Гордій Оксана Мирославівна

Додаткова інформація
Гордій Оксана Мирославівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

«Іноземні мови (німецька мова і література)»

 

Кваліфікаційний рівень

«Філолог, викладач німецької мови і літератури»

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (спеціальність «германські мови»)

 

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Наукові інтереси

фразеологія, Інтернет-лінгвістика, методика викладання іноземних мов

 

Загальна інформація

Освіта:

1994-1999 р. – навчання за спеціальністю Іноземні мови (німецька мова і література), диплом магістра з відзнакою Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (філолог, викладач німецької мови та літератури).

2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на кафедрі німецької філології.

26.04.2016 р. – захист кандидатської дисертації «Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в Інтернет-текстах» у Львівському національному університеті ім. І. Франка, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

01.02.2022 р. – атестат доцента кафедри філології та перекладу АД 009687, рішення атестаційної колегії

 

Трудова діяльність:

2000-2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов ІФНТУНГ;

2001-2005 рр. – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ;

2005-2011 рр. – викладач кафедри німецької та французької мов ІФНТУНГ

2014 - по сьогоднішній день доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

Міжнародний досвід:

червень 2008 р. – стипендія Гете-Інституту (двотижнева участь у семінарі підвищення кваліфікації «Німецька мова у вищій школі» у м. Фрайбург, Німеччина);

10-12 вересня 2018 р. – участь у Міжнародній конференції «Europhras 2018» в Університеті м. Білосток, Польща

Інше:

 • Член спілки германістів;
 • Наявність сертифікату рівня знань англійської мови В2 і вище:

Edexcel Level I Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General (CEF B2), pass (with merit), issued 07.02.2019

 

Навчальна робота

Друга іноземна мова: практика мовлення та переклад

Світ країн другої іноземної мови. Література німецькомовних країн.

Друга іноземна мова (нім.): загальнотеоретичний та практичний курс

Іноземна мова у професійній та науковій діяльності

 

 

Вибрані публікації
 1. Hordii, Oksana. Kommunikative und expressive Formeln des Deutschen in Internettexten: ein diskursorientierter Ansatz / Yearbook of Phraseology, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 167-196.  https://doi.org/10.1515/phras-2021-0007    (Scopus, Web of Science)
 2. Гордій О. М. Поняття стійкості та відтворюваності німецьких фразеологізованих речень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія« Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 16(84). С. 15–18.
 3. Сокол Г.Р., Гордій О.М. Особливості перекладу риторичних засобів політичних промов. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 34 (73) №3. С. 175-180.
 4. Гордій О. М. Використання мовних корпусів для верифікації семантики фразеологічних одиниць / О. М. Гордій // Науковий вісник ХДУ. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. - № 1. – 2021. – С. 32-37.
 5. Гордій О. М. Фразеологічні комунікативи та експресиви сучасної німецької мови в онлайн-ЗМІ . Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки». № 1 (19). 2020. С. 251–259. DOI 10.32342/2523-4463-2020-1-19-24 (Scopus)
 6. Hordii O. Kommunikative und expressive Formeln des deutschen in der Internetkommunikation / O. Hordii // Europhras 2018. Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, September 10-12, Bialystok. – The University of Bialystok: Prymat, 2018. – P. 101-102.
 7. Гордій О. М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови як перекладацький феномен / О.М. Гордій // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 264-272.
 8. Гордій О. М. Прецедентний характер функціонування експресивно-комунікативної фразеології німецької мови у веб-сервісах запитань і відповідей / О. М. Гордій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія« Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 1,  С. 118–120.
 9. Гордій О. М. Німецька експресивно-комунікативна фразеологія у соціальній мережі Фейсбук / О. М. Гордій // Наукові записки. – Випуск 153 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 220-224.
 10. Гордій О. М. Корпусні лінгвістичні дослідження і фразеологія / О. М. Гордій // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. –  С. 14–17.
 11. Гордій О. М. Німецькі фразеологічні експресиви й комунікативи в асинхронній інтернет-комунікації / О. М. Гордій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. – № 4 (281). –  С. 172–176.                 
 12. Гордій О. М. Фразеологічні експресиви і комунікативи як лінгвістичний феномен / О. М. Гордій // Studia methodologica. –Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Випуск 30. – С. 260-266.
 13. Гордій О. М. Культурно-національний конотативний компонент ідіоматичності фразеологічних експресивів і комунікативів / О. М. Гордій // Мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VIII (144). – С. 38–45.
 14. Гордій О. М. Інтернет у вивченні іноземних мов. Методичні вказівки / О. М. Гордій // Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 42 с.
 15. Гордій О. М. Основи теорії перекладу (на матеріалі німецької мови): конспект лекцій / О. М. Гордій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 101 с.
 16. Гордій О.М. , Павлик В.І. Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецька): методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи / О. М. Гордій, В. І. Павлик. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 43 с.
 17. Павлик В.І., Гордій О.М. Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька): методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022.  40 с.
 18. Гордій О. М. Основи іншомовної комунікації (німецька мова): методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи / О. М. Гордій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 65 с.
Контакти