Побігун Олена Володимирівна

Додаткова інформація
Побігун О.В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Прикладна екологія, інженер-еколог

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

канд.геогр.н.

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри туризму

Наукові інтереси

Дослідження геотуризму і екотуризму в Карпатському регіоні, організація анімаційної діяльності в туризмі, використання нетрадиційних джерел енергії в туристичній діяльності

Загальна інформація

  В 1998 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу зі спеціальності прикладна екологія – 7.070805, інженер-еколог.
   В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування» у Львівському національному університеті ім.І.Я.Франка за спеціальністю Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів -11.00.11. Отримала атестат доцента в 2008 році.
   Стаж педагогічної роботи - 20 років.
  За період роботи опубліковано більше 100 наукових публікаціій, науково-методичних праць, наукометричних статей, тез конференцій, в тому числі підручник «Організація анімаційних послуг».

Навчальна робота

Організація ресторанного господарства

Організація анімаційної діяльності

Ландшафтознавство та заповідна справа

Стратегія сталого розвитку в туризмі

Інноваційні технології в туризмі

Інформаційні технології в туризмі

Екотуризм

Геотуризм

Туристичне країнознавство

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація на тему «Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування»,2006 рік.

Основні напрямки наукової діяльності - організація анімаційної діяльності в туризмі, геологічний туризм, екотуризм.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID: orcid.org/0000-0001-5387-1510

esearcherID: K-8444-2017

Scopus Author ID: 57191416660

Google Scholar

Web of Science ID: K-8444-2017

Вибрані публікації

Публікації в наукометричних виданнях :

1. O M Mandryk, L M Arkhypova, O V Pobigun, O R Maniuk. Renewable energy sources for sustainable tourism in the Carpathian region// IOP Publishing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 144 (2016) 012007. International Conference on Innovative Ideas in Science (IIS2015)12–13 November 2015, Baia Mare, Romania. Volume 144. -August 2016. International databases Web of science (Thomson reuters) http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/144/1

2. Побігун С.А., Мельничук І.В., Побігун О.В. Аналіз динаміки та передумов зниження показника енергомісткості в економіці України [Електронний ресурс] / С.А. Побігун, І.В. Мельничук, О.В. Побігун // Економіка та суспільство. – 2017. - № 12. с.136-142 – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua. (Index Copernicus - ICV 2015:35.93)

3. ECOLOGICAL AND MONITORING STUDIES OF OIL PRODUCTION TERRITORIES AND POSSIBILITY OF THEIR USE IN RECREATION. N. PobihunY. KorobeinykovaO. Pobihun and I. Iuras/Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Monitoring 2019, Kyiv, Nov 2019, Volume 2019, p. 1-5. Scopus. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903183 

4. Mandryk O M,  Moskalchuk N R,  Arkhypova L M,  Pryhodko M M and Pobigun O V. Research quantitative indicators of the potential of solar energy in the Carpathian region of Ukraine. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 749 (2020). DOI: 10.1088/1757-899X/749/1/012033 (Scopus)

5. Oleh Mandryk, Nataliia Moskalchuk Liudmyla Arkhypova, Mykola Prykhodko and Olena Pobigun. Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine. E3S Web Conf. 166 (2020) DOI: 10.1051/e3sconf/202016604005 (Scopus) 

Публікації у фахових виданнях за кордоном і в Україні:

1. Побігун О.В. Побігун С.А. Аналіз туристичної діяльності в Карпатському регіоні в контексті сталого розвитку. Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (14), 2016 р., с.173-183.   

2. О. В. Побігун. Розвиток сільського зеленого туризму як стимул для сталого
екологічного розвитку Івано-Франківської області// Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (16), 2017 р., с.173-178.

3. Olena Pobigun, Oleg Mandryk, Liudmyla Arkhypova. Determination of  spatial constraints and opportunities for implementing renewable energy options for sustainable tourizm development in the Carpathian region/JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE (JNTES) . Kielce University of Technology.- No. 1, Vol. 1, 2017, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. P.36-42 - 2017

4. Oleg MANDRYK, Liudmyla ARKHYPOVA, Olena POBIGUN, Nataliia LATSYK. THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ENERGY SOURCE AS THE ELEMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE IN CERTAIN CARPATHIAN REGIONS /JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. Kielce University of Technology, www.jntes.tu.kielce.pl. ISSN 2544-7017 - No. 2, Vol. 2, р. 98-106.

5. Побігун О.В. Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності/ Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 1 (17), 2018 р., с.104-113. 

