Сокол Галина Романівна

Додаткова інформація
Сокол Галина Романівна
Alma mater

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет

 

Спеціальність

Німецька мова та література

 

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог. Викладач. Перекладач.

 

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

 

 

Вчене звання

доцент

 

 

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра філології та перекладу, доцент

 

 

Наукові інтереси

Перекладознавство; методи викладання німецької мови як основної та другої іноземної; літературна творчість Галини Журби

 

 

Загальна інформація

 У 2010 р. в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст”. Захист відбувся 23 вересня 2010 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.07.

 

Навчальна робота

Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад

 

Вибрані публікації

 

 1. Сокол Г.Р. Аудіювання  - запорука формування комунікативної компетентності студентів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2024.  Вип. 71. Том 3.  С. 154-158. (Фахове видання, категорія «Б», Index Copernicus).
 2. Сокол Г.Р. Особливості перекладу емотивної лексики на прикладі твору Аліс Пантермюллер та Даніели Коль «Лотта та її «катастрофи». Заклинателька змій». Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Том 33 (72) №6. Том 1. С. 259-265.
 3. Сокол Г.Р., Гордій О.М. Особливості перекладу риторичних засобів політичних промов. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 34 (73) №3. С. 175-180
 4. Сокол Г. Р. Роль перекладача в міжкультурній комунікації у час війни. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку. Частина 3. 25–26 листопада 2022 року, Одеса. С.112-114.
 5. Сокол Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Інженерна механіка. Зварювання. / Г. Р. Сокол //  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 159 с. – (Cерія: Фаховий словник-довідник студента). – ISBN 978-617-7496-41-9
 6. Сокол Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Автомобільний транспорт. / Г. Р. Сокол //  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 147 с. – (Cерія: Фаховий словник-довідник студента). – ISBN 978-617-7496-41-9
 7. Сокол Г.Р. Тема мистецтва та долі митця у новелі Галини Журби «Гістерія». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 47. Том 4. – С. 87-90.
 8. Мафтин Н.В., Сокол Г.Р. Рання проза Григорія Штоня крізь призму екокритики. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 48.
 9. Сокол Г.Р. Німецька мова: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022.  135 с.
 10. Сокол Г.Р. Німецька мова: методичні вказівки до самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 120 с.
 11. Сокол Г. Р. Образи українських хліборобів-оріїв у повістях Галини Журби та в романі Уласа Самчука Волинь». Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17–18 вересня 2021 р. – Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 12-16.
 12. Сокол Г.Р., Веселовська  Н.В. Земля як осердя українського фізичного й духовного буття у повісті Галини Журби «Зорі світ заповідають». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 38. Том 3. С. 95-99.
 13. Сокол Г. Р. Проблеми дистанційного навчання у вищій школі в Україні та в Німеччині.  Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України». Київ, 2021. С 241-243.
 14. Сокол Г. Р. Психософія чужинців та зайд у повістевому циклі Галини Журби «Зорі світ заповідають…» та «Революція іде». Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 8–9 жовтня 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. С. 35-38.
 15. Сокол Г.Р., Веселовска Н.В. Образ «чорноземної раси» у новелі Галини Журби «Над скибою». Матеріали LXVI міжнародної наукової інтернет-конференції Innovations of the science XX century 17 травня 2021 року, Україна, Дніпро. С. 257–259.
 16. Сокол Г.Р. Тема дитинства та формування творчої особистості в автобіографічній повісті Галини Журби «Далекий світ». Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXІIІ. – Херсон: ХДУ, 2020. – С. 18-22.
 17. Сокол Г. Р. Образ матері у повістевому циклі Галини Журби та «Волині» Уласа Самчука Матеріали міжнародної наукової конференції OPEN SCIENCE: INTERESTING EVENTS FOR 2020. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference USA, Chicago 8 – 9, July 2020 С. 101-104.
 18. Сокол Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.
 19. Сокол Г. Р. Портрет як засіб художньої реалізації мемуарних інтенцій Галини Журби / Г. Р. Сокол // Науковий журнал «Молодий вчений», 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 215-218.
 20. Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  Методичні підходи у викладанні іноземної мови професійного спрямування та для спеціальних цілей у технічному університеті / Сокол Г. Р. Клюфінська І. М.  //  Наукові записки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). Випуск 136. 2015– с.448-451.
 21. Сокол Г. Р., Проців Г.  Особливості роботи перекладача з технічними термінами(на прикладі німецької мови) / Г. Проців, Г. Р. Сокол // Збірник наукових статей. Інформація та документ у сучасному науковому дискусі. - Івано-Франківськ, 2017. - Вид-во ІФНТУНГ. - С. 171-174.
 22. Сокол Г. Р. Психологізм та стильові особливості новели Галини Журби «Солов’ї» / Г. Р. Сокол // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 205-210.
 23. Сокол Г. Р., Клюфінська І. М. Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби «Революція іде» / І. М. Клюфінська, Г. Р. Сокол// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 224–230.

 

 

 

 

Контакти