Купер Іван Миколайович

Додаткова інформація
kyper
Спеціальність

Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри видобування нафти і газу

Державні нагороди

Відмінник праці ПАТ «Укрнафта», академік УНГА.

Загальна інформація

В 1979 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ».   З 1979 по 1995 р за напрпавленням працював в ІФІНГ. В 1990 р. закінчив очну  аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. Починаючи з вересян 1991 року – асистент,  а через півтора року - доцент кафедри розробки і експлуатації нафтових і газових  родовищ. Брав активну  участь у громадському житті  інституту, був учасником чоловічої  народної хорової капели «Гомін Карпат».

У березні 1995 року обраний за конкурсом на посаду заступника директора з  наукової роботи Науково-дослідного і проектного інституту  НДПІ ПАТ «Укрнафта», де пропрацював 17 років на посаді заступника та першого заступника директора. Під його керівництвом  виконувалися і захищалися  в Державному комітеті запасів та Центральній комісії з розробки родовищ підрахунки запасів та проекти розробки   по більшості родовищах нафти і газу Західного і Східного нафтопромислових районі, що розробляються ПАТ «Укрнафта». Окрім того під його керівництвом здійснювався науково-технологічний супровід виробничо-технологічних процесів у напрямку збільшення нафтовіддачі, технології видобування, нафтопромислових досліджень, освоєння свердловин, антикорозійного захисту,  конструкторських робіт.

У 2011 повернувся в Університет. Ним опублікувано більше 70 наукових праць, серед яких 2 монографії, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.  Вони стосуються різних питань у сфері розробки родовищ нафти і газу.  Його науковим доробком є принципово нові способи розробки родовищ нафти, підвищення їх нафтовилучення,  технології і  пристрої  впливу  на привибійну зону пласта та освоєння  свердловин. Останнім часом   І.М.Купер працює над проблемами  розробки виснажених родовищ. 

Він є гарантом освітньої програми спеціальності видобування нафти і газу (бакалаври), академіком Української нафтогазової академії, експертом ДКЗ України.

Навчальна робота

Фізика нафтового і газового пласта,

Розробка та експлуатація нафтових родовищ,

Проектування експлуатації нафтових свердловин,

Збір і підготовка нафтопромислової продукції,

Новітні технології розробки та експлуатації нафтових  родовищ.

Наукова діяльність

Науковим доробком є  нові способи розробки родовищ нафти, підвищення їх нафтовилучення,  технології і пристрої впливу на привибійну зону пласта та освоєння  свердловин. Останнім часом працює над проблемами розробки виснажених родовищ.

Вибрані публікації
 1. Купер І.М. Фізика нафтового і газового пласта: підручник / І.М. Купер,  А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. – 447с. – ISBN 978–966–694–299–2.
 2.  Купер І.М. Підвищення нафтовилучення на родовищах України// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2016.-Вип. 3 (60). - С. 19-25.
 3. Пат. України № 83905 МПК Е21В 43/16 Спосіб розробки нафтового покладу./Купер І.М., Михайлюк В.Д.- Заявл. 16.10.2006.- Опубл.26.08.2008.-Бюл. №16.
 4. Купер І.М. До проблеми розробки виснажених родовищ//Нафтова і газова промисловість. – 2002.- №5. – С.28-29.
 5. Пат. Україна, МПК E21B 33/13 (2006.01), C09K 8/56 (2006.01). Пристрій для освоєння і дослідження свердловин [Текст] /  Купер І.М. –  Патент на корисну модель №135359. Опубл.25.06.2020р.Бюл. №12.
 6. Купер І.М. Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2015.-Вип. 33 (56). - С. 7-10.
 7. Бойко В.С., Купер І.М. Експериментальне вивчення процесу намивання зернистого шару у вертикальній тріщин//Нафтова і газова промисловість". - Київ:1993, -№ 1- С. 31-34.
 8. Купер І.М. Раціональне використання енергії розчиненого газу на завершальній стадії розробки родовищ. /Купер І.М. Михайлюк В.Д. . // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ. - 2012. - Вип.43 (т.2). - С. 143-151.
 9. Купер І.М. Впровадження методів підвищення нафтовилучення на дослідних полях нафтових родовищ" Problems and perspectives of modern science and practice " 30-31 січня 2020 року Грац, Австрія.
 10. Купер І.М. Дослідження обводнення продукції  свердловин в ранній період їх експлуатації. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати -2016 : матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції  (Братислава, 16-18 березня 2016 року).-К,:ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016.- С. 70.
 11. Купер І.М. Експериментальні дослідження із встановлення можливостей підвищення нафтовилучення родовищ на пізній стадії розробки Матеріали    міжнародної  науково-технічної конференції  «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики » 25-27 травня м Івано-Франківськ // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2016 р. – С.200.
 12.  Купер І.М. Керування режимами роботи нафтових покладів на пізній стадії їх розробки / І.М.Купер// Тези доповідей  міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2019». – м. Івано-Франківськ, 27-31
Контакти

e-meil  ivankuper@ukr.net.