Янишин Ольга Каролівна

Додаткова інформація
Янишин Ольга Каролівна
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника

 

Спеціальність

«Англійська та німецька мови»

 

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

 

 

 

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

 

Місце роботи, посада

Доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

 

 

Наукові інтереси

Медіаосвіта / медіадидактика / TESOL/ переклад / вища школа

 

 

Державні нагороди

 

 

Загальна інформація

Закінчивши з відзнакою Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника працювала вчителем англійської мови ЗОШ № 21 м. Івано-Франківськ (категорія вища), екскурсоводом-перекладачем у Музеї безумовної капітуляції фашистської Німеччини у війні 1941–1945 років, методистом-перекладачем СП «Діло» при ГО «Меморіал», синхронним перекладачем у першій прикарпатській телекомпанії "40 Канал", викладачем курсів англійської мови українсько-канадського підприємства «МБЕРІФ-БІЗНЕС-ЦЕНТР», асистентом кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ, викладачем кафедри теорії та практики перекладу ІФНТУНГ. У 2012 р. в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ)  захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій» за спеціальністю 13.00.04  - теорія та методика професійної освіти.

 

Навчальна робота

Лекційно-практичні курси:

  1. Педагогіка вищої школи та методика викладання іноземних мов і перекладу у ЗВО
  2. Педагогіка
  3. Англійська мова засобів масової інформації

Практичні курси:

  1. Практичний курс усного та письмового мовлення ОІМ (англ.)
  2. Медіаосвітні технології

 

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів поєднує формування медіаграмотності та критичного мислення здобувачів освіти, застосування медіаосвітніх технологій для викладання іноземних мов та фахових дисциплін у вищій школі та дослідження особливостей перекладу у парі мов англійська/українська 

 

ORCID.iD 0000-0003-2539-7406

Scopus Author ID: 57396402800

Olha Yanyshyn - Web of Science Core Collection  Web of Science ResearcherID: ISU-9182-2023

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_22JF5AAAAAJ&hl=uk

 

 

Вибрані публікації

Янишин О. К., Стахмич Ю. С., Романенко Н. В. Російсько-українська війна у контексті міжнародної медіаосвіти (на матеріалах освітньої мережі газети The New York Times). European Humanities Studies/Europejskie Studia Humanistyczne. 2023. № 1.  С. 121–138.

Kuchyk, H., Nazarchuk, O., Siroshtan, T., Yanyshyn, O., & Sternichuk, V. (2023). The place and role of political advertising in the system of manipulative technologies: the linguistic dimension. Amazonia Investiga, 12(64), 315-322. https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.33 (Web of Science)

Григошкіна Я. В., Яненко І. В., Янишин О. К. Сучасні технології викладання іноземних мов: аналіз технологій для забезпечення ефективної індивідуальної освіти. Академічні візії, 2023. Вип. 21. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8143262 (Категорія Б).

Корольова Н. Л., Стрелок Н. В., Янишин О. К. Міжкультурна комунікація як основа вивчення іноземних мов у філологічному контексті. Вісник науки та освіти. Серія : філолологія, культура, мистецтво, педагогіка, 2023. Вип. 7. С. 572581. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-7(13)-572-581 (Категорія Б).

Yanyshyn O. Massenmedien im Fremdsprachenunterricht über den Krieg in der Ukraine. Германістика в трансккультурній перспективі = Germanistik in transkultureller Perspektive : Матеріали XXХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2023 р.). Львів : ПАІС, 2023. С. 179181. URL: https://cutt.ly/6wWGX0x3. ISBN 978-617-7694-57-0.  

Янишин О. К., Зуєва Х. О. Астрономічні терміни в науково-популярній літературі для різних вікових групп.  Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). Вип. 4.  С. 163–167. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-2/31.   

Янишин О. К. Герменевтична модель перекладу текстів нафтогазової сфери. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ. 2018. Вип. 4 (48).  С. 311–318.

Янишин О. К., Фрейнак М. Р. Особливості перекладу суб’єктивної модальності у британському романі ХІХ ст. (на матеріалі роману Дж. Остін «Гордість і упередження»). Закарпатські філологічні студії, 2018. Вип. 3.Том 2. С. 170–174. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-3-2.

