Яремак Ірина Ігорівна

Яремак
Alma mater

ІФНТУНГ

Спеціальність

Електротехнічні системи електроспоживання

Кваліфікаційний рівень

магістр з відзнакою,  кваліфікація – магістр з електротехнічних систем електроспоживання.

Науковий ступінь

кандидат технічних наук, 2019 р.

Місце роботи, посада

Доцент кафедри ЕЕМ

Наукові інтереси

1.  Сучасні тенденції та особливості розвитку інтелектуальних (smart) систем керування в електроенергетиці.

2. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводів з метою підвищення енергоефективності та надійності їхнього функціонування.

Загальна інформація

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. викладач-стажист каф. ЕП і ЕО ІФНТУНГ – 2004-2005р.

2. асистент каф. ЕП та ЕО ІФНТУНГ – з 2005 р.

3. доцент каф. ЕЕМ ІФНТУНГ - з 2019 р.

Освіта

1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2004, магістр з відзнакою,  кваліфікація – магістр з електротехнічних систем електроспоживання.

Тема магістерської роботи: «Аналіз методів та засобів покращення показників якості електроенергії в електротехнічних установках промислових підприємств», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Михайлів М. І., кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств факультету автоматизації та електрифікації ІФНТУНГ.

2. Навчання в аспірантурі (2007-2010р.) з відривом від виробництва за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» при кафедрі електропостачання та електрообладнання промислових підприємств ІФНТУНГ.

Тема кандидатської дисертації: «Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних станцій магістральних нафтопроводів». Науковий керівник - завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки ІФНТУНГ, доктор технічних наук, професор Костишин В.С.

Вчені ступені, роки присвоєння - кандидат технічних наук, 2019р.

Стажування:

1.Бурштинська теплова електростанція ПАТ «ДТЕК Західенерго», м. Бурштин Івано- Франківської області в період з 27.11.2017р. – 27.12.2017 р. (наказ №351/4 від 21.11.2017 р.), довідка про підвищення кваліфікації № 138 від 28.12.17 р.
 Тема: "Оптимізація режимів роботи електроприводу насосів цеху".

2. 03.09.2019 - 20.09.2019р. науково - педагогічне стажування (м. Шах-Алам, Малайзія) в Центрі підготовки інструкторів та підвищення кваліфікації (Centre for Instructor and Advanced Skill Training (CIAST)) в рамках Малазійської програми технічного співробітництва за напрямом «Промислові електричні мережі та керування двигунами змінного струму» (The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) for a course on “Industrial electrical wiring & AC motor control technology”). Сертифікат - MTCP/655/2019 від 20.09.2019р.

3. 02.07.2020 р. - 02.10.2020 р. дистанційне стажування в м. Ченстохово, Республіка Польща (Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa, Republic of Poland) в рамках Європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Electrical engineering), загальним обсягом 180 годин з 02.07.2020 р. по 02.10.2020 р. Сертифікат  КРК 20/10/42 від 02.10.2020р.

Науково-професійний досвід

Протягом 2012-2015 рр. брала участь у науково-дослідній програмі з розвитку нафтогазового комплексу України, яка базується на результатах держбюджетних робіт, а саме: «Науково-методичні основи діагностування та управління у нафтогазовій промисловості для оптимізації витрат енергоресурсів» (ДР № 0107U001560), «Підвищення енергоефективності та надійності функціонування електротехнічних комплексів нафтової і газової промисловості» (ДР № 0110U005845) та «Підвищення енергоефективності систем енергозабезпечення діючих бурових установок та насосних агрегатів  магістральних нафтопроводів» (ДР № 0113U001102);

03.01-05.01 2012р навчання за програмою «Організація міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)»;

2013-2014 розробила методику, програмне забезпечення та моделі для багатоцільової оптимізації режимів роботи електроприводних магістральних насосних агрегатів, яку прийнято до впровадження в філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» (акт впровадження від 23.05.2014 р.), що дозволило зменшити затрати на електроенергію та собівартість ремонтно-профілактичних робіт;

червень 2016 брала участь у проведенні натурних параметричних випробувань фактичного стану електроприводного насоса НМ 3600-230 у випробувальній лабораторії АТ «Сумський завод ”Насосенергомаш”», м. Суми, (Україна).

Навчальна робота

На кафедрі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки забезпечує викладання дисциплін:

«Керування системами електропостачання»

«Основи монтажу та експлуатації електрообладнання»

«Теоретичні основи електротехніки»

«Електроосвітлювальні установки»

Наукова діяльність

Теми дисертацій, місце захисту

22.11.2018р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на тему «Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних станцій магістральних нафтопроводів» у спеціалізованій вченій раді Д 20.052.03 при ІФНТУНГ.

