Вступнику

 
Освітні програми

Інженерія відновлюваної енергетики
бакалавр

Спеціальність 175 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Specialty 175 Metrology and information-measuring equipment)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Формування професійної компетентності фахівців в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, що спрямовані на здатність розв'язувати спеціалізовані завдання розроблення, проектування, виготовлення, монтування, експлуатування, технічного обслуговування, ремонтування та оновлювання систем вироблення, перетворення, зберігання та передавання енергії із використанням відновлюваних джерел та у комбінації із традиційними джерелами. Уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, спрямованій на створення умов для точного обліку, оцінки невизначеності вимірювання обсягів енергії у застосовних системах. Формування навиків з критичного мислення, комунікації, командної роботи та креативності на засадах понять сталого розвитку.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Фокус програми зроблено на формуванні фахівця, здатного розв'язувати задачі, пов'язані із розробленням, проектуванням та експлуатуванням систем відновлюваної енергетики та пов'язаних інформаційно-вимірювальних систем та пристроїв. Особливістю програми є поєднання інформаційно-вимірювальної техніки та енергетики для вирішення актуальних завдань у сфері традиційної та відновлюваної енергетики. Вибіркові освітні компоненти забезпечують належний рівень здобуття м'яких навичок: критичне мислення, креативність, комунікації та командна робота.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Випускники освітньої програми можуть працювати в ІТ-компаніях різного профілю, в наукових секторах вищих навчальних закладів, на підприємствах різних галузей економіки України.

Перспектива працевлаштування

Освітня програма «Прикладне програмування та обчислення» орієнтована на підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів), здатних формулювати і розв’язувати завдання, що пов’язані з моделюванням та програмною реалізацією моделей та систем технічного, соціального, економічного призначення та системи охорони здоров’я

Контактні дані

(доцент кафедри ІВТ) +38067-342-82-82, Цих Віталій Сергійович

Bachelor

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

бакалавр

Спеціальність: 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціальності 174 - «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв'язання задач розроблення нових, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об'єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сферою професійної діяльності бакалавра є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів y різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної і комп'ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Посади згідно класифікатору професій України. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 бакалавр спеціальності 174- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка підготовлений для таких посад:

 • технічний фахівець в галузі автоматизації
 • майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки
 • майстер служби (промисловість)
 • майстер лабораторії контрольно-вимірю-вальних приладів та засобів автоматики
 • майстер лабораторії метрології
 • технік з автоматизації виробничих процесів
 • технік з метрології
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • технік-програміст
 • технік-оператор електронного устаткування

Також є можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 174- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (освітньо-професійна програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”).

Перспектива працевлаштування

Вже на протязі багатьох років фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють в різних галузях промисловості не тільки України, але й близького та далекого зарубіжжя. Кожного року попит на спеціалістів з автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій зростає, що підтверджує державне замовлення по закінченню навчання в університеті. На даний час кафедра тісно співпрацює з ТОВ «Мікрол», ТОВ «Вотум», фірма «EMERSON», GE Digital, ТОВ «ДІДЖИТАП», Schneider Electric, ПрАТ «Нафтогазвидобування» енергетичного холдингу ДТЕК, фірмою «Valmet» (Фінляндія) і це сприяє в подальшому працевлаштуванні наших випускників. В лабораторіях використовується сучасне програмне забезпечення та обладнання провідних компаній, зокрема GE Digital, Allen-Bradley, Mitsubishi, Siemens, Emerson, Valmet, Мікрол, Schneider Electric.

