Клюфінська Ірина Михайлівна

Додаткова інформація
Клюфінська Ірина Михайлівна
Alma mater

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Спеціальність

Романо-германські мови та літератури

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог. Викладач французької мови. Перекладач.

 

Місце роботи, посада

Доцент кафедри філології та перекладу

 

 

Наукові інтереси

Методи викладання іноземної мови

 

Загальна інформація

В ІФНТУНГ з 1987 року. Веде практичні заняття для студентів - здобувачів освітніх рівнів бакалавр та магістр, для аспірантів денної та заочної форм навчання.

Експерт 3-го туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови.

Член громадської організації «Paris-IF».

Екзаменатор-коректор міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF/DALF.

 

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Французька мова», «Французька мова за професійним спрямуванням», «Французька ділова мова», «Французька мова як друга іноземна», «Технічний переклад», «Наукова мова діяльності (французька)», «Українська мова як іноземна».

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність ведеться в рамках держбюджетної діяльності кафедри, розділ «Сучасні тенденції розвитку методів викладання іноземних мов».

 

Вибрані публікації

Клюфінська І. М. «Стратегії та методи підготовки майбутніх перекладачів». Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» (Видавничий дім «Гельветика» 2023, Випуск 27 Том 2, 2023 р. с. 155-160). ISSN 2663-4880 (print), ISSN 2663-4899 (online). DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.29 URL : http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/27-2023 (Index Copernicus)

Клюфінська І. М. «Перифраз: спосіб розмовляти «по-іншому» серед преціозних французьких авторів (La periphrase: mode de parler «autrement» chez les auteurs precieux français)» (у співавторстві з Гурмак Ю. М.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 158–161. DOI: 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-158-161 URL : https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/3508/3201/6218&nb…; (Index Copernicus)

Клюфінська І. М. «Особливості створення програми курсу французької мови за професійним спрямуванням для здобувачів нафтогазового профілю» // Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 11 січня 2023 р.): у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 79 с. C.17. URL :http://www.economics.in.ua/2023/01/11-2.html

Клюфінська І. М. «Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням при підготовці фахівців нафтогазового профілю»// Актуальні питання науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 26 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. с.8. URL :http://www.economics.in.ua/2022/12/26-2.html

Клюфінська І. М. «Іноземні мови перед новими парадигмами університетської педагогіки» // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 440-443. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-18-20-01-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

Клюфінська І. М. «Метод активної участі для викладання іноземної мови за професійним спрямуванням» // Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва [Електронний ресурс]: мaтepiaли Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р. / За ред. І. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – 810 с. C.794  URL : https://cutt.ly/HwwGUIGa  ISBN 978-617-95283-3-0

Клюфінська І. М. «Метод проблемно-орієнтованого викладання іноземної мови за професійним спрямуванням» // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 417-421. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-11-13-09-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

Клюфінська І. М. «Функціонування структурних типів вторинної номінації у поетичних текстах» (у співавторстві з Гурмак Ю. М.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: наук.журнал. Житомир: Вид-во Житомирського держуніверситету імені І. Франка, 2021.Вип.1(94). 118 с.

Клюфінська І. М. «Відображення французької преціозної культури (поч. XVII ст.) у листах Мадам де Лафайєт» (у співавторстві з Гурмак Ю. М.) Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб. наук.статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 20 травня 2020 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020,150 с.

Клюфінська І. М. «Граматичні трансформації французької мови під впливом ідеології абсолютизму» (у співавторстві з Гурмак Ю. М.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» Науковий журнал. Випуск 11(79).

Клюфінська І. М. Монографія: Кишеньковий гід до геологічного путівника по Закарпатській області / Л. Мончак, В. Хомин, Ю. Мончак, А Локтєв, Н. Школьна, І. Клюфінська, В. Павлик // Ужгород: Карпати, 2021. – 64 с. ISBN 978-966-671-538-1

Навчальні підручники та посібники:

1. Клюфінська І., Яремійчук Р., Копей Б., Стефурак Р..  Українсько-французький словник з нафтогазової справи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ - 2017 р.

2. Клюфінська І. М., Орлов О.О., Євдощук М.І. Французька мова. Підручник для студентів спеціальностей «Геологія нафти і газу», «Геофізика», «Видобуток нафти і газу», «Буріння»  –  Київ: Видавництво «ЕКМО», 2007.

3. Клюфінська І. М., Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Книш Л.О. Українсько-французько-англійський та англо-французько-український словник з геології, геофізики та нафтогазопромислової справи. Навчальний посібник для студентів, магістрів та аспірантів, що працюють з фаховою літературою – Івано-Франківськ: Факел.- 2012.

 

Контакти