Піх Володимир Ярославович

Піх Володимир Ярославович
Alma mater

Тернопільський національний економічний університет

Спеціальність

Спеціалізовані комп'ютерні системи

Кваліфікаційний рівень

Магістр з спеціалізованих комп'ютерних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент 

Місце роботи, посада

Директор інституту інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Цифрова обробка сигналів з використаням різних  кореляційних  функцій та теоретико- числових  базисів. Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в процесі буріння нафтових і газових свердловин.

Навчальна робота

Операційні системи UNIX

Візуальні web-орієнтовані об`єктні рішення

Мови програмування для web

Професійна практика програмної інженерії

Наукова діяльність

1. Николайчук Я. М. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів / Я. Николайчук, В. Піх, Н. Возна, Т.Заведюк // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». – 2013. – №773. – С. 89-98.

2. Піх В. Я. Методи спектрального діагностування технологічних станів квазістаціонарних об’єктів промисловості / В. Я. Піх, Я. М. Николайчук, Б.Б.Круліковський // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу / Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – №2(51). – С.172-178.

3. Піх В. Я. Пристрій для обчислення спектрального косинусного перетворення в залишкових класах / В. Я. Піх, Я.М. Николайчук, В.Л. Кимак, Б. Б. Круліковський // Патент на корисну модель  №102807 МПК G06F 17/14 опуб. 25.11.2015, бюл. №22.

4. Піх В. Я. Метод мультибазисного спектрального косинусного перетворення Фур’є сигналів / В. Я. Піх // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – №25.9. – С.328–333 (індексована  наукометричнию базою Index Copernicus).

5. Піх В. Я. Метод  мультибазисного АЦП Хаара-Крестенсона на основі компараторів з парафазними виходами/ В. Я.Піх // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – №26.1. – С.370-377(індексована  наукометричнию базою Index Copernicus).

6. Піх В. Я. Спектральний аналіз інформаційних потоків різних теоретико-числових базисів/ В. Я. Піх // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства" – Івано-Франківськ, 2011. – С.65-70.

7. Воронич А. Р.  Ентропійні методи формування та цифрового опрацювання сигналів у системах ідентифікації станів квазістаціонарних об’єктів / А. Р. Воронич, І. О. Погонець, В. Я. Піх // Праці міжнародної молодіжної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII) – Крим, Велика Ялта, см. Кацевелі. – 2011. – С.34-35.

8. Піх В. Я. Методи спектрального косинусного перетворення у нафтогазовій промисловості / В. Я. Піх, Я.М. Николайчук // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» Ів.-Франківськ, 2013. – С.50-51.

9. Піх В. Я. Методи побудови спецпроцесорів спектрального аналізу на основі косинусного перетворення Фур’є / В. Я. Піх, Т. О. Корнійчук // Збірник матеріалів міжнародної координаційної наради ISCM-2014. – Тернопіль, 2014. – С.128-131.

10. Піх В. Я. Метод формалізації дискретного косинусного перетворення Фур’є у системі залишкових класів теоретико-числового базису Крестенсона / В. Я. Піх, В.Л. Кімак, Б.Б. Круліковський // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014.- С.204-205.

11. Pikh V. Theory and Special Processors of Spectral Cosine Fourier Transformation Based on Various Correlation Functions in Hamming Space/ V.Pikh, I. Albanskiy, T.Zavedyuk, G.Korniychuk // Proceedings of the International ConferenceTCSET’2014-Lviv, 2014. – Pр.549-551.

12. Pikh V. Computer technologies in information security/ Alishov N., Albanskyi I., Bredelev B., Davletova A., Franko Y., Humenniy P., Ivasyev S., Kasianchuk M., Kimak V., Krulikovskyi B., Kudin A., Liura O., Nykolaichuk L., Pikh V., Pitukh I., Protsiuk H., Segin A., Shvidchenko I., Volynskyy O., Voronych A., Vozna N., Yakymenko I., Yatskiv V., Zastavnyi O., Zavediuk T / edited by V. Zadiraka, Y. Nykolaichuk. -Temopil: "Kart-blansh", 2015- C.287-299.

13. Pikh V. Synthesis of high-performance components of spectral analyzers and special processors for data encryption in Rademacher-Krestenson’s theoretical-numerical basis / V.Pikh, V. Kimak, B. Krulikovskyi // Матеріали  XІІI  Міжнародної  науково-технічної  конференції  “Досвід розробки  та  застосування  приладо-технологічних  САПР в мікроелектроніці”: CADSM 2015. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 182-186.

14. Николайчук Я. М. Високопродуктивні спецпроцесори кореляційного, спектрального та ентропійного опрацювання сигналів / Я. М.Николайчук, В.Я. Піх, А.Р. Воронич // Праці міжнародної  наукової школи-семінару „Питання  оптимізації  обчислень (ПОО-XLII)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2011. - С. 34-36.

15. Піх В. Я. Методи спектрального косинусного перетворення у нафтогазовій промисловості / В. Я. Піх, Я. М. Николайчук // матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» Ів.-Франківськ, 2015. – С.16-18.

 

 

Вибрані публікації

1. Nataliia Vozna, System Complexity Criteria and Synthesis of High-Performance Multifunctional Parallel/ Yaroslav Nykolaichuk, Oleg Zastavnyy, Volodimur Pikh // Матеріали XІV Міжнародної науково-технічної конференції “Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці”: CADSM 2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 516 с. ISBN 978-1-5090-5044-4.

2. Vasvl Sheketa, Modeling Methodology for Knowledge-Based Systems of Wells Drilling Control/ Taras Stysio, Mykola Chesanovskyy, Volodimur Pikh // Матеріали XІІI Міжнародної науково-технічної конференції “перспективні технології і методи проектування MEMC ”: MEMSTECH 2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 211с. ISBN 978-1-5386-4000-5.

3. Николайчук Я. М., Метод структуризації дискретного косинусного перетворення Фурє в модульну арифметику теоретико-числового базису Хаара-Крестенсона/ Возна Н.Я., Круліковський Б.Б., Піх В.Я. // том 54 № 3 травень - тервень 2018 міжнародний наукове-теоретичний журнал інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системний аналіз.

4. FORMAL FOUNDATIONS OF CASE-BASED APPROACH FOR DECISION MAKING MODELING IN DRILLING CONTROL // Sheketa V., Romanyshyn Y., Chesanovskyy M., Pikh V. // In proceedings of 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies–ACIT’2019 .– Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC.– 5-7 June 2019.– P.226–229.

5. CASE-BASED NOTATIONS FOR TECHNOLOGICAL PROBLEMS SOLVING IN THE KNOWLEDGE-BASED ENVIRONMENT // Sheketa V., Chesanovskyy M., Poteriailo L. , Pikh V. , Romanyshyn Y., Pasyeka M. // in Proceedings of the IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT).– Vol.1.– 17-20 September 2019.– Lviv, Ukraine.– P.10–15 .

6. Y. SOCIAL-COMMUNICATION WEB TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION AS MEANS OF KNOWLEDGE TRANSFER// Romanyshyn Y., Sheketa V. , Poteriailo L., Pikh V., Pasieka N., Kalambet Y. // in Proceedings of the IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT).– Vol.3.– 17-20 September 2019.– Lviv, Ukraine.– P.35–39."

7. Formal Outlines of the Technique for Making Optimal Decisions in the Process of Wells Drilling / Sheketa, V., Romanyshyn, Y., Demchyna, M., ...Pikh, V., Hobyr, L. //Proceedings - 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020, 2020, с. 73-78, 9088727

8. Formal aspects of case-based decisions making support by wells drilling /Sheketa, V., Chesanovskyy, M., Pikh, V., Samaniv, L., Pasyeka, M. //CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2631, с. 294-303

9. Formal methods for solving technological problems in the infocommunications routines of intelligent decisions making for drilling control / Sheketa, V., Romanyshyn, Y., Vovk, R., Pikh, V., Pasyeka, M. //2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 - Proceedings, 2019, с. 29-34, 9061299

10.  Social-Communication Web Technologies in the Higher Education as Means of Knowledge Transfer / Romanyshyn, Y., Sheketa, V., Pikh, V., ...Kalambet, Y., Pas

Підвищення кваліфікації

1 - Навчальний курс “Tech summer bootcamp for teachers”, SoftServe Academy, тривалість: 26.07.2023 – 01.09.2023 / 10 год. (0.3 ECTS), сертифікат KF № 14314/2023   № від 01.09.2023 р.

2 - Учасник засідання круглого столу  «ДРАЙВЕРИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В ПОСТВОЄННІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 21-23 серпня 2023/ 60 год. (2 кредити ECTS).

3 - Навчальний курс “Ергономіка та психологія безпеки праці”, ІФНТУНГ, тривалість:  30 год. (1.0 ECTS), сертифікат ЦПМ № 23-000448   № від 04.04.2023 р.

4 - Учасник проекту з розвитку співпраці бізнесу та освіти "Uni-Biz Bridge від UGEN: Адаптивність та гнучкість викладача" World café на тему: «Освіта для відбудови країни» 29.08.2023 – 31.08.2023 / 8 академічних  год.  сертифікат № 269   № від 31.08.2023 р.

5 - Підвищення кваліфікації(стажування) в ТЩВ «ВОТУМ» з 01.08.2023р. до 30.09.2023р. тривалістю 180 годин (шість кредитів ЄКТС) сертифікат №043-23 від 02.10.2023р.

6 - Участь у  І Міжнародній науково-практичній конференції «Європейське майбутнє: філософсько-освітні студії», присвяченій Дню Європи (TheFirst International Scientific and Practical Conference "European Future: Philosophical and Educational Studies"), 9-10 травня 2024 року Сертифікат, тривалістю 9 годин, обсягом 0,3 кредити.

 

Контакти

v.pikh@nung.edu.ua