Костюк Уляна Зіновіївна

Костюк Уляна Зіновіївна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук (08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»)

Вчене звання

доцент кафедри обліку і аудиту

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра обліку та оподаткування, доцент

Наукові інтереси

облік, аналіз, оподаткування суб’єктів господарювання різних галузей економіки

Загальна інформація

Здобула вищу економічну освіту в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Облік і аудит» та одержала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Працює в ІФНТУНГ з 2003 року і до сьогодні.

Професійна компентність

Сертифікований бухгалтер-практик (CAP) за програмою СІРА, член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

 

Навчальна робота
  1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.
  2. Бухгалтерський облік і аудит.
  3. Облік і аудит.
  4. Облік в галузях економіки.
  5. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості
  6. Бухгалтерський облік в управління підприємством.
Наукова діяльність
  • кандидат економічних наук з 2010р. Тема дисертації: «Вдосконалення механізму розвитку ринку екологічних послуг в Україні».
  • вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2015 р.
Вибрані публікації

Автор понад 40 наукових праць (наукових статей, навчальних посібників, підручників, монографій)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.Хома С.В. , Костюк У.З. "Практичні аспекти обліку і та оцінки оренди у орендаря за МСФЗ  (IFRS) 16 "Оренда". Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. №9 (37). С. 185-192. (фахове видання)

2.КостюкУ.З., Негрич І.М. Перспективи впровадження екологізації бухгалтерського обліку: необоротні активи. Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії. 2019. №41. С.198-202. (фахове видання)

3.Голубчак К.Т., Костюк У.З. Інфографіка як основний інструмент візуальної комунікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Молодий вчений. Червень 2019. №6(70). С.296-299. (Index Copernicus)

4.Костюк У.З., Савчук Т.В., Хома С.В. Облік на підприємствах ресторанного господарства: теоретичний аспект. Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії», 2021. №63. С.144-148. (фахове видання)

5. Хома С. В., Савчук Т. В., Костюк У. З. Дослідження особливостей формування собівартості видобутку вуглеводнів та їх відображення в обліку. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2021. № 1(23). С.45-55. (фахове видання)

6. Odrekhivskyі Mykola, Kohut Uliana, Kostyuk Ulyana Intelligent management system for ecological innovative enterprises. Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021): Proceedings of the 5th International Conference, 2021. Vol. 2870. 1527-1539 pp. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper113.pdf (Scopus, періодичне видання)

7. Савчук Т.В., Василик О.Б., Костюк У.З. Аналіз ринку трудових ресурсів України за допомогою статистичних методів. Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії», 2021. №68. С.88-95. (Index Copernicus, фахове видання України)

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості за МСФЗ: навчальний посібник / за ред. В.К.Орлової, С.М.Кафки. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2021. 288с. (розділ 3.2 Облік експлуатаційного буріння (розробка покладів, розділ 3.6 Облік природоохоронної діяльності на підприємствах нафтогазової промисловості)

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

2. Степанюк О. С., Степанюк Г. С., Костюк У. З. Інструменти еколого-економічного механізму управління нафтогазовидобувними підприємствами. Фінансовий ринок: інституції та інструменти: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції. Львів, 2018 р. С. 94-95.

3.Костюк У. З., Хома С. В. Облікове забезпечення надання додаткових платних послуг вищими навчальними закладами. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 1 червня 2019р. Полтава, 2019. С.28-29. 

4. Костюк У.З. Фінансування природоохоронних заходів на регіональному рівні (Івано-Франківська область). Modern science: problems and innovations: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 травня 2020 року, м. Стокгольм, Швеція). С.857-861.

5. Костюк У.З. Проблеми організації бухгалтерського обліку в ресторанному господарстві. Dynamics of the development of world science: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (13-15 травня 2020 року, м. Ванкувер, Канада). С628-630.

6. Костюк У.З. Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств електро- та газопостачання в Івано-Франківській області: проблеми та шляхи вирішення. Topical issues of the development of modern science : Матеріали IX науково-практичної конференції (6-8 травня 2020 року, м. Софія, Болгарія). С 468-475.

7. Хома С. В., Костюк У. З. Особливості оподаткування підприємств нафтогазової промисловості. Impact of modernity on science and practice. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2021 року, м. Мадрид, Іспанія). С 40-41.

 

зі студентами:
1.Костюк У. З., Давимука Д. В. Ризики основних засобів на підприємстві та управління ними. Modern science: problems and innovations: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (13-15 грудня 2020 року, м. Стокгольм, Швеція). С.578-583. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-13-15.12.20.pdf
2.Костюк У.З., Довганич М. А. Сучасний розвиток та державна підтримка малого підприємництва. Priority directions of science and technology development: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 листопада 2020 р. м. Київ, Україна). С. 1251-1257.https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/
Контакти

ауд. 1503-1505, вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018, e-mail: uliana.kostiuk@nung.edu.ua

 

1  2

Ідентифікатор ORCID

Google Scholar