Кочкодан Володимир Богданович

Кочкодан Володимир Богданович
Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри МіА

Наукові інтереси

Управління структурою капіталу підприємства, впровадження інформаційних систем в управління підприємством

Навчальна робота

Штучний інтелект в менеджменті, управління ризиками та страхування, методи прийняття управлінських рішень, управління в нафтогазовому комплексі, інформаційні системи та технології в управлінні організацією
 

Вибрані публікації
 1. Кочкодан В. Б. Практична реалізація імітаційної моделі управління структурою капіталу підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2016. № 15. С. 155-164.
 2. Кочкодан В. Б. Побудова системи управління структурою капіталу підприємства. Науковий вісник УЖНУ. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. №7. Ч. 2. С. 34-37.
 3. Кочкодан В. Б. Інформаційні технології в управлінні підприємствами НГК. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. С. 181-183.
 4. Кочкодан В. Б. Історичні аспекти розвитку технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 травня 2017 р.). Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2017. С. 141-143.
 5. Кочкодан В. Б. Причини невдач реалізації проектів інтелектуальних нафтогазових родовищ. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 183-185.
 6. Кочкодан В. Б. Важливість збору та інтерпретації великих масивів даних для ефективного управління нафтовими родовищами. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.). Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2017. С. 166-167.
 7. Кочкодан В. Б. Комплексне управління активами нафтових компаній у режимі реального часу. Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19-20 травня 2017 р.). Дніпро: НО "Перспектива", 2017. С. 44-46.
 8. Кочкодан В. Б. Перспективи використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні. Причорноморські економічні студії. 2017. № 16. С. 186-190.
 9. Кочкодан В.Б. Переваги використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С. 142-145.
 10. Кочкодан В.Б. Доцільність впровадження технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ на підприємствах НГК України. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28. Ч.2. С. 169-173.
 11. Кочкодан В. Б. Особливості технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 р.). Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління,  2018. С. 149-152.
 12. Кочкодан В. Б. Відмінності технологічних рішень інтелектуальних нафтогазових родовищ. Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 травня 2018 р.). Дніпро: НО "Перспектива", 2018. С. 127-129.
 13. Кочкодан В. Б. Важливість кібербезпеки в процесі використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ. Інвестиційно-інноваційна політика: пріоритетні галузі та потенційні джерела: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 травня 2018 р.). ГО "Львівська економічна фундація". Львів: ЛЕФ, 2018. С. 112-114.
 14. Кочкодан В. Б. Основні елементи успішного впровадження технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ. Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2018 р.). К.: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2018. С. 86-88.
 15. Кочкодан В.Б. Цифровізація підприємств нафтогазового сектору: сьогодення та майбутнє. Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 квітня 2019 р.). Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2019. С. 103-105.
 16. Кочкодан В.Б. Технології, що роблять інтелектуальні нафтогазові родовища реальністю. Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2019 р.). Дніпро: НО "Перспектива", 2019. С. 91-93.
 17. Кочкодан В.Б. Вплив сучасних інформаційних технологій на роботу підприємств нафтогазового сектора. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2019. №1 (19). С. 31-39
 18. Кочкодан В.Б. Технологічні можливості та переваги інтелектуальних нафтогазових родовищ. Інфраструктура ринку (електронний науково-практичний журнал). 2019. № 31. C. 799-807. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/123.pdf.
 19. Микитюк Н.Є., Кочкодан В.Б. Сучасний стан та перспективи формування інтелектуальних ресурсів в
  Україні. Інфраструктура ринку (Електронний науково-практичний журнал). 2020. №42. С. 225-231. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/journals/2020/42_2020_ukr/40.pdf.
 20. Кочкодан В.Б. Цифровізація діяльності підприємств нафтогазового комплексу: сьогодення та майбутнє.
  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2020. №1 (21). С. 26-32.
 21. Полянська А. С., Кочкодан В. Б. Міжнародні фінансові інвестиції як інструмент підтримки розвитку громадянського суспільства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т. 2. С. 17-28.
 22. Кушлик О. Ю., Петрина М. Ю., Кочкодан В. Б. Цінність бізнес-аналітики для підприємства в умовах цифрової економіки. Наукові праці МАУП. Економічні науки. Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. Вип. 2 (61). С. 41-50.
 23. Stankovska I. М., Kochkodan V.B., Yanton-Drozdovska E. Digital oilfield personnel development management. The actual problems of regional economy development: scientific journal. Ivano-Frankivsk: Publishing house of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, 2021. Issue 17. V. 2. Pp. 287-296.