Відомі випускники

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій не втрачає зв'язок із своїми випускниками та цікавиться їхніми професійними здобутками. https://nung.edu.ua/sites/default/files/2023-05/Випускники.pdf

Контактні дані

borynvs@ukr.net, к.т.н., доцент Борин Василь Степанович

Bachelor

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

бакалавр

Спеціальність: 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою програми «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за спеціальністю №151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у здобувача вищої освіти наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері, а також забезпечення конкурентних переваг на ринку праці у відповідній галузі. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань та практичної спрямованості результатів навчання на основі отриманих компетентностей.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

комп’ютеризовані системи управління та автоматики на основі концепції Industry 4.0, що належить до ІТ-галузі і відповідає наступним основним професіям (класифікатор професій ДК 003:2010 в поточній редакції від 15.02.2019): аналітик комп'ютерних систем, адміністратор системи, інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики; інженер з комп'ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, конструктор комп'ютерних систем, програміст системний, програміст прикладний, програміст (база даних), інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер із застосування комп'ютерів, інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування, інженер з керування й обслуговування систем, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп'ютерних програм, налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики).

Перспектива працевлаштування

підприємства різних галузей з автоматизованими і комп’ютеризованими виробничими процесами; підприємства з диспетчерським керуванням технологічними процесами (зокрема в нафтогазовій галузі); підприємства і фірми з розробки, виготовлення та впроваження апаратно-програмних засобів та комп’ютеризованих систем управління; підприємства і фірми з розробки, тестування та інтеграції програмного забезпечення в різних сферах IT-галузі; телекомунікаційні підприємства і фірми; дослідницькі лабораторії в I

Відомі випускники

 • Капустяк Володимир Миронович – головний інженер ТОВ «Мікрол» (м. Івано-Франківськ)
 • Безгачнюк Юрій Володимирович – координатор ІТ-академії ТОВ «Soft Serve»

Контактні дані

(Консультант)+390 (50) 373 01 33, к.т.н., доцент Николайчук Микола Ярославович

Bachelor

Системна інженерія – Інтернет речей

бакалавр

Спеціальність: 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей» базується на загальновідомих та спеціальних знаннях, результатах сучасних наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, комп’ютерні наук, комп’ютерної інженерії, автоматики і комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмування та орієнтує на актуальну спеціалізацію. Програма акцентується на розробці пристроїв інтернету речей, оснащення вбудованими комп'ютерами та сенсорами предметів побуту, систем управління рухомими об’єктами (WEB – орієнтованих), вузлів технологічних процесів, обробці інформації, що надходить із навколишнього середовища, її обміном, накопиченням і аналізом, з метою реалізації систем «розумне місто» та «розумний будинок».

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно включаються в Індустрію 4.0, що характеризується повністю автоматизованими виробництвами, на яких управління всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов, такий напрям стає дедалі актуальнішим.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Бакалавр з системної інженерії – це фахівець, який поєднує поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін (математики, фізики, електротехніки, алгоритмічних мов програмування і ін.) з вивченням професійно-орієнтованих дисциплін (теорія автоматичного керування, системний аналіз процесів управління, алгоритми та структури даних, сенсори та виконавчі механізми, розпізнавання та ідентифікація об'єктів, проектування інтернет речей і ін.), знання яких дозволяє створити промисловий (або Індустріальний) Інтернет Речей (Industrial Internet of Things, IIoT), який вважається ключовою технологією «Industry 4.0».

Перспектива працевлаштування

Випускники можуть займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на промислових підприємствах автоматизації, які впроваджують Індустрію 4.0 в різних галузях виробництва, в службах обслуговування інформаційних технологій.

Бакалаври з системної інженерії успішно працюють на посадах:

 • менеджерів програмних проектів;
 • адміністраторів інформаційних комп'ютерних систем та мереж;
 • інженерів з керування й обслуговування систем;
 • фахівців у сфері захисту інформації;
 • професіоналів в галузі обчислювальних систем;
 • розробників обчислювальних систем;
 • розробників смарт (“розумних”) пристроїв;
 • інженерів-робототехніків;
 • архітекторів “розумних” систем;
 • аналітиків даних.

Відомі випускники

 • Бабабла Андрій Миколайович – віце-президент ТОВ «Soft Serve»;
 • Курилів Ярослав Юрійович - віце-президент ТОВ «Soft Serve»;

Контактні дані

(Консультант)+380 (66) 208 25 55, к.т.н., доцент Скрипʼюк Ростислав Богданович

освітня програма

Компютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медецині

бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій за ОПП “Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні 

Більше інформації...

