Наукова діяльність НПП

 

Наукові дослідження кафедри ТЗБП ведуться у наступних напрямках:

 • Окиснення вуглеводнів в розчинах металокомплексних каталізаторів;

 • Синтез і технології одержання диестерів карбонових кислот;

 • Протикорозійний та мікробіологічний захист підземних металоконструкцій;

 • Екологічна безпека об’єктів нафтогазового комплексу;

 • Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення недеревної рослинної сировини;

 • Дослідження життєвого циклу нафтових і газових свердловин з метою запобігання екологічно-небезпечним ситуаціям;

 • Екоефективні технології в нафтогазовій галузі

 • Вивчення проблем поводження з твердими побутовими відходами

 • Шляхи підвищення якості освіти у ЗВО Інноваційні підходи в роботі викладача технічного ЗВО

 • Забезпечення надійності трубопровідних систем та оптимізація їх роботи в умовах транспортування нафти, газу, газо-водневих сумішей та вуглекислого газу;

 • Удосконалення та розроблення безпечної та надійної техніки і технологій для ремонту та реконструкції трубопроводів в умовах транспортування вуглеводнів, а також газо-водневих сумішей та вуглекислого газу;

 • Моделювання режимів роботи систем трубопровідного транспорту вуглеводнів, а також газо-водневих сумішей та вуглекислого газу;

 • Моделювання напружено-деформованого стану складних трубопровідних систем в умовах флуктуацій режимів роботи;

 • Синтез і дослідження інгібуючих властивостей азотовмісних гетероциклів для сталі 17ГС;

 • Експериментальні та квантово-хімічні дослідження N-гетероциклічних сполук  як інгібіторів корозії у модельних середовищах;

 • Дослідження протикорозійних властивостей вітамінів як eco-friendly інгібіторів корозії;

 • Дослідження актуальних проблем розвитку суб'єктів господарювання на еколого-економічних засадах;

 • Економічна оцінка та управління екологічними ризиками в контексті цілей сталого розвитку;

 • Еколого - економічне обґрунтування проектних рішень;

 • Економічне обґрунтування реалізації природоохоронних заходів на промислових підприємствах;

 • Екологічні технології утилізації шлако-шламових відходів та очищення стічних вод, вуглеводневих фракцій і викидних газів;

 • Екологічний стан та біологічна активність ґрунтів за різного роду забруднень;

 •  Способи підвищення біопродуктивності ґрунтів підзолистого типу;

 • Мікроелементний склад та екологічні ризики забруднення ґрунтового покриву важкими металами за різних способів утилізації осаду стічних вод комунального господарства в агрофітоценозах енергетичних культур.

 • Дослідження і розробка гідроструминної водополімерної перфорації з використанням сенсорів на основі наноструктур для  підвищення безпеки праці і захисту обладнання.

 • Дослідження деформаційних ефектів, що виникають при течії розчинів полімерів, з метою розробки рекомендацій з інтенсифікації нафтовіддачі пластів та промивання при бурінні свердловин.

 • Підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки об’єктів нафтогазової галузі з використанням пожежо- та вибухобезпечних технологій та пристроїв захисного відключення на основі інтелектуальних наноматеріалів.

 • Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів 

 • Розчини полімерів в нафтогазових технологіях.

 • Підвищення флокуляційної здатності макромолекул під дією гідродинамічного поля.

 • Екологічні аспекти гідрорізання та перфорації нафтогазових свердловин.

 • Дослідження ризиків небезпеки об’єктів нафтогазового комплексу, прогнозування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проблеми безпеки працівників нафтогазової галузі, індустрії інформаційних технологій та енергетики.

 • Дослідження впливу об’єктів нафтогазової промисловості на природні екосистеми

 • Підвищення ефективності гідроперфорації свердловин

 • Екологічні аспекти гідрорізання та перфорації нафтогазових свердловин.

 • Підвищення довговічності роботи нафтогазового обладнання 

 

Викладачі кафедри приймають активну участь у дербюджетних проектах МОНУ, міжнародних проектах та грантах.

 • "Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: Забезпечення якості та інтернаціоналізація", Варшавський університет (Польща) у період з 1.10.2015 – по 30.10.2015;

 • Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW) (HUSKROUA) 2014-2020 https://nung.edu.ua/project/enymsw ;

 • НФДУ 220.01/0417 «Підвищення рівня екологічної безпеки процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів» (2020-2022);

 • Д-6-19-П "Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин" (2019-2020) (РК 0119U000473);

 • РК 0118U006601 «Технології захисту навколишнього середовища шляхом контролю, моделювання та прогнозування стану довкілля» (2017-2020);

 • ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA EU-EaP FUTURE AVENUES: BOOSTING JOINT INITIATIVES OF ACADEMIA AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE;

