Дисципліни кафедри, методичне забезпечення (ОПП 2020-2022 та інші спеціальності)

Додаткова інформація

Дисципліни освітньо-професійних програм кафедри філології та перекладу

Зміст вкладки:

Рівень вищої освіти - МАГІСТР

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

 

 У зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва та процесу глобалізації зросла необхідність у наявності кваліфікованих перекладачів. Саме таку професію можуть здобути студенти нашої спеціальності.

Кафедра філології та перекладу готує спеціалістів високого рівня, які відповідають вимогам сьогоднішнього ринку праці. Цьому сприяє наявність сучасного технічного обладнання та висококваліфіковані викладачі кафедри, за допомогою яких студенти засвоюють наступні важливі дисципліни. За посиланнями можна переглянути таку інформацію:

1анотація дисципліни, силабус4вказівки для самостійної роботи
2робоча програма6вказівки до курсової роботи
3конспект лекцій6навчальний посібник
5

практикум, лабораторні роботи,

вказівки для вивчення дисципліни

  

 

Рівень вищої освіти - МАГІСТР

  

ОПП 2022«Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов», зі змінами

Назва освітньої компоненти

Робоча програма

Методичні вказівки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ОПП 2022 «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» спеціальності 035 Філологія

Обов’язкові компоненти освітньої програми

1. Цикл загальної підготовки

ЗП.01

Основи зіставного мовознавства

2

35

ЗП.02

Педагогіка і психологія вищої школи

2

35

ЗП.03

Філософія освіти та методологія наукових досліджень

2

6

1.2 Цикл професійної підготовки

ПП.01

Комунікативні стратегії другої іноземної мови (нім.)

2

54 6

ПП.02

Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англ.)

2

5

ПП.03

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи

2

переглянути

ПП.04

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті

2

35

ПП.05

Методика викладання іноземних мов  та  перекладу у ЗВО

2

54

ПП.06

Переддипломна практика

2

переглянути

ПП.07

Навчальна (перекладацька) практика

2

 

ПП.08

Педагогічна практика

2

переглянути

ПП.09

Риторика та педагогічна майстерність

2

5

ПП.10

Техніка перекладу з першої іноземної мови (англ.)

2

5

ПП.11

Теорія перекладу 

2

3 54

ПП.12

Українська мова у перекладознавчому аспекті

2

3

ПП.13Комплексний атестаційний екзамен2 
ПП.14Галузевий переклад23
Вибіркові компоненти освітньої програми
Цикл дисциплін із кафедрального каталогу
Вибірковий блок 1. Вибірковий блок спеціальних компетентностей з перекладу з першої іноземної мови (англійської)
ПО.1.01Послідовний переклад з першої іноземної мови (англ.)2 
ПО.1.02Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англ.)2554
ПО.1.03Інформаційні технології в перекладі2 

Дисципліни кафедри філології та перекладу  із університетського каталогу

Галузевий переклад        2          Англійська мова засобів масової інформації       2

ОПП 2021«Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов»

Назва освітньої компоненти

Робоча програма

Методичні вказівки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ОПП 2021 «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» спеціальності 035 Філологія

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл 1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ГСЕ.01

Основи зіставного мовознавства

2

35

ГСЕ.02

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ЗВО

2

35

ГСЕ.03

Риторика та педагогічна майстерність

2

5

Цикл 2 Дисципліни професійної та практичної підготовки підготовки

ПП.01

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті

2

35

ПП.02

Комунікативні стратегії другої іноземної мови (нім.)

2

56

ПП.03

Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англ.)

2

 

ПП.04

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи

2

 

ПП.05

Методика викладання іноземних мов  та  перекладу у ЗВО

2

654

ПП.06

Науково-дослідна переддипломна практика

2

 

ПП.07

Перекладацько-технологічна виробнича практика

2

 

ПП.08

Філософія освіти та методологія наукових досліджень

2

6

ПП.09

Техніка перекладу з першої іноземної мови (англ.)

2

54

ПП.10

Українська мова у перекладознавчому аспекті

2

3

Вибіркові компоненти освітньої програми

2.1. Цикл 1 Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування

ВГСЕ.01А

Дисципліна 1

Теорія перекладу

2

354

ВГСЕ.02А

Дисципліна 2

Техніка перекладу з другої іноземної мови (нім.)

2

5

2.2. Цикл 2 Дисципліни професійного та практичного спрямування

ВПП.01А

Дисципліна 1

Асистентська науково-педагогічна практика

2

 

ВПП.02А

Дисципліна 2

Послідовний переклад з першої іноземної мови (англ.)