Сайт кафедри

технології в техніці та медицині”(bachelor's degree in information and measurement technologies under the OPP "Computerized information and measurement technologies in engineering and medicine")

Мета освітньої програми

Мета: Надати освіту в області інформаційно-вимірювальних технологій, нормативного та приладного забезпечення процесів технічної та медичної діагностики, що забезпечує широкий доступ до працевлаштування. Підготувати студентів із особливим інтересом у сфері діагностики у технічній та медичній областях з широким використанням сучасних комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. Обсяг знань та умінь передбачає можливість подальшого навчання з метою здобуття ступеня магістра.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Наші випускники можуть працювати, як на підприємствах пов’язаних з медичною сферою так і на підприємствах енергетичного комплексу. Вони можуть займати такі посади: професіонал з медичної фізики, інженер-електронік, інженер з технічної діагностики, інженер з керування й обслуговування систем, інженер з об'єктивного контролю, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер-дефектоскопіст.

Перспектива працевлаштування

Випускники можуть займати посади в підрозділах з обслуговування та ремонтом медичної апаратури, метрологічні підрозділи державних і приватних підприємств, підрозділи пов’язані проведенням неруйнівного контролю у різноманітних сферах господарства таких як нафтогазова-промисловість (діагностування нафтогазового обладнання, трубопроводів), сільське господарство (контроль цілісності обладнання при контролі якості і переробці зерна), контроль якості продукції, матеріалів, послуг, в тому числі у комунально-побутовій і туристичній сфері.

Відомі випускники

Нова програма. У 2023 р. оголошено перший набір

Контактні дані

+380974687903, в. о. завідувач кафедри ІВТ, проф. Середюк Орест Євгенович

Bachelor

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальної техніки (Bachelor of Information and Measurement Engineering)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета: підготовки бакалаврів, здатних до розв’язання задач розроблення та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, а також прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сфера діяльності майбутнього фахівця поширюється практично на всі галузі виробничої діяльності і сфери обслуговування держави, де необхідно здійснювати вимірювання і метрологічне забезпечення вимірювальних приладів. Студенти після завершення навчання забезпечуються робочими місцями на посадах: інженер з експлуатації та ремонту вимірювальних приладів, інженер із стандартизації та сертифікації, інженер з метрології, інспектор з контролю якості продукції, інженер з розроблення і експлуатації комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем і комплексів.

Перспектива працевлаштування

метрологічні підрозділи державних і приватних підприємств, в тому числі у Івано-Франківській області:

 • ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
 • ТзOВ «ЛЕОНІ ВаерінгСистемс УА ГмбХ»
 • АТ «Прикарпаттяобленерго"
 • АТ «Івано-Франківськгаз»
 • УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Відомі випускники

Нова програма. У 2020 р.оголошено перший набір

Контактні дані

+380974687903, завідувач кафедри МІВТ, проф. Середюк Орест Євгенович

Bachelor

Інженерія програмного забезпечення

бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення (Bachelor of Software Engineering)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», здатних формулювати та розв’язувати задачі та завдання, що пов’язані з розробкою, впровадженням та супроводом програмного забезпечення та програмних сервісів.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Професійна діяльність як фахівця з розробки інформаційного та програмного забезпечення рішень та сервісів у галузі інформаційних технологій, в тому числі веб-базованих та знання-орієнтованих. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК ДК 003:2010:

 • 2132 Професіонали в галузі програмування
 • 2132.2 Розробники комп'ютерних програм
 • 2132.2 Інженер-програміст
 • 2132.2 Програміст (база даних)
 • 2132.2 Програміст прикладний
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування

Перспектива працевлаштування

Місця працевлаштування: приватні українські та міжнародні ІТ-компанії, фрілансери, в ІТ та комп’ютерні відділи промислових підприємств різних форм власності, навчальні заклади, науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничо-комерційні, акціонерні та державні заклади.

