Історія кафедри


Трансформуючись та нарощуючи свій інтелектуальний потенціал, кафедра пройшла динамічний етап свого становлення і розвитку з 1976 р. як кафедра організації та управління виробництвом. До 1992 р. вона не була випускною і обслуговувала технічні спеціальності, забезпечуючи викладання економічних дисциплін. У 1992 р. у зв'язку з відкриттям в університеті нової економічної спеціальності «економіка і управління в машинобудуванні» кафедра була реорганізована у  кафедру «економіки машино- та приладобудування». З того часу кафедра стала випускати фахівців із даної спеціальності. Реорганізація економічної освіти в Україні зумовила зміну назви спеціальності,  закріпленої за кафедрою. Кафедра почала здійснювати підготовку студентів за спеціальністю «менеджмент організацій». Відповідно кафедру було перейменовано на «управління виробництвом». Очолювала кафедру на той час д.е.н., проф. Лапко О.О. Протягом 2001-2010 рр. керівництво кафедрою «управління виробництвом» здійснювали к.е.н., доц. Устенко А.О. та к.т.н., доц. Петренко В.П.

Враховуючи сучасні вимоги як реального сектору економіки, де зростала потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері управління, так і вимоги вищої школи у липні 2010 року було проведено реорганізацію кафедри «управління виробництвом» з подальшим перейменуванням її у кафедру «менеджменту і адміністрування». Протягом 2010-2013 рр. кафедру «менеджменту і адміністрування» очолював д.е.н., проф. Петренко В.П. З вересня 2013 року керівництво кафедрою покладено на д.е.н., професора Полянську А.С.

Кафедра виконує завдання забезпечення регіонів, галузей і підприємств усіх сфер ділової та соціальної активності України молодими і кваліфікованими спеціалістами. Це ж стосувалося і такої стратегічно важливої галузі як нафтогазовий комплекс. Підготовка фахівців здійснювалась за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». На даний час випускники кафедри оволодівають теоретичними знаннями і практичними навичками з управління персоналом, організаційного, виробничого, фінансового, інвестиційного, інноваційного, корпоративного, стратегічного, антикризового менеджменту, маркетингу і логістики та іншими нормативними і вибірковими дисциплінами з галузі знань «Менеджмент і адміністрування», без оволодіння якими управління в умовах становлення нової, інформаційної, інтелектуальної  економіки є неможливим.
Сьогодні на кафедрі МіА працює понад 20 викладачів, з яких більше 90 відсотків – кандидати наук та доценти. Близько 50 відсотків персоналу кафедри становлять молоді викладачі – випускники ІФНТУНГ. Більшість викладачів кафедри має досвід практичної роботи у виробничих, підприємницьких і комерційних структурах.

Викладачі кафедри співпрацюють з органами державного управління та місцевого самоврядування, а також з такими неприбутковими громадськими організаціями як «Ділові ініціативи», «Центр дослідження лідерства і менеджменту», «Агентство розвитку приватних ініціатив», Українсько-Канадський бізнес-центр. Саме в цих організаціях викладачі мають можливість проходити різноманітні тренінги та коучінги, здійснювати апробацію теоретичних розробок. Результати науково-методичної роботи викладачів кафедри реалізуються в участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, у публікаціях наукових статей, підручників і навчально-методичних матеріалів. У свою чергу, практично всі студенти виконують дипломні проекти, працюючи над конкретними завданнями, які ставлять до вирішення керівники підприємств і організацій, баз проходження практик.

Основа розвитку кафедри «менеджменту і адміністрування» – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечуючою і функціонально-структурною підсистемами діяльності у сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців для вирішення завдань сучасного поступу у контексті інтеграції України у європейський економічний простір.

Ось тут про нашу кафедру докладніше


​​​​​​​