Математична модель процесу пониження рівня в свердловині аерованою рідиною та водогазовими подушками.   Науковий  вісник   ІФНТУНГ,  №1,   Івано-Франківськ.  – 2002. С. 50-52. (Cпівавтор Бойко В.С.). 

Термокислотные обработки скважин с проведением в пласте экзотермических реакций. Материалы II Всероссийской научно-практ. конференции „Разработка, производство и применение химических реагентов в нефтяной и газовой промышленности”. (Москва, 25-26 ноября 2004 г.). – М.: РГУ нефти и газа им. Губкина, 2004. – С. 36-39.

Експериментальні дослідження процесу термокислотного діяння на продуктивні пласти. Збірник наукових праць НГУ. Дніпропетровськ: 2004. –№ 20. – С. 70-78. (Співатори Бойко В.С.,Грибовський Р.В.).

Про новий підхід у техніці та технології методу очищення привибійної зони пласта депресійно-репресійною дією. НТЖ „Нафтогазова енергетика”. № 3(8), Івано-Франківськ. – 2008. – С. 64-67.

Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу. Всеукраїнський НТЖ „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, вип. 2 (43), Івано-Франківськ, 2012. - с. 17-21.С.49-55 (Співавтори Педченко М.М., Педченко Л.О.).

Стан та перспективи термохімічних та термокислотних технологій оброблення привибійної зони пласта . Всеукраїнський НТЖ  „Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. - 2016. - № 1. - С. 13-18.

Технологія термохімічного оброблення привибійнної зони пластів у нафтовидобувних свердловинах. Всеукраїнський НТЖ „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, вип. №2 (63), Івано-Франківськ, 2017. - C.21-26.

Intensification of hydrocarbons extraction by pulse-wave methods . .J80 Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - Ivano-Frankivsk : National Technical University of Oil and Gas. - 2018. - Vol. 5, № 2. - 39-68 p. (Co-authors A. F.Bulat, Ye. I. Kryzhanivskyy, G. O. Shevchenko, V. G., Shevchenko). 

Контакти