Миндюк Валентин Дмитрович

Миндюк Валентин Дмитрович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Кваліфікаційний рівень

 магістр

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

доцент кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Наукові інтереси

дослідження і розроблення нових методів контролю структурної деградації металевих матеріалів тривало експлуатованих конструкцій; комплексне застосування методів неруйнівного контролю

Загальна інформація

Email:  tinlaven@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Mindyuk

 • Завідувач лабораторією екологічного аудиту та моніторингу довкілля ІФНТУНГ (2005 р.)
Навчальна робота
 • Моделювання перетворювачів енергії (пр) 
 • Основи метрології, стандартизації та контролю якості в нафтогазовому комплексі 
 • Технічна діагностика нафтогазового обладнання (лаб) 
Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук: "Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазого обладнання за комплексом фізичних характеристик" (2014)

Патенти:

 •  Патент 129826 UA, МПК G01L 1/12 (2006.01) Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей / Чабан Н. І., Карпаш О. М., Карпаш М. О., Миндюк В. Д.; заявник: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - № u 2018 06236; заявл. 04.06.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21, 2018.

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015.

Підвищення кваліфікації:

 • Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ, свідоцтво ЦПМ№143,12.06.2009р.
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 14 по 18 вересня 2015 року (наказ № 261/4 від 27.08.15 р.) проведено навчальне стажування в Новому Університеті Бакінгемширу (м. Хай-Уіком, Великобританія) за напрямком організації дистанційної освіти, ознайомлення з підходами у зв'язках з промисловістю та іншими соціальними партнерами, вивчення досвіду надання спеціальних навчальних курсів для промислового персоналу, ознаоймлення з практикою розробки та впровадження в навчальний процес веб-матеріалів.
 • Підвищена кваліфікація шляхом особистої участі в реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ і м. Чернівці в період з 02.05.2017р. по 31.12.2017р. Сертифікат "NorskEnergi" (Норвегія) V1-0212-17.    
Вибрані публікації
 • V.D. Myndyuk, O.M. Karpash, M. O. Karpash. Character of the Relationship Between the Microstructure and Physicomechanical Properties of Steels of Long-Term Operation. Material Science. 2014. V.49, №4. P. 560 –565. Scopus
 • O. Matviienkiv, P. Prysyazhnyuk, V. Myndiuk. Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. №3/5(81). P. 50 – 54. Scopus.
 • Popovych P.V., Lyashuk O.L., Murovanyi I.S., Dzyura V.O., Shevchuk O.S., Myndyuk V.D. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages. INMATEH - Agricultural Engineering. 2016. Vol.50, №3. P.39 - 46. Scopus.
 • V. Myndiuk, N. Chaban, O Karpash. The Tubing Destruction Features in Operation of the Gas Condensate Fields with Corrosive Fluids High Content. Internation Journal of Fluid Mechanics and Thermal Sciences. 2017.  Vol. 3. No 6. P. 75- 81. (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=315&doi=10.11648/j.ijfmts.20170306.13)
 • O. Filipchuk, V. Grudz, V. Marushchenko, M. Savchuk, V. Myndiuk. Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №2/8(92). P. 62 – 71. Scopus.
 • Миндюк В.Д., Карпаш О.М., Карпаш М.О. Характер зв'язку мікроструктури з фізико-механічними властивостями сталей тривалої експлуатації. Фізико –хімічна механіка матеріалів. 2013. №4. С.129 – 133.
 • Миндюк В.Д. Експериментальні дослідження щодо можливості оцінки фактичного стану металу елементів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: всеукр. наук.-техн. журн. 2015. №3(56). – С.89 – 99.
 • Миндюк В.Д. Дослідження особливостей структурної деградації тривало експлуатованих трубних сталей. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2015. №2(39). С.  – 101 - 111.
 • Чабан Н. І., Миндюк В.Д. Особливості руйнування насосно-компресорних труб в умовах експлуатації газоконденсатних родовищ з високим вмістом корозійно-активних речовин. Розвідка, розробка нафтових і газових родовищ. 2017. №3 (64). С.110 – 117.
 • Чабан Н.І., Миндюк В.Д. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2017. № 2. С. 11-17.
 • Чабан Н.І., Карпаш М.О., Рибіцький І.В., Миндюк В.Д. Аналіз методів акустичного контролю фізико-механічних характеристик металоконтсрукцій довготривалої експлуатації. Методи та прилади контролю якості. 2018. №2 (41). С. 38 – 43.
 • Чабан Н.І., Рибіцький І.В., Миндюк В.Д. Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. №3(68). С. 27-30.
 • Чабан Н.І., Рибіцький І.В., Карпаш М.О., Миндюк В.Д. Апробація та аналіз результатів експериментальних досліджень удосконаленого методу контролю фізико-механічних характеристик сталей. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. №4(69). С. 37 - 50.
 • Миндюк В. Д., Чабан Н. І., Рибіцький І. В., Карпаш О. М. Зв`язок між параметрами акустичних структурних шумів та механічними властивостями конструкційних сталей. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2020. №3. С. – 44 – 50.