Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

Додаткова інформація
Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

Мова та література (німецька)

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог, викладач німецької мови та зарубіжної літератури

 

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет тафти і газу, кафедра філології та перекладу, доцент

 

 

Наукові інтереси

Фахові мови, термінологія, переклад, дискурс

 

Загальна інформація

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук.

2010 р. – захист кандидатської дисертації «Німецька фахова мова нафтової прoмисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості» (Львівський національний університет імені Івана Франка), спеціальність 10.02.04

2014 р.  – присвоєно вчене звання доцента кафедри філології та перекладу

 

Навчальна робота

Друга іноземна мова (нім.): загальнотеоретичний та практичний курс

Послідовний переклад з другої іноземної мови (нім.)

Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

 

Вибрані публікації

 

1.  Ріба-Гринишин О. М., Котоус Ю. Р. Лінгвістичні особливості англомовного Інтернет-дискурсу. Наукові записки  Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2023. Вип. 17(85). С. 92-95

2. Ріба-Гринишин О. М. Німецькомовні терміни  сфери нафтової промисловості: семантико функціональний простір. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. Дрогобич, 2021. №15. С . 151-154

3. Ріба-Гринишин О.М. Терміни нафтової промисловості в німецькій мові: словотвірні особливості. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку: колективна монографія. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development.\ за ред.: Калинюк Т. В., Боднарчук Т. В. . Камянець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута» 2021. 264 с. С. 174-191

4. Ріба-Гринишин О. М. Лексико-семантичне поле «Erdölkrise» в німецькій мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 38–40.

5. Ріба-Гринишин О. М., Кривда С. Р. Функціонально-семантичний аспект дослідження фразеології в англійському діловому дискурсі // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.». Том 30(69) № 4 2019. Частина 2.Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 118-121

6. Ріба-Гринишин О. М., Рильчук К. В. Структурно-семантичні особливості англійських термінів у галузі енергозбереження // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 42 том 2, С. 102-104

7. Ріба-Гринишин О. М.  Умотивованість термінологічних одиниць німецької фахової мови нафтової промисловості // Науковий вісник Херсонського державного університету . Серія « Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 36. Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. С. 124-127

8. Ріба-Гринишин О. М., Калинюк Т. В. Лексико-семантичні та структурні особливості англійської термінології нафтової промисловості (на матеріалі Deepwater Horizon) // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук», Випуск № 22, 2018 р. С. 73-76

9. Ріба-Гринишин О. М., Бойко К. В. Ciльcькoгocпoдaрcькa лeкcикa у твoрi Дж. Oрвeллa “Animal farm”: пeрeклaдaцькi трaнcфoрмaцiї // Наукові записки Національного  університету  «Острозька  академія»:  Серія   «Філологія»: науковий журнал. Острог  : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 33–36.

10. Ріба-Гринишин О. М. Переклад німецької науково-технічної термінології: лексичні трансформації // Прикарпатський вісник НТШ, 2018. С. 256 – 264.