Впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес ІФНТУНГ

пн, 16/10/2023 - 13:11

Педагогічний експеримент із впровадження інноваційних технологій навчання проведено в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Про його перебіг і результати розповідає керівник Центру дистанційного навчання Наталія Піндус:

-Сучасне цифрове суспільство формує для ЗВО нові вимоги щодо організації освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого, професійного й компетентнісного підходу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Застосування інноваційних педагогічних технологій з використанням електронного навчання покликане підвищити якість і ефективність навчального процесу шляхом створення умов для розвитку індивідуальних, інтелектуальних, творчих здібностей здобувачів освіти шляхом підвищення мотивації до навчання.

Впровадження в навчальний процес даної технології гармонійно поєднує традиційні та цифрові технології навчання, вдосконалюючи педагогічний досвід НПП. Виникає проблема науково-методичного обґрунтування впровадження змішаного навчання в освітній процес, зокрема формування понятійного апарату та інструментарію. Розв’язати цю проблему, згідно наказу ректора №237 від 28.08.23 р.,  покликаний педагогічний експеримент з впровадження інноваційних технологій навчання.3

Під поняттям «змішане навчання» розуміємо поєднання традиційного навчання з елементами синхронного та асинхронного електронного навчання. Основні переваги технології змішаного навчання в застосуванні для здобувачів денної форми навчання у порівнянні з традиційним навчанням - це гнучкість, персоналізація, підвищення мотивації здобувачів до навчання, урізноманітнення форм організації освітнього процесу та форм подання навчального матеріалу, підвищення ефективності діяльності викладача. Моделі змішаного навчання класифікуються за співвідношенням традиційної та електронної форми навчання, ступенем самостійності здобувачів вищої освіти.

Під час експерименту здійснено аналіз сучасних освітніх методик і технологій, триває апробація та аналітичні порівняння нових методів взаємодії між студентами і викладачами, пошук та дослідження шляхів підвищення ефективності електронного навчання, а також пошук нових програмно-технічних рішень.

Політика дисципліни реалізується шляхом створення методичної моделі й педагогічного сценарію. Для дисципліни розробляється методична модель, реалізація педагогічного сценарію здійснюється під керівництвом викладача, а навчальна діяльність студентів поєднує безпосереднє спілкування в аудиторії із самостійним опрацюванням матеріалів, зокрема в опосередкованому віртуальному онлайн-середовищі. Це не замінює повністю аудиторних занять із викладачем, а тільки розширює їх можливості шляхом впровадження сучасних засобів та технологій, приміром створення дискусійних аудиторій для реалізації викладача у якості фасилітатора і навчання студентів у межах спільноти.

У межах педагогічного експерименту пропоновано модель «перевернутий клас», оскільки її реалізація не потребує змін у навчальних планах підготовки здобувачів. Під час педагогічного експерименту навчально-методичний комплекс розміщується на університетській навчальній платформі. Педагогічний експеримент розраховано на два семестри 2023-2024 н.р. Проміжні результати будуть винесені на обговорення академічної спільноти на сайті Центру дистанційного навчання після зимової сесії.