Дисципліни, методичне забезпечення

Дисципліни кафедри Енергетичного Менеджменту та Технічної Діагностики

та навчальна література рекомендована до вивчення

(з гіперпосиланнями на джерела відповідних книг у електонній бібліотеці ІФНТУНГ)

 

Читати книги онлайн без ідентифікаційних даних у 

Читальні ONLINE Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

 

ерелік дисциплін, які читаються на кафедрі технічної діагностики і моніторингу

1

«Радіоелектроніка» - кредитів 3,  4 – семестр

Мета курсу В геодезичній практиці все ширше й ширше застосовуються радіо­електронні методи вимірювання. Це потребує від студентів майбутніх геодезистів як певних знань фізичних принци­пів функціонування електронних приладів так і певних навичок в роботі з ними.

Завдання вивчення дисципліни Предметом вивчення у дисципліні «Радіоелектроніка» є фізичні принципи функ­ціонування електронних пристроїв і електромагнітних методів вимірю­вань в геодезії.

2

«Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг» - кредитів 1,5,  7- семестр

Метою курсу є надання студентам основ теоретичних знань у галузі державного регулювання туристичних послуг. Завдання дисципліни – повне оволодіння студентами питання стан­дартизації, сертифікації та управління туристичними послугами, а також питаннями особливості ліцензування турис­тичної діяльності в Україні.

Завдання вивчення дисципліни Після вивчення курсу студенти отримують інформаційну основу в сфері стандартиза­ції, сер­тифікації та управління туристичними послугами, яка знадобиться їм для використання  у своїй професійній діяльності

3

«Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» - кредитів 2,5,  9 – семестр

Метою курсу У процесі переходу від централізованої планової економіки до роботи в умовах ринку якість стає важливою умовою успішної діяльності кожного під­приємства. Забезпечення технологічної безпеки обладнання, інструменту  інженерних мереж є однією  з умов ефективної роботи економіки країни, а технічна діагностика дає можливість забезпечити належну якість продукції за умови використання сучасного обладнання і новітніх технологій.

Завдання вивчення дисципліни Засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю і технічної діагностики матеріалів і виробів. Вивчення технічних засобів, технологій і чинних нормативних документів, стандартів пов’язаних з проектуванням, виробництвом  та забезпеченням якості систем нафтогазопостачання.

4

«Метрологія і стандартизація» - кредитів 1,5,  8 – семестр

Метою курсу  Вивчення є формування у майбутніх спеціалістів в галузі геодезії знань основних положень та визначень у сфері метрології, стан­дартизації, прийнятих в Україні, міжнародних одиниць вимірювання фізичних величин і їх похідних, про установлені правила передач одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань; мати загальну уяву про державну і міжнародну метрологію, стандартизацію, їх діяльність, нормативну базу та їх зв'язок в ком­плексному управлінні якістю продукції.

Завдання вивчення дисципліни Фахівець зобов'язаний більш кваліфіковано і ефективно використовувати стандартизацію державного метрологічного забезпечення з єдності і потрібної точності вимірювань при розкритті невідповідності результатів вимірювань, розв'язувати задачі підвищення їх точності орієнтуватися в рішеннях Держстандарту і міжнародних організацій з питань метрології і стандартизації на сучасному рівні.

5

«Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту» - кредитів -2, 8 – семестр

Метою курсу У подальшому навчанні і роботі на підприємствах нафтогазової галузі інженер зобов’язаний вирішувати складні питання, в тому числі і забезпечення безаварійної роботи бурового обладнання. Розв’язання таких питань на висо­кому професійному рівні неможливе без знань у галузі методів та засобів технічної діагностики матеріалів і виробів.

Завдання вивчення дисципліни Інженер повинен знати і вміти використовувати основні нормативні документи систем контролю якості для бурового обладнання та інструменту. Методи і засоби технічної діагностики і неруйнівного контролю для бурового обладнання і інструменту.  Методи оцінки фактичного технічного стану та прогнозування залишкового ресурсу для бурового обладнання та інструменту.

6

«Контроль якості зварювання» - кредитів – 1,5, 5-семестр

Метою курсу  Сучасні технологічні процеси виготовлення різного роду конструкцій в різних галузях народного господарства супроводжуються використанням різ­них способів зварювання. Вдосконалення або застосування нових способів з’єднань тільки частково вирішує проблему підвищення якості виготовлюваних конструкцій, навіть при добре відпрацьованій технології зварювання можливі різного роду дефекти, що призводять до зниження довговічності.

Завдання вивчення дисципліни Засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів і виробів. Вивчення технічних засобів, технологій та причин нормативних документів і стандартів пов’язаних з технічною діагностикою зварних з’єднань.

7

«Сучасні методи обробки інформації в інженерних дослідженнях» - кредитів -1,5, 10 –семестр

Метою курсу  Одне з центральних місць для виконання експериментальних досліджень в лабора­торних і промислових умовах займають завдання планування і аналізу результатів спосте­режень. Вирішення вказаних завдань неможливе без статис­тич­них методів обробки інформації за умов впливів випадкових збурень на об’єкт дослідження і наявності різних виробничих похибок.

