Витвицький Василь Степанович

Витвицький Василь Степанович, фото
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Технологія машинобудування

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.02 Автомобілі та трактори

Вчене звання

-

Місце роботи, посада

Доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки

Наукові інтереси

Математичне моделювання, СAD/CAM/CAE системи в машинобудуванні, трибологія, автомобілебудування, розвиток технологічних процесів зміцнення деталей, інтелектуальна власність

Державні нагороди

-

Загальна інформація

Витвицький Василь Степанович, народився 08 січня 1993 року в селі Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області.

У 2010–2015 рр. навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ), де здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю технологія машинобудування, спеціалізації комп’ютеризоване машинобудівне виробництво.

У 2014–2015 рр. навчався у Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю будова машин відділу інженерної механіки і роботизації, спеціалізації комп’ютерна підготовка виробництва.

З 2015 року і до поступлення в аспірантуру працював інженером-конструктором ТзОВ НТФ «ІнтерБур» ЛТД.

У 2015–2019 рр. навчався у аспірантурі ІФНТУНГ, за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство, з відривом від виробництва.

У 2019 році захистив дисертаційну роботу на тему «Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків» за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори.

У 2018–2020 рр. – асистент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ.

З 2020 по даний час – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ.

Автор понад 70 наукових та методичних праць, з них: 30 статтей в українських та закордонних фахових виданнях (3 індексуються у Scopus), 7 патентів на винаходи та корисні моделі, 5 авторських прав на комп'ютерні  програми  в  галузі  нафтогазової інженерії, 1 монографія.

Навчальна робота

Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт

САПР обладнання галузі

Тривимірне моделювання виробів

Інженерна графіка

Інженерна та комп`ютерна графіка

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

Комп`ютерна графіка, дизайн та проектування

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація "Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків" захищена за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори у вченій раді К 35.052.20 НУ "Львівська політехніка", м. Львів.

Був  виконавцем  проектів,  що  фінансувалися  за  рахунок  загального державного бюджету:

1. Розробка  наукових  основ  створення  з’єднань  з  металополімерних композитних  матеріалів  та  керування  їх  зносо-фрикційними  та  втомними властивостями ((номер державної реєстрації 0115U002281,. Д-4-15-Ф, ІФНТУНГ, 2016-2018 р.), виконавець.

2. Розробка комплексної технології покращення експлуатаційних властивостей виробів машинобудування мікродуговим оксидуванням (номер державної реєстрації 0119U002231, 2020 р.), виконавець.

Технічний експерт міжнародного проекту 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій»/«Ro-Ua Trans-border Academic Development for Research and Innovation».

Патенти та авторські права:

1. Патент України № 117625 G01N 3/56(2006.01). Спосіб випробуван-ня матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / М.Й. Бурда, Л.Я. Роп'як, Ю.М. Бурда, О.В. Рогаль, В.В. Перепічка, В.С. Витвиць-кий; власник Івано-Франківський націонал. техн. ун-т нафти і газу. – № а201700398; заявл. 16.01.2017, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. – 7 с.

2. Патент України № 119278 МПК G01N 3/56 (2006.01). Пристрій для випробовування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / Бурда М. Й., Роп'як Л. Я., Бурда Ю.М., Шацький І. П., Шлапак Л. С., Присяжнюк П. М., Витвицький В. С. Власник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; №  a201708020; заявл. 01.08.2017, опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10. – 10 с.

3. Патент України № 120619 МПК A47B 3/00, A47B 5/04 (2006.01). РОЗКЛАДНИЙ СТІЛ / Роп'як В. Я., Роп'як Л.Я., Маковійчук М.В., Тутко Т.Ф., Маковійчук В.В., Кустов В.В., Витвицький В.В. Власник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; №  a201700935; заявл. 02.02.2017, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1/2020. – 9 с.

4. Авторське право на твір (комп’ютерна програма) № 80739. «Програма для розрахунку відхилень свердла у радіальному напрямку» («SrDrill») / Левчук К.Г., Цідило К.І., Роп’як Л.Я., Витвицький В.С. заявл. 06.08.2018; опубл. 26.10.2019. Бюл. № 50, C. 302

5. Авторське право на твір (комп'ютерна програма) № 89355. "Розрахунок температурних полів у багатошарових плоских, циліндричних і сферичних тілах з розподіленими та зосередженими джерелами тепла" (TFiMLFCSS) / Власій О.О., Тацій Р.М., Малишевська О.С., Власій Б.О., Роп'як Л.Я., Витвицький В.С. Дата реєстрації 05.06.2019. Бюл. № 49, C. 477–478.

Вибрані публікації

1. Volchenko N., Volchenko A., Volchenko D., Poliakov P., Malyk V., Zhuravlеv D., Vytvytskyi V., Krasin P. Features of the estimation of the intensity of heat exchange in self-ventilated disk-shoe brakes of vehicles. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/5 (97). 2019. Р. 47–53.

2. Popadyuk O.Ya., Malyshevska O.S., Ropyak L.Ya., Droniak M.М., Vytvytskyi V.S. Study of nano-containing biopolymer films therapeutic and physical-mechanical properties. Novosti Khirurgii. № 1(27). 2019. P. 19–25.

3. Ropyak L. Ya, Velychkovych A.S., Vytvytskyi V.S., Pryhorovska T.O., Shovkoplias M.V. Study on grinding mode effect on external conical thread quality. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1018(1), 012014

4. Витвицький В.С. Влияние конструкции фрикционного узла на электротермомеханическое трение / В.С. Витвицький // Проблеми тертя та зношування. – Київ. – 2016. – № 3(72). – С. 57–63.

5. Принудительное охлаждение трибосистемы ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (часть 1) / А.Х. Джанахмедов, А.И. Вольченко, Э.С. Пирвердиев, Н.А. Вольченко, В.С. Витвицкий, В.М. Чуфус // Вісник Азербайджанської інженерної академії. – Баку. – 2017. – №3(9). – С. 18–30.

6. Энергонагруженность трибосопряжений дисково-колодочных тормозов транспортных средств / Н.А. Вольченко, П.А. Поляков, В.С. Скрыпнык, В.С. Витвицкий // Международн. научно-исследоват. журнал «Евразийский Союз Ученых». Технические науки. – №3(48), 2 часть, 2018. – С. 51–59.

7. Цідило К.І., Карпик Р.Т., Витвицький В.С., Сапаров О.А. Моделювання напружено-деформованого стану осьового різального інструменту методом скінченних елементів. Міжвузівський збірник Наукові нотатки. Технічні науки. Вип. 63. Луцьк. 2018. С. 235–240.

8. Джанахмедов А.Х., Вольченко А.И., Пирвердиев Э.С., Журавлев Д.Ю., Возный А.В., Витвицкий В.С. Расчет и конструирование пар трения дисково-колодочных тормозов транспортных средств (часть I). Вестник азербайджанской инженерной академии. № 10(4). 2018. С. 7–15.

Контакти

vytvytskyi.v.s@gmail.com

кабінет 4409, телефон (за бажання),

ORCHID ID: 0000-0003-3682-1612 (https://orcid.org/0000-0003-3682-1612),

Scopus ID 57207621765 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207621765),

Google Scholar ID 1FPuooMAAAAJ (https://scholar.google.com/citations?user=1FPuooMAAAAJ)