Судук Ірина Ігорівна

Додаткова інформація
Судук Ірина Ігорівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

українська мова та література

 

Кваліфікаційний рівень

філолог, викладач української мови та літератури

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

стилістика тексту, методика викладання предметів

 

Загальна інформація

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2009 р. в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: "Порівняння в текстах українських перекладів Святого Письма". З 2009 р. працюю на посаді викладача кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (з 2013 р. – доцента кафедри філології та перекладу).

 

Навчальна робота

Основи академічного письма.

Основи правознавства та академічне письмо.

 

 

Наукова діяльність

Ідентифікатор Orchid:orcid.org/0000-0002-0058-9041

 

Вибрані публікації

Наукові статті

Судук І. І. Особливості оформлення матеріалів українських жіночих інтернет-журналів в умовах воєнного стану. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023. № 59. Том. 3. С. 70-74. URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v59/part_3/Filologi59_3.pdf

Судук І. І. Вивчення лінгвістичного оточення терміна на заняттях з української мови як іноземної. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71). № 5. С. 58-63. Фахове наукометричне видання

Судук І. І. Лінгвістичні та паралінгвістичні особливості заголовків і лідів та дописів-мотиваторів в українських довідково-розважальних інтернет-журналах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71). № 4. С. 51-56. Фахове наукометричне видання

Судук І., Коропецька Ю. Вербальні та невербальні засоби привернення уваги читача в розважальних українських інтернет-журналах. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 39. Т. 3. С.128-134. Фахове наукометричне видання

Судук І. І. Вивчення семантичного наповнення терміна «нафта» в навчальних текстах з української мови як іноземної. Молодий вчений. 2020. № 6 (82). С. 152-155 наукометричне видання

Судук І. І. Інтерактивні методи навчання у викладанні української мови як іноземної студентам нафтогазового профілю. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, березень 2019. Вип. 5(73). С.306-309. Фахове наукометричне видання

Судук І. І. Особливості використання біблійних порівнянь у творчості українських письменників ХІХ-ХХ століть. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Серія «Слово». - № 4 (48). – 2018. – С. 211-221 Фахове видання

Тези

Судук І. І. Особливості викладання дисципліни «Основи академічного письма» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». International scientific conference «Innovative aspects of the development of philological sciences» : conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 216 pages. URL:  http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/323

Судук І. І. Викладання латинської мови для студентів-філологів в умовах дистанційного навчання. Scientific and pedagogical internship “Formation of modern philological education in the EU countries and its influence on national identity” : Internship proceeding, May 16 – June, 2022. Wloclawek, 2022. 96 pages.

Судук І. І.  Новітній підхід до вивчення мов  іноземними студентами технічних ЗВО: переваги і недоліки. Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 16-17 липня 2021 року. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. С. 41-44..

Судук І. І. Застосування вправ з перекладу на заняттях з української мови як іноземної у групах, які навчаються англійською мовою. Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25–26 червня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. С.90-93.

Судук І. І. Вивчення синтаксичної структури українського речення на заняттях з української мови як іноземної. Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 червня 2020 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 45-48

Судук І. І. Читання україномовних текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів-іноземців у технічному закладі вищої освіти. І Міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»: 18 березня 2019 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2019. – 318 с.

Науково-методичні праці

Судук І. І. Основи академічного письма : методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 45 с.

Когут О. В., Венгринюк М. І., Судук І. І. Основи зіставного мовознавства: методичні вказівки до проведення практичних занять. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 48 с.

Когут  О. В., Мельник О. М., Венгринюк М. І., Литвин Н. Б., Судук І. І., Штогрин М. В. Українська мова в перекладознавчому аспекті: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 222 с.

Судук І. І. Основи академічного письма : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 54 с.

Судук І. І. Українська мова (за професійним спрямуванням): практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 54 с.

Судук І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.  68 с.

 

 

 

Контакти