Завдання вивчення дисципліни Студент повинен знати основні методи статистичної обробки інформації, процедури математичного моделювання з використанням нейронних мереж, принципи та підходи до обробки багатомірних даних і часових рядів.

8

« Основи забезпечення якості в нафтогазовій інженерії» - кредитів 1,0 , 10 - семестр

Метою курсу  Вивчення базових положень метрології, стандартизації і сертифікації, базових методів і приладів вимірювання технологічних параметрів і величин технологічних процесів видобутку нафти і газу, з метою кваліфікованого відбору і експлуатації технічних засобів вимірювання при  забезпеченні діючих вимог Дерстандарту України.

Завдання вивчення дисципліни Дати майбутнім спеціалістам знання з науково-методичної і організаційної основи стандартизації і сертифікації, структури та вимог до змісту нормативних документів: технічних умов і стандартів підприємств, організації менеджменту якості на підприємствах нафтогазової галузі, порядку проведення оцінки якісних параметрів нафтогазового обладнання і продукції.

9

«Основи забезпечення ефективного використання енергії» - кредитів 1,35,  9- семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; практичні рекомендації з технології та порядку проведення енергетичного аудиту, а також структури та порядку оформлення звітних документів за результатами аудиту; познайомити з шляхами підвищення енергоефективності діючих енергетичних установок та новими технологіями перетворення енергії; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної куль­тури студента.

Завдання вивчення дисципліни Знати основні способи отримання енергії та методи її перетворення; основні схеми систем тепло та електропостачання, характеристики основних груп споживачів електроенергії, системи управління енергетичними потоками; технологію проведення енергетичного аудиту та процедуру оформлення звіту за результатами його проведення; вимоги нормативних документів щодо якості енергії та послуг, процедури енергопостачання, економічності використання енергії; процедуру оцінки споживання енергоносіїв та структури енергетичних потоків; принципи відбору пристроїв, які застосовуються в процесі проведення енергетичного аудиту; методи обробки результатів енергетичного аудиту; організаційні основи проведення енергоаудиту.

10

«Екологічна стандартизація і сертифікація» - кредитів 3, 9- семестр

Метою курсу  Надання студентам основ теоретичних знань з екологічної стандартизації та сертифікації, суть якої полягає у встановленні таких взаємопов’язаних норм, правил і вимог на основі яких можна реалізувати широку програму захисту навколишнього середовища.

Завдання вивчення дисципліни Ознайомити майбутніх спеціалістів екологів з основоположними поняттями стандартизації і сертифікації. Навчити їх практично використовувати екологічні стандарти при подальшій роботі на підприємстві, з метою проведення його сертифікації. Доповнити професійну базу знань студентів головними міжнародними екологічними стан­дартами, які використовуються в Україні (ДСТУ серії ISO 14000, 9000).

11

 «Стандартизація» - кредитів 3, 3- семетр

Метою курсу  Одержання студентами знань про теоретико-прикладний характер стандартизації в Україні та за кордоном.

Завдання вивчення дисципліни Дати студентам грунтовні та систематичні знання про функції стандартизації у суспільстві; розкрити стан розвитку стандартизації в Україні та за кордоном; сформувати у студента вміння і навички складання, написання та оформлення професійних документів з опорою на стандарти; дати студентам знання про стандартизацію вимог до інформаційних видань.

12

«Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань та конструкцій нафтогазового господарства» - кредитів 3, 9- семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів і конструкцій нафтогазового господарства, ознайомити з пристроями, які застосовуються в процесі виконання завдань технічної діагностики  зварних з’єднань трубопроводів і конструкцій.

Завдання вивчення дисципліни  Дати знання з принципів відбору пристроїв, які застосовуються  в процесі виконання завдань технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів і конструкцій,  методики обробки результатів технічного діагностування, організаційні основи виконання технічної діагностики промислових об’єктів, структуру та вимоги нормативних документів в галузі технічної діагностики зварних з’єднань.

13

«Система управління якістю» - кредитів 2,5,  9- семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з по­будови, впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю в державних установах, закладах та підприємствах будь-яких форм власності; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни  Включає: поняття якості та показники якості; принципи управління якістю, відповідно до стандартів серії ISO 9001; науково-методичні і організаційні основи стандартизації та сертифікації; структуру та вимоги до змісту нормативних документів різного рівня: технічні регламенти, національні стандарти та технічні умови; організацію менеджменту якості; основні нормативні документи в сфері стандартизації та сертифікації, управління якістю продукції, процесів та послуг; процедури оцінки відповідності продукції, процесів та послуг.

14

«Нетрадиційні енергоресурси» - кредитів 3,  9 - семестр

Метою курсу  Опанування знаннями з питань загальної енергетики, енергопостачання, енерго­збереження; визначення ролі та місця в житті людства перетворення енергії, паливно – енергетичних ресурсів; ознайомлення з головними аспектами взаємодії об’єктів енергетики і навколишнього середовища; набути досвіду у виборі альтернативних, нетрадиційних джерел енергопостачання, розрахунку навантаження і споживання енергії, визначенні основних параметрів енергоносія. розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни  Полягає у  вивченні основних понять і принципів енерге­тики; принципах функціонування традиційної енергетики і паливно-енергетичного комплексу; основних видах і поняттях нетрадиційної енергетики (Геліоенергетика, вітроенергетика і мала гідроенергетика, біоенергетика);  застосуванні принципів енергетичного аудиту і менеджменту для нетрадиційної енергетики.

