Савчук Тетяна Степанівна

Додаткова інформація
Савчук Тетяна Степанівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

Мова та література (англійська)

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог, вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури

 

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет тафти і газу, кафедра філології та перекладу, доцент

 

Наукові інтереси

Фахові мови, термінологія, переклад, дискурс

Загальна інформація

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук.

2016 р. – захист кандидатської дисертації «Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків» (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича), спеціальність 10.02.04

2019 р.  – присвоєно вчене звання доцента кафедри філології та перекладу

Навчальна робота

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови

Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів

Основи прикладної лінгвістики

Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект

Наукова діяльність

orcid.org/0000-0002-0707-8746

https://scholar.google.com/citations

Вибрані публікації

Стецик Т. С. Засоби та методи переконання в медіа-середовищі президентських передвиборчих кампаній у США / Т. С. Стецик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. – Вип. 67. – С. 250–252.

Стецик Т. С. Символічна значимість фонестем сучасних англійської та німецької мов / Т. С. Стецик // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: “Філологія. Соціальні комунікації”. – Київ, 2018. – Том 29 (68), № 1. – С. 64-68.

Стецик Т. С. Translation strategies in translation of English-language films into Ukrainian” / Т. С. Стецик // Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century : Collective monograph. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 419-435 ISBN 978-9934-571-39-8.

Стецик Т. С. Linguo-pragmatic dimension of present-day American politicians’ speeches / Т. С. Стецик // Advanced Education (Новітня освіта). – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – Випуск 10. – С. 141-148. ESCI (Web of Science), Index Copernicus. DOI: 10.20535/2410-8286.126323.

Стецик Т. С. Стратегія персуазивності та засоби її реалізації в промовах сучасних американських політиків / Т. С. Стецик // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2019. – Випуск 7. – Том 2. – С. 51-56.

Стецик Т. С. Functioning of the category of modality in English-language discourse / Т. С. Стецик // Збірник наукових праць “Нова філологія”. – Запоріжжя, ЗНУ, 2020. – № 80. – Том ІІ. – С. 279-284. Index Copernicus. DOI: 10.26661/2414-1135-2020-80-2-41.

Савчук Т.С. Взаємовідношення фоносемантики, ономатопеї та мовного знаку у лінгвістичній тріаді / Т. С. Савчук // Науковий вісник МГУ Серія “Філологія”. – Одеса, МГУ, 2021. – Випуск 47. – Том 2. – С. 91-95. Index Copernicus. DOI: 10.32841/2409-1154.2021.47-2.21.

Савчук Т.С. Фоносемантичні явища як мовні реалії / Т.С. Савчук, В.І. Кушнерик // “Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія”. – Ченрнівці, ЧНУ, 2021. – Вип. 831-832. – С. 166-174. DOI: https://doi.org/10.31861/gph2021.831-832.166-174.

Савчук Т.С. Ретроспектива становлення фоносемантизму та фоносемантичні реалії в англійській мові / Т. С. Савчук // Наукові записки Національного університету Острозька академія”. Серія Філологія”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту Острозька академія”, 2021. – Вип. 11(79). – C. 30-33. DOI: 10.25264/2519-2558-2021-11(79)-30-33.

Stetsyk T. Partner relationship assessment methodology / Iryna Perevozova, Nadiia Daliak, Andriy Mokhnenko, Tetiana Stetsyk, Vitalina Babenko // Distributed Sensing and Intelligent Systems, Studies in Distributed Intelligence. – Springer, June 22, 2022. – P. 85-98. Scopus. DOI: 10.1007/978-3-030-64258-7_8.

Sawchouk T. Features of the American gender argumentative political discourse / Sawchouk T. // International scientific journalGrail of Science” – Conference paper. – April 2023. – № 26. – P. 301-306. Index Copernicus. DOI: 10.36074/grail-of-science.14.04.2023.054.