Юрчишин Володимир Миколайович

Юрчишин Володимир Миколайович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”

Кваліфікаційний рівень

Інженер-електромеханік

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Професор, Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Застосування елементів штучного інтелекту в нафтогазовій галузі, формування баз знань в нафтогазовій предмерній області та розробка відповідних експертних систем.

Державні нагороди

Почесна грамота НАК ,,Нафтогаз України” 9 вересня 2001 р.

Почесна відзнака ІІІ ступеня  НАК ,,Нафтогаз України” 12 вересня 20014р.,

Грамота АТ ,,Укрнафта “ вересень 2007 р.,

Почесна відзнака ,,Кращий науковевець року” Івано-Франківської ОДА та обласної ради 2008 р.,

Почесна грамота МОН України

Навчальна робота

“Основи програмної інженерії, ”Групова динаміка та комунікації”, ”Моделювання ІТ-інновацій”, ”Спецкурс керівника”, ”Інтелектуальні інформаційні системи на основі знань”, ”Інтелектуальні інформаційні сервіси»”, ”Формальні методи програмної інженерії, ”Математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення процесів підтримки прийняття рішень”, ” Філософія інформаційних технологій та програмної інженерії ”, Науково-дослідний практикум з розробки та прийняття рішень

Наукова діяльність

Навчально-методичні посібники з грифом МОН України:  

Юрчишин В.М. Iнформатика, програмування i ЕОМ – навчальний посібник. -К.: НМК ВО, 1991.-224с.

 Збірник професійно-орієнтованих задач для підготовки інженерів-економістів– навчальний посібник / М.О. Данилюк, В.К. Орлова, В.М. Юрчишин  - К.: НМК ВО, 1992.-204с.

Мартинюк Т.А., Юрчишин В.М. Розрахунок машин для будівництва магістральних трубопроводів – навчальний посібник. –К.: НМК ВО, 1994 .-92с.

Інші методичні матеріали

 Юрчишин В.М.  Основи програмної інженерії: Конспект лекцій.- Івано-Франківськ: Факел, 2012.- 222с.  

Юрчишин В.М., Піх В.Я.  Моделювання процесу розробки програмного забезпечення: конспект лекцій.- Івано-Франківськ: Факел, 2015.- 74с. МВ 02070855 – 1794 -2015

 Юрчишин В.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання ІТ-інновацій» для магістрів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки.121– «Інженерія програмного забезпечення»,– Івано-Франківськ : Факел 2018. – 24с.

Юрчишин В.М., Гобир Л. М Групова динаміка і комунікації: методичні вказівки для практичних робіт і самостійної роботи / Юрчишин В.М, Гобир Л. М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 107 с.

Юрчишин, В. М. Безпека програм та даних : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / В. М. Юрчишин, М. С. Пасєка, Т. Р. Стисло. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 c.

Тези та матеріали конференцій-

В.М. Юрчишин  Аналіз формування концепції ІТ- інноваційного розвитку нафтогазовидобувних  підприємств.// Тези доповіді на IV Всеукраїнській науко-практичній конференції молодих вчених і студентів “ Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості ”. Івано – Франківськ. 10 – 11 жовтня 2019 р., С.  87 – 89.

В.М. Юрчишин, І.І. Москвин, О.М. Горсткін Формування корпоративної стратегії нафтогазовидобувних підприємств : матеріали IV Всеукраїнської науко - практичної конференції молодих вчених і студентів [“ Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості ”]. Івано – Франківськ. 10 – 11 жовтня 2019 р.- С. 162 – 163.

Юрчишин В.М., Лютак І.З., Шекета В.І., Романишин Ю.Л.  Моделювання ІТ-інновацій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019 –  108с. [Електронний ресурс]

Юрчишин В.М., Проблеми підготовки спеціалістів вищої кваліфікації в області інформаційних технологій. // Тези доповіді на  міжнародній науковій інтернет-конференції ["Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 48) " / Збірник тез доповідей: випуск 48 ], (Тернопіль, 12 травня 2020 р.).. – 2020. – С. 85.-87.

Юрчишин В.М. Сич В.В, Юрчишин В.М., Перспективи застосування шаблонів моделей інноваційних технологій для викладання іноземних мов // Тези доповіді на  міжнародній наукововій інтернет-конференції ["Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" / Збірник тез доповідей: випуск 49 ], (Тернопіль, 10 червня 2020 р.).. – 2020. –         С. 35.-39.

Петришин Р.І., Юрчишин В.М. Аналіз інновації в розробці веб-додатків. // Тези доповіді на міжнародній науковій інтернет-конференції ["Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 48) " / Збірник тез доповідей: випуск 53 ], (Тернопіль, 16 листопада 2020 р) ... – 2020. –  С. .72-74с.

Боднарчук О.Р., Юрчишин В.М. Особливості використання мікросервісів при побудові веб-застосунків. // Тези доповіді на міжнародній науковій інтернет-конференції ["Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 54) " / Збірник тез доповідей: випуск 53 ], (Тернопіль, 10 грудня 2020 р) ... – 2020. –  С. 12-14.

Вибрані публікації

Монографії: Юрчишин В.Н. О возможности использования теории категорий для управления жизненным циклом нефтегазового месторождения //Моногррафия. Трубопроводные системы энергетики: Управление развитием и функционированием. –Новосибирск : Наука, Сибирское  отделение РАН.-2004.- С.200-210.

Юрчишин В.М.,. Інформаційне моделювання нафтогазових об’єктів: монографія /  В.М. Юрчишин В.М., В. І. Шекета, О.В. Юрчишин - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 -192с.  

Вовк Р.Б. Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень: монографія / Р.Б. Вовк, О.Ф. Козак, В.І. Шекета, В.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 – 208c. ISBN 978-966-694-278-7

Статті:  Бестильний М.Я., Козак О.Ф., Юрчишин В.М. Формальні основи комп’ютерної інтерпретації геофізичних досліджень свердловин / Науковий вісниик Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.-№3(33).- Івано-Франківськ.- 2012р.- С.172-182.

Яцишин М.М., Юрчишин В.М., Процюк В.Р. Інформаційно-категоризаційна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області / Нафтогазова енергетика №1(17).- Івано-Франківськ .- 2012.- С.16-26.

Юрчишин В. М. ,Методологічні підходи щодо оцінки якості програмного забезпечення для об’єктів нафтогазового комплексу.// Методи та прилади контролю якості.-Івано-Фран­ківськ: №2(45)- 2020 .- С. 40-57.

Контакти