Аспірантура

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) нафтогазової галузі, які є майбутнім енергонезалежності нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проводиться відповідно до встановлених правил прийому

В інституті нафтогазової інженерії підготовка докторів філософії (pHD) за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології" здійснюється на трьох кафедрах:

- буріння свердловин (БУР);

- видобування нафти і газу (ВНГ);

- транспортування та зберігання енергоносіїв (ТЗЕН).

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2016 р. (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2018 р. (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 р. (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

Більш детальну інформацію про навчання та освітні компоненти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні ОНП "Нафтогазова інженерія та технології" зі спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" можна отримати на сторінці Інституту нафтогазової інженерії у розділі "Аспірантура".

Колектив кафедри надає важливе значення кадровій політиці, постійно дбає про виховання наукової зміни. В рамках докторантури та аспірантури проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації. Право підготовки фахівців вищої кваліфікації мають шість викладачів кафедри (д.т.н., проф. Грудз Володимир Ярославович, д.т.н., проф. Середюк Марія Дмитрівна, д.т.н., проф. Грудз Ярослав Володимирович, к.т.н., доц. Михалків Володимир Богданович, к.т.н., доц. Дорошенко Ярослав Васильович, к.т.н. Мельниченко Юрій Гримиславович). Грудз В. Я. підготував одного доктора і 11 кандидатів наук, Середюк М.  Д. – 7 кандидатів наук, Михалків В. Б. – 2 кандидатів наук.  Грудз Я. В. – 5 кандидатів наук, Дорошенко Я. В. – 1 кандидата наук.


Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою ТЗЕН, із підготовки доктора філософії

за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології за ОНП 2016/2018 року: 

 1. Новітні технології спорудження та експлуатації газонафтопроводів (обов'язкова).
 2. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів (вибіркова).
 3. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних газопроводів (вибіркова).
 4. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж населених пунктів (вибіркова).
 5. Проблемні питання математичного моделювання технологічних процесів газонафтотранспортних систем (вибіркова).
 6. Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу (вибіркова).

Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою ТЗЕН, із підготовки доктора філософії

за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології за ОНП 2020 року: 

 1. Концептуальні підходи до питань оцінювання пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України (обов'язкова).
 2. Педагогічний праткикум (обов'язкова).
 3. Проблемні питання забезпечення енергоефективності при проектуванні, спорудженні та експлуатації магістральних газопроводів (вибіркова).
 4. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів (вибіркова).
 5. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж населених пунктів (вибіркова).
 6. Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу (вибіркова).

 


Перелік кандидатських дисертаційних робіт зі спеціальності 05.15.13 - Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища,

що захищалися по кафедрі з 2010 року

 

Автор

Тема

Керівник, рік

1

Тацакович Н.Л.

Удосконалення методу технічної діагностики нафтогазопроводів

д.т.н. Карпаш О.М., 2010

2

Фик М.І.

Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з урахуванням сезонних чинників

д.т.н. Середюк М.Д., 2010

3

Терефенко Р.М.

Підвищення ефективності використання механічних очисних пристроїв в газопроводах

д.т.н. Грудз В.Я., 2010

4

Мартинюк Р.Т.

Вплив якості спорудження нафтопроводів на їх експлуатаційну надійність

д.т.н. Грудз В.Я., 2010

5

Степ’юк М.Д.

Удосконалення методів обслуговування обладнання компресорних станцій для підвищення експлуатаційної надійності

к.т.н. Гораль Л.Т., 2010

6

Яновський С.Р.

Удосконалення технології перекачування нафти з урахуванням її не ньютонівських властивостей

д.т.н. Середюк М.Д., 2010

7

Мельниченко Ю.Г.

Прогнозування не стаціонарних процесів в складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2010

8

Кондратенко О.Ю.

Керування обваленням пластів нерозчинних порід при спорудженні підземних ємностей в кам’яних солях

д.т.н. Нагорний В. (Ін-тут геофізики ім. Суботіна), 2010

9

Беллауар Абдеррахман

Підвищення ефективності експлуатації компресорних станцій шляхом вдосконалення конструктивних елементів газоперекачувальних агрегатів

д.т.н. Копей Б.В., 2010

10

Дорошенко Ю.І.

Оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну енерговитратність полі-етиленових газових мереж

к.т.н. Михалків В.Б., 2011

11

Запухляк В.Б.

Удосконалення техніки і технології проведення робіт з реконструкції і ремонту трубопроводів

д.т.н. Грудз В.Я., 2011

12

Слободян В.І.

Раціональне використання енергетичних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів

д.т.н. Грудз В.Я., 2011

13

Рудко В.В.

Підвищення працездатності компресорних станцій на основі діагностування стану газоперекачувальних агрегатів

к.т.н. Грудз Я.В., 2012

14

Дацюк А.В.

Прогнозування режимів роботи газотранспортних систем з урахуванням енерговитрат на транспорт

к.т.н. Грудз Я. В., 2012

15

Ксенич А.І.

Прогнозування пропускної здатності та гідравлічної енерговитратності поліетиленових газових мереж

д.т.н. Середюк М.Д., 2012

16

Фейчук В.В.

Діагностування малих витоків з газових мереж

к.т.н. Грудз Я. В., 2012

17

Андрусяк А.В.

Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2012

18

Шологон В.Д.

Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації холодильників газу на компресорних станціях

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2013

19

Венгринюк Т.П.

Розроблення ізоляційно-композитного покриття для підвищення міцності для підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації

д.т.н. Копей Б.В., 2013

20

Іванов О.В.

Раціональні рішення при ремонтних роботах технологічного устаткування газопроводів в блочно-комплектному виконанні

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2013

21

Пиріг Т.Ю.

Вплив перед експлуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів

д.т.н. Побережний Л.Я., 2013

22

Козак О.Л.

Вплив корозійного середовища на інтенсивність руйнування труб магістральних газопроводів

д.т.н. Петрина Ю.Д., 2013

23

Савула Р.С.

Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості

д.т.н. Харченко Є.В. (НУ «Льв.політех»), 2014

24

Басараб Р.М.

Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньо станційних технологічних нафто проводів на основі діагностування їх технічного стану

д.т.н. Скальський В.Р. (фіз.-мех. ін.-т ім. Карпенка), 2014

25

Ніколаєв В.В.

Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану

д.т.н. Грудз Я. В., 2015

26

Григорський С.Я.

Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій

д.т.н. Середюк М.Д., 2015

27

Стасюк Р.Б.

Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж

д.т.н. Грудз В. Я., 2015

28

Якимів М.М.

Вдосконалення методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи

д.т.н. Грудз В. Я., 2015

29

Заєць В.О.

Підвищення ефективності підземних сховищ газу в багато пластових покладах

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2015

30

Банахевич Р.Ю.

Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів

д.т.н. Карпаш О.М., 2015

31

Волинський Д.А.

Прогнозування не стаціонарних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2016

32

Станецький А.І.

Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ

д.т.н. Побережний Л.Д., 2016

33

Аль-Дандал Р.С.

Раціональні режими експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з використанням протитурбулентних присадок

д.т.н. Грудз В.Я., 2017

34

Ждек А.Я.

Оцінка втрат нафти від витоків при транспортуванні і розробка заходів їх скорочення

д.т.н. Грудз В.Я., 2017

35

Матвієнків О.Я.

Удосконалення технології ремонту польових магістральних трубопроводів

д.т.н. Шлапак Л.С., 2017

36

Грицанчук А.В.

Вплив пластових вод та гідроутворення на корозію промислових трубопроводів

д.т.н. Побережний Л.Я., 2018

37

Бузовський В.П.

Розробка ефективного конденсаційного методу вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням ежекційного пристрою

к.т.н. Кологривов М.М. (Одеська нац. акад. харчових технологій), 2018

38

Федорович І.Я.

Оцінювання небезпеки руйнування магістральних газопроводів з виявленими поверхневими тріщино-подібними дефектами

д.т.н. Грабовський Р.С., 2018

39

Бегін С.В.

Підвищення ефективності і надійності експлуатації газомотокомпресорів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу

д.т.н. Грудз Я.В., 2018

40

Жовтуля Л.Я.

Удосконалення методу діагностики підземних нафтогазопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого стану

д.т.н. Карпаш О.М., 2018

41

Карпаш А.М.

Удосконалення методів контролю напруженого стану металоконструкцій довготривалої експлуатації (на прикладі АГНКС)

к.т.н. Тацакович Н.Л., 2018

42

Височанський І.І.

Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характери-тик природного газу

д.т.н. Карпаш О.М., 2019

43

Філіпчук О.О.

Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ

д.т.н. Грудз В.Я., 2019

44

Поляруш К.А.

Розроблення техніки та технології безтраншейної реконструкції трубопроводів  газових і теплових мереж

к.т.н. Дорошенко Я.В., 2020

45

Дрінь Н.Я.

Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля

д.т.н. Грудз В.Я., 2020

46

Кизимишин Я. В. 

Раціональне керування газотранспортним комплексом з урахуванням підземних сховищ газу

д.т.н. Тимків Д.Ф., 2021

47

Бондар В. М.

Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації

д.т.н. Грудз Я.В., 2021

48

Слободян Н. Б.

Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів

д.т.н. Грудз В.Я., 2021

 


 

 

https://nung.edu.ua/news/zapukhlyak-vasyl-bohdanovychСлободян НазарБоднарКизимишин  Дрінь Наталія ЯрославівнаФедоровичГрицанчукЖдек    Волинськийhttps://nung.edu.ua/news/stepyuk-mikhaylo-dmitrovich