Кравченко Вікторія Юріївна

Додаткова інформація
Кравченко Вікторія Юріївна
Alma mater

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кваліфікаційний рівень

 психолог, викладач.

Науковий ступінь

кандидат психологічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наукові інтереси

 

Сфера наукових інтересів – психологія довіри, психологія довірчих відносин, психологія спілкування, психологія міжособистісних стосунків.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-7615-946x

Загальна інформація

 

Кравченко Вікторія Юріївна  народилася 13 грудня 1980 року в   м. Нововолинськ, Волинської області. 

У 2000 – 2005 р.р. – навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача.

У 2005 році працювала в Центрі практичної психології та соціальної роботи при управлінні освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на посаді методиста.

У 2005 – 2008 р.р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

У вересні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Довіра як прояв афіліативної потреби особистості в юнацькому віці» зі 19.00.05-спеціальності «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи».

З лютого 2009 року працювала викладачем, а пізніше доцентом кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, який у 2011 році ліквідували.

З вересня 2011 року працювала на кафедрі філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (асистентом, доцентом).

З серпня 2018 року і до тепер працює завідувачем кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Кравченко В.Ю. є авторкою більше 50 наукових публікацій, експертом онлайн-програм з психології та розробником авторських психологічних тренінгів.Заміжня. Має двоє дітей.

​​​​​​​Професійний досвід – 10 років.

Громадська діяльність – волонтер з молоддю, з тимчасово переміщеними жінками.

 

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає – психологія, психологія комунікації, психологія професійної комунікації, конфліктологія, педагогіка та методика викладання у вищій школі, етика ділових відносин та конфліктологія.

Вибрані публікації

Методичні матеріали:

 • Кравченко В.Ю. Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни.  Івано-  Франківськ.  ІФНТУНГ, 2015.  37 с.
 • Кравченко В.Ю. Психологія управління. Методичні вказівки. Івано-Франківськ. 2015. 60 с.
 • Кравченко В.Ю. Етика та психологія ділового спілкування. Конспект лекцій. Івано-Франківськ. 2018. 111 с.
 • Кравченко В. Ю. Етика ділових відносин і конфліктологія : методичні вказівки. – Івано-Франківськ. 2019.  59 с.​​​​​​​
 • Кравченко В. Ю. Педагогічна (асистенська) практика: методичні вказівки. Івано-Франківськ. 2020. 59 с.​​​​​​​

            Тези та матеріали конференцій:

 • Кравченко В.Ю. Місце довіри в аксіологічному просторі особистості. Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 10 – 11 лютого 2017 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  С.40 – 43.
 • Кравченко В.Ю. Діалог як чинник розбудови конструктивних довірчих стосунків.«Людина віртуальна: нові горизонти»:зб. наукових праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 2017 року) / [ред. Журби М.А.]. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. C. 167 – 168.
 • Кравченко В.Ю. Деформації довірчих відносин в сучасному суспільстві.  Матеріали всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України» 25-26  травня   2017р.С.166 – 168.
 • Кравченко В.Ю. Особистісні орієнтири у формуванні наукового світогляду студентів.Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 квітня 2018р. м.Одеса. С. 100 – 102.
 • Кравченко В.Ю. Особливості тренінгових технологій у підготовці студентів технічних вузів. Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС – 2018)». м. Надвірна. 23- 25  травня 2018 р.
 • Кравченко В.Ю. Особистість сучасного студента. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали ІV науково-практичної конференції. (м. Дніпро, 22 – 23 лютого 2019 року). Херсон. 2019. Ч.2. 132 с.
 •  Кравченко В.Ю., Матейко Н.М. ТRЕ – технологія відновлення внутрішнього ресурсу та гармонії. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. Тези І Міжнародної науково-практичної конференції 14 – 15 березня 2019 року. Львів. 2019. С.78 – 80.
 •  Кравченко В.Ю. Специфіка психологічних механізмів дистанційного навчання. Всеукраїнська інтернет-конференція в ІФНТУНГ. 2019.
 • Кравченко В.Ю., Гривнак Б.Л. Особистість сучасного викладача. Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 28-29 червня 2019 року). Херсон: Молодий вчений. 2019. С.98 – 100.
 •  Кравченко В.Ю., Штанько Я.В. Освіта з погляду постнекласичної парадигми. Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2019 року). Херсон: Молодий вчений. 2019. С.101 – 104.
 • Кравченко В.Ю. Здатність особистості вірити у контексті духовної парадигми. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м.Дніпро, 28-29 лютого 2020 р.). Херсон: Молодий вчений. 2020. Ч.2. С. 40 - 43.
 • Кравченко В.Ю. Психодіагностика довіри. Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м.Харків, 17-18 кітня 2020 р.). Херсон. Молодий вчений. 2020.  С.125 – 127.
 • Кравченко В.Ю. Карантин: психологічний аспект. Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління»( м. Надвірна. 27-29 травня 2020 р.).
Контакти

Контакти (телефон, електронна пошта) – 0501816893, viktoriia.kravchenko@nung.edu.ua,     vikakravchenko2017@gmail.com