Степанюк Ольга Сергіївна

Степанюк Ольга Сергіївна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра обліку та оподаткування, доцент

Наукові інтереси

Облік і аналіз господарської діяльності підприємств,  аудит суб’єктів господарювання.

Державні нагороди

Нагороджена грамотами ІФНТУНГ, Івано-Франківської обласної ради

Загальна інформація

Здобула вищу економічну освіту в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Облік і аудит» та одержала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

01.09.2003 – 21.12.2020 – асистент кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ (з 27.08.2018р. кафедра перейменована на кафедру обліку та оподаткування);

вересень 2002 – червень 2006 – асистент кафедри обліку і аудиту ПВНЗ «ІМК «Галицька Академія»» (за сумісництвом);

вересень 2012 – листопад 2013 – заступник декана факультету економіки та підприємництва ІФНТУНГ

22.12.2020 –  до тепер доцент кафедри обліку та оподаткування ІФНТУНГ.

Професійна компетентність

  • Сертифікат рівня В2, який підтверджує володіння англійською мовою (Wyzsza Szkofa Lingwistyczna Czçstochowa, сертифікат KJ-A № 20/07/01 від 30-07-2020
  • Сертифікат аудитора (Аудиторська палата України, № 007759  від 31.05.2018)
  • Сертифікат IFA (Institute of Financial Accountants, сертифікат № 03/2019/10066, березень 2019)
  • Сертифікат CAP (Міжнародна Рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, сертифікат № 002406 від 15.08.2004)
  • 01.02.2001 по 26.08.2003 -  бухгалтер ПП "Формула-1" 
Навчальна робота

Степанюк О. С. проводить для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування лекційні та практичні заняття з дисципліни «Звітність підприємства», практичні заняття з дисциплін «Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика», «Аудит»; «Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів»;   для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування лекційні та практичні заняття з дисципліни «Аналіз фінансової звітності», практичні заняття з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту».

Степанюк О.С. розроблено необхідне методичне забезпечення.

Наукова діяльність

Кандидат економічних наук з 2020 року. Тема дисертації «Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств».

Вибрані публікації

Степанюк О. С. має 60 публікацій, з них 40 праці наукового (в т.ч. 2 монографії) та 20 праць навчально-методичного характеру (в т.ч. 1 навчальний посібник)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Kafka S., Savko O., Melnychuk I.,Hobyr I., Stepanyuk O.,Danylevska-Zhugunisova O. Ways of Improving Priority Mechanisms of Modernization in Spatial Projection of Ukrainian Economy. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 12, 07-Special Issue. 2020. pp. 1691-1695. URL: https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5704# DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202277

2. Степанюк О.С. Сучасна система інформаційного забезпечення управління оборотними активами підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. Вип.26-2. С. 172–179.http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/38-16.pdf

3. Степанюк О.С. Економічні процеси оборотності активів та її показники. Академічний огляд. 2019. №2. с. 39–47. https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/5.pdf

4.      Кафка С. М., Орлова В. К., Степанюк О. С. Інформаційне забезпечення оцінки ефективності використання оборотних активів Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія / За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л. М. Львів : Растр-7, 2019. 309 с. С. 220-239. https://oaz.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/10/Mono-Conf-4MOAZSMP-2019.pdf

5.    Гораль Л. Т., Кафка С. М., Степанюк О. С. Практичні аспекти реалізації облікової політики щодо подальших витрат на основні засоби. Облік і фінанси. 2018. № 3 (81). С. 19–29. https://www.proquest.com/openview/6e9f5b917802bec78e0f32685320327d/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2042771 

6. Хома С., Чучук Ю., Савчук Т., Степанюк О. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: практичні аспекти. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 114-121.  (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.114 

7. Sofiia Kafka, Larysa Halyuk, Olga Stepanyuk, Yuriy Chuchuk. Сoncept of assessment of accounting objects and the information display in accounting and financial statements. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. Випуск 1-2. С. 42-49 http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/download/514/560

8. Ishchenko Y., Semenyshena N., Yevdokymova N., Stepaniuk O., Tsaruk V. Management of agricultural business in war conditions: features of accounting and taxation. Independent Journal of Management & Production, 2022. Volume 13, Issue 4. pp. 5602-5624. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/2006

9.  Гораль Л., Войтків Л., Дуб С., Степанюк О., Якубишин О. Бюджетна політика підприємств з транспортування вуглеводнів в сфері декарбонізації. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 3. С. 263-267. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/07/2022-306-39.pdf

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника

1. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості за МСФЗ: навчальний посібник / за ред. В.К. Орлової, С.М. Кафки. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2021. 288 с. - ISBN 978-966-428-799-6 https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470588 

2. Основи бухгалтерського обліку : навч. посібник. / За ред. В. К. Орлової, С. М., Кафка, С. В. Хома, Л. І. Галюк та ін. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 232 с. ISBN 978-966-428-750-7 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465822

Наявність апробаційних та/або науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики

1. Орлова В. К., Кафка С. М., Степанюк О. С. Питання оборотності активів та її оцінки. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції,  м. Івано-Франківськ, 11-12 квіт. 2019 р.,. Івано-Франківськ, 2019.  С. 249–251.

2. Степанюк О.С. Економічна сутність оборотного капіталу як об'єкта управління та оцінювання. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення систем менеджменту підприємств" м. Львів, 24-26 жовт. 2019 р. Львів, 2019. С. 195–196. http://195.22.112.37/bitstream/ntb/53155/2/2019_Stepaniuk_O_S-Ekonomichna_sutnist_195-196.pdf

3. Орлова В. К., Кафка С. М., Степанюк О. С. Фінансові ковенанти як механізм моніторингу об’єкта інвестування на основі інтегрованої звітності. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. 4-5 жовтня 2019р. м. Житомир: С.315-316 https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/315.pdf

4. Tetiana Dolishnia, Iryna Medvid, Olga Stepanyuk, Yuliia Stakhmych. Substantiation of the Approach to Selecting the Depreciation Method for Property, Plant, and Equipment. CALL FOR PAPERS 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System MDSMES-2019 October 24-25, 2019 Ivano-Frankivsk, Polyanytsia village (TC Bukovel) Ukraine. рр.179-182. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919211

5. Орлова В. К., Кафка С. М., Степанюк О. С. Матричний баланс як метод дослідження джерел формування оборотних активів підприємства. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  м.Рівне, 26-27 березня. 2020 р.,. Рівне, 2020.  С. 317-319. https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/25463/1/Sovremennye_sistemy.pdf

6. Степанюк О. С., Рогів А.М.  Ковенанти: розкриття інформації у фінансовій звітності. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT: V International Scientific and Practical Conference. (м. Київ, 24-26 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 1624–1627.https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26-yanvarya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/

7. Степанюк О. С. Особливості обліково-аналітичного відображення екологічних витрат нафтогазових підприємств. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.  Одеса, 20 травня 2021 р.). Одеса, 2021. С. 80–82.1 http://surl.li/dvxfl

8. Степанюк О. С. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків нафтогазовидобувних підприємств. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м.  Одеса, 20 травня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 268–271 http://surl.li/dvxeg

9. Кафка С.М., Орлова В.К., Степанюк О.С. Міжнародні стандарти освіти професійних бухгалтерів: європейські орієнтири національної професійної освіти бухгалтерів. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове, 2022. С. 121-123.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/45403/1/1.%20Conference%20Berehove%2015.06.2022%20%20%20%20%281%29.pdf

 

Контакти

вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018, e-mail: stepoljas@gmail.com

ауд. 1503-1505.

 

1  2

Ідентифікатор ORCID

Scopus

Google Scholar