Конференції

 

Українська     English

Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток компетентності в публічному секторі: європейські стандарти та перспективи» 

International Scientific and Practical Conference

«The Competence Development in the Public Sector: European Standards and Prospects»

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток компетентності в публічному секторі: європейські стандарти та перспективи»

 

International Scientific and Practical Conference «The Competence Development in the Public Sector: European Standards and Prospects»

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Івано-Франківський  національний  технічний університет  нафти  і  газу

 

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток компетентності в публічному секторі: європейські стандарти та перспективи».

Конференція відбудеться в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30 вересня 2021 року в рамках реалізації україно-литовського проєкту «Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів з використанням методології дизайн-мислення».

 

Партнери

Каунаський технологічний університет, Литва;

Університет права і адміністрації в Жешові, Польща;

Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна;

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.

 

Основні наукові напрями конференції

1.        Використання методології дизайн-мислення у розвитку професійної компетентності публічних службовців.

2.        Технології використання природного і штучного інтелекту в публічному управлінні та адмініструванні.

3.        Розвиток освітньо-професійних програм  з публічного управління.

4.        Підвищення ефективності публічного управління: європейський досвід для України.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, експерти, викладачі, здобувачі наукових ступенів, слухачі магістратури, студенти, публічні службовці, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Місце проведення конференції: уточнюється.

Тривалість роботи: 10.00 – 16.00.

За підсумками конференції буде підготовлено збірник тез в електронному вигляді.

Учасники конференції одержать навчально-методичні матеріали з використання методології дизайн-мислення у розвитку професійної компетентності публічних службовців.

 

Умови участі у роботі конференції

Участь у конференції безкоштовна.

Для участі у конференції необхідно до 17 вересня 2021 року надіслати на електронну адресу conference.ihpdu.2021@gmail.com такі документи­­­:

1)       заявку на участь у конференції;

2)       тези доповіді.

Документи приймаються українською або англійською мовою. Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням. Редколегія залишає за собою право на рішення про відхилення тез доповідей, які не відповідають тематиці конференції чи вимогам до їх оформлення. Тези доповідей редагуватись не будуть, тому вся відповідальність за наданий матеріал покладається на авторів.

Витрати на проїзд та проживання учасникам конференції не компенсуються.

Детальніша інформація на веб сторінці конференції https://nung.edu.ua/department/instytut-humanitarnoyi-pidhotovky-ta-derzhavnoho-upravlinnya/konferentsiyi

 

Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток компетентності в публічному секторі: європейські стандарти та перспективи»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Місце роботи

 

Посада

 

Тема доповіді

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг тез у текстовому редакторі Word for Windows – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, інтервал – 1, кегель 14, абзацний відступ – 1 см.  Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип лапок – «», апостроф – (’), мова – українська або англійська. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

 

Зразок оформлення тез доповіді

Андрій Мазак, кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ

 

СТВОРЕННЯ ДИЗАЙН-ЛАБОРАТОРІЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

Текст доповіді. Посилання на джерело [1, с. 29].

Висновки та пропозиції до проєкту резолюції конференції.

 

Список використаних джерел

  1. Гречаник Б.В. Особливості формування та реалізації державної інноваційної політики: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2018. 90с.

  2. Орлів М.С. Розвиток людських ресурсів та організаційної культури в державних органах: використання методології дизайн-мислення. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2020. № 19. С. 76-81.


 


 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

Information announcement


Dear colleagues!

We invite you to take part in the International Scientific and Practical Conference «The Competence Development in the Public Sector: European Standards and Prospects».

The conference will be held at Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas on September 30, 2021, within the joint Ukrainian-Lithuanian project «Competence Development of Lithuanian and Ukrainian Public Sector Employees Using Design-Thinking Methodology».

 

Partners

Kaunas University of Technology, Lithuania;

University of Law and Administration in Rzeszów, Poland;

Chernihiv Polytechnic National University, Ukraine;

Borys Hrinchenko Kyiv University, Ukraine.

 

Papers are welcome in the following areas:

1. The use of design thinking methodology in the development of public servants’ professional competence.

2. Technologies for the use of natural and artificial intelligence in public administration and management.

3. Development of educational and professional programs on public administration.

4. Improving the efficiency of public administration: the European experience for Ukraine.

 

Scientists, experts, teachers, PhD students, master and bachelor students, civil servants, public organizations representatives and other interested persons are invited to participate in the conference.

 

Languages of the conference: Ukrainian, English.

Conference venue: to be specified.

Opening hours: 10.00-16.00.

Following the conference, a collection of abstracts will be prepared in electronic form.

The participants of the conference will receive educational and methodical materials on the design thinking methodology usage in the development of public servants’ professional competence.

 

Deadlines and Registration Fees

Participation in the conference is free of charge.

To participate in the conference it is necessary to send the following documents to the e-mail conference.ihpdu.2021@gmail.com from August 10 to September 17, 2021:

1) application for participation in the conference;

2) abstract of the report.

Documents are accepted in Ukrainian or English. The fact of the received documents must be confirmed by our message. The Editorial Board reserves the right to reject the abstracts that do not meet the theme of the conference or the paper requirements. The abstracts will not be edited, so the authors have all responsibility for the provided material.

Travel and accommodation expenses for conference participants are not reimbursed.

More information is on the conference website https://nung.edu.ua/department/instytut-humanitarnoyi-pidhotovky-ta-derzhavnoho-upravlinnya/konferentsiyi  

 

Application

to participate in the International Scientific and Practical Conference “The Competence Development in the Public Sector: European Standards and Prospects”

 

Full Name

 

Scientific degree, academic title (if any)

 

Institution

 

Position

 

Report Title

 

Phone

 

E-mail

 

 

Paper Requirements 

The author should submit a 2-4 pages long extended abstract of the report in Word text editor for Windows. The page margins – 2 cm overall, Times New Roman, 14 pt for the text, single space between lines, paragraph indent – 1 cm. Type of quotation marks – «», apostrophe – (’), language – Ukrainian or English.

If the text contains references to cited and used sources, they should be given at the end of the main text according to the alphabet under the heading «List of References». Style of citation: APA 6th ed. format.

 

Scheme for the extended abstract of the report construction

Andrii Mazak, PhD in Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor of the Public Administration Department,

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

ESTABLISHMENT OF DESIGN LABORATORIES FOR PUBLIC AUTHORITIES

 

The text of the report. Reference to the source [1, p. 29].

Conclusions and proposals for the conference resolution.

 

List of References

 

1.      Barrett, M. (2018). How schools can promote the intercultural competence of young people. European Psychologist, 23(1). 93-104. DOI: 10.1027/1016-9040/a000308

2.      Lin, L., Shadiev, R., Hwang, W. Y., & Shen, S. (2020). From knowledge and skills to digital works: an application of design thinking in the information technology course. Thinking Skills and Creativity, Vol.36, June 2020. DOI: 10.1016/j.tsc.2020.100646


    Програма