 • “EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities” 06 – 10.09.2021 & Workshop Innovative Technologies in Mining and Reclamation 06 – 10.09.2021 (TU Bergakademie Freiberg, Dnipro University of Technology);

 • Моніторинг технічного стану протяжних промислових обєктів за складних умов експлуатування (ІЕІ) ДМ-12-16 МОН;

 • Забезпечення роботоздатності та конкурентоспроможності ГТС з метою підвищення енергетичної безпеки України та Євросоюзу (ІПНТ) Д-3-19-П МОН;

 • Підвищення рівня екологічної безпеки та продовження ресурсу експлуатації споруд нафтогазового комплексу №0118U006751 №7/126;

 • Підвищення рівня екологічної безпеки процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів (ІПНТ) ГН 68/01.20

 • Розробка методики визначення в лабораторних умовах числа ГЛБ (гідрофільно-ліпофільний баланс) поверхнево-активних речовин та визначення їх типу (неіоногенні, аніонактивні, катіонактивні, амфотерні). Договір №НДІ-34 45 п-22 від 16.06.2022

 • Розробка методики визначення ефективності розчинів реагентів для попередження набухання та стабілізації глинистої складової колектору. Договір №НДІ-34 45 п-22 від 16.06.2022

 

На кафедрі ТЗБП діють студентські наукові гуртки «Технолог майбутнього», керівником гуртка є канд. фіз.-мат. наук, доцент Коцюбинський А.О. та  «Перші кроки у науці», керівником гуртка є канд. техн. наук Кривенко Г.М. та канд. техн. наук Лялюк-Вітер Г.Д.

Діяльність роботи наукового гуртка «Технолог майбутнього» відображає потреби у розвитку освітньо-професійних, практичних та дослідницьких інтересів студентів в умовах неформальної освіти, що дозволяє посилити результати навчання на основі залучення практиків, експертів, фахівців в спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища». Метою роботи гуртка є створення простору для співпраці, взаємодії та партнерства між здобувачами, викладачами та науковцями.

«Перші кроки у науці» є добровільним науковим об'єднанням студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу кафедри Технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці, утворений з метою організації та сприяння науково-дослідницької і винахідницької діяльності. Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів університету.

Під керівництвом викладачів студенти III-V курсів проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому, дипломному та  магістерському проектуванні та підготовці доповідей на наукові конференції і публікації.

Щороку студенти кафедри ТЗБП приймають участь у студентських науково-практичних конференціях. Викладачами кафедри щорічно з числа студентів, які приймають участь у науково-технічній конференції студентів, відбираються студенти, які представляють спеціальність на другому етапі студентської науково-технічної конференції.

В науковому плані всі викладачі працюють згідно загальної тематики: „Технологічні аспекти синтезу та перетворення речовин з метою продовження ресурсу та підвищення екологічної безпеки споруд нафтогазового комплексу“.
   Результати робіт оформлені в наукові праці, що опубліковані в фахових виданнях, частина робіт запатентована, одержано ряд авторських свідоцтв.

Публікації викладачів кафедри ТЗБП за:

Список наукових праць викладачів кафедри ТЗБП, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор за:

Список наукових праць студентів кафедри ТЗБП, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у фахових та зарубіжних виданнях 

Грамоти і сертифікати викладачів

Грамоти і сертифікати студентів

Держбюджетні та договірні теми:

- Моніторинг технічного стану протяжних промислових об’єктів за складних умов експлуатування (за кошти державного бюджету – 1 млн. грн / 2 роки). Від ІЕІ беруть участь: керівник (проф. Побережний Л.Я.) та 4 наукові співробітники;

- Нарощування видобутку та надійного постачання паливно-енергетичних ресурсів нафтогазової енергетики України (п. 2.1. Удосконалення технологій підвищення газонафтоконденсато вилучення з родовищ природних вуглеводнів – Челядин Л.І.,  п. 1.3. Дослідження технологічних особливостей процесу промивання свердловин для ефективного буріння бокових стовбурів – Мельник О.Д., п. 4.9. Розроблення технологій обслуговування систем газотранспортного комплексу для підвищення його надійності та ефективності – Побережний Л.Я., Калин Т.І., Полутренко М.С.).

- Підвищення рівня екологічної безпеки та продовження ресурсу експлуатації споруд нафтогазового комплексу.

- Розроблення  науково-практичних підходів та технологій захисту навколишнього  середовища

Захищені дисертації:

- Станецький А. І. «Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ» – науковий керівник Побережний Л.Я. (2016 )

- Грицанчук А. В. "Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів" – науковий керівник Побережний Л.Я. (2018 )

- Засідко І. .Б. «Зменшення техногенного навантаження при очищення стічних вод та утилізації осаду», - науковий керівник Полутренко М.С.(2021);

- Рібун В. С. «Розроблення технологічних процесів отримання оксигеновмісних додатків до складу моторних палив», -  науковий керівник Челядин Л.І. (2021)