Янишин О. К., Перегінець Л. Прецедентні імена як засіб репрезентації мовця (на матеріалі книги Г. Клінтон «Важкі рішення»). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчен. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І.Франка. Дрогобич : Посвіт, 2018. Вип. 21. Том 2. С. 113–118.

Янишин О. К., Горюк Д. Детективний роман Т. Кленсі та М. Грені «Право остаточного рішення»: модернізація жанру в українському вимірі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». 2018. Вип. 4 (72). С. 65–68.

Biletsky V., Onkovych A., Yanyshyn O. Media Education Technologies in Developing Students’ Professional Competence. 6th European Conference, ECIL 2018, Oulu, Finland, September 24–27, 2018, Abstracts. Р. 165. URL: http://ecil2018.ilconf.org (acc: 17.10.2023). ISBN 978-952-62-2013-01). 

Biletsky, V., Onkovych, H., Yanyshyn, O. Media Education Technologies in Developing Students' Professional Competence. WEST-EAST: Scientific Journal, International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists (ISPOP). Tbilisi : Publishing House “UNIVERSAL”, 2019. Vol. 2/2, №1. PP. 110–114. DOI: http://doi.org/10.33739/2587-5434-2019-2-2-110-114.

Янишин О., Сірецька К. Метафора в англійських термінах нафтогазової галузі: семантика та переклад. Наукові записки. Серія : Філологічні науки. 2017. Вип. 154. С. 408–413. ISBN 978-617-7197-66-8. URL: Наукові записки. Серія: Філологічні науки (cusu.in.ua).

Янишин О., Аманова А. Семантико-структурні та лінгвостилістичні особливості неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984»: перекладацький аспект. Текст. Контекст. Інтертекст. 2017. Вип. 2. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/yanyshyn_amanova_02_ 2017.pdf.

Янишин О., Мамалига У. Семантико-структурні та функціональні особливості медичних термінів у книзі Г.Марша «Історії про життя, смерть і нейрохірургію». Текст. Контекст. Інтертекст. 2017. Вип. 2. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/yanyshyn_mamalyha_02 _2017.pdf.

Янишин О. К. Формування правової культури перекладача у сфері авторського права: когнітивний аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Дод. 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К. : Гнозис, 2015. С. 573–581.

Янишин О. К. Взаємодія перекладу і медіа у сучасному світі : медіаосвітній підхід. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Дод. 3 до Вип. 31. К. : Гнозис, 2014. С. 512–517.

 

Методичні матеріали:

Янишин О. К. Медіапедагогіка : навч. посіб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 147 с.

Янишин О. К. Медіаосвітні технології : практикум / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 147 с.

Янишин О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

Янишин О. К. Практикум з лінгвістики : методичні вказівки для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 40 с.

Янишин О. К. Практикум з лінгвістики : методичні вказівки для самостійної роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.

Янишин О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 85 с.

Янишин О. К. Педагогіка : методичні вказівки для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

Янишин О. К. Педагогіка : методичні вказівки для самостійної роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.

Янишин О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : конспект лекцій / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 95 с.

Янишин О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с.

Янишин О. К. Педагогіка : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 55 с.

Янишин О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи  / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Янишин О. К., Малик Г. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с. (За спеціальністю 035 “Філологія” зі спеціалізацією 035.04 – “Германські мови та літератури (переклад включно)”).

Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Янишин О. К., Малик Г. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с. (За спеціальністю 035 “Філологія” зі спеціалізацією 035.041 – “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”, ОПП “Англійська філологія і переклад”).

Янишин О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки для  студентів спеціальності 035 «Філологія» першого рівня вищої освіти (бакалаврського) / Янишин О. К., Стахмич Ю. С. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 76 с.

Ковальчук, О. Я. Янишин, О. К. Зіставна лінгвістика. Зіставна лексикологія : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 93 с. 

Ковальчук, О. Я. Янишин, О. К. Олексин, О. Р. Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика : метод. вказівки для виконання курс. роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 90 с. 

Ковальчук, О. Я. Янишин, О. К. Олексин, О. Р. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Education in Ukraine : метод. вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 53 с. 

Янишин, О. К. Книгницька, Ю. В. Українсько-англійський словник-глосарій термінів зі сфери інформаційної війни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 41 с.

Янишин, О. К. , Сахневич, І. А. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 153 с. 

 

 

 

 

 

 

Контакти