15

«Методи контролю стану робочих поверхонь» - кредитів 1,5, 7- семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з орга­нізації та проведення контролю стану робочих поверхонь обладнання та деталей технічного призначення, розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної і загальної культури студента.

 Завдання вивчення дисципліни  Полягає у засвоєнні основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю і технічної діагностики матеріалів, виробів та їх робочих поверхонь, вивченню сучасних технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів, пов’язаних із технічним, методичним, організаційним та кадровим забезпеченням якості технічних систем в нафтогазовій галузі.

16

«Основи метрології, стандартизації та контролю якості» - кредитів 4, 3 – семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації та проведення контролю якості нафтогазового обладнання і продукції;  розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни Включає: основи метрології і організацію метрологічної служби на Україні та за кордоном;  методи вимірювання різних параметрів технологічних процесів;  принцип вибору зразкової апаратури для градуювання і повірки промислових приладів і вимірювальних каналів; методи обробки результатів вимірювань, способи підрахунку і зменшення похибок вимірювань; науково-методичні і організаційні основи стандартизації та сертифікації; структуру та вимоги до змісту нормативних документів: технічні умови, стандарт підприємства; організацію менеджменту якості на підприємствах нафтогазової галузі; порядок проведення оцінки якісних параметрів нафтогазового обладнання і продукції.

17

«Енергоефективність та енергопланування» - кредитів 1,35,  9 – семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів підвищення ефек­тивності використання паливно-енергетичних ресурсів; практичні рекомендації з технології та порядку проведення енергетичного аудиту, а також структури та порядку оформлення звітних документів за результатами аудиту; познайомити з шляхами підвищення енергоефективності діючих енергетичних установок та новими технологіями перетворення енергії; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної куль­тури студента.

Завдання вивчення дисципліни  Включає: основні способи отримання енергії та методи її перетворення; основні схеми систем тепло та електропостачання, характеристики основних груп споживачів електроенергії, системи управління енергетичними потоками; технологію проведення енергетичного аудиту та процедуру оформлення звіту за результатами його проведення; вимоги нормативних документів щодо якості енергії та послуг, процедури енергопостачання, економічності використання енергії; процедуру оцінки споживання енергоносіїв та структури енергетичних потоків; принципи відбору пристроїв, які застосовуються в процесі проведення енергетичного аудиту; методи обробки результатів енергетичного аудиту; організаційні основи проведення енергоаудиту.

18

«Управління якістю у зварювальному виробництві» - кредитів 3,  6 - семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з управління якістю при виконанні зварних з’єднань металоконструкцій і елементів обладнання, розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

 Завдання вивчення дисципліни  Включає засвоєння основних понять і визначень та методики реалізації управління якістю зварювального виробництва; вивчення методик, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних з управлінням якістю зварювального виробництва.

19

«Методи та засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів» - кредитів 2,5, 6- семестр

Метою курсу  Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації і проведення неруйнівного контролю матеріалів та виробів стану технічного призна­чення; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної і загальної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни Засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів і виробів; вивчення сучасних технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів, пов’язаних із технічним, методичним, орга­нізаційним та кадровим забезпеченням якості технічних систем в нафтогазовій галузі.

20

«Науково-дослідна робота студентів» - кредитів 3,  9 – семестр

Метою курсу  Ознайомити студентів з основними відомостями про науку і наукову творчість, навчити їх методиці пошуку, накопичення і обробки наукової, науково-технічної інформації, планування і проведення експерименту, обробки і аналізу результатів досліджень, оформлення звітів.

Завдання вивчення дисципліни Студент  повинен знати загальні правила виконання науково-дослідних робіт, виконання дослідно-конструкторських робіт, методи планування експерименту і обробки даних досліджень, методику патентування результатів винахідницької діяльності.

21

«Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях»  для аспі­рантів 2-го курсу навчання з відривом від виробництва

Спецкурс даної дісципліни відідграє роль фундаментальної фізико-математичної бази сучасних інженерних дисциплін таких, як «Нафтогазовидобування» і «Моделювання процесів нафтогазо-видобування».

Метою курсу  це створення основної теоретичної підготовки аспірантів.

Завдання вивчення курсу є: ознайомлення із основними методами математичної фізики; вивчення спеціальних методів описування фізичних, технічних і природних об’єктів складної (фрактальної) структуи; ознайомлення із концепцією (парадигмою) детермінованого хаосу, із новою постанов­кою задач про прогноз поводження складних систем (наприклад, експлуатація нафтових і газових місцезнаходжень); ознайомлення із основами моделювання руху складних середовищ (ненью­тонівських рідин).