Опар Наталія Василівна

Опар Наталія Василівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

1. Документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем, інформаційний аналітик;

2. «Державна служба»; кваліфікація: магістр;

3. Аспірантура ІФНТУНГ, спеціальність 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління».

Кваліфікаційний рівень

магістр, кандидат наук

Науковий ступінь

кандидат наук з державного управління

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

вища освіта, забезпечення якості вищої освіти; соціальні комунікації; медіа-освітні технології; електронні послуги та електронне урядування

Державні нагороди

Грамоти та подяки керівництва інституту, університету.

Загальна інформація

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових робіт студентів;

- аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації;

- електронні послуг; 

- кадровий менеджмент;

- електронні таблиці та дані;

- інформаційний бізнес;

- навчальна практика з інформаційно-аналітичної підготовки.

Наукова діяльність

у 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції» (ІФНТУНГ ).

Ідентифікатор ORCID: Nataliia Opar (0000-0002-4967-1230) (orcid.org)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=JlnTceMAAAAJ  ​​​​​

Автор понад 25 наукових публікацій (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричних базах Web of Science, Index Copernicus), сім методичних розробок.

Підвищення кваліфікації: 

1.       ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра історіографії та джерелознавства (2019 р.)

2.      Проходження он-лайн курсу «Grammar and Punctuation» на освітній платформі Coursera. Сертифікат від 31.03.2020р.

3.       Проходження он-лайн курсу «Introduction to Communication Science» на освітній платформі Coursera. Сертифікат від 05.09.2020 р.

4.      Міжнародний сертифікат Microsoft Certified Educator як запорука професійного розвитку № DE-40-0106202111-20430 від 01.06.2021 р.

5.       «Кіберняні» (Дія. Цифрова освіта). 0,2 кредиту ЄКТС. Е-сертифікат від 29.11.2021 р.

Громадська діяльність: 

член спілки архівістів України (від грудня 2020 р.).

 

Вибрані публікації

1. Опар Н. В. Порівняльний аналіз моделей управління якістю у системі вищої освіти. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. № 2 (19). С.7-14. (Index Copernicus International).

2. Опар Н. В. Забезпечення якості вищої освіти в країнах Європи: досвід для України. Право та державне управління. 2018. № 4 (33). С. 114-119. (Index Copernicus International).

3. Опар Н.В. Особливості взаємодії стейкхолдерів у процесі державного управління забезпеченням якості вищої освіти в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2. С.25-29. (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

4. Опар Н. В. Теоретичні основи надання електронних послуг в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2106 (дата звернення: 12.08.2021). DOI10.32702/2307-2156-2021.6.33 (Index Copernicus International (Республіка Польща).

5. Hantsiuk, T., Vintoniv, K., Opar, N., Hryvnak, B. Developing Intercultural Competence Through Design Thinking. European Integration Studies. No. 15 (2021). https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.28930 (doi: 10.5755/j01.eis.1.15.28930) (WEb of Science)

Навчально-методичні матеріали

1. Вінтонів Х.М., Опар Н.В. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації : методичні вказівки для вивчення дисципліни. 2-ге видання. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 63 с.
2.  Опар Н.В. Практика з інформаційно-аналітичної підготовки : методичні рекомендації. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 60 с.
3. Опар Н.В. Електронні послуги : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 110 с.

Матеріали конференцій

1.        Опар Н.В., Янишин С.І. Міжнародний досвід цифрового збереження документів у бібліотечній мережі. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-and-innovations-25-27-noyabrya-2020-godatoronto-kanada-arhiv/.

2.        Опар Н. В., Ганцюк Т. Д. Національно-культурні чинники як комунікативний бар’єр у професійній діяльності. Сучасні наукові інновації (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11-12 травня 2021 р.). Київ: МЦНіД, 2021. С. 18-19.

3.        Опар Н.В., Крупа Х.М. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент удосконалення управлінських процесів. Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А. В.Т.”. 2021.
С. 6-9.