Відомі випускники

http://surl.li/nqqcs

Контактні дані

+380975759022,, в.о. Завідувача кафедри ІПЗ Бандура Вікторія Валеріївна

Bachelor

Комп’ютерна інженерія
 

бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії (Bachelor of Computer Engineering)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій, що володіють мовами та технологіями програмування та апаратної реалізації ефективних рішень в галузі мережево-орієнтованих інформаційних технологій, ознайомлені з принципами командної роботи та володіють англійською мовою на рівні, достатньому для аналізу технічної документації.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Розробка та проектування технічних рішень в галузі комп’ютерних систем і мереж, розробка супутнього мережево-орієнтованого (в т.ч. web-орієнтованого) програмного забезпечення, проектування та адміністрування баз даних, розробка програмно-апаратних рішень а також тестування та оцінювання якості програмних і апаратних рішень.

Перспектива працевлаштування

 • Компанії з проектування, впровадження та налагодження комп’ютерних мереж, Інтернет-провайдери та провайдери зв’язку в т.ч. мобільного
 • Компанії з розробки програмно-апаратних рішень в ІоТ (Internet of Thinks)
 • Компанії з розробки програмного забезпечення
 • Компанії із супроводу програмного забезпечення

Відомі випускники

 • Гевка Ігор Ігорович - Розробник програмного забезпечення в компанії Facebook
 • Пашковський Богдан Васильович Software Engineer & Competence Lead компанії Perfectial
 • Білічак Тарас Євгенович - системний адміністратор ТОВ “Вайз-Сапорт”

Контактні дані

(Консультанат) +380980577088, Кропивницька Віталія Богданівна, доц.каф. КСМ

Bachelor

Інформаційні системи та технології
 

бакалавр

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій (Bachelor of Information Systems and Technology)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців здатних використовувати теоретичні й методологічні основи та інструментальні засоби створення інформаційних систем у різних галузях людської діяльності; розробка, моделювання, проектування інформаційного і програмного забезпечення систем обробки інформації сучасних інформаційно-комунікаційних систем.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів, гаджетів, різноманітної техніки та електронних пристроїв. Третє тисячоліття стало періодом постійної інтеграції інформаційних систем і технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Бурхливий розвиток інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами. Розвиток інформаційний технологій відбувається з такою швидкістю, що відчувається постійний брак фахівців цього профілю.

Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя, відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності.

Постійний розвиток інформаційних технологій призводить до необхідності адаптації. Для проектування інформаційних систем потрібна фантазія та здатність знаходити нові рішення.

Підготовка фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» передбачає вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; принципів оптимізації та моделей, методів прийняття рішень при створенні інформаційних систем різного призначення; інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення; технологій та методів проектування інформаційних систем; апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж.

Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

 • Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.
 • Розроблення проектів інформаційних систем.
 • Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації.
 • Упровадження проекту інформаційної системи на конкретному об’єкті.
 • Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.
 • Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційних технологій.
 • Дослідження у сфері інформатизації.
 • Проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

Перспектива працевлаштування

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Випускники спеціальності можуть  працювати аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, можуть проектувати і реалізовувати складні інформаційні системи та технології.

Термін навчання

4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Контактні дані

(Консультант)s.zikartyi@nung.edu.ua, Зікратий Сергій Вікторович, доцент кафедри ІТТС

Master

Інженерія програмного забезпечення

магістр

Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення (Master of Software Engineering)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері програмного забезпечення та інформаційних технологій, здатних приймати рішення щодо аналізу, розробки, провадження, експлуатації та супроводу програмних продуктів систем і програмно-апаратних комплексів в межах своєї компетенції, керувати проектними групами з розробки програмного забезпечення, в яких компетенція учасників не вища рівня бакалавра з програмної інженерії.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2132 Професіонал в галузі програмування
 • 2132.1 Наукові співробітники (програмування)
  • Молодший науковий співробітник (програмування)
  • Науковий співробітник (програмування)
  • Науковий співробітник-консультант (програмування)
 • 2132.2 Розробники комп'ютерних програм
  • Інженер-програміст
  • Програміст (база даних)
  • Програміст прикладний
  • Програміст системний

