Побігун Сергій Андрійович

Побігун С. А.
Alma mater

ІФНТУНГ

Спеціальність

спеціальність „Економіка підприємства”, спеціалізація «Економіка машино- та приладобудування» і отримав кваліфікацію інженера-економіста

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Наукові інтереси

Економетричні дослідження, Прогнозування розвитку територій та підприємств, Стратегічне управління, Соціальна відповідальність бізнесу

https://orcid.org/0000-0002-2809-3312

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yA8N8SQAAAAJ&hl=uk

 

Загальна інформація

В 1993 році закінчив Івано-Франківську ЗОШ №18. В 1998 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу факультет „Економіки і менеджменту” за спеціальністю „Економіка підприємства”, спеціалізація «Економіка машино- та приладобудування» і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

З травня 1996 року працюв менеджером з продажу КП «Спас».

З вересня 1998 року – асистент кафедри «Економіки машино- та приладобудування». З 2001 року по 2011 – заступник декана факультету економіки і підприємництва (з навчально-організаційної роботи). З 2006 року – доцент кафедри управління регіональним економічним розвитком. З 2010 року – доцент кафедри управління галузевим і регіональним економічним розвитком. З 2012 року - доцент кафедри теорії економіки та управління. З вересня 2015 року по даний час – доцент кафедри підприємництва та маркетингу.

Тема дисертаційної роботи: «Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами» Наукові інтереси: Стратегічне управління підприємствами, Економіко-математичне моделювання, Прогнозування економічних процесів, Економетричні дослідження ринку.

З 01.09.2010 року є членом експертно-рецензійної комісії ІФНТУНГ (секція інституту економіки та менеджменту).

З 01.09.2017 року є постійним членом робочої групи з розробки освітньо-професійних програм за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

З 01.09.2020 року гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Підвищення кваліфікації та участь у тренінгах:

Сертифікат з курсу «Корпоративне управління», Міжнародна фінансова корпорація, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Сертифікат з курсу «Операційний менеджмент», Консорціум із вдосокналення бізнес-освіти в Україні, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Подяка від Фонду нових ідей «Соціум-Еко-Арт» за підтримку проекту “Тренінги та освітні акції для дітей та молоді Івано-Франківської та Тернопільської областей з напрямів молоджіна політика та правова свідомість молоді в Україні», м.Івано-Франківськ, 2003р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у становленні і розвитку демократії», TACIS, Institution Building Partnership Programme, центр “Ділові ініціативи», м.Івано-Франківськ, 2004р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у локальному розвитку», TAСIS, Institution Building Partnership Programme, Люблін, Польща, 2004р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації у Літньому інституті УАРМБО-2010 з курсу «Технологія і методи викладання дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність», Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), м.Черкаси, 2010р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ, 2010р.

Підвищення кваліфікації за спеціальністю "Маркетинг". Тема: Оцінювання ефективності соціальних проектів на основі економетричних досліджень. Тернопільський національний економічний університет кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу з 01.04.2015 по 01.07.2015р. св. 126-34/3074 від 15.09.2015р.

Підвищив кваліфікацію з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання університету з 22листопада 2016 по 31 травня 2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 000013 від 01 червня 2017 р.

Учасник семінару-тренінгу «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку». Київ. 04 жовтня 2019р. 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Член Івано-Франківського Регіонального Представництва Індустріального гендерного комітету з реклами та Івано-Франківської обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу»

Член вченої ради інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ

Автор більше 90 наукових праць, 5 посібників, 2 монографій, 4 дистанційних курсів, 25 інших методичних розробок.

Навчальна робота

Економетрика,

Моделювання та прогнозування у підприємництві

Основи інтернет-торгівлі

Основи інтернет-маркетингу

Стратегія бізнесу

Стратегічне партнерство у підприємництві

Соціальна відповідальність бізнесу

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами» , 2013р.

Напрями наукової роботи: Економетричні дослідження, Прогнозування розвитку територій та підприємств, Стратегічне управління, Соціальна відповідальність бізнесу

Автор більше 90 наукових праць, 5 посібників, 2 монографій, 4 дистанційних курсів, 25 інших методичних розробок.

Вибрані публікації

1. Sviatoslav KIS, Larysa MOSORA, Yurii MOSORA, Oleh YATSIUK, Galyna MALYNOVSKA, Serhii POBIHUN (2020). Personnel Certification as a necessary condition for enterprise STAFF development. Management Systems in Production Engineering. Volume 28: Issue 2. Published online: 26 May 2020, p.121-126. ISSN: 2450-5781. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0018

2. Побігун С. А., Мельничук І. В., Побігун О. В. Аналіз динаміки та передумов зниження показника енергомісткості в економіці України. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 12. С.136-142.

3. Побігун С., Орлів М. Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 2. vydání. S. 190-198.

4. Побігун С. А., Савчук Т. В., Негрич І. М. Резервний капітал: економіко-правове забезпечення формування і використання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Випуск (1) 51. С. 436-441.

5. Побігун С. А., Запухляк І. Б., Зелінська Г. О. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип.23. С. 298-303.

6. Побігун С.А., Мельничук І. В. Оцінка передумов економічних втрат внаслідок низької якості питної води на основі економетричного моделювання. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». 2016. № 3. С.317-322.

7. Побігун С. А., Побігун О. В. Аналіз туристичної діяльності в Карпатському регіоні в контексті сталого розвитку Екологічна безпека та збалансоване природокористування / Науково-технічний журнал. Івано-Франківськ: Голіней. 2016. №2 (14). С.173-182.

8. Побігун С. А., Cенюк Ю. М. Оцінка ефективності оперативного управління на основі економетричних досліджень. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 10 травня 2019 року). Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування.

9. Побігун С.А. Проблематика підвищення економічної ефективності маркетингових комунікацій організації Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, 11-12 квітня 2019 р.), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 332 с.

10. Побігун С.А., Мельничук І. В.  Використання економетричного моделювання для визначення економічних втрат внаслідок низької якості питної води. «Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация»: материалы 4-й Международной научной конференции (г.Ополе (Польша), 11-14 ноября 2016г.)

11. Побігун С.А., Перевозова І.В., Попадинець І.Р. Соціометричні дослідження як інструмент інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління нафтогазових підприємств. «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 року), Івано-Франківськ: 2016. 241 с. С.189-190.

Контакти

serhii.pobihun@nung.edu.ua