Загальна інформація


Менеджмент відноситься в першу чергу до людей.
Його задача — зробити людей здатними створювати щось разом,
а їх слабкі сторони зробити несуттєвими

(Пітер Друкер).

Все управління в кінцевому рахунку зводиться до стимулювання
активності інших людей
.
(Лі Якокка).

Хорошi менеджери не лише "роблять" грошi,
але й забезпечують сенс iснування для людей
.
(Т. Пітерс, Р. Уотермен).

 

Ми здатні:

— надати абітурієнтам якісну підготовку;

— задовольнити ринок праці висококваліфікованими спеціалістами в галузі менеджменту;

— сприяти самореалізації кожного студента.

 

Кафедра МіА — це випускна кафедра Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного університету нафти і газу, яка забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

Бакалавр — 073 Менеджмент (денна та заочна форми навчання).
Магістр — 073 Менеджмент (денна та заочна форми навчання, післядипломна освіта – навчання впродовж життя).
Доктор філософії (PhD) — 073 «Менеджмент».

 

ЦІННОСТІ:

— особистість та командний дух;

— цілеспрямованість, ініціативність; 

— новаторство, творчість;

— високопрофесійність, компетентність; 

— етичність та відповідальність;

— формування культури на засадах порядності та відкритості у роботі зі студентами;

— позитивне сприйняття усього;

— співпраця як спосіб подолання конфліктів;

— партнерство як метод реалізації нових ідей;

— інтеграція як ефективна взаємодія з оточенням.

Дотримання цінностей — запорука успіху кожного викладача і кафедри загалом.

Стратегічні ОРІЄНТИРИ кафедри МіА:

— розширення освітніх можливостей кафедри;

— підвищення наукового потенціалу кафедри;

— розвиток дидактичного потенціалу кафедри;

— збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри

Реалізація місії забезпечується завдяки:

— виконанню високоякісних наукових досліджень у сфері наукових та прикладних засад управління розвитком галузевих та регіональних суспільних систем, передусім дослідження трансформації підходів в управлінні соціально-економічними системами для забезпечення галузевого та регіонального розвитку;

— сприянню пробудженню у студентів духу новатора, дослідника й мотиватора, прищепленню молоді усвідомленого розуміння відповідальності перед собою, колективом, суспільством за свою професійну діяльність та дотримання засад етики і моралі;

— створенню підручників, навчальних посібників та методичного забезпечення для вивчення загальних дисциплін та спеціальних курсів у галузі менеджменту та споріднених наук;

— підтримці ініціатив, які стосуються досліджень і трансферу інтелектуальних знань, а також ефективної співпраці із бізнесом, українськими й закордонними освітніми і науковими центрами;

— пропаганді наукових знань у галузі менеджменту - однієї із фундаментальних наук, яка у поєднанні з іншими спеціалізованими знаннями забезпечує можливість досягнення успіху у вибраній професії на різних рівнях управління і у різних сферах ділової активності.

— підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в сфері менеджменту;

— удосконалення та розробка нового організаційно-методичного забезпечення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі;

— пошук постійних потенційних роботодавців, удосконалення існуючих та пошук нових шляхів співпраці бізнесу та науки;

— удосконалення профорієнтаційної діяльності та розширення спеціалізації за спеціальністю «Менеджмент»;

— розвиток дистанційної освіти та впровадження ефективних методів навчання;

— розширення міжнародної співпраці.

— поповнення інтелектуального потенціалу і постійне підвищення кваліфікації колективу кафедри, зокрема шляхом відвідування курсів підвищення кваліфікації та стажування у вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти.

Чому ми?
Менеджмент сьогодні потрібний всім.
Менеджмент це щоденна практика, яка надихає бізнеси на результат.
На сьогоднішній час технології важливі, але цінність їм надають люди.

«В світі завжди хтось кимось керує…
Не соромно коли тобою керують,
а соромно, коли тобою керують погано
».

Яку внутрішню задоволеність може дати менеджмент як професія
і яких особистих якостей вимагає вона від того, хто обирає цей шлях?

Бути менеджером:

— це спосіб саморозвитку

Щодень приймаючи управлінські рішення особистість менеджера може багатогранно розвиватися, що  дає можливість оволодіти здібностями і навичками в різних сферах діяльності: психології (при з'ясуванні як найкраще керувати людьми у різних організаціях та як добиватись поставлених цілей, використовуючи працю та інтелект інших людей); соціології (під час опитування споживачів, дослідження ринків); математиці (здатність приймати економічно вигідні та ефективні рішення); філософії  та літературі (як вміння знайти правильні слова, щоб надихнути колектив на досягнення високих результатів у бізнесі).

— це вміти брати на себе відповідальність

Менеджер — це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства, а особистість менеджера — це головний чинник забезпечення ефективного розвитку підприємства.

— це креативити, нестандартно мислити

У менеджера є розуміння нового, вміння оцінити «ноу-хау», впровадити його в життя, нестандартно підходити до вирішення управлінських проблем і приймати зважені та ефективні рішення, які спрямовані на найкращий результат для підприємства.

— це вміти вести за собою людей

У менеджера є якості згуртовувати людей у команду і спрямовувати їхній розвиток у потрібному напрямку, використовуючи свій авторитет, професіоналізм, позитивні якості, здібності встановлювати контакти з іншими (підлеглими, партнерами, клієнтами), вміння запобігати і переборювати внутрішні і зовнішні конфлікти.

— це отримувати визнання за досягнення й докладатися до успіху команди, у якій працюєш

Менеджмент є однією з найблагородніших професій, якщо займатися нею на належному рівні. Жодне інше заняття не дає стільки можливостей допомогти іншим розвиватися й рости

Випускники кафедри можуть обіймати такі ПОСАДИ:

— керівника підприємств, установ та організацій різних форм власності та видів діяльності;

— керівника апарату управління центральних органів державної влади та місцевого самоврядування;

— керівника підприємств малого та середнього бізнесу;

— керівника проектів та програм;

— менеджера з персоналу (HR-менеджер);

— менеджера у галузі маркетингу (дослідження ринку, збут, зв’язки з громадськістю, реклама, брендинг);

— менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності;

— менеджера-логіста;

— директора (керівника) малої торговельної фірми, керуючого магазином, менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі;

— консультанта з управління, комерційної діяльності та інших економічних питань;

— фінансового менеджера;

— офіс-менеджера та адміністратора;

— фахівця з питань організації та управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу;

— менеджера підприємств сфери послуг (банківська справа, громадське харчування, транспортні перевезення, тощо);

— керівника підрозділів у сфері освіти;

— викладача середніх і вищих навчальних закладів.

 

Гімн кафедри Менеджменту і Адміністрування
Менеджер — найблагородніша професія в світі!
Ми будемо з вами про це говорити
Навчатись, ділитись, радіти щомиті.
Це ж так цікаво як бізнес  робити!

Основи збагнемо всіх шкіл управління
І функції менеджменту знати будемо!
Не треба чекати рятівного везіння,
Розрулимо будь-яку бізнес-проблему.

Світ інновацій ми зможем вивчати,
Як від  ідей перейти до фінансів.
Стратегії, тактики, програми і плани,
Все що потрібно, щоб керувати.

Цікава наука — це управління:
Організація, контроль, планування,
Мотивація, маркетинг, інвестування...
Це поки слова Вам для пізнання.

В майбутньому будете ВИ фахівцями,
Найкращі знавці управлінської справи.
І буде під силу ВАМ бізнес творити.
Що для цього потрібно?.. До нас поступити!
 

(Автор: доц. кафедри менеджменту і 
адміністрування Степанюк Г.С.).


​​​​​​​