Перспектива працевлаштування

Працевлаштування в якості професіонала в галузі програмування (код 2132.1) у наукових, науково-дослідних та навчальних закладах на первинних посадах викладач вищого навчального закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант. Працевлаштування в якості професіонала в галузі програмування (код 2132.2) у IT-компаніях Івано-Франківська, України та Європейського Союзу, обчислювальних центрах, на підприємствах, організаціях, установах та закладах нафтогазової промисловості України та світу, а також в закладах інших сфер діяльності на посадах програміста, системного програміста, адміністратора баз даних, аналітика комп’ютерних систем, аналітика програмного забезпечення та мультимедіа.

Відомі випускники

Касьянчук Ігор Software Architect у SoftServen

Контактні дані

+380973376402, в.о. Завідувача кафедри ІПЗ Бандура Вікторія Валеріївна

Master

Комп’ютерна інженерія
 

магістр

Кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії (Master of Computer Engineering)
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Підготовка професіоналів у галузі комп’ютерних технологій, які володіють науковими методами та засобами, які застосовуються для інноваційних розробок в галузі мережево-орієнтованих інформаційних технологій, ознайомлені з принципами керування проектами та менеджменту командної роботи над проектами в галузі інформаційних технологій та володіють англійською мовою на рівні, достатньому для керування проектами на всіх етапах їх життєвого циклу, та організації командної комунікації в інтернаціональних командах.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Розробка та проектування інноваційних технічних рішень в галузі комп’ютерних систем і мереж, керування та організація процесу розробки мережево-орієнтованого (в т.ч. web-орієнтованого) програмного забезпечення, проектування та адміністрування баз даних та архітектури програмного забезпечення, аналіз даних з використанням алгоритмів машинного навчання та методів штучного інтелекту.

Перспектива працевлаштування

 • Компанії з проектування, впровадження та налагодження комп’ютерних мереж, Інтернет-провайдери та провайдери зв’язку в т.ч. мобільного
 • Компанії з розробки програмно-апаратних рішень в ІоТ (Internet of Thinks)
 • Компанії з розробки програмного забезпечення та супроводу
 • Компанії, що займаються аналізом даних

Відомі випускники

 • Гевка Ігор Ігорович - Розробник програмного забезпечення в компанії Facebook
 • Пашковський Богдан Васильович Software Engineer & Competence Lead компанії Perfectial
 • Каменецький Роман Олегович - Senior Developer компанії Car2Go

Контактні дані

(Консультанат) +380980577088, Кропивницька Віталія Богданівна, доц.каф. КСМ

Master

Прилади та системи неруйнівного контролю

магістр

Кваліфікація: магістр з приладів та системи неруйнівного контролю (master in instruments and non-destructive testing systems)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета підготовки магістрів – набуття компетентностей до професійної діяльності в області неруйнівного контролю та технічного діагностування нафтогазового і різноманітного технологічного обладнання, в тому числі у сфері виробничої діяльності, яка стосується визначення можливості і подальшої безаварійної експлуатації складних технологічних об’єктів, набуття навиків у сфері виготовлення та експлуатації приладів і систем медичної діагностики, в тому числі рентгенівських, комп’ютерних і магніторезонасних томографів.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сфера діяльності майбутнього фахівця стосується робота науковим співробітником на підприємствах і відомствах багатьох галузей виробничої діяльності де необхідний контроль технологічного обладнання з метою визначення можливості їх подальшої безаварійної експлуатації, а також інженером з налагодження й випробувань; інженером з об'єктивного контролю; інженером із стандартизації та якості. Такі фахівці знаходять також працевлаштування і в галузі виготовлення та експлуатації приладів і систем медичної діагностики, в тому числі і в закладах охорони здоров’я.

