Павлик Володимир Іванович

Додаткова інформація
Павлик Володимир Іванович
Alma mater

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

Іноземні мови; Німецька мова та література

 

 

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог-германіст, викладач німецької та англійської мов, магістр німецької мови та літератури

 

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – Германські мови

 

Вчене звання

Доцент

 

Місце роботи, посада

Доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

Наукові інтереси

Стилістика тексту, комунікативна прагматика, термінознавство перекладознавство, особливості перекладу різножанрових текстів

 

Загальна інформація

1996 р. закінчив навчання факультет романо-германської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, кваліфікація «Філолог-германіст, викладач німецької та англійської мов»

1997 р. закінчив повний курс магістратури Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, кваліфікація «Магістр німецької мови та літератури»

1999 – 2003 рр. – навчання на факультеті прикладного мово- та культурознавства університету Йоганнеса Гутенберга у м. Майнц, спеціальність: письмовий переклад

Працював вчителем німецької мови в ЗОШ І-ІІ ступенів с. Пшеничники, викладачем кафедри німецької філології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, перекладачем міського телебачення «Канал 402».

У 2012 р. у Донецькому національному університеті  захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

Навчальна робота

«Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад», «Іноземна мова (німецька) для академічних цілей (аспіранти)», «Світ країн другої іноземної мови: лінгвокраїнознавство німецькомовних країн», керівництво магістерськими дипломними роботами.

 

Наукова діяльність

стилістика тексту, комунікативна прагматика, перекладознавство, особливості перекладу різножанрових текстів

ORCID: 0000-0003-0894-7808

 

 

Вибрані публікації

1. Павлик В. І. Комунікативна прагматика публіцистичних текстів : перекладацький аспект / В. І. Павлик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 289-297. / Фахове видання

2. Павлик В. І. Вікіпедія як популяризатор фахових мов / В. І. Павлик / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – Випуск 36. – С. 117–120. / Фахове видання; IndexCopernicus

3. Павлик В.І. Історичний художній фільм: проблеми перекладу / Володимир Іванович Павлик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»: Збірник наукових праць. Випуск 1 / Херс. держ. у-т. – Херсон: ХДУ. 2020. – С. 183–187. / Фахове видання; IndexCopernicus

4. Павлик В.І. Політичний фільм у медіалінгвістиці: стилістика, переклад  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія».Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 169 – 172./ Фахове видання; IndexCopernicus

5. Павлик В.І. Мовленнєві особливості композиційної структури жанру «глоса» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія».Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 15(83). С. 173 – 177. / Фахове видання; IndexCopernicus

6. Павлик В.І. Риторика федерального президента Німеччини в контексті російсько-української війни: стилістичний та перекладацький аспект // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія».Острог : Вид-во НаУОА, 2023. Вип. 17(85). С. 138 – 142. / Фахове видання; IndexCopernicus

Тези міжнародних конференцій:
1.Pawlyk W. GegenwartigeEinflusseimInformationsraumDeutschlands/ В.І. Павлик// Deutsch in der Ukraine: Traditionen,  Erfolge, Aufgaben : Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 115–117.

2. Павлик В. Історичний художній фільм: проблеми перекладу. Переклад і мова: компаративні студії: матеріали Першої міжнародної конференції, м. Київ, 27 – 28 березня 2019 р. – С. 116 – 117. – 168 с.

3. Pawlyk W. Thesenreihe im Rahmen des Projekts "Landeskunde Netzwerk Ost. Mehr Kunde in die Landeskunde: Musik, Videos, Bilder, Zahlen... gegen Langeweile im DaF-Unterricht"/ В.І. Павлик// Moderne Germanistik auf der Suche einer neuen Identitat: interdisziplinar, interkulturell, international: Матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ : ПНУ імені Василя Стефаника, 2019. – С. 116–118.

4. Павлик В.І. Historienfilm: Pragmatik und Übersetzung. Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі: матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 – 29 квітня 2020 р. – С. 184 – 185. – 366 с.

5. Pavlyk V. Deuscher Filmtext: Pragmatik, Stilistik, Ubersetzung / Germanistik in transkulturellen Raumen: Theorie und Praxis. Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2020. – С. 139–141. – 215 с.

6. Павлик В.І. Політичний фільм: стилістика та переклад. Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 8 жовтня 2021 р. – С. 125 – 128. – 177 с.

7. Pavlyk V. Die Textsorte Glosse und Merkmale ihrer Übersetzung / XVIIІ. Tagung des Ukrainischen Deutschlehrer-und Germanistenverbandes zum Thema: Germanistik und Herausforderungen der Zeit: Interdisziplinarität, Internationalisierung und Digitalisierung. Матеріали XVIII конференції Асоціації українських германістів на тему: Германістика і виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація). Львів : ПАІС, 2021. – С. 149 – 150.

8. Pavlyk V. Kommunikative Pragmatik der Publizistik: Übersetzungsaspekt / ХХIX. Tagung des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes zum Thema: Mit der deutschen Sprache gemeinsam Grenzen überwinden. Матеріали ХХIX конференції Асоціації українських германістів на тему: Долаємо кордони разом з німецькою мовою. Львів : ПАІС, 2022. – С. 113 – 116.

9. Pavlyk V. Redemerkmale der Textsorte als Bestandteil ihrer funktionellen Struktur: Übersetzungsaspekt / ХХX. Tagung des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes zum Thema: Germanistik in transkultureller Perspektive. Матеріали ХХX конференції Асоціації українських германістів на тему: Германістика в транскультурній перспективі. Львів : ПАІС, 2023. – С. 110 – 112.

 

Контакти