Ідентифікатор ORCID 0000-0002-0698-0367

Scopus   57196472285  

Web of Science Researcher ID F-2901-2019

Google Scholar    Iryna Yaremak – Ірина Яремак

Наявність сертифікату рівня знань англійської мови В2 і вище

Володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate (В2). Сertificate Nr KJ-A Nr. 11/0419 від 11.04.2019р. Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa, Republic of Poland.

Інтелектуальна власність:

1. Авторське право на твір: «Яремак І. І. Оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних агрегатів за критеріями режимної надійності». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89484 від 06.06.2019р.

2. Авторське право на твір: «Яремак І. І., Костишин В.С. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції».  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93442 від 25.10.2019р.

Вибрані публікації

Загальна кількість друкованих праць:

55 публікацій, з них 37 наукового (в т.ч. 2 статті, які внесені до наукометричної бази Scopus; 5 статей, які внесені до наукометричної бази Index Copernicus; 7 у фахових виданнях), 16 навчально-методичного характеру та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 1 – методика, 3  - державні науково-дослідні програми.

 

Вибрані публікації

Основні наукові праці:

1. Яремак І. І., Костишин В. С.  (2020) Керування режимами електрогідравлічного комплексу на підставі системного підходу. Науковий вісник НЛТУ України,  т. 30. №3, 83-88. Web site of journal:  https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/2181. Фахове видання, включене до наукометричної бази Index Copernicus.

2. Яремак І. І., Костишин В. С., Бацала (2020). Ієрархічна система оптимізації усталених режимів роботи електроприводних насосних станцій на ділянці магістрального нафтопроводу. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 1(120), 151-159. Web site of journal: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/index.php. Фахове видання, включене до наукометричної бази Index Copernicus.

3. Kostyshyn, V.S., Yaremak, I.I., P. O. Kurliak (2019). Creation of object-oriented model of centrifugal pump on the basis of electro-hydrodynamic analogy method. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 72–79. Web site of journal: http://nvngu.in.ua/index.php/en/. Фахове видання, включене до наукометричної бази SCOPUS.

4. Яремак І.І. (2019) Оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних агрегатів за критеріями режимної надійності. Методи та прилади контролю якості, 1(42), 24–32. Web site of journal:  http://mpky.nung.edu.ua/index.php/mpky. Фахове видання.

5. Яремак І. І., Костишин В. С. (2018). Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 1(108), 15-21. Web site of journal: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2018_1_15-1_2018.pdf. Фахове видання, включене до наукометричної бази Index Copernicus.

6. Kostyshyn, V.S., Yaremak, I.I. (2017) Mathematical model of reliability and efficiency of pumping unit of an oil. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5(161), 62-68. Web site of journal: http://nvngu.in.ua/index.php/en/. Фахове видання, включене до наукометричної бази SCOPUS.

7. Яремак І.І., Костишин В. С., Костишин А. В. (2017). Розрахунок показників енергоефективності режимів роботи нафтоперекачувальної станції, обладнаної відцентровими насосами зі синхронним електроприводом. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 166-170. Web site of journal: https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal. Фахове видання, включене до наукометричної бази Index Copernicus.

8. Костишин В. С., Яремак І.І. (2017). Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 1(62), 50-60. Web site of journal: http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr. Фахове видання.

9. Яремак І.І. (2012). Задачі вибору оптимальних режимів роботи нафтоперекачувальних станцій з позицій системного підходу. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1, 62-65. Web site of journal: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/issue/archive . Фахове видання.

10. Яремак  І.І. (2019) Аналіз перспектив застосування частотно-керованих електроприводних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій. Актуальні задачі сучасних технологій : тези доп. ІІI міжнар. наук.-техн. конф. молод. учених та студ., м. Тернопіль, 27–28 лист. 2019 р., 32–33. Web site of Conference: http://tntu.edu.ua/?print=uk/news/3921

11. Костышин В. С., Яремак И. И., Басараб Р. Н. (2016) Многоцелевая оптимизация работы регулируемых электроприводных насосных агрегатов. Трубопроводный транспорт – 2016 : материалы ХІ междунар. учебно-научно-практ. конф. г.Уфа, 24-25 мая 2016 г. Уфа, 2016, 365–366. Web site of Conference: https://pandia.ru/text/80/577/21422.php .

12. Ya.V.Batsala, I.V.Hlad, I.I.Yaremak, O.I.Kiianiuk Mathematical model for forecasting the process of electric power generation by photoelectric stations  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 111 - 116. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/111  SCOPUS

Основні методичні праці:

1. Яремак І. І. Основи монтажу і експлуатації електрообладнання: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 155 с.

2. Яремак І.І. Програма та проведення науково-дослідницької практики магістра, Методичні вказівки. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 19 с.

3. Основи науково – дослідної роботи: Практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

4. Керування системами електропостачання: Практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с.

5. Електроосвітлювальні установки: Практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.

Контакти