Мучка Мирослава Зіновіївна

Додаткова інформація
Мучка Мирослава Зіновіївна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

філологія

 

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, філолог, викладач німецької мови та літератури, зарубіжної літератури

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (порівняльне літературознавство)

 

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

Наукові інтереси

перекладознавство, лінгвокраїнознавство, порівняльне літературознавство

 

Загальна інформація

Освіта:

2002 р. – диплом спеціаліста Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (філолог, викладач німецької мови та літератури, зарубіжної літератури).

2004-2008 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство).

08.09.2010 р. – захист кандидатської дисертації «Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ-ХХ століть» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка

30.03.2011 р. – диплом кандидата філологічних наук

 25.02.2016 р.- атестат доцента кафедри філології та перекладу.

 

Трудова діяльність:

2002-2004 рр. – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ;

2008 р. – по сьогоднішній день – доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

Інше:

 • Пройшла стажування в Інституті неофілології Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща) з 09.12.2018 по 15.12.2018
 • Член спілки германістів;
 • Співпрацюю  з МВК м. Івано-Франківська (перекладацький супровід);

 Подяка (2019 р.) міського голови Івано-Франківська за вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці, допомогу в проведенні асамблеї «Кільце ковальських міст Європи» в м. Івано-Франківськ та з нагоди відзначення міжнародного Дня перекладача.

 

Навчальна робота

Друга іноземна мова (німецька) практика і переклад;

Комунікативні стратегії ДІМ;

Світ другої іноземної мови. Література німецькомовних країн;

Техніка перекладу ДІМ;

Вступ до спеціальності та ОНД

 

Наукова діяльність
Вибрані публікації
 1. Монографія: «Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ-ХХ століть», Івано-Франківськ, 2012.
 2. Мучка М. З. Новела „Маркіза фон О…” Г. фон Кляйста у перекладі Івана Франка / Мучка М. З. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Літературознавство, 2015 – Вип. 43. – С. 273-283.
 3. М. З. Мучка. Специфіка науково-технічного перекладу з німецької українською мовою//Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Вип.№3(81).—2015.—С. 35-39.
 4. Мучка М. З. Preconditions and peculiarities of H. von Kleist’s creative work reception in Ukrainian literary process of the 19th – the beginning of the 20th century / Мучка М. З.  // Література та культура Полісся. – Вип. 78. Серія  „Філологічні науки”. – № 4 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С.71-81.
 5. Мучка М. З.  Новелістична спадщина Гайнріха фон Кляйста – україномовні версії 30-х років / Мучка М. З.  // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. – С. 225 – 228.
 6. Мучка М. З. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста.  / Мучка М. З.  //Збірник наукових праць. Волинь Філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту. Випуск 20. Луцьк. Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки  2015. С.145-151.
 7. Мучка М. З. Художній світ Г. фон. Кляйста в маловідомих україномовних перекладах /М. З. Мучка // Jahrbuch der VI.  Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik
  "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015.
  Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier.
  Verlag: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU 2016.– S.302-310.
 8. Мучка М. З. Досягнення еквівалентності перекладу термінів нафтогазового спрямування на основі технічного стандарту  / М. З. Мучка, Ю. В. Грелюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського  національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 335-343.
 9. Мучка М. З. «Розбитий глек» Гайнріха фон Кляйста: історико-літературний контекст / М. З. Мучка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 6 (74). – С. 146–149.
 10. Штогрин М.В., Мучка М.З. Лексико-семантичні особливості англійської термінології н афтогазової сфери //Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, березень 2020. Вип. 9(77).—С. 172-177.
 11. Мучка М.З. Переклад у міжкультурній комунікації//Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 р.). ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».–  Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 49-52 (Електронний варіант)
 12. Muchka M. Kleists Werke in den ukrainischen Interpretationen//ХХVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів “Moderne Germanistik auf der Suche einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international” (27–28 вересня 2019 р, м. Івано-Франківськ).
 13. Muchka M. Klassifizierung der Entlehnungen der deutschen Sprache. Germanistik in Transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: матеріали ХХVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р). – м. Львів: ПАІС, 2020. – С. 130-133.
 14. Мучка М.З Калькування як спосіб засвоєння американізмів та англіцизмів німецькою мовою. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства (8 квітня 2021 р.), – м. Івано-Франківськ, 2021. – С.123-125.
 15. Мучка М. З. Вступ до спеціальності та ОНД : конспект лекцій / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 117 с.
 16. Мучка М. З. Медіаосвітні технології : лабораторний практикум / М. З. Мучка, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 98 с.
 17. Мучка М. З. Німецька мова : Методичні вказівки. Практична та самостійна робота / Мучка М. З., Сокол Г.Р., Проців Г.Ф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 105 с.
 18. Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. І частина: Конспект лекцій / О. М. Ріба-Гринишин., М. З. Мучка – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.
 19. Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн : Конспект лекцій. Частина ІІ / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 52 с.
 20. Мучка М.З. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень: методичні вказівки для виконання курсової роботи / Мучка М.З. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.
 21. Мучка М.З. Випускна кваліфікаційна  робота окр «бакалавр» як вид державної атестації: вимоги до змісту й оформлення: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / Н. В. Романенко,   Г. Д. Малик, М. З. Мучка  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 77 с.

 

Контакти