Перспектива працевлаштування

технічні, метрологічні і наукові підрозділи державних і приватних підприємств, в тому числі у Івано-Франківській області:

 • ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
 • ТзOВ «ЛЕОНІ ВаерінгСистемс УА ГмбХ»
 • АТ «Прикарпаттяобленерго"
 • АТ «Івано-Франківськгаз»
 • Карпатський ЕТЦ
 • ЕТЦ “Промтехдіагностика”
 • УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Відомі випускники

 • Ханас Любомир Петрович, випускник 1999р., заступник директора з технічних питань ПАТ “Промтехдіагностика”, м. Івано-Франківськ.
 • Векерик Віталій Володимирович, випускник 2000р., кандидат технічних наук, співробітник фірми контролю промислового обладнання “Bytest s. r. l. TUV sud”, Італія.
 • Карпаш Максим Олегович, випускник 2004р., доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Контактні дані

+380974687903, завідувач кафедри МІВТ, проф. Середюк Орест Євгенович

Master

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

магістр

Кваліфікація: магістр з інформаційно-вимірювальної техніки (Master of Information and Measurement Engineering)

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета: підготовки магістрів, набуття компетентностей в розробленні та дослідженні засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювання, вимірювальних систем, мір та еталонів, стандартних зразків), у використанні інформаційних технологій для валідації методик дослідження, автоматизації метрологічної діяльності, розробленні та гармонізації нормативних документів, пов’язаних з областю вимірювань та їх практичним використанням, у застосуванні інформаційні технології при створенні програмного забезпечення еталонних і робочих засобів вимірювань, у проведенні процесів випробування, повірки та калібрування вимірювальної техніки.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сфера діяльності майбутнього фахівця: робота науковим співробітником в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки; інженером з метрології; інженером з налагодження й випробувань; інженером з об'єктивного контролю; інженером із стандартизації та якості.

Перспектива працевлаштування

метрологічні підрозділи державних і приватних підприємств, в тому числі у Івано-Франківській області:

 • ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
 • ТзOВ «ЛЕОНІ ВаерінгСистемс УА ГмбХ»
 • АТ «Прикарпаттяобленерго"
 • АТ «Івано-Франківськгаз»
 • УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Відомі випускники

 • Павлів Тетяна (випуск 2018р) – інженер 2категорії. з контролю систем обліку газу у службі газовимірювань та метрології Богородчанського ЛВУМГ
 • Витвицький Андрій (випуск 2009 р) - національний метрологічний інститут (NMI) Естонії, представник Естонії в підкомітеті Тиск (TC-M Subcommittee Pressure) технічного комітету Маса і дотичні величини (The Technical Committee of Mass and Related Quantities (TC-M)) Європейської асоціації національних метрологічних установ EURAMET
 • Вістовський Володимир (випуск 2008) – керівник випробувального центру Науково-виробничого колективного підприємства "Стандарт-Сервіс".

Контактні дані

+380974687903, завідувач кафедри МІВТ, проф. Середюк Орест Євгенович

Master

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

магістр

Спеціальність: 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програм орієнтована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за рівнем - магістр у галузі автоматизації та приладобудування, здатних: проектувати розподілені (web-орієнтовані) системи управління процесами, об’єктами і підприємствами нафтогазової і ін. галузей промисловості; розв’язувати складні задачі у сфері професійної діяльності, що передбачають організацію і проведення наукових досліджень; приймати рішення та організовувати процеси управління у складних технічних і організаційних системах; керувати навчальним процесом та опановувати новітні методи організації й проведення занять.