6. Olena V. POBIGUN Iuliia I. IURAS. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES WITHIN TOURIST DESTINATIONS. /JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. Kielce University of Technology, www.jntes.tu.kielce.pl. ISSN 2544-7017 - No. 1, Vol. 3, 2019,  р.36-43

7. O.Mandryk, L.Arkhypova, O.Pobigun,N.Latsyk.. Factors of spatial constraints and opportunities in the Carpathian region of ukraine for renewable energy projects/Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (18), 2018 р., с.50-58.    

8. Побігун О.В. ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ВПЛИВІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТУРИСТИЧНИХ ЗОНАХ/ Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (20), 2019 р.,с.127-135

Монографії:

1. Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел  енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону: колективна монографія / [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко, М.М.Приходько, О.М.Адаменко, О.В.Побігун, О.Р.Манюк, Н.М.Москальчук, Ю.І.Мурава, Ю.Д.Михайлюк]; за ред. Л.М.Архипової.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 323 с.

2. Ресурси альтернативної енергетики в системі забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону (Архипова Л.М., Мандрик О.М., Приходько М.М., Побігун О.В., Москальчук Н.М.) //Сталий розвиток  —  ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ ― Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського‖; Ін-ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — с.164-173.  

3. Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону: колективна монографія за ред. Л.М. Архипової /О.М. Мандрик, Л.М. Архипова, М.М. Приходько, Я.О. Адаменко, О.В. Побігун, Н.М. Москальчук, С.В. Качала. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 298 с.

Матеріали конференцій, в т.ч. публікації зі студентами:

1. Olena Volodymyrivna Pobigun, Iuliia Ihorivna Iuras. ANALYSIS OF OBSERVATIONS ON THE RENEWABLE ENERGY SOURCES EFFECTSIN TOURIST AREAS/ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE POWER ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING. Book of abstracts.  III International Scientific-Technical Conference/ 7-9 February 2019, Kielce (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia). Under the general editorship Prof. doctor of science Anatoliy Pavlenko. - Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2019. - р.28.  

2. Oleg Mandryk, Nataliya Moskalchuk, Liudmyla Arkhypova, Mykola Prykhodko and Olena Pobigun. Research of Quantitative Indicators of the Solar Energy Potential in the Carpathian Region of Ukraine /BOOK OF ABSTRACTS. INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE 2018. SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 2018,  International Conference, 7-8 November, 2018.  - Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2018.- р.70

3. Дехтяр Ю.Л., Побігун О.В. Організація фототурів в Івано-Франківській області/ Зб.тез доповідей IV міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції м.Полтава, 30листопада 2018 «Наука і молодь в XXI сторіччі» - .- Полтава .: ПУЕТ.-2018. с. 266-268.   

4. Гузій А.В., Побігун О.В. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО РИНКУ РОЗВАЖАЛЬНИХ І ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ/Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Усеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – с.173-176

5. Гузій Т.В., Побігун О.В. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ ІНДУСТРІЇ КВЕСТКІМНАТ У США/Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Усеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – с.176-178. 

6. Прокопів Х.І., Побігун О.В. Викopиcтaння культуpнoї cпaдщини тa миcтецтвa для poзвитку туpизму об’єднаних територіальних гpoмaд / Молодіжна  наука  у  контексті  суспільно-економічного  розвитку  країни: збірник  тез  доповідей  учасників  Міжнародної  учнівсько-студентської конференції,  Черкаси,  22  листопада  20199  р.  –  Черкаси  :  Східноєвропейський університет  економіки  і  менеджменту,  2019.  С.262-264.

7. Гузій Т.В. Побігун О.В. Запровадження інноваційних технологій як шлях розвитку ресторанного бізнесу/ Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних  процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 17-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – с.404-405.

8. Побігун О.В. Розвиток агротуризму як стимул для сталого  розвитку Івано-Франківської області в умовах глобалізації / Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.). – К.: НУБіП України, 2019. – с. 98-101

9. Побігун О.В. Інноваційні соціально та культурно орієнтовані рішення для розвитку туризму в ОТГ (на прикладі Будинку Просвіти Коршівської ОТГ) / Прикладні  науково-технічні дослідження : матеріали ІV  міжнар. наук.-прак. конф.,  1–3  квіт. 2020  р., м. Івано-Франківськ. - Академія технічних наук України.  Івано-Франківськ :  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. - Т. 1, 29-30 с.

10. Гузій А. АНАЛІЗ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ/ Матеріали  Всеукраїнської  конференції  студентів та викладачів  закладів вищої та фахової передвищої освіти, травень 2020 р. Тези доповідей учасників конференції.  –  Маріуполь:  ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 324-326 с.

 

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, корпус 5, 4 поверх, 

кафедра туризму

тел. +380342721203

olena.pobihun@nung.edu.ua