Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

Професор Л.Гораль представляла ІФНТУНГ на Міжнародному галузевому формі з енергетичної безпеки  (Полтавська політехніка березень 2023)

Конференція про тенденції фінансових процесів в Україні: Вінниця техуніверситет, березень 2023

Плідне опонування та договір про співпрацю з НУ "Чернігівська політехніка" 

Захист аспіранта кафедри фінансів на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) (грудень 2021)

 

Наукові дослідження в університеті виконуються за рахунок таких джерел фінансування:

 • бюджет університету або основна діяльність викладача, яка передбачена в індивідуальному плані і фінансується за рахунок основної заробітної плати викладача
 • господарські договори університету з промисловими підприємствами, фірмами, установами.

Наукова діяльність викладачів кафедри фінансів є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). Основним науковим напрямком діяльності кафедри фінансів є дослідження на тему: „Наукові та прикладні засади підвищення енергетичної безпеки країн шляхом інноваційного розвитку фінансово-економічних систем нафтогазового комплексу  ”.

В межах цієї проблеми науково - педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються дослідження методологічних засад комбінованого управління розвитком нафтогазових корпорацій, оптимізації управління енергетичними ресурсами, формування механізму ефективного функціонування підприємств ПЕК в контексті вдосконалення банківських послуг; фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур ПЕК та їх об’єднань; розвитку та оптимізації діяльності соціально-економічних систем  в проблемних галузях та регіонах; оподаткування підприємств, фінансової діяльності та реструктуризації підприємств ПЕК; фінансового та інвестиційного менеджменту підприємств ПЕК в умовах сталого розвитку; інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств ПЕК; вдосконалення діяльності кредитних спілок в сучасних умовах; диверсифікації джерел та шляхів постачання газу в Україну; діагностики фінансового забезпечення партнерських відносин між науковими та виробничими структурами тощо.

Науково-дослідна робота здійснюється  поетапно і передбачає постановку проблеми, вибір методів та напрямків дослідження з врахуванням галузевої та  регіональної складової, формування методики дослідження та оцінка ефективності фінансової та інвестиційної діяльності в контексті обраного напрямку дослідження, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

Викладачами  кафедри здійснюються наукові дослідження ланок фінансової системи, різних аспектів фінансово -  інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання України, проблем вдосконалення фінансового механізму їх функціонування, які стосуються кола їх наукових інтересів. Серед них дослідження фінансових аспектів діяльності вітчизняних підприємств в умовах входження України до світового економічного простору, які передбачають розробку методики оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах формування нового конкурентного середовища, формування нових підходів до реалізації конкурентної політики на основі підвищення ролі наукової та технологічної складової, врахування національних особливостей та зниження витрат на виробництво продукції. В галузевому аспекті  виникла необхідність вдосконалення діючої методики оцінки ефективності здійснення природоохоронних заходів у нафтогазовидобутку з врахуванням змін у податковому законодавстві та калькулюванні витрат.

Важливим напрямком досліджень є вивчення проблем фінансової санації вітчизняних підприємств та розробка рекомендацій щодо реалізації різних форм санації для поліпшення фінансового стану збиткових підприємств. Для вдосконалення механізму функціонування бюджетної системи необхідно визначити оптимальне співвідношення між централізацією та децентралізацією у формуванні та витрачанні бюджетних коштів та сформувати нові підходи до визначення ролі місцевих фінансів у забезпеченні регіонального розвитку. Наукові дослідження в цьому напрямку також  знаходяться в полі зору викладачів кафедри.

Результати цих досліджень складають основу щорічного звіту кафедри фінансів про науково-дослідну роботу,   використовуються у наукових статтях, доповідях на науково-методичних конференціях викладачів, студентських науково-технічних конференціях.

Викладачами кафедри захищено дисертаційні роботи на тему:

ПІБ викладача, посада

Тема дисертації

Фадєєва І.Г., професор

Системно-синергічні  засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури

Гораль Л.Т., професор

Дослідження  дифузійних процесів у ПСГ при сумісній фільтрації

Орищин Т.М., доцент

Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприємствах Прикарпаття

Тришак Л.С., доцент

Становлення і розвиток комерційних банків в перехідній економіці України: політекономічний аспект

Спасів Н.Я., доцент

Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств

Шийко В.І., доцент

Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств

Неміш Ю.В., доцент

Формування та управління основними засобами у мясопереробних підприємствах  

Маринчак Л.Р., доцент, в.о. завідувачки кафедри 

Депозитна діяльність банків України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Витвицька У.Я., доцент

Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України

Данилюк-Черних І.М., доцент

Управління розвитком людських ресурсів нафтогазових підприємств на засадах сінтелектики

Ромашко О.М., доцент

Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств

Крихівська Н.О., доцент

Діагностика фінансового забезпечення партнерських відносин між виробничими та науковими структурами нафтогазового комплексу

Гринюк О.І., доцент

Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств

Король С.В., доцент Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств

 

Асистенти кафедри працюють над наступними тематиками дисертацій:

1. Савчин Л.М. – «Інвестиційне забезпечення ресурсного потенціалу підприємств паливно-енергетичного комплексу».

2. Войтків Т.І. – «Вертикально інтегровані кластерні структури в газотранспортній галузі».

З 2004 року викладачами кафедри ”Фінанси” виголошено близько 230 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференціях. Зокрема, викладачі кафедри приймали участь у наступних Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях:

 • Державне управління і регуляторна реформа в Україні, 2003, Івано-Франківськ
 • Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2004, Івано-Франківськ
 • Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2004, Івано-Франківськ
 • Івано-Франківськ – Поступ у майбутнє, 2004, Івано-Франківськ
 • Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту у сфері надання послуг, 2005, Тернопіль
 • Проблеми та перспективи розвитку обліку аналізу контролю і аудиту в сфері надання послуг, 2006, Тернопіль
 • Фінансові ресурси регіону: Організація та управління, 2006, Івано-Франківськ
 • Економічна організація та економічна освіта, 2006, Київ
 • Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов, 2006, г. Шарм эль Шейх, Египет
 • Стратегія економічного і соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року, 2007, Івано-Франківськ
 • Економічна організація та економічна освіта: взаємо обумовленість стратегій розвитку, 2007, Київ
 • Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2007, Івано-Франківськ
 • Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства, 2007, Львів
 • Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці, 2007, Івано-Франківськ
 • Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці, 2007, Івано-Франківськ
 • Наукові дослідження – теорія та експерименти, 2007, Полтава
 • Розвиток управлінського обліку в ринкових умовах господарювання, 2007, Полтава
 • Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці. ІФНТУНГ - 40, 2007, Івано-Франківськ
 • Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики, 2012, Одеса
 • Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, Донецьк, 2012
 • Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи, Полтава, 2013
 • Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації, Київ, 2014
 • Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України, Київ, 2014
 • Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи, Київ, 2015
 • Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки, Умань, 2015

 • Proceedings of the 6th International Conference on Economic Sciences, Vienna, 2015

 • Актуальні напрямки забезпечення ефективності економіки України, Запоріжжя, 2016

 • Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: Актуальні проблеми, реалії та перспективи, Івано-Франківськ, 2016

 • Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2017), Харків, 2017

 • Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем, Івано-Франківськ, 2017

 • Створення ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки, Дніпро, 2018

 • Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів, Київ, 2018 

 • 19-th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), Prague, 2018

 • Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах, Івано-Франківськ, 2019

 • Young scientists' view of modern science»,  Boston, США, 2019

 • Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку, Львів, 2019

З 2003 року штатними викладачами кафедри фінанси опубліковано близько 140 наукових праць в фахових виданнях ВАК:

 • Науковий журнал Тернопільського державного економічного університету
 • Вісник Хмельницького національного університету
 • Вісник Вінницького національного технічного університету
 • Нафтова і газова промисловість, Київ
 • Науковий вісник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
 • Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
 • Збірник наукових праць, Дніпропетровськ
 • Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень, Львів
 •  Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту
 •  Фінанси України
 •  Актуальні проблеми економіки
 •  Ринок цінних паперів України
 •  Інвестиції: практика та досвід
 •  Світ фінансів, ТНЕУ
 •  Фінанси, облік і аудит, ДВНЗ "КНЕУ ім.В. Гетьмана"
 •  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону

Протягом 2019 року опубліковано три монографії, 2 навчальні посібники,  36 статей та 23 тези на конференцію.

На кафедрі фінансів діє студентський науковий гурток, де під керівництвом викладачів студенти 3-5 курсів проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому та дипломному проектуванні, підготовці доповідей на наукові конференції та написанні наукових статей для публікації. Щороку студенти приймають участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції, яка відбувається у два етапи. На першому етапі у листопаді-грудні поточного навчального року на секційному засіданні кафедрі фінансів студенти спеціальності доповідають про результати  досліджень. Комісія визначає переможців, які представляють спеціальність на загально факультетському етапі конференції у квітні поточного навчального року. Студенти, які займають перше місце, готують за результатами дослідження наукові роботи для публікації у збірнику студентських наукових праць.

Викладачами кафедри  щорічно з числа студентів, які  приймають участь у науково-технічній конференції студентів, відбираються один або два студенти,  які представляють спеціальність на другому етапі міжвузівської студентської науково-технічної конференції.

Студентські наукові дослідження охоплюють різні аспекти фінансової науки та різні проблеми розвитку вітчизняної економіки. Серед них дослідження за тематикою:  „ Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України”, „Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів промисловими підприємствами в умовах ринкової економіки”, „Вплив інтеграційних процесів на організацію міжнародних розрахунків суб’єктами господарської діяльності”, „Оцінка і напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки”, „Оцінка ефективності кредитної діяльності комерційного банку”, „Напрямки вдосконалення діяльності банків в умовах інтеграції економіки України у світове співтовариство”.