Програма розроблена з урахуванням можливості продовження навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сфера діяльності майбутнього магістра з комп’ютеризованих систем управління та автоматики – науково-дослідні установи, проектні організації, навчальні заклади і ін.. Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором професій України (ДК 003:2010 від 15.02.2019 року), а саме: науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник; викладач; інженер з автоматизованих систем керування виробництвом І категорії; інженер з налагодження й випробувань ІІ категорії, професіонал в галузі технічних наук, професіонал в галузі обчислень (комп'ютеризації), розробник обчислювальних систем, розробник комп'ютерних програм, професіонал в інших галузях комп'ютеризації, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій, інженер-електрик

Перспектива працевлаштування

Перспектива працевлаштування: науково-дослідні установи, проектні організації та підприємства різних галузей промисловості, які впроваджують концепцію Industry 4.0 (розробка проектів зі створення розподілених (web-орієнтованих) систем управління процесами, об’єктами та підприємствами на базі новітніх апаратно-програмних засобів і ін.), ІТ - компанії (участь в проектах з розробки програмних продуктів для контролерів і ін.), навчальні заклади (1-3 рівнів) різних форм власності (викладач) і ін.

Відомі випускники

 • Веркалець Іван Дмитрович – технічний директор ТОВ «Coax Soft Ware Ukraine» (м. Івано – Франківськ).

Контактні дані

+380 (50) 338 88 18, завідувач кафедри ІТТС, проф. Заміховський Леонід Михайлович

Master

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

магістр

Кваліфікація: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Master of Automation and Computer Integrated Technology).

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації. Підготовка фахівців за даною ОПП пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на сучасній технічній базі, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів. Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем. Діяльність фахівця включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних організацій. До основних функціональних обов’язків випускника за даним фахом відносять: участь у розробці автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації шляхом застосування сучасних засобів комп’ютерних технологій; виконання проектних та монтажних робіт систем автоматизації та їх налагодженні; виконання ремонтних робіт, а також участь у наукових дослідженнях в галузі вдосконалення автоматизованих систем.

Програма розроблена з урахуванням можливості продовження навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Випускники даної ОПП - це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках: - практичне застосовування сучасних методів теорії автоматичного керування, та штучного інтелекту для розроблення автоматизованих систем управління технологічними процесами та об’єктами; - проектування та впровадження високонадійних систем автоматизації та їх прикладного програмного забезпечення, для реалізації функцій управління та опрацювання інформації на основі сучасних положень теорії надійності, функціональної безпеки програмних та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в складних системах; - проектування і експлуатація складних АСУ ТП побудованих на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів вітчизняного та зарубіжного виробництва; - професійне використовування спеціального програмного забезпечення для розробки комп’ютерно-інтегрованих систем управління та програмно-технічних комплексів на базі промислових контролерів, засобів людино-машинного інтерфейсу і промислових мереж; - застосування на практиці поглиблених знань спеціального математичного інструментарію для математичного моделювання та ідентифікації процесів, обладнання, засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробування та керування складними організаційно-технічними об’єктами та системами з використанням сучасних технологій проведення наукових досліджень. Випускник може займати такі посади: майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки; начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом; головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації; головний фахівець з автоматизованих систем керування; головний фахівець з автоматики; начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики; Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер із застосування комп'ютерів; науковий співробітник (галузь обчислень); науковий співробітник (галузь інженерної справи); інженер із впровадження нової техніки й технології; викладач закладу вищої освіти; викладач закладу фахової передвищої освіти

Перспектива працевлаштування

Висококваліфіковані фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють в багатьох галузях промисловості та науково-проектних організаціях і попит на них постійно зростає, що підтверджує замовлення по закінченню навчання в магістратурі. На даний час кафедра тісно співпрацює з ТОВ «Мікрол», ТОВ «Вотум», фірма «EMERSON», GE Digital, ТОВ «ДІДЖИТАП», Schneider Electric, ПрАТ «Нафтогазвидобування» енергетичного холдингу ДТЕК, фірмою «Valmet» (Фінляндія) і це сприяє в подальшому працевлаштуванні наших випускників. В лабораторіях використовується сучасне програмне забезпечення та обладнання провідних компаній, зокрема GE Digital, Allen-Bradley, Mitsubishi, Siemens, Emerson, Valmet, Мікрол, Schneider Electric.

Відомі випускники

Контактні дані

andrii.lahoida@nung.edu.ua, , в.о. завідувача кафедри - к.т.н., доцент Лагойда Андрій Іванович