2

5

ВПП.03А

Дисципліна 3

Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англ.)

2

554

ВПП.04А

Дисципліна 4

Інформаційні технології в перекладі

2

5

 

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

ОПП 2022  «Англійська філологія та переклад»

 

Назва освітньої компоненти

Робоча програма

Методичні вказівки

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОПП 2022 «Англійська філологія та переклад» спеціальності 035 Філологія

Обов’язкові компоненти освітньої програми

1.1 Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія та культура України

переглянути

Педич В. П., Білоус Л. В. Історія України та української культури: метод. вказ. для вивч. дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 83 с.

Педич В. П., Білоус Л. В. Історія України та української культури : конспект лекцій (у завданнях, запитаннях і відповідях). Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 390 с.

Петруня-Пилявська Н. А. Історія України та української культури: метод. вказівки для самост. роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 49 с.

Петруня-Пилявська Н. А. Історія України та української культури : навчально-метод. комплекс. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 99 с.

Пуйда Р. Б. Історія України та української культури: метод. реком. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 45 с.

Пуйда Р. Б. Історія України та української культури: конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 184 с.

ОК 2

Основи академічного письма

переглянути

Венгринюк М. І., Мельник О. М. Основи академічного письма : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 71 с.

Когут О. В., Венгринюк М. І., Литвин Н. Б., Мельник О. М.  Основи академічного письма: метод. вказівки до виконання самост. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 45 с.

ОК 3

Фізичне виховання

переглянути

Бойчук Р. І. Вінтоняк О. В. Організація самостійних занять фізичними вправами студентської молоді: метод. вказ. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 45с. 

Cамоконтроль при заняттях фізичними вправами та спортом: методичні вказівки / А. Б. Грабчук, О. В. Вінтоняк, І. Я. Хробатин [et al.]. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 33 с.

Любінець В. Р., Симоненко Г. М., Шанковський А. З. Розвиток фізичних якостей в баскетболі : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 18 с.

Улізько В. М., Шанковський А. З., Захаркевич Т. М., Крижанівський В. Р. Настільний теніс в системі фізичного виховання: метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 50 с.

Файчак І. І. Виховання фізичних якостей студентів на прикладі героїчних сторінок із життя запорозьких козаків: методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 21 с.

Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами:теоретичні та практичні аспекти: кол. монографія / Альошина А. І., Випасняк І. П., Кашуба В. О., ред. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 536 с.

ОК 4

Філософія

переглянути

Андрусів Л. З. Філософія: метод. вказівки для практ. занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 76 с.

Андрусів Л. З. Філософія: метод. вказівки для самост. (дистанц.) вивчення дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 52 с.

Шастко І. М. Філософія: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 141 с.

ОК 5

Сучасна українська мова та культура наукового мовлення

переглянути

Мельник О. М. Сучасна українська літературна мова та культура наукового мовлення: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 47 с.

ОК 6

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

переглянути

 Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови: Історія англійської мови. [Текст] : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024.  64 с.

Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови [Текст] : курс лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.

Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови [Текст] : методичні вказівки для проведення практичних занять, сам. та інд. роботи / І. С. Дзівідзінська. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 31 с.

Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 53 с.

Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для виконання індивідуальної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 42 с.

Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 50 с.

Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови [Текст] : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 32 с.

ОК 7

БНД 2 Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика. Зіставна лексикологія. Стилістика основної іноземної мови (англ.)

переглянути

Зіставна граматика:

Ковальчук О. Я., Янишин О. К., Олексин О. Р. Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика : методичні вказівки для виконання курсової роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 87 с. 

Савчин Н. Б. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Зіставна граматика». Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2016. 54 с. 

Савчин Н. Б. Практикум для самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Зіставна граматика». Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2016. 87 с. 

Савчин Н. Б. Порівняльна граматика української та англійської мов: конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 117 с. 

Зіставна лексикологія:

Ковальчук О. Я., Янишин О. К. Практикум для самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Зіставна лексикологія». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022.  87 с.

Савчин Н. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Зіставна лексикологія». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 127 с. 

Ковальчук О. Я., Янишин О. К. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Зіставна лексикологія», самостійної та індивідуальної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 54 с.

Ковальчук О. Я., Янишин О. К, Олексин О.Р. Зіставна лінгвістика. Зіставна лексикологія : методичні вказівки для виконання курсової роботи.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 90 с.

Янишин О. К. Зіставна лінгвістика : тести та інтерактивні завдання / О. К. Янишин, О. Я. Ковальчук. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 42 с. 

Стилістика ОІМ:

Савчин Н. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Стилістика ОІМ». Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2019. 80 с.

Ковальчук О. Я., Романенко Н. В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Стилістика основної іноземної мови», самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2023. 54 с. 

ОК 8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

переглянути

 

ОК 9

Вступ до літературознавства

переглянути

Когут О. В., Литвин Н. Б. Вступ до літературознавства : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 90 с.

Когут О.В.,  Литвин Н.Б.,  Веселовська Н.В.,  Штогрин М.В. Вступ до літературознавства: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 45 с.

ОК 10

Вступ до мовознавства

переглянути

Венгринюк М. І., Когут О. В.  Вступ до мовознавства: методичні вказівки для виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 31 с. 

Венгринюк М. І., Когут О. В. Вступ до мовознавства: конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 70 с. 

ОК 11

Вступ до спеціальності  та ОНД

переглянути

Малярчук, О. М. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень: методичні вказівки / О. М. Малярчук, М. З. Мучка. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 42 с. 

ОК 12

Латинська мова

переглянути

Судук І. І. Латинська мова: конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 62с.

Судук І. І., Гуцол М. І. Латинська мова: методичні вказівки для виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 45 с.

Судук І. І., Гуцол М. І. Латинська мова: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 45 с.

ОК 13

Медіаосвітні технології

переглянути

Янишин, О. К.,  Стахмич Ю. С. Медіаосвітні технології : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 147 с. 

Малярчук, О. М.,  Мучка М. З., Мельник В. Д. Медіаосвітні технології : лабораторний практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 98 с.

ОК 14

БНД 1 Теорія та практика комунікації: Основи теорії мовної комунікації. Етика професійної комунікації

переглянути

Малик Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 123 с. 

Малик Г. Д. Основи теорії мовної комунікації: методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів". Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 94 с. 

ОК 15

Основи економічної теорії

переглянути

 

ОК 16

Основи прикладної лінгвістики

переглянути

Малик, Г. Д. Савчин Н. Б., Ріба-Гринишин О. М. Інформатика та прикладна лінгвістика: метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 32 с.

Стахмич, Ю. С.,  Мельник В. Д. Прикладна лінгвістика та інформатика: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 96 с.

Кісіль, М. В. Основи інформатики та прикладної лінгвістики: навч.-метод. комплекс. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. 19 с. 

ОК 17

Історія зарубіжної літератури

переглянути

Мельник О. М.  Історія зарубіжної літератури : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022.  75 с.

Мельник О. М., Романенко Н. В. Історія зарубіжної літератури: метод. вказівки до виконання самост. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 46 с. 

1.2 Цикл професійної підготовки

ОК 18

Основи теорії та практика перекладу з ОІМ (англ.)

переглянути

Стахмич Ю. С., Малик Г. Д. Основи теорії перекладу: конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 120 с.

Стахмич Ю. С., Малик Г. Д. Основи теорії перекладу : метод. вказ. для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 43 c. 

Малик Г. Д. Переклад ділового мовлення : навч.-метод. комплекс. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. 19 с.

ОК 19

Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ (англ.)

переглянути

1 курс

Янишин О. К. Сахневич І. А. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 153 с. 

Дзівідзінська, І. С. Практична фонетика (ПКУПМ) [Текст] : практикум для самост. та індивід. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 88 с. 

Дзівідзінська, І. С. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійська). Практична фонетика [Текст] : лабораторний практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 132 с. 

Дзівідзінська, І. С. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ (домашнє читання) [Текст] : практикум для практ., сам. та індив. роботи / І. С. Дзівідзінська, Х. І. Яковлюк.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 124 с. 

2 курс 

Янишин, О. К. Ковальчук О. Я. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ (англ.): метод. вказ. для вивч. дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 48 с. 

Ковальчук, О. Я. Янишин О. К. Олексин О. Р. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Education in Ukraine : метод. вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 53 с. 

3 курс 

Пристай С. М. Практичний курс усного та письмового мовлення основної іноземної мови (англійської) (V-VI семестри) : метод. вказівки до практичних занять для студентів спец. 035 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)". Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 70 с.

Пристай С. М. Англійська мова: практикум для самост. роботи. Ч. 1. 2-ге вид. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 130 с.

Малик Г. Д. Посібник з англійської мови = A Food & Shopping Tour. Ч. 5. 2-е вид. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. 158 с.

Малик Г. Д., Літовка Т. О. My Home: посіб. з англ. мови. Ч. 2. Івано-Франківськ : Факел, 2002. 127 с.

4 курс 

Романенко Н.В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (VII-VIII семестри): методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 03504 «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 60 с.

Annabell Clementine. Gold Experience. 2d edition. C 1 Advanced. Teacher’s Book UK: Pearson Education Limited, 2018.  217 p.

ОК 20

Науково-технічний переклад (англ.)

переглянути

 Каламбет, Я. І. Науково-технічний переклад= Scientific and technical translation : методичні вказівки до проведення лекційних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 70 с. 

ОК 21

БНД З Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз тексту. Редагування перекладу

переглянути

 Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз: практикум Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 76 с. 

Янишин О. К., Малик Г. Д. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз: методичні вказівки для виконання курсової роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 90 с. 

Малик, Г. Д., Якібчук М. В. Основи редагування перекладу: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 231 с.

ОК 22

Практика з прикладної лінгвістики

переглянути

 Малик Г. Д., Савчин Н. Б., Ріба-Гринишин О. М. Практика з прикладної лінгвістики: методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 32 с.

ОК 23

Перекладацька навчальна практика

переглянути

 Штогрин, М. В. Перекладацька практика : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013.  26 с.

ОК 24

Перекладацька виробнича практика

переглянути

 Штогрин, М. В. Перекладацька практика : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 26 с.

ОК 25

Атестаційний екзамен

переглянути

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

2.1. Цикл 1 Проф.-орієнтовані дисципліни

ВБ 1.1

Психологія

переглянути

 

ВБ 1.2

Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад

переглянути

Сокол, Г. Р. Німецька мова: метод. вказ. до самост. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 120 c.

Сокол Г.Р. Німецька мова для початківців. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 88 с.

Ріба-Гринишин О. М.,  Мучка М. З.Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька) : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.  48 с.

Мучка М. З.,  Сокол Г. Р.,  ПроцівГ. Ф. Німецька мова (Спецкурс з другої іноземної мови): методичні вказівки (практична та самостійна робота).  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 105 с. 

Коржак З.З. Німецька мова: Методичні вказівки. Практична та самостійна робота. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 137 с.

Павлик В. І.  Друга іноземна мова (практика мовлення та переклад). Підготовка до ЄВІ з німецької мови : методичні вказівки.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 67 с.

Гордій, О. М. Німецька мова: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011.  145 с.

Ріба-Гринишин, О. М. Друга іноземна мова (практичний курс і переклад) = Praktisches Deutsch : навч. посіб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. 75 с. 

Гордій, О. М. Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецька): метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи / О. М. Гордій, В. І. Павлик. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022.  43 с. 

ВБ 1.3

Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн.  Література німецькомовних країн

переглянути

 

2.2.1. Вибірковий блок додаткових загальних компетентностей (соціо-економічного та гуманітарного спрямування)

ВБ 1.4

Педагогіка

переглянути

 

ВБ 1.5

БНД 4 Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект.

переглянути

 

ВБ 1.7

Основи нафтогазової промисловості

переглянути

 

ВБ 1.6

Правознавство

переглянути

 

ВБ 1.8

Ділова англійська мова

переглянути

 

ВБ 1.9

Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі

переглянути

 

ВБ 1.10

Комп’ютерний переклад

переглянути

 

2.2.2. Вибірковий блок спеціальних компетентностей

ВБ 2.11

Практикум з письмового перекладу

переглянути

 

ВБ 2.12

Спеціалізований переклад 2. Переклад юридичної літератури. Художній переклад.

переглянути

 

ВБ 1.13

Виробнича практика (перекладацька)

переглянути

 

 

 

 

 

 

     

 

Інші спеціальності:

Рівень вищої освіти 

 

ОПП

Назва освітньої компоненти

Робоча програма

Методичні вказівки

НІМЕЦЬКА МОВА

БАКАЛАВР

05_051 Економіка бізнесу ЕК

07_072 Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування ФНА

 

Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням 

Переглянути

 

 

Коржак З.З. Ділова німецька мова [Текст] : навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 113 с.

Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  231 с.  (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник.  Івано-Франківськ: Факел, 2008.

 

БАКАЛАВР

24_242 Міжнародний готельно-туристичний бізнес МГТ

Друга іноземна мова (німецька)

Переглянути

Motive A1 – interaktive Digitale Ausgabe Digitalisiertes Kursbuch, Lektion 1–8 mit inte-grierten Audiodateien und interaktiven Zusatzübungen Kompaktkurs DaF Dr. Wilfried Krenn, Dr. Herbert Puchta ISBN 978-3-19-101880-1

Motive A1 – Digitale Ausgabe Digitalisiertes Arbeitsbuch, Lektion 1–8 mit integrierten Au-diodateien Kompaktkurs DaF Dr. Wilfried Krenn, Dr. Herbert Puchta ISBN 978-3-19-131880-2

Коржак З.З. Німецька мова: Методичні вказівки. Практична та самостійна робота – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 137 с.

Сокол Г. Р. Німецька мова для початківців. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 88 с.

Сокол Г. Р. Німецька мова: методичні вказівки до самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 120 с.

 

БАКАЛАВР

14_141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЕТ

Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням

Переглянути

 

Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник. Івано-Франківськ: Факел, 2008.

Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Довкола техніки [Текст]: Посібник з німецької мови. Івано-Франківськ:Факел, 2008. 214 с.

Сокол Г.Р. Німецька мова: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 135 с.

Сокол, Г. Р. Німецька мова [Текст] : метод. вказ. до самост. роботи / Г. Р. Сокол. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 120 с.

Коржак З.З. Німецька мова: Методичні вказівки. Практична та самостійна робота – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 137 с.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

БАКАЛАВР

Маркетинг

075-Маркетинг

ОК 03 -Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)

Переглянути

 

Клюфінська І. М. Французька мова: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. 120с. 

Снєжкіна В, Ф., Халупська Н. В. Практикум з французької мови. 

Колечко О., Крилова В. Французька мова для студентів. К.2003. 

Матвіїшин В.Г. Ховхун В.П. Бізнес-курс французької мови. К.: «Логос», 2001

Клюфінська І. М. Навчальний посібник з французької мови для студентів економічних спеціальностей, ІІ частина. ІФНТУНГ.2002.

Claude Bassi, Anne-Marie Sainlos. Administration.com.

Ressources NumériFos : Affaires.

Клюфінська І. М. Контрольні роботи. Методичні вказівки з французької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2003.

БАКАЛАВР

ОПП – Туризм

242-Туризм

ОК 04 – Друга іноземна мова (французька)

Переглянути

 

Клюфінська І. М. Французька мова для початківців. Конспект лекцій. ІФНТУНГ. 2024.

Клюфінська І. М. Французька мова для початківців. Методичні вказівки до практичних занять. ІФНТУНГ. 2024.

Крючков Г.Г., Мамотенко М.П. Прискорений курс французької мови. Київ 2002.

Berthet A. Daill E. Hugot C. Alter Ego+ A1. Méthode de français.  Hachette FLE

Клюфінська ІМКонтрольні роботиМетодичні вказівки з французької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2003.

Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов: Методичні вказівки.  Івано-   Франківськ: Факел, 2009.

УКРАЇНСЬКА МОВА

БАКАЛАВР

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Основи академічного письма

Переглянути

 

БАКАЛАВР

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Основи  академічного письма (ФН)

Основи академічного письма (ФНА)

Переглянути

 

 

Переглянути

 

БАКАЛАВР

101 ЕКО Екологія

Основи академічного письма

 Переглянути

 

БАКАЛАВР

121  Інженерія програмного забезпечення

Основи академічного письма

 Переглянути

 

БАКАЛАВР

123 Комп’ютерна інженерія

Основи академічного письма

Переглянути

 

БАКАЛАВР126 Інформаційні системи та технологіїОснови академічного письмаПереглянути 
БАКАЛАВР128 НІВОснови академічного письмаПереглянути 
БАКАЛАВР141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаУкраїнська  мова (за професійним спрямуванням) Переглянути 
БАКАЛАВР151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Основи академічного письма (АКП)

Основи академічного письма (АКС)

Основи академічного письма (ЕК)

Основи академічного письма (МЕ)

Основи академічного письма (СІ)

Переглянути

 

Переглянути

 

Переглянути

 

Переглянути

 

Переглянути

 
БАКАЛАВР152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаОснови академічного письмаПереглянути 
БАКАЛАВР171 Облік і оподаткуванняОснови академічного письмаПереглянути 
БАКАЛАВР191  Архітектура та містобудуванняОснови академічного письмаПереглянути 
БАКАЛАВР192  Будівництво та цивільна інженерія Основи